Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność kontrolna » Działalność kontrolna 2014

zalecenia - Białowieski Ośrodek Kultury w Białowieży  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Raczkach  

zalecenia - Dom Kultury w Czarnej Białostockiej  

zalecenia - Gimnazjum Nr 1 w Sokółce  

zalecenia - Gimnazjum w Czarnej Białostockiej  

zalecenia - Gmina Bargłów Kościelny  

zalecenia - Gmina Białowieża  

zalecenia - Gmina Czyże  

zalecenia - Gmina Dziadkowice  

zalecenia - Gmina Giby  

zalecenia - Gmina Grajewo  

zalecenia - Gmina Janów  

zalecenia - Gmina Jeleniewo  

zalecenia - Gmina Klukowo  

zalecenia - Gmina Krypno  

zalecenia - Gmina Łomża  

zalecenia - Gmina Mielnik  

zalecenia - Gmina Nowe Piekuty  

zalecenia - Gmina Nowy Dwór  

zalecenia - Gmina Nurzec-Stacja  

zalecenia - Gmina Perlejewo  

zalecenia - Gmina Raczki  

zalecenia - Gmina Radziłów  

zalecenia - Gmina Sejny  

zalecenia - Gmina Sztabin  

zalecenia - Gmina Szudziałowo  

zalecenia - Gmina Szumowo  

zalecenia - Gmina Trzcianne  

zalecenia - Gmina Turośń Kościelna  

zalecenia - Gmina Wizna  

zalecenia - Miasto Augustów  

zalecenia - Miasto i Gmina Czarna Białostocka  

zalecenia - Miasto i Gmina Dąbrowa Białostocka  

zalecenia - Miasto i Gmina Drohiczyn  

zalecenia - Miasto i Gmina Jedwabne  

zalecenia - Miasto i Gmina Krynki  

zalecenia - Miasto i Gmina Łapy  

zalecenia - Miasto i Gmina Mońki - doraźna  

zalecenia - Miasto i Gmina Sokółka  

zalecenia - Miasto i Gmina Stawiski  

zalecenia - Miasto i Gmina Suchowola  

zalecenia - Miasto i Gmina Supraśl  

zalecenia - Miasto Kolno  

zalecenia - Miasto Wysokie Mazowieckie  

zalecenia - Miasto Zambrów  

zalecenia - Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Miejskie Przedszkole Nr 4 w Zambrowie  

zalecenia - Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Przedszkole Nr 1 w Augustowie  

zalecenia - Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Augustowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Perlejewie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Trzciannem  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie  

zalecenia - Zakład Komunalny w Krynkach  

zalecenia - Zakład Usług Komunalnych w Łapach  

zalecenia - Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie  

zalecenia - Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża  

zalecenia - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Sejny  

zalecenia - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Białowieży  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nurcu-Stacji  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach  

zalecenia - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce  

zalecenia - Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach  

zalecenia - Zespół Szkół w Czyżach  

zalecenia - Zespół Szkół w Dziadkowicach  

zalecenia - Zespół Szkół w Mielniku  

zalecenia - Zespół Szkół w Szudziałowie  zalecenia - Miasto i Gmina Czarna Białostocka

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2014-07-28 11:34
Data modyfikacji:  2014-07-28 11:34
Data publikacji:  2014-07-28 11:34
Wersja dokumentu:  1


Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej

przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej

przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30 czerwca 2014 roku (znak: RIO.I.6001-1/14), o treści jak niżej:

 

 

 

Pan

Tadeusz Matejko

Burmistrz Czarnej Białostockiej

 

 

W wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy Czarna Białostocka za 2013 rok i inne wybrane okresy, przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej  na podstawie art. 1 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.) przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia opisane w protokole kontroli, którego egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

                   Zakresem kontroli objęto regulacje wewnętrzne dotyczące ustroju i funkcjonowania gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, funkcjonowanie kontroli zarządczej, prowadzenie rachunkowości, gospodarkę pieniężną i rozrachunki, realizację wybranych rodzajów dochodów i wydatków, w tym zagadnienie osiągania przez jednostki samorządu terytorialnego wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191), udzielanie zamówień publicznych, realizację zadań zleconych i w ramach porozumień, gospodarowanie mieniem komunalnym, rozliczenia budżetu z jednostkami organizacyjnymi.

 

Badając dokumentację opisującą przyjęte w jednostce zasady rachunkowości, pod kątem jej zgodności z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289), stwierdzono, że wymaga ona zmodyfikowania w związku z faktem niedysponowania przez Urząd Miejski, jako jednostkę budżetową, wyodrębnionym rachunkiem bieżącym. Dochody i wydatki Urzędu realizowane są za pośrednictwem rachunku bieżącego budżetu. Kontrola wykazała, że przyjęte w polityce rachunkowości opisy konta 133 „Rachunek budżetu” i konta 130 „Rachunek bieżący jednostki” odbiegają od zasad ich funkcjonowania zawartych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Finansów, jak i od stosowanej praktyki. W obowiązujących w jednostce zasadach rachunkowości określono, że w ramach konta 133 prowadzone jest subkonto dochodów budżetowych i subkonto wydatków budżetowych. Subkonto wydatków budżetowych, według opisu, może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków otrzymanych na realizację wydatków, lecz niewykorzystanych danego dnia oraz stan środków otrzymanych dla dysponentów niższego stopnia, których danego dnia nie przekazano jednostkom. Z kolei subkonto dochodów budżetowych może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków budżetowych z tytułu zrealizowanych dochodów, które nie zostały przelane na rachunek dochodów budżetowych urzędu skarbowego lub rachunek bieżący budżetu gminy oraz środki przejściowo znajdujące się na tym rachunku. Dodano, iż ewidencja analityczna zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej i uwzględnia wymogi sprawozdawczości, zaś środki przekazywane dysponentom niższego stopnia ewidencjonuje się z podziałem na poszczególnych dysponentów. Należy zauważyć, że opis konta 133 w przedstawionym zakresie nie może mieć zastosowania, gdyż jest charakterystyczny dla państwowych jednostek budżetowych otrzymujących środki na własne wydatki od dysponentów wyższego stopnia i do przekazania dysponentom niższego stopnia. W przypadku jednostki samorządu terytorialnego ujęciu na stronie Wn konta 133 podlegają m.in. dochody realizowane w formie bezpośrednich wpłat na rachunek budżetu gminy oraz wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Z kolei na stronie Ma kont 133 ewidencjonuje się wypłaty z rachunku budżetu, w tym m.in. przekazanie środków na realizację wydatków gminnych jednostek budżetowych, spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wydatki objęte planem finansowym Urzędu realizowane bezpośrednio z rachunku budżetu.

Ustalono ponadto, że w praktyce, wbrew zasadom wynikającym z przyjętej polityki rachunkowości, do konta 133 nie jest prowadzona ewidencja analityczna zrealizowanych dochodów i wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej – mając na uwadze zasady sporządzania sprawozdawczości prowadzenie takiej ewidencji do konta 133 jest zbędne. W sposób prawidłowy ewidencja w tej szczegółowości prowadzona jest do konta 901 „Dochody budżetu” i konta 902 „Wydatki budżetu”, zaś w podziale na jednostki budżetowe, którym przekazywane są środki na wydatki – do konta 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”.

Wskazania wymaga ponadto, że kont opis konta 130 zawarty w zakładowym planie kont pokrywa się literalnie z opisem tego konta zamieszczonym w załączniku nr 3 do przywołanego rozporządzenia Ministra Finansów. W przypadku stosowanego rozwiązania realizacji dochodów i wydatków za pomocą rachunku budżetu oznacza to, że większość wymienionych w opisie konta 130 zasad nie znajduje zastosowania. W zakładowym planie kont przewidziano także występowanie w ewidencji Urzędu konta 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych” i konta 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”, pomimo niemożności dokonywania zapisów na tych kontach spowodowanej brakiem wyodrębnionego rachunku bieżącego Urzędu, a w efekcie i rozliczeń Urzędu z rachunkiem budżetu z tytułu przekazania dochodów i środków na wydatki. W praktyce konta 222 i 223 nie były prowadzone w ewidencji Urzędu.

                            Nadto, jak wykazała kontrola, zakładowy plan kont zawiera nieaktualny opis zasad funkcjonowania konta 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”. Z przyjętych regulacji wynika bowiem, iż konto to obciąża się wszelkimi stratami nadzwyczajnymi powstającymi w okresie między rozpoczęciem a zakończeniem inwestycji, a uznaje się uzyskanymi w tym czasie zyskami nadzwyczajnymi. Przedstawione rozwiązanie obowiązywało na gruncie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości… (Dz. U,. Nr 142, poz. 1020 ze zm.), uchylonego z dniem 31 lipca 2010 r. Wynikało z nich, że na stronie Wn konta 080 należało ujmować rozliczenia nadwyżki zysków inwestycyjnych nad stratami inwestycyjnymi, zaś na stronie Ma rozliczenie nadwyżki strat inwestycyjnych nad zyskami inwestycyjnymi. W aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. rozwiązania te zostały pominięte – str. 6-7 protokołu kontroli.

 

Kontrola mająca na celu ocenę zgodności zapisów księgowych z regulacjami zawartymi w ustawie o rachunkowości i w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości… wykazała następujące nieprawidłowości:

a) wartość udziałów gminy w Warsztatach Komunalnych Sp. z o.o. wynosząca 179.100 zł, pomimo toczącego się od 2008 r. postepowania likwidacyjnego spółki, do czasu rozpoczęcia kontroli nie została objęta odpisem aktualizującym długoterminowe aktywa finansowe. W trakcie czynności kontrolnych wskazano na konieczność utworzenia takiego odpisu pod datą 31 grudnia 2013 r., który to wniosek został uwzględniony. Poza tym efektem działań kontrolnych było dokonanie pod datą 31 grudnia 2013 r. odpisów aktualizujących należności Urzędu na łączną kwotę 2.190.885,87 zł – str. 8 i 23-24 protokołu kontroli,

b) operację polegającą na wyksięgowaniu z konta 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” umorzenia wartości początkowej środków trwałych w postaci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na kwotę 336.489,47 zł (wniesionych aportem na poczet podwyższenia kapitału udziałowego gminy w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.) błędnie zaewidencjonowano zapisem Wn 071 – Ma 800 „Fundusz jednostki”, zamiast zapisem Wn 071 – Ma 011 „Środki trwałe” – str. 9 protokołu kontroli,

c) w wyniku przeprowadzonej analizy ewidencji analitycznej nakładów inwestycyjnych stwierdzono, że w przypadku 9 zadań inwestycyjnych nie zachodziła potrzeba utrzymywania na koncie 080 sald dotyczących poniesionych na te zadania nakładów. W trakcie kontroli, pod datą 31 grudnia 2013 r., dokonano wyksięgowania kosztów 9 nierealizowanych inwestycji o łącznej wartości 275.468,26 zł w korespondencji z kontem 800 – str. 10 protokołu kontroli,

d) bezpodstawnie stosowano zapisy ujemne na stronie Ma konta 800 dla operacji polegających na przeksięgowaniu, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych na kwotę 29.526.312,84 zł. Prawidłowy, w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, zapis wyrażający zmniejszenie funduszu powinien być dokonany Wn 800 – Ma 130. Pochodną niewłaściwych księgowań były różnice pomiędzy zwiększeniami i zmniejszeniami funduszu wykazanymi w jednostkowym zestawieniu zmian funduszu Urzędu za 2013 r. a obrotami strony Wn i Ma konta 800 – str. 13-14 i 26 protokołu kontroli,

e) nieprawidłowo zaksięgowano większość udzielonych dotacji, tj. bezpośrednio na konto 810 „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje” w momencie przekazania. Konto 810 jest przeznaczone do ewidencji dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane lub rozliczone. Niewłaściwe księgowanie dotyczyło dotacji o łącznej wartości 1.451.989,18 zł. Wartość dotacji przekazanych z budżetu powinna być ujmowana na stronie Wn konta 224 „Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych…”, zaś na stronie Ma tego konta powinna być ujmowana wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone, w korespondencji z kontem 810. W kontrolowanej jednostce w prawidłowy sposób zaewidencjonowano jedynie dotacje na kwotę 133.887,47 zł, co stanowiło 8,44% dotacji ogółem w 2013 r. – str. 14 protokołu kontroli,

f) do kont zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” oraz do konta 800 prowadzono ewidencję pomocniczą według podziałek klasyfikacji budżetowej, co nie wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, jak również nie jest uzasadnione spoczywającymi na jednostce obowiązkami sprawozdawczymi – str. 14-15 protokołu kontroli,

g) kwoty zrealizowanych dochodów budżetu gminy ustalane były w kwocie brutto (wraz z podatkiem VAT należnym ujętym w fakturach sprzedaży); w konsekwencji odprowadzenie różnicy pomiędzy VAT należnym i VAT podlegającym odliczeniu do Urzędu Skarbowego traktowane było jako wydatek budżetowy w paragrafie 4530 „Podatek od towarów i usług (VAT)”. Należy wskazać, że podatek VAT nie stanowi źródła dochodów budżetu gminy, lecz dochód budżetu państwa. Wpływ środków oznaczających wpłacenie przez kontrahenta należnego VAT nie może być zaliczony do dochodów budżetu również z tego względu, że kwoty tej nie można przeznaczyć na wydatki lub rozchody budżetu gminy – są to środki podlegające wyłącznie odprowadzeniu do właściwego urzędu skarbowego, po ewentualnym pomniejszeniu o podatek podlegający odliczeniu – str. 16-17 protokołu kontroli,

h) ewidencją na koncie 011 objęte były składniki majątkowe, których wartość nie przekraczała 3.500 zł (np. fax – 1.246,73 zł, zbiornik bezodpływowy – 2.200 zł, strugarka – 1.528,86 zł), czym naruszono § 6 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia oraz postanowienia przepisów wewnętrznych – str. 107 protokołu kontroli.

 

Z przeprowadzonej w trakcie kontroli analizy danych zawartych w załączonych do sprawozdań finansowych MGOPS w Czarnej Białostockiej za 2012 i 2013 r. zestawieniach obrotów i sald kont wynikały odstępstwa od zasad ewidencji operacji określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości… oraz ustawą o rachunkowości, rzutujące na poprawność sprawozdań finansowych tej jednostki, dotyczące:

a) niewystępowania w ewidencji księgowej MGOPS na koniec 2012 r. konta 290 „Odpisy aktualizujące należności”, mimo istnienia należności od dłużników alimentacyjnych uzasadniających utworzenie odpisów aktualizujących. Z uwagi na fakt, iż analizy bilansu MGOPS za 2012 r. dokonano przed terminem sporządzenia sprawozdań finansowych za 2013 r., w trakcie kontroli zwrócono się do Skarbnika o poinformowanie głównego księgowego MGOPS o konieczności dokonania pod datą 31 grudnia 2013 r. odpisów aktualizujących stan należności od dłużników alimentacyjnych, który to wniosek został częściowo zrealizowany. Wskazania wymaga, że odpisami nie objęto należności z tytułu odsetek od wypłaconych świadczeń alimentacyjnych na kwotę 719.087,17 zł, a część odpisów – na kwotę 1.792.549,58 zł – odniesiono nieprawidłowo na zmniejszenie funduszu jednostki zapisem Wn 800 – Ma 290, zamiast zapisem Wn 761 „Pozostałe koszty operacyjne” – Ma 290. Na konieczność skorygowania wskazanych błędów zwrócono uwagę w trakcie kontroli,

b) ewidencjonowania należności z tytułu odsetek od zaległych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w korespondencji z kontem 225 „Rozrachunki z budżetami”, jako rzekomych zobowiązań wobec Skarbu Państwa i innych gmin, tj. według zasad przewidzianych przepisami prawa mającymi zastosowanie do końca 2010 r. Saldo Ma konta 225 na koniec 2013 r. wynosiło 719.076,17 zł. Należy wskazać, że do końca 2010 r. przy ewidencji należności związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami obowiązywały regulacje zawarte w § 7 ust. 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont... stanowiące, że należności realizowane na rzecz innych jednostek ujmuje się jako zobowiązania na rzecz tych jednostek, a odpisy aktualizujące wartość tych należności obciążają zobowiązania wobec tych jednostek. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r., którego przepisy stosuje się do ewidencji zdarzeń gospodarczych od początku 2011 r., wymienione regulacje nie występują. Tym samym właściwe jest, aby przypisu tych należności nie ujmować jako zobowiązań wobec budżetu państwa i innych gmin. Zobowiązania te powstają bowiem dopiero w momencie otrzymania (wpływu) należnej kwoty. Mimo, że przypisywane kwoty należności tylko w 20% lub w 40% stanowią należności związane z dochodami gminy, właściwsze – na tle obowiązujących przepisów – jest przypisywanie ich w korespondencji z kontem 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”. Należy też wskazać na potrzebę stosowania odpisu aktualizującego należności o małym prawdopodobieństwie ściągnięcia, co pozwoli na zminimalizowanie negatywnego wpływu na dane sprawozdawczości finansowej kwot należności dotyczących dochodów Skarbu Państwa i innych gmin – str. 20-23 protokołu kontroli,

c) wykazania w bilansie otwarcia konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” na 2013 r. stanu należności sklasyfikowanych w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego…”, par. 0920 „Pozostałe odsetki” w wysokości o 149.565,88 zł wyższej niż wynikająca z bilansu zamknięcia tego konta na koniec 2012 r. W jednostkowym sprawozdaniu Rb-27ZZ sporządzonym przez MGOPS za 2012 r. kwota należności wykazana w tej podziałce klasyfikacji budżetowej była o 149.565,88 zł wyższa od sumy należności wynikającej z zestawienia obrotów i sald na koniec 2012 r.,

d) wykazania w bilansie MGOPS za 2013 r. w poz. „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” kwoty 790.256,09 zł wynikającej z salda strony Ma konta 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów”, która nie miała odzwierciedlenia w saldzie Wn konta 226 „Długoterminowe należności budżetowe” właściwego do przypisania należności budżetowych wymagalnych w przyszłych latach. Należy podkreślić, że rozliczenia międzyokresowe przychodów wynikające z ewidencji do konta 840 były zbliżone do należności pozostałych do zapłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej wykazanych w sprawozdaniu Rb-27ZZ MGOPS za 2013 r. na kwotę 818.232,65 zł. W trakcie kontroli wskazano na konieczność wyjaśnienia i przeksięgowania salda Ma konta 840 – str. 17-23 protokołu kontroli.

 

Badając prawidłowość jednostkowych sprawozdań finansowych jednostek budżetowych ustalono, iż pozostałości środków na koniec 2013 r. na wyodrębnionych rachunkach dochodów jednostek oświatowych, składające się na saldo Wn konta 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” i podlegające prezentacji w pasywach bilansu w poz. A.III. „Nadwyżka środków obrotowych”, zostały wykazane w sprawozdaniach finansowych Szkoły Podstawowej Nr 2 i Przedszkola w Czarnej Białostockiej w poz. A. IV. „Odpisy z wyniku finansowego” w kwotach wynoszących odpowiednio: (-) 18,89 zł i (-) 1.719,17 zł – str. 23 protokołu kontroli.

Analizując zaś dane zamieszczone w jednostkowych zestawieniach zmian w funduszu za 2013 r. poszczególnych gminnych jednostek budżetowych stwierdzono, że w zestawieniu sporządzonym przez Szkołę Podstawową Nr 2 zwiększenie funduszu z tytułu nieodpłatnego otrzymania środków trwałych o wartości 296.367,31 zł wykazano w poz. I.1.10. „Inne zwiększenia”, zamiast w poz. I.6. „Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne”. Dodatkowo kontrola wykazała, iż zmniejszenia funduszu wykazane w jednostkowym zestawieniu zmian funduszu Szkoły były o 18,89 zł mniejsze od obrotów strony Wn konta 800. Różnica wynikała ze zmniejszenia obrotów strony Wn konta 800 o pozostałość środków na wyodrębnionym rachunku dochodów, składających się na saldo Wn konta 820. Prawidłowo saldo konta 820 podlega przeksięgowaniu na konto 800 w roku następnym, więc powinno stanowić podstawę zmniejszenia funduszu w 2014 r. – str. 25-26 protokołu kontroli.

 

Kontrola podstaw gospodarowania majątkiem gminy wykazała, że uchwała w sprawie zasad zbywania, nabywania, zamiany i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, podjęta przez Radę Miejską w Czarnej Białostockiej w dniu 25 października 2005 r., nie została dostosowana do obowiązującego od 22 października 2007 r. zakresu delegacji do jej wydania, zawartego w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) – nie określono w niej zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na czas nieoznaczony. Do czasu określenia w uchwale zasad zawierania umów na czas nieoznaczony Pan Burmistrz może zawierać tego typu umowy wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej – str. 41 protokołu kontroli.

 

W wyniku kontroli prawidłowości pozyskiwania dochodów z tytułu dzierżawy nieruchomości stwierdzono, iż w jednym przypadku termin płatności wskazany w fakturze nie był zgodny z postanowieniami umowy (w treści umowy określono, iż zapłata czynszu następuje do 20 każdego miesiąca, podczas gdy termin wynikający z faktury upływał 24 grudnia 2013 r.) – str. 38 protokołu kontroli.

 

Badanie realizacji umowy zawartej w dniu 18 czerwca 2013 r. z MPO sp. z o.o. z Białegostoku na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Czarna Białostocka oraz z gniazd do selektywnej zbiórki odpadów wykazało nieprawidłowe obliczenie kary umownej z tytułu nieterminowego przekazania raportu miesięcznego za usługi objęte przedmiotem umowy za sierpień 2013 r. W umowie z usługodawcą określono termin przekazania raportu w ciągu 7 dni od dnia zakończenia miesiąca oraz wysokość kary umownej w kwocie 100 zł za każdy dzień opóźnienia jego przekazania. Jak ustalono, raport za sierpień 2013 r. wpłynął w dniu 11 września tego roku, czyli 2 dni po terminie (7-8 września były dniami świątecznymi), zaś kontrolowana jednostka obciążyła wykonawcę jedynie kwotą 100 zł za jednodniową zwłokę – str. 101 protokołu kontroli.

 

W toku kontroli dochodów budżetowych gminy badaniu poddano również dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, dla których organem podatkowym pierwszej instancji, w myśl art. 13 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.), jest Pan Burmistrz. Kontrola prowadzona była w szczególności pod kątem prawidłowości i powszechności poboru wskazanych dochodów, windykacji zaległości podatkowych oraz rachunkowości podatkowej, w tym rzetelności sporządzania sprawozdań budżetowych, co doprowadziło do następujących ustaleń.

Ustalono, że Pan Burmistrz oraz Pani Agnieszka Ewa Tarkawian – zastępca Burmistrza nie złożyli przyrzeczeń o zachowaniu tajemnicy skarbowej, jak tego wymaga art. 294 § 1 pkt 2 oraz § 2 Ordynacji podatkowej. Brak ten został uzupełniony w dniu 18 lutego 2014 r., w wyniku czynności kontrolnych – str. 52 protokołu kontroli.

 

Badając prawidłowość i kompletność prowadzenia przez organ podatkowy czynności sprawdzających, o których mowa w art. 272 Ordynacji podatkowej, stwierdzono, że:

- organ podatkowy nie otrzymuje dokumentów, o których, mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (Dz. U. z 2013 poz. 190). Z wyjaśnień otrzymanych w trakcie kontroli wynika, że Starostwo Powiatowe zobowiązane na podstawie powyższych przepisów do ich przekazywania czyni to tylko w przypadkach, w których stroną postępowania jest gmina Czarna Białostocka – str. 53 protokołu kontroli,

-  w aktualnych aktach podatkowych nie ma dokumentów umożliwiających weryfikację części danych wykazanych w deklaracjach podatników wytypowanych do kontroli. Z wyjaśnień złożonych w trakcie kontroli wynika, iż dane zawarte w deklaracjach podatników, o których mowa na str. 54 protokołu kontroli, były przedmiotem analizy kilka lat wcześniej. Dokumenty potwierdzające tamte czynności zostały przekazane do archiwum.

                   Przywołany na wstępie art. 272 Ordynacji podatkowej zobowiązuje organy podatkowe do prowadzenia czynności sprawdzających w zakresie sprawdzenie terminowości: składania deklaracji; wpłacania zadeklarowanych podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów; stwierdzenia formalnej poprawności dokumentów wymienionych w pkt 1; ustalenia stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami. Możliwość weryfikacji danych wykazanych w złożonych dokumentach ze stanem faktycznym jest najistotniejszym elementem tych działań, ponieważ ma największy wpływ na prawidłowość realizacji dochodów podatkowych. A zatem do momentu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, ustalonego na podstawie tych danych, organ podatkowy powinien posiadać dokumentację, która w każdym momencie umożliwi weryfikację deklaracji. Oznacza to, że takie dokumenty można przekazać do archiwum po upływie pięciu lat od końca roku, w którym na ich podstawie nastąpiła zapłata podatku. Ponadto są one niezbędne również do uwiarygodnienia działań organu podatkowego przed instytucjami prowadzącymi nadzór nad jego działalnością.

Stwierdzono również szereg innych, pojedynczych nieprawidłowości i brak reakcji organu podatkowego na nie, którego przyczyną było niewykonywanie czynności sprawdzających nakazanych treścią art. 272 ustawy Ordynacja podatkowa. I tak:

- w zakresie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w grupie podatników osób fizycznych na str. 57 protokołu kontroli wskazano przypadek podatnika, który w złożonej informacji podatkowej przedmioty podlegające opodatkowaniu ujawnił w tabeli przeznaczonej dla nieruchomości zwolnionych od podatku;

- opis zawarty na str. 77-78 protokołu kontroli ilustruje dwa przypadki niezachowania powszechności pozyskiwania dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów (nie obciążono opłatą dwóch osób znajdujących się w wykazie zarejestrowanych właścicieli psów ras agresywnych);

- w zakresie podatku od środków transportowych stwierdzono jeden przypadek, opisany na str. 84 protokołu kontroli, podatnika, który nie wypełnił całkowicie załącznika Dt1 do deklaracji podatkowej.

         Z kolei nieprawidłowość opisana na str. 80 protokołu kontroli stanowi przypadek błędnego oznaczenia datą biletu opłaty targowej. Również w zakresie poboru tej opłaty ustalono, iż bilety opłaty targowej nie zostały dopuszczone do użytkowania przez kierownika jednostki zgodnie z brzmieniem § 4 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375) – str. 79 protokołu kontroli.

         Ponadto w wyniku analizy deklaracji podatkowych stwierdzono, że:

- wydając decyzję w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego na wszystkich posiadaczy działek o numerach …..[1] organ podatkowy naruszył art. 21 § 3 Ordynacji podatkowe w zw. z art. 6 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) i art. 21 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Z ewidencji podatkowej wynika, że deklaracji na podatek od nieruchomości nie złożył jedynie podatnik wymieniony w załączniku nr 3/2 do protokołu kontroli pod poz. 61. W przypadku podatników, którzy złożyli deklaracje zobowiązanie podatkowe powstało zgodnie z art. 21 § 1 ust. 1 ustawy. A zatem działanie organu podatkowego powinno być skierowane jedynie do podatnika naruszającego przepisy – str. 54 protokołu kontroli,

- podatnik wymieniony pod poz. 38 wykazując w deklaracji grunty będące w jego wyłącznym posiadaniu oraz grunty będące we współwłasności naruszył art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, bowiem przedmiotowa nieruchomość powinna być wykazana w odrębnej deklaracji. Przepis ten stanowi, że jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach, z zastrzeżeniem ust. 5 – str. 55 protokołu kontroli,

- należy zweryfikować prawidłowość zastosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości budynku posiadanego przez podatnika wymienionego pod poz. 59. Z deklaracji podatkowej wynika, że podstawą zwolnienia jest art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tj. budynki lub ich części służące działalności leśnej. Aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia posiadany przez niego budynek lub jego część musi służyć gospodarce leśnej i musi być to budynek gospodarczy. W związku z powyższym należy ustalić czy w danym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, która pozwala na zaliczenie budynku do kategorii budynków gospodarczych oraz w całości jest on wykorzystywany do działalności leśnej – str. 55 protokołu kontroli.

W trakcie kontroli ustalono również, że część podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych złożyła deklaracje po terminie wynikającym z przepisów materialnego prawa podatkowego. Sytuacja ta dotyczy podatników wymienionych w załącznikach do protokołu kontroli: nr 2/2 pod poz. 10, 14, 23 (korekta z dnia 14 listopada 2013 r.), 44, 45, 56 (korekta z dnia 13 września 2013 r.),  57, 58, 59, nr 2/3 pod poz. 2, 3 i 4 oraz w nr 2/4 pod poz. 1, 2, 3, 4, 6 i 7. Niezłożenie w terminie deklaracji podatkowej wypełnia przesłanki czynu, o którym mowa w art. 56 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2003 r. poz. 186, ze zm.). W kontrolowanym okresie organ podatkowy nie zawiadomił właściwych ze względu na siedzibę podatnika urzędów skarbowych o możliwości popełnienia wykroczenia skarbowego – str. 55, 60 i 67 protokołu kontroli.

W wyniku kontroli prawidłowości i powszechności opodatkowania podatników – osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej opłacających podatek leśny stwierdzono, że w przypadku podatnika wymienionego w załączniku nr 2/8 do protokołu kontroli pod poz.10 należy zweryfikować prawidłowość danych prezentowanych w składanych przez niego deklaracjach. Ustalono, że różnica pomiędzy danymi wynikającymi z ewidencji gruntów i budynków a deklaracjami wynosi 3,1469 ha. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) podstawą opodatkowania są dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków. W związku z powyższym dane wykazane w deklaracji powinny być zgodne z zapisami ewidencji gruntów i budynków, z zastrzeżeniem art. 2 ust. 1 ustawy o podatku leśnym – str. 66 protokołu kontroli.

        

Mając na uwadze opis zawarty na str. 74-75 protokołu kontroli, dotyczący decyzji o numerze Fn.3120.6.9.2013 należy stwierdzić, że organ podatkowy udzielił ulgi w zapłacie podatku, o której mowa art. 67a § 1 ust. 3 Ordynacji podatkowej, pomimo, iż z opisu zawartego w uzasadnieniu decyzji wynika, że nie zaistniała żadna z okoliczności, którą można byłoby uznać za ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny. Zgodnie z przywołanym przepisem organ podatkowy uzyskuje możliwość udzielenia ulgi jedynie w przypadku potwierdzenia co najmniej jednej ze wskazanych w przepisie przesłanek. Jeżeli takie okoliczności nie występują nie ma możliwości zastosowania ulgi.

 

Kontrola wydatków poniesionych na wypłatę zwrotów kosztów używania w celach służbowych samochodów niebędących własnością pracodawcy do jazd lokalnych wykazała, że wypłacania ryczałtu dokonywano na podstawie umowy cywilnoprawnej dla jednego pracownika Urzędu. Stwierdzono, iż w oświadczeniu za lipiec 2013 r. pracownik nieprawidłowo wykazał 8 dni urlopu wypoczynkowego, podczas gdy z okazanej listy obecności wynikało, iż w miesiącu tym przebywał na urlopie przez 10 dni. Powyższe skutkowało zawyżeniem ryczałtu, w świetle postanowień § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U, Nr 27, poz. 271 ze zm.), o kwotę 10,90 zł. W wyniki działań kontrolnych dokonano potrącenia zawyżonej sumy z ryczałtu należnego pracownikowi za miesiąc marzec 2014 r. – str. 90-91 protokołu kontroli.

 

Badając zagadnienia związane z wyodrębnieniem i realizacją funduszu sołeckiego uregulowanego w okresie objętym kontrolą ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 ze zm.), a od 20 marca 2014 r. ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301), stwierdzono, że przyjęty do realizacji w 2013 r. wniosek sołectwa Oleszkowo poparty był dokumentacją w postaci protokołu z zebrania wiejskiego z dnia 23 września 2012 r., z którego nie wynikało jakie przedsięwzięcia zostały uchwalone przez zebranie wiejskie. Wskazania wymaga jednocześnie, iż analiza okazanego wniosku sołectwa Oleszkowo z dnia 23 września 2012 r. w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2013 r. wykazała, że zawierał on jako przedsięwzięcia: budowę placu zabaw dla dzieci (szacowany koszt 8.388,63 zł) oraz zakup sprzętu i ubrań ochronnych dla OSP Oleszkowo (szacowany koszt w analogicznej wysokości). Wniosek w części dotyczącej uzasadnienia przyjęcia realizacji przedsięwzięcia dotyczącego zakupu sprzętu i ubrań ochronnych dla OSP (w celu poprawy bezpieczeństwa strażaków i mieszkańców) zawierał stwierdzenie w przypadku rezygnacji z budowy placu zabaw, które to sformułowanie zostało przekreślone. Przekreślone we wniosku zostały także kwoty 3.000 zł, 3.000 zł i 2.388,63 zł składające się na ogólny koszt przedsięwzięcia zakupu sprzętu i ubrań dla OSP – z wniosku nie wynika, kto dokonał skreśleń. Łączna wartość wymienionych we wniosku przedsięwzięć (z uwzględnieniem wpisanych przez sołtysa, a następnie przekreślonych kwot) wynosiła 16.777,26 zł, która to kwota przekraczała dokładnie dwukrotnie kwotę środków przypadających sołectwu Oleszkowo w ramach funduszu sołeckiego na 2013 r., wynoszącą 8.388,63 zł. Jak ustalono, kwota wydatkowa w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. wyniosła 8.387,64 zł i przeznaczona została na opłacenie faktur za zakup ubrań, aparatu powietrznego oraz węży do motopompy dla OSP Oleszkowo, czyli realizację przedsięwzięcia, które we wniosku zostało skreślone.

Resumując, z uwagi na wewnętrzne sprzeczności wniosku, przekreślenia uniemożliwiające jednoznaczne stwierdzenie właściwej treści wniosku oraz fakt, że wniosek dotyczył w swej pierwotnej treści przedsięwzięć, których łączne koszty dwukrotnie przewyższały kwotę postawioną do dyspozycji sołectwa na 2013 r., a także okoliczność, że zawarte we wniosku przedsięwzięcia nie wynikają z dokumentacji zebrania wiejskiego, wniosek powinien zostać przez Pana Burmistrza odrzucony na podstawie art. 4 ust. 5 w zw. z art. 4 ust. 2 i 3 ustawy. Zatem – w ocenie Izby – kwota ta nie mogła zostać ujęta we wniosku do PUW w Białymstoku o zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu w 2013 roku.

W zakresie zagadnienia funduszu sołeckiego stwierdzono ponadto, że aneksem do zakresu czynności z dnia 15 września 2009 r. powierzył Pan pracownikowi wskazanemu w protokole kontroli prowadzenie spraw organizacyjnych związanych z funduszem sołeckim nie precyzując zakresu obowiązków i odpowiedzialności pracownika w tym obszarze – w szczególności z przywołanego zapisu nie wynika, czy obowiązki obejmują weryfikację prawidłowości składanych przez sołectwa wniosków – str. 105-107 protokołu kontroli.

 

Badając prawidłowość zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej dokonanego w 2013 r. stwierdzono, że w jednym przypadku (dotyczącym decyzji 3153.4.79.2013 na kwotę 687,71 zł) dołączone do wniosku kopie faktur nie zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem, a w dwóch przypadkach (dotyczących decyzji 3153.4.92.2013 i 3153.4.95.2013 na łączną kwotę 1.146,06 zł) wnioski nie zawierały pisemnej zgody współposiadaczy gruntów gospodarstwa rolnego. W myśl art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze zm.), do wniosku o zwrot podatku dołącza się faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez burmistrza pracownika urzędu za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Jak zaś wynika z treści art. 6 ust. 2 pkt 5 ustawy, wniosek o zwrot podatku zawiera m.in. pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, o których mowa w art. 3 ust. 4, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego - str. 114-115 protokołu kontroli.

 

W wyniku kontroli prawidłowości wypełniania obowiązków inwentaryzacyjnych stwierdzono, że inwentaryzację sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz kanałów deszczowych, tj. środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony przeprowadzono według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. sporządzając dokumentację właściwą spisowi z natury. Naruszono tym samym przepisy art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości, ponieważ wymienione środki trwałe należy inwentaryzować w drodze porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników. Zastosowanie właściwej drogi inwentaryzacji powinno wynikać ze sporządzonej dokumentacji – str. 110 protokołu kontroli.

 

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości i uchybienia były wynikiem nieprzestrzegania bądź błędnej interpretacji przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości gminy, a także niewłaściwego funkcjonowania kontroli zarządczej.

         Organem wykonawczym gminy jest Burmistrz, na którym spoczywają obowiązki dotyczące m.in. przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej, wykonywania budżetu i gospodarowania mieniem gminy, a także ogólna odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową gminy (art. 30 ust. 1 i 2, art. 60 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Burmistrz jako organ wykonawczy gminy wykonuje zadania przy pomocy Urzędu, którego jest kierownikiem (art. 33 ust. 1 i 3 ustawy). Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Urzędu jako jednostki sektora finansów publicznych, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej, spoczywa na Burmistrzu – kierowniku jednostki – zgodnie z art. 53 ust. 1 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) oraz pracownikach, którym powierzono obowiązki w zakresie gospodarki finansowej.

Burmistrz jest również organem podatkowym pierwszej instancji w myśl art. 13 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości oraz nadzorowania prac z tego zakresu spoczywały na Skarbniku Gminy. Prawa i obowiązki głównego księgowego (skarbnika) określają przepisy art. 54 ustawy o finansach publicznych.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Dostosowanie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości do zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi, poprzez wyeliminowanie niezgodności między opisami kont 133, 130 i 080 a postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. oraz stosowaną praktyką.

 

2. Zobowiązanie Skarbnika Gminy do wyeliminowania nieprawidłowości i uchybień w zakresie dokonywania zapisów w księgach rachunkowych, poprzez:

a) dokonywanie odpisów aktualizujących należności w sytuacji zaistnienia przesłanek określonych przepisami art. 35b ustawy o rachunkowości,

b) zaniechanie wyksięgowywania wartości początkowej umorzonych środków trwałych i wartości umorzenia z wykorzystaniem konta 800; stosowanie zapisu Wn 071 – Ma 011 dla wartości umorzonej oraz zapisu Wn 800 – Ma 011 dla nieumorzonej wartości podstawowych środków trwałych, mając na uwadze zapewnienie prawidłowych danych ewidencyjnych na potrzeby sporządzenia zestawienia zmian w funduszu jednostki,

c) terminowe rozliczanie kosztów środków trwałych w budowie na uzyskane efekty inwestycyjne,

d) zaniechanie stosowania zapisów ujemnych na stronie Ma konta 800 dla zobrazowania operacji dotyczącej przeksięgowania, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych,

e) rozliczanie udzielonych dotacji za pośrednictwem konta 224 w ewidencji Urzędu,

f) rozważenie zasadności prowadzenia ewidencji szczegółowej do kont zespołu 4 oraz konta do 800 według podziałek klasyfikacji budżetowej, mając na uwadze nieużyteczność stosowanego podziału dla realizacji obowiązków sprawozdawczych,

g) zaniechanie ustalania kwot dochodów i wydatków budżetu z uwzględnieniem wpływów z podatku VAT należnego i kwot wpłaconych do Urzędu Skarbowego tytułem rozliczenia VAT, mając na uwadze, że wpływy z podatku VAT nie stanowią dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a zatem ich rozliczenie nie może też skutkować powstaniem wydatku,

h) ujmowanie na koncie 011 środków trwałych o wartości ustalonej przepisami wewnętrznymi; wyksięgowanie z konta 011 i ujęcie na koncie 013 wartości składników majątkowych posiadających cechy pozostałych środków trwałych.

 

3. Wystąpienie do kierownika MGOPS z wnioskami dotyczącymi wyeliminowania wskazanych w części opisowej wystąpienia uchybień i nieprawidłowości w ewidencji księgowej oraz sprawozdawczości tej jednostki.

 

4. Egzekwowanie od kierowników jednostek budżetowych prawidłowego sporządzania sprawozdań finansowych, mając na uwadze opis zawarty w części opisowej wystąpienia.

 

5. Przedłożenie Radzie Miejskiej projektu zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy, dostosowującego jej zakres do postanowień art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy o samorządzie gminnym.

 

6. Zapewnienie zgodności terminów płatności wynikających z umów dzierżawy i wystawianych dzierżawcy faktur.

 

7. Wzmożenie nadzoru nad prawidłowością dokonywania wydatków na wypłatę ryczałtu z tytułu używania w celach służbowych samochodów niebędących własnością pracodawcy do jazd lokalnych.

 

8. Podjęcie działań w celu ustalenia i wyegzekwowania od MPO sp. z o.o. z Białegostoku kary umownej tytułu opóźnienia w przekazaniu raportu za sierpień 2013 r., która w świetle postanowień umowy została zaniżona o kwotę 100 zł.

 

9. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej umożliwiającej prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie wynikającym z treści wskazanych przepisów Ordynacji podatkowej.

 

10. Wyeliminowanie oraz wyjaśnienie wskazanych w protokole i części opisowej wystąpienia nieprawidłowości w zakresie danych wykazanych w informacjach i deklaracjach podatkowych oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami. W odpowiedzi na zalecenia przedstawienie wyników (w tym finansowych) poszczególnych ustaleń dotyczących każdego podatnika.

 

11. Przestrzeganie przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie prowadzenia postępowania podatkowego oraz wymogów formalnych dotyczących wydawanych decyzji podatkowych.

 

12. W zakresie funduszu sołeckiego:

a) odrzucanie składanych przez sołtysów wniosków w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego, z których treści wynika, że szacowane koszty przedsięwzięć przekraczają kwotę przypadającą sołectwu oraz wniosków, w zakresie których nie ma możliwości stwierdzenia, że zawarte w nich przedsięwzięcia zostały uchwalone przez zebranie wiejskie – stosownie do art. 5 ust. 5 w zw. z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o funduszu sołeckim,

b) dokonanie korekty złożonego do Wojewody Podlaskiego wniosku o zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r., mając na uwadze, że wydatki w kwocie 8.387,64 zł poniesione na realizację wniosku sołectwa Oleszkowo nie mogły być w nim zawarte ze względu na wady wniosku sołectwa przedstawione w części opisowej wystąpienia,

c) doprecyzowanie powierzonych pracownikowi zakresem czynności obowiązków w zakresie prowadzenia spraw związanych z funduszem sołeckim, mając na uwadze możliwość przypisania odpowiedzialności za błędne przyjęcie wniosku.

 

13. W zakresie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

a) zapewnienie każdorazowego potwierdzania za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przez Pana Burmistrza pracownika Urzędu kopii faktur VAT stanowiących dowód zakupu oleju napędowego,

b) spowodowanie, aby wnioski o zwrot podatku zawierały pisemną zgodę współposiadaczy, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego.

 

14. Przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony drogą porównania danych księgowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników. Sporządzanie dokumentacji poświadczającej zastosowanie prawidłowej metody inwentaryzacji.

 

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

 

 

          Zastępca  Prezesa

Regionalnej Izby Obrachunkowej

            w Białymstoku[1] Wyłączono dane objęte tajemnicą skarbową - podstawa wyłączenia art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.293 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dane zawarte w deklaracji podatkowej i innych dokumentach składanych przez podatników). Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Białymstoku Rafał Trykozko

 

Odsłon dokumentu: 118589657
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 118589657 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |