Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność opiniodawcza

Odwołania od opinii i uchwały Kolegium w sprawie odwołań  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2012 - 2016  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2017  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2018  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2019  

Treść opinii - uchwały Składów Orzekających 2020  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2003 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2004 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2005 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2006 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2007 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2008 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2009 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2010 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2011 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2012 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2013 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2014 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2015 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2016 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2017 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2018 roku  

Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2019 roku  

Zarządzenie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowejw Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych  Wyniki działalności opiniodawczej RIO w Białymstoku i charakter wydanych opinii w 2019 roku

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2020-06-16 12:25
Data modyfikacji:  2020-06-16 12:43
Data publikacji:  2020-06-16 12:43
Wersja dokumentu:  1


 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
 z uwagami

pozytywne z zastrzeżeniami

negatywne

opinie w sprawie:

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

1 104 

794 

224 

61 

25 

1

spłaty/wykupu zobowiązań, z tego:

111 

95 

10 

1.1

o możliwości spłaty kredytu/pożyczki

102 

89 

1.2

o możliwości spłaty innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ufp

1.3

o możliwości wykupu papierów wartościowych

2

projektów uchwał budżetowych jst,

138 

58 

62 

12 

3

projektów uchwał o wieloletnich prognozach finansowych,

138 

44 

67 

20 

4

możliwości sfinansowania deficytu, z tego:

181 

150 

16 

4.1

przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej (art. 246 ust. 1 ufp),

95 

69 

14 

4.2

przedstawionego w uchwale budżetowej (art. 246 ust. 3 ufp),

86 

81 

4.3

przedstawionego w zmianach uchwały budżetowej (art. 246 ust. 3 ufp),

5

prawidłowości planowanej kwoty długu (art. 230 ust. 4 ufp),

122 

91 

21 

6

informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze,

138 

116 

18 

7

sprawozdań z wykonania budżetu jst,

138 

103 

30 

8

absolutorium, z tego:

138 

137 

8.1

wniosków komisji rewizyjnych o udzielenie absolutorium,

138 

137 

8.2

wniosków komisji rewizyjnych o nieudzielenie absolutorium,

8.3

uchwał w sprawie nieudzielenia absolutorium,

9

programu postępowania naprawczego.

Odsłon dokumentu: 120276141
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120276141 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |