Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność kontrolna » Działalność kontrolna 2014

zalecenia - Białowieski Ośrodek Kultury w Białowieży  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Raczkach  

zalecenia - Dom Kultury w Czarnej Białostockiej  

zalecenia - Gimnazjum Nr 1 w Sokółce  

zalecenia - Gimnazjum w Czarnej Białostockiej  

zalecenia - Gmina Bargłów Kościelny  

zalecenia - Gmina Białowieża  

zalecenia - Gmina Czyże  

zalecenia - Gmina Dziadkowice  

zalecenia - Gmina Giby  

zalecenia - Gmina Grajewo  

zalecenia - Gmina Janów  

zalecenia - Gmina Jeleniewo  

zalecenia - Gmina Klukowo  

zalecenia - Gmina Krypno  

zalecenia - Gmina Łomża  

zalecenia - Gmina Mielnik  

zalecenia - Gmina Nowe Piekuty  

zalecenia - Gmina Nowy Dwór  

zalecenia - Gmina Nurzec-Stacja  

zalecenia - Gmina Perlejewo  

zalecenia - Gmina Raczki  

zalecenia - Gmina Radziłów  

zalecenia - Gmina Sejny  

zalecenia - Gmina Sztabin  

zalecenia - Gmina Szudziałowo  

zalecenia - Gmina Szumowo  

zalecenia - Gmina Trzcianne  

zalecenia - Gmina Turośń Kościelna  

zalecenia - Gmina Wizna  

zalecenia - Miasto Augustów  

zalecenia - Miasto i Gmina Czarna Białostocka  

zalecenia - Miasto i Gmina Dąbrowa Białostocka  

zalecenia - Miasto i Gmina Drohiczyn  

zalecenia - Miasto i Gmina Jedwabne  

zalecenia - Miasto i Gmina Krynki  

zalecenia - Miasto i Gmina Łapy  

zalecenia - Miasto i Gmina Mońki - doraźna  

zalecenia - Miasto i Gmina Sokółka  

zalecenia - Miasto i Gmina Stawiski  

zalecenia - Miasto i Gmina Suchowola  

zalecenia - Miasto i Gmina Supraśl  

zalecenia - Miasto Kolno  

zalecenia - Miasto Wysokie Mazowieckie  

zalecenia - Miasto Zambrów  

zalecenia - Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Miejskie Przedszkole Nr 4 w Zambrowie  

zalecenia - Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Przedszkole Nr 1 w Augustowie  

zalecenia - Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Augustowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Perlejewie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Trzciannem  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie  

zalecenia - Zakład Komunalny w Krynkach  

zalecenia - Zakład Usług Komunalnych w Łapach  

zalecenia - Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie  

zalecenia - Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża  

zalecenia - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Sejny  

zalecenia - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Białowieży  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nurcu-Stacji  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach  

zalecenia - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce  

zalecenia - Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach  

zalecenia - Zespół Szkół w Czyżach  

zalecenia - Zespół Szkół w Dziadkowicach  

zalecenia - Zespół Szkół w Mielniku  

zalecenia - Zespół Szkół w Szudziałowie  zalecenia - Miasto i Gmina Mońki - doraźna

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2014-06-06 01:04
Data modyfikacji:  2014-06-06 01:04
Data publikacji:  2014-06-06 01:04
Wersja dokumentu:  1


Kontrola doraźna gospodarki finansowej

przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Mońkach

przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 09 stycznia 2014 roku (znak: RIO.I.6003-1/14), o treści jak niżej:

 

 

                                                                                              Pan

                                                                                              Zbigniew Karwowski

                                                                                              Burmistrz Moniek

 

 

W wyniku doraźnej kontroli gospodarki finansowej gminy Mońki w zakresie podstaw prowadzenia gospodarki finansowej gminy Mońki od 1 stycznia 2014 r. i zagadnień dotyczących spłaty zadłużenia gminy w kontekście odpowiedzi o wykonaniu wniosków pokontrolnych z dnia 23 grudnia 2013 r., przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Mońkach na podstawie art. 1 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.) przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, stwierdzono nieprawidłowości opisane w protokole kontroli, którego egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

Ustalenia kontroli wykazały niesporządzenie do dnia kontroli, tj. do dnia 8 stycznia 2014 r., projektu uchwały budżetowej na 2014 r. oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującej okres roku budżetowego (2014) oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Jest to równoznaczne z naruszeniem art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.), zgodnie z którym na Panu Burmistrzu spoczywa obowiązek sporządzenia projektu uchwały budżetowej i przedłożenia go Radzie Miejskiej oraz regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania – w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, a także art. 230 ust. 2 tej ustawy nakładającego na Pana obowiązek przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania – oraz Radzie Miejskiej.

W złożonym do protokołu kontroli wyjaśnieniu wskazał Pan, że Niesporządzenie projektu uchwały budżetowej na 2014r oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2014r wynikło z przedłużającej się procedury wydłużenia spłat kredytu w BGK.

Stosownie do art. 240 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do czasu podjęcia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu, o którym mowa w art. 238 ust. 1 ustawy. Z uwagi na niesporządzenie przez Pana Burmistrza projektu uchwały budżetowej na 2014 r. począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. brak jest podstaw do prowadzenia przez gminę gospodarki finansowej, w tym w szczególności dokonywania wydatków budżetowych. Kontrola wykazała, że w dniach 2-3 stycznia 2014 r. z rachunku bankowego Urzędu Miejskiego poniesiono wydatki w łącznej wysokości 121.340,32 zł. Podstawę wydatków stanowiły dowody księgowe zatwierdzone do wypłaty przez Zastępcę Burmistrza Moniek Andrzeja Zdanowicza. Dokonywanie wydatków budżetowych mimo braku upoważnienia wynikającego z limitów określonych uchwałą budżetową lub jej projektem stanowi naruszenie podstawowej zasady prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki sektora finansów publicznych, wyrażonej przepisami art. 44 ust. 1, art. 52 ust. 1 i art. 254 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

 

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości były wynikiem nieprzestrzegania przepisów prawnych regulujących podstawowe zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Odpowiedzialność za niesporządzenie projektu uchwały budżetowej i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ponosi Pan Burmistrz, zobowiązany, na mocy przywołanych wyżej przepisów ustawy o finansach publicznych, do sporządzenia i przedstawienia do 15 listopada 2013 r. projektów tych uchwał Radzie Miejskiej w Mońkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. Ogólna odpowiedzialność Pana Burmistrza za przygotowanie i przedstawienie projektu uchwały budżetowej, wykonywanie budżetu oraz ogólną prawidłowość gospodarki finansowej gminy wynika także z art. 30 ust. 1 i 2 i art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.).

Odpowiedzialność za dokonanie w dniach 2-3 stycznia 2014 r. wydatków budżetowych w kwocie 121.340,32 zł spoczywa na Zastępcy Burmistrza Moniek, który zatwierdził do wypłaty dowody księgowe mimo niesporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2014 r.

 

         Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Niezwłoczne przedłożenie Radzie Miejskiej w Mońkach projektu uchwały budżetowej na 2014 r. wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującej okres roku budżetowego (2014) oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, celem podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie WPF i uchwały budżetowej w terminie do 31 stycznia 2014 r.

2. Zaprzestanie dokonywania wydatków budżetowych do czasu przedstawienia Radzie Miejskiej projektu uchwały budżetowej na 2014 r.

 

O sposobie wykonania zaleceń proszę powiadomić Regionalna Izbę Obrachunkową w Białymstoku w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

         Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków, za pośrednictwem Prezesa Izby do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

        Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

 

 

 

Do wiadomości:

1. Wojewoda Podlaski

2.  Przewodniczący Rady Miejskiej w Mońkach

Odsłon dokumentu: 118173294
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 118173294 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |