Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność kontrolna » Działalność kontrolna 2014

zalecenia - Białowieski Ośrodek Kultury w Białowieży  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Raczkach  

zalecenia - Dom Kultury w Czarnej Białostockiej  

zalecenia - Gimnazjum Nr 1 w Sokółce  

zalecenia - Gimnazjum w Czarnej Białostockiej  

zalecenia - Gmina Bargłów Kościelny  

zalecenia - Gmina Białowieża  

zalecenia - Gmina Czyże  

zalecenia - Gmina Dziadkowice  

zalecenia - Gmina Giby  

zalecenia - Gmina Grajewo  

zalecenia - Gmina Janów  

zalecenia - Gmina Jeleniewo  

zalecenia - Gmina Klukowo  

zalecenia - Gmina Krypno  

zalecenia - Gmina Łomża  

zalecenia - Gmina Mielnik  

zalecenia - Gmina Nowe Piekuty  

zalecenia - Gmina Nowy Dwór  

zalecenia - Gmina Nurzec-Stacja  

zalecenia - Gmina Perlejewo  

zalecenia - Gmina Raczki  

zalecenia - Gmina Radziłów  

zalecenia - Gmina Sejny  

zalecenia - Gmina Sztabin  

zalecenia - Gmina Szudziałowo  

zalecenia - Gmina Szumowo  

zalecenia - Gmina Trzcianne  

zalecenia - Gmina Turośń Kościelna  

zalecenia - Gmina Wizna  

zalecenia - Miasto Augustów  

zalecenia - Miasto i Gmina Czarna Białostocka  

zalecenia - Miasto i Gmina Dąbrowa Białostocka  

zalecenia - Miasto i Gmina Drohiczyn  

zalecenia - Miasto i Gmina Jedwabne  

zalecenia - Miasto i Gmina Krynki  

zalecenia - Miasto i Gmina Łapy  

zalecenia - Miasto i Gmina Mońki - doraźna  

zalecenia - Miasto i Gmina Sokółka  

zalecenia - Miasto i Gmina Stawiski  

zalecenia - Miasto i Gmina Suchowola  

zalecenia - Miasto i Gmina Supraśl  

zalecenia - Miasto Kolno  

zalecenia - Miasto Wysokie Mazowieckie  

zalecenia - Miasto Zambrów  

zalecenia - Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Miejskie Przedszkole Nr 4 w Zambrowie  

zalecenia - Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Przedszkole Nr 1 w Augustowie  

zalecenia - Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Augustowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Perlejewie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Trzciannem  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie  

zalecenia - Zakład Komunalny w Krynkach  

zalecenia - Zakład Usług Komunalnych w Łapach  

zalecenia - Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie  

zalecenia - Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża  

zalecenia - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Sejny  

zalecenia - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Białowieży  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nurcu-Stacji  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach  

zalecenia - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce  

zalecenia - Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach  

zalecenia - Zespół Szkół w Czyżach  

zalecenia - Zespół Szkół w Dziadkowicach  

zalecenia - Zespół Szkół w Mielniku  

zalecenia - Zespół Szkół w Szudziałowie  zalecenia - Zespół Szkół w Szudziałowie

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2014-08-26 10:02
Data modyfikacji:  2014-08-26 10:02
Data publikacji:  2014-08-26 10:02
Wersja dokumentu:  1


Kontrola problemowa gospodarki finansowej

przeprowadzona w Zespole Szkół w Szudziałowie

przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 25 sierpnia 2014 roku (znak: RIO.I.6002-12/14), o treści jak niżej:

 

 

Pan

Bohdan Olchowik

Dyrektor Zespołu Szkół

w Szudziałowie

 

W wyniku problemowej kontroli gospodarki finansowej Zespołu Szkół w Szudziałowie za 2013 rok i inne wybrane okresy, przeprowadzonej na podstawie art. 1 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.) przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia opisane w protokole kontroli, którego egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

Zakresem kontroli objęto sprawy ogólnoorganizacyjne, funkcjonowanie kontroli zarządczej, księgowość i sprawozdawczość, gospodarkę pieniężną i rozrachunki, plan finansowy i jego wykonanie, w tym zagadnienie osiągania przez jednostki samorządu terytorialnego wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191), zamówienia publiczne, gospodarkę składnikami majątku, inwentaryzację, rozliczenia z budżetem gminy.

 

Zespół Szkół w 2012 i 2013 r. nie otrzymywał środków z budżetu gminy Szudziałowo w wysokości pozwalającej na terminowe regulowanie zobowiązań – str. 12-13 i 19-23 protokołu kontroli. Stan zobowiązań wymagalnych wykazany w sprawozdawczości na koniec 2012 r. wynosił 95.691,42 zł, a na koniec 2013 r. – 73.620,44 zł. Zobowiązanie wymagalne dotyczyły m.in. składek ZUS potrąconych z wynagrodzeń pracowników, podatku dochodowego od wynagrodzeń, potrąceń z wynagrodzeń na spłatę pożyczek z ZFŚS. Poziom zobowiązań wymagalnych wykazany w księgach i sprawozdawczości powinien być nieznacznie wyższy, ponieważ wbrew zasadzie memoriału nie ujęto niektórych zobowiązań i związanych z nimi kosztów pod datą 31 grudnia danego roku, o czym w dalszej części wystąpienia. Nieterminowo regulowano też zobowiązania w trakcie poszczególnych lat. W I kwartale 2013 r. zapłacono odsetki za opóźnienie w wysokości 1.279,62 zł (głównie od zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2012 r.), a w styczniu 2014 r. w wysokości 838,74 zł – w całości dotyczyły one zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2013 r.

Ze złożonych wyjaśnień wynika, że nieterminowe regulowanie zobowiązań spowodowane jest bardzo trudną sytuacja finansową gminy, która realizuje program naprawczy. Zapotrzebowanie na środki było każdorazowo konsultowane ze Skarbnikiem Gminy, ale nie było zgłaszane w formie pisemnej. Działania jednostki były skierowane przede wszystkim na zapewnienie ciągłości wypłaty wynagrodzeń pracownikom.

Ustalono, że brak środków na realizację wydatków budżetowych powodował przejściowe finansowanie wydatków z dochodów realizowanych przez Zespół Szkół, wbrew zasadzie określonej przepisami art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.). W wyniku analizy danych ewidencyjnych i sprawozdawczości na koniec lutego i listopada 2013 r. stwierdzono, że poniesione wydatki były wyższe odpowiednio o 2.521,72 zł i 8.816,47 zł od łącznej kwoty środków otrzymanych z budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację wydatków – str. 15-23 i 36-37 protokołu kontroli.

 

            Analizując regulacje wewnętrzne składające się na dokumentację opisującą przyjęte w jednostce zasady rachunkowości stwierdzono, że zarządzenie Pana Dyrektora z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad rachunkowości… nie wskazuje, jako podstawy prawnej, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289), lecz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające przywołane rozporządzenie (Dz. U. z 2012 r. poz. 121) – str. 5-6 protokołu  kontroli.

W obowiązującym w Zespole Szkół zakładowym planie kont występuje konto 740 „Dotacje  i środki na inwestycje”, na którym nie dokonywano żadnych zapisów. Prowadzenie tego konta nie ma uzasadnienia, ponieważ Rada Gminy Szudziałowo nie podjęła uchwały wyrażającej zgody na wyodrębnienie rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, a tylko w przypadku wyodrębnienia takiego rachunku mogą wystąpić w jednostce budżetowej zapisy na koncie 740. Z kolei konto 810 w zakładowym planie kont jednostki nosi nazwę „Dotacje budżetowe”, zaś jego opis pokrywa się z opisem konta 810 „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje” zamieszczonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia. W gminnych jednostkach oświatowych na koncie 810 mogą wystąpić wyłącznie zapisy związane z  księgowaniem równowartości wydatków dokonanych ze środków z budżetu gminy na finansowanie środków trwałych w budowie, zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, więc właściwą nazwą dla konta 810 w zakładowym planie kont Zespołu jest „Środki z budżetu na inwestycje”. Poza tym w wykazie kont znalazły się konta występujące w rozporządzeniu poprzedzającym aktualnie obowiązujące rozporządzenie z dnia 5 lipca 2010 r., takie jak 750 „Przychody i koszty finansowe”, które zostało zastąpione w przywołanym rozporządzeniu kontami 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”, 750 „Przychody finansowe” i 751 „Koszty finansowe” oraz konto 760 „Pozostałe przychody i koszty”, które zostało zastąpione kontami 760 „Pozostałe przychody operacyjne” i 761 „Pozostałe koszty operacyjne”.

Badając zasady funkcjonowania poszczególnych kont stwierdzono, że nie wszystkie opisy kont syntetycznych w zakładowym planie kont odpowiadają opisom kont zamieszczonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia. W szczególności znacznie ograniczono w zakładowym planie kont zakres operacji ewidencjonowanych na koncie 011 „Środki trwałe”, 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” i 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” (w zakładowym planie kont opuszczono w nazwie konta wyrazy „oraz zbiorów bibliotecznych”). Ponadto w opisie konta 410 „Inne świadczenia finansowane z budżetu”, utworzonego w wyniku podziału konta 409 „Pozostałe koszty rodzajowe”, zamieszczono zapis, że konto to służy m.in. do ewidencji diet i kosztów przejazdu radnych. Wydatki z tego tytułu są ujmowane, zgodnie z art. 249 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w planie finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego, zatem nie mogą występować w szkole – str. 6-10 protokołu kontroli.

 

W wyniku kontroli prawidłowości zapisów w ewidencji księgowej w świetle przepisów ustawy o rachunkowości i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości… stwierdzono, że:

a) w przypadku sprzedaży lub likwidacji częściowo umorzonych środków trwałych fundusz jednostki zmniejszano o wartość początkową (zapis Wn 800 „Fundusz jednostki” – Ma 011), a dotychczasowe umorzenie księgowano na zwiększenie funduszu (Wn 071 – Ma 800). Prawidłowym księgowaniem jest zmniejszenie funduszu o wartość bilansową środka trwałego i przeksięgowanie dotychczasowego umorzenia zapisem Wn 071 – Ma 011 – str. 10-11 protokołu kontroli,

b) księgi rachunkowe na koniec 2012 i 2013 r. wykazują niezgodny ze stanem rzeczywistym stan należności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych, co było wynikiem zaniechania zapisów odzwierciedlających rzeczywisty przebieg operacji. Na koniec 2012 r. saldo Wn konta 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” wyrażające należności ZFŚS z tytułu udzielonych pożyczek powinno być mniejsze o 14.100 zł i wynosić 120.100 zł. W związku z potrąceniem z wynagrodzeń pracowników rat pożyczek z ZFŚS wymagalnych w październiku, listopadzie i grudniu 2012 r. oraz odsetek od tych pożyczek (411,50 zł) – nieodprowadzonych na rachunek Funduszu – należało dokonać w 2012 r. następujących księgowań:

- potrącenia z list płac rat pożyczek – Wn 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” – Ma 234 – 14.100 zł,

- potrącenia z list płac odsetek od pożyczek – Wn 231 – Ma 851 „Zakładowy funduszu świadczeń socjalnych” – 411,50 zł,

- zarachowanie potrąceń z wynagrodzeń pracowników na zobowiązania działalności podstawowej wobec działalności socjalnej – Wn 240 „Pozostałe rozrachunki” (rozrachunki ZFŚS z działalnością podstawową) – Ma 240 (rozrachunki działalności podstawowej z ZFŚS) – 14.511,50 zł. Po dokonaniu tych księgowań stan Funduszu byłby wyższy o 411,50 zł i wynosiłby 153.013,42 zł (saldo Ma konta 851). Stan funduszu odpowiadałby sumie środków na rachunku zfśs (18.401,92 zł) oraz należności od pracowników (120.100 zł) i od działalności podstawowej (14.511,50 zł), a konto 234 wykazywałoby właściwy stan należności od pracowników. Na koniec 2013 r., po dokonaniu przedstawionych wyżej zapisów, saldo Wn konta 234 wyrażające należności ZFŚS z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom powinno być mniejsze o 10.400 zł i wynosić 135.400 zł, zaś wartość Funduszu powinna być wyższa o kwotę potrąconych z list płac odsetek w wysokości 376,83 zł – str. 18-19 protokołu kontroli,

c) nieprawidłowo ewidencjonowano wydatki i koszty dotyczące odsetek za zwłokę w regulowaniu zobowiązań; wydatki z tytułu odsetek za zwłokę klasyfikowano w par. 4300 „Zakup usług pozostałych”, zamiast w par. 4570 „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” i 4580 „Pozostałe odsetki”. W I kwartale 2013 r. zapłacono odsetki w łącznej kwocie 1.279,62 zł. Ponadto koszty dotyczące tych wydatków ujęto na koncie 402 „Zakup usług”, zamiast na koncie 751 „Koszty finansowe”. W styczniu 2014 r. zapłacono natomiast odsetki od zaległości wobec urzędu skarbowego i ZUS w kwocie 838,74 zł i również ujęto je błędnie w koszty na koncie Wn 402, zamiast na koncie 751 – str. 10, 12 i 19-22 protokołu kontroli,

d) w księgach 2012 i 2013 r. kontrolowana jednostka nie ujęła na dzień 31 grudnia zobowiązań i kosztów dotyczących odsetek od nieopłaconych do końca roku zobowiązań z tytułu potrąconego z wynagrodzeń pracowniczych podatku dochodowego od osób fizycznych i obciążeń na rzecz ZUS oraz obciążeń pracodawcy na rzecz ZUS i FP, czym naruszono zasadę memoriału określoną w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości – str. 22 protokołu kontroli. Zasadę tę naruszono również na koniec 2012 r. poprzez nieujęcie w księgach zobowiązań dotyczących zwrotu kosztów podróży służbowych w łącznej kwocie 775,85 zł, rozliczonych w 2012 r. Zobowiązania wobec delegowanych pracowników, wymagalne w 2012 r., zostały ujęte w ewidencji księgowej jako koszty pod datą poniesienia wydatku, tj. 15 stycznia 2013 r. – str. 31-33 protokołu kontroli. W konsekwencji wymienione zobowiązania nie zostały też wykazane w sprawozdawczości.

W zakresie stosowania klasyfikacji budżetowej stwierdzono ponadto, że bezpodstawnie zaliczono do wydatków majątkowych w par. 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wydatek w wysokości 4.617,90 zł na zakup 2 komputerów o wartości jednostkowej 2.308,95 zł. Zgodnie z zasadami zaliczania wydatków do zakupów inwestycyjnych, zawartymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207, ze zm.), zakupy te odnoszą się do środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, ze zm.), a odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie są dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Niewłaściwe stosowanie klasyfikacji budżetowej, wpływające na wysokość wydatków bieżących budżetu, powoduje nieprawidłowości w obliczeniu indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia gminy oraz relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących budżetu (art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych), a także w ustaleniu wartości początkowej środków trwałych.

 

W zakresie prawidłowości delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowej stwierdzono zawyżenie kosztów podróży odbytej na podstawie polecenia nr 94/2012 o 12,40 zł oraz stwierdzono uchybienia formalne w rozliczeniach kosztów podróży służbowych polegające m.in. na braku daty rozliczenia kosztów, odbyciu podróży i rozliczeniu jej kosztów na trasie niewymienionej w poleceniu wyjazdu służbowego. Ponadto kontrola wykazała, że w przypadku podróży służbowych odbywanych Pana Dyrektora na początku 2013 r. polecenia wyjazdu nie były podpisywane przez Wójta lub osobę przez niego upoważnioną. Analiza poleceń wyjazdu Pana Dyrektora z dalszego okresu 2013 r. i z 2014 r. wykazała, że nieprawidłowość ta została wyeliminowana – str. 31-33 protokołu kontroli.

 

Badając przestrzeganie przepisów art. 35 ust. 1 Karty Nauczyciela, zezwalających aby w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel był obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, a także stanowiących, że przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, stwierdzono, iż w okresie styczeń-czerwiec 2013 r. powyżej ustawowego limitu przydzielono godziny ponadwymiarowe następującym nauczycielom: B.K. – 14 godzin ponadwymiarowych w tygodniu przy obowiązkowym wymiarze 18 godzin, B.Cz. – 10 godzin ponadwymiarowych przy obowiązkowym wymiarze 18 godzin, E.O. – 11 godzin ponadwymiarowych przy obowiązkowym wymiarze 18 godzin. W okresie wrzesień-grudzień 2013 r. wyższy od ustawowego limit godzin ponadwymiarowych przydzielono nauczycielom: B.K. – 13 godzin przy obowiązkowym wymiarze 18 godzin, L.S. – 11 godzin przy obowiązkowym wymiarze 18 godzin, E.O. – 11 godzin przy obowiązkowym wymiarze 18 godzin., A.O. – 12 godzin przy obowiązkowym wymiarze 18 godzin – str. 27  protokołu kontroli.

Przeanalizowano prawidłowość ustalenia danych na potrzeby sporządzenia przez Wójta Gminy Szudziałowo sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o którym mowa w art. 30a ust. 4 Karty Nauczyciela. Łączna kwota jednorazowych dodatków uzupełniających nauczycieli mianowanych, wykazana w sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Szudziałowo, została rozdzielona między nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Babikach – 4.944,97 zł i nauczycieli Zespołu Szkół – 14.722,11 zł. Kwota różnicy wynosząca 19.717,07 zł odniesiona do sumy wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli mianowanych tych szkół wynoszących 315.873,94 zł daje wskaźnik indywidualnych dodatków uzupełniających wynoszący 6,2421% sumy wynagrodzeń zasadniczych poszczególnych nauczycieli. Kontrola ujawniła, że przy podziale różnicy wykazanej w kol. 10 sprawozdania na poszczególnych nauczycieli pominięto jednego nauczyciela SP w Babikach (nr ewid. 172), któremu należał się dodatek uzupełniający w wysokości 91,79 zł (6,2421% x 1.470,56 zł). Łączna kwota jednorazowych dodatków uzupełniających nauczycieli mianowanych w obu szkołach została odniesiona do sumy wynagrodzeń zasadniczych pomniejszonej o kwotę 1.470,56 zł i w związku z tym do obliczenia indywidualnych dodatków był stosowany wskaźnik wynoszący 6,2713% wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli. Stosując wskaźnik 6,2713% poszczególnym nauczycielom mianowanym wyliczono i wypłacono dodatki w kwocie zawyżonej łącznie o 91,79 zł. Szczegółowe wyliczenie zawyżenia dla poszczególnych nauczycieli Zespołu zawarto na str. 30-31 protokołu kontroli. Podobna sytuacja dotyczyła nauczyciela stażysty zatrudnionego w SP w Babikach pominiętego przy podziale dodatków uzupełniających przypadających na ten stopień awansu zawodowego w łącznej wysokości 7.735,28 zł. Należny mu dodatek uzupełniający powinien wynosić 671,91 zł, zaś dodatki wypłacone pozostałym nauczycielom stażystom być niższe o taką samą kwotę. Szczegółowe wyliczenie zawyżenia dodatków dla 4 nauczycieli stażystów zawarto na str. 29 protokołu kontroli.

 

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia były wynikiem nieprzestrzegania przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości jednostek budżetowych oraz nieprawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej. Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości związanych z nieterminowym regulowaniem zobowiązań było nieprzekazywanie Zespołowi Szkół z budżetu gminy Szudziałowo środków w wysokości niezbędnej do zrealizowania wydatków ujętych w planie finansowym.

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki sektora finansów publicznych, w tym  za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej, spoczywa na Panu Dyrektorze jako kierowniku jednostki sektora finansów publicznych, stosownie do  art. 53 ust. 1 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Na Panu Dyrektorze ciążą również obowiązki w zakresie wdrożenia i aktualizowania dokumentacji opisującej zasady rachunkowości, stosownie do art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości należy do głównego księgowego, stosownie do zakresu czynności. Prawa i obowiązki głównych księgowych określa art. 54 ustawy o finansach publicznych.

 

Mając uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Dokonywanie wydatków do wysokości środków otrzymanych z budżetu na ich realizację. Zaniechanie przejściowego angażowania do finansowania wydatków pobranych i nieodprowadzonych do budżetu dochodów.

2. Dokonanie zmian w dokumentacji opisującej przyjęte w Zespole Szkół zasady (politykę) rachunkowości w zakresie wskazanym w protokole kontroli i niniejszym wystąpieniu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

a) wskazanie właściwej podstawy prawnej obowiązujących przepisów wewnętrznych,

b) dostosowanie wykazu kont syntetycznych (w szczególności zespołu 7) i ich nazw do obowiązujących przepisów prawa i warunków funkcjonowania jednostki,

c) dostosowanie opisu zasad funkcjonowania poszczególnych kont, zamieszczonego w zakładowym planie kont, do przepisów załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.

3. Zobowiązanie głównego księgowego do wyeliminowania nieprawidłowości w ewidencjonowaniu operacji w księgach rachunkowych, poprzez:

a) księgowanie zmniejszeń środków trwałych w przypadku sprzedaży, likwidacji lub nieodpłatnego przekazania w sposób przedstawiony w protokole kontroli i części opisowej wystąpienia,

b) ujmowanie na koncie 234 spłat pożyczek pracowników z ZFŚS i odsetek od tych pożyczek pod datą ich potrącenia z wynagrodzeń pracowników oraz niezwłoczne przekazywanie potrąconych kwot na rachunek ZFŚS. W przypadku opóźnienia w przekazaniu potrąceń dokonywanie księgowań przedstawionych w protokole kontroli i części opisowej wystąpienia,

c) prawidłowe ujmowanie w ewidencji wydatków z tytułu odsetek za opóźnienia w regulowaniu zobowiązań – w par. 4570 lub 4580 oraz kosztów dotyczących tych wydatków – na koncie 751,

d) przestrzeganie zasady memoriału poprzez zaliczanie kosztów do ksiąg roku obrotowego, którego dotyczą, niezależnie od terminu zapłaty.

4. Zaniechanie klasyfikowania w par. 6060 zakupu środków trwałych o wartości poniżej 3.500 zł oraz innych, od których odpisy amortyzacyjne są dokonywane jednorazowo, mając na uwadze zasady klasyfikowania zakupów inwestycyjnych zawarte w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji…

5. Wzmożenie nadzoru w zakresie formalnej prawidłowości wystawiania poleceń wyjazdu służbowego oraz rozliczania ich kosztów, przy wykorzystaniu uwag zawartych w części opisowej wystąpienia i protokole kontroli.

6. Wyegzekwowanie kwoty 12,40 zł nadpłaconej w wyniku błędnego rozliczenia kosztów podróży służbowej odbytej na podstawie polecenia wyjazdu nr 94/2012.

7. Przestrzeganie przy przydzielaniu godzin ponadwymiarowych ograniczeń wynikających z art. 35 ust. 1 Karty Nauczyciela, niedopuszczających sytuacji, w której liczba godzin ponadwymiarowych przekracza 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela.

8. Podjęcie działań w celu dokonania ponownego podziału dodatków uzupełniających między nauczycieli mianowanych Zespołu Szkół w Szudziałowie i Szkoły Podstawowej w Babikach, z uwzględnieniem nauczyciela, który został pominięty przy ustalaniu dodatków za 2013 r. Wystąpienie do nauczycieli mianowanych o dobrowolny zwrot dodatków otrzymanych za 2013 r. w zawyżonej wysokości.

 

O sposobie wykonania zaleceń proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków, za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

 

 

  Zastępca Prezesa

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

 

Do wiadomości:

Wójt Gminy Szudziałowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         W wyniku kontroli w ww. jednostce skierowano pismo z dnia 25 sierpnia 2014 roku, do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Babikach:

 

 

 

Pani

                                                                                              Ewa Skórska

Dyrektor Szkoły Podstawowej

w Babikach

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku przeprowadziła w okresie czerwiec-lipiec 2014 r. problemową kontrolę gospodarki finansowej Zespołu Szkół w Szudziałowie, któremu – zgodnie z uchwałą Nr VI/28/11 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji obsługi finansowo-księgowej szkół prowadzonych przez Gminę Szudziałowo – powierzono obsługę finansowo-księgową Szkoły Podstawowej w Babikach.

Podczas kontroli analizie poddano m.in. dokumentację stanowiącą podstawę ustalenia danych na potrzeby sporządzenia przez Wójta Gminy Szudziałowo sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o którym mowa w art. 30a ust. 4 Karty Nauczyciela, w tym dotyczącą nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Babikach. Z ustaleń kontroli wynika, że wystąpiły nieprawidłowości przy podziale dodatków uzupełniających dla nauczycieli stażystów i nauczycieli mianowanych, polegające na pominięciu jednego nauczyciela mianowanego i jednego nauczyciela stażysty – zatrudnionych w SP w Babikach – przy dokonywaniu podziału kwoty stanowiącej ujemną różnicę między wydatkami faktycznie poniesionymi przez gminę na wynagrodzenia nauczycieli a iloczynem średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Powoduje to konieczność wypłaty należnych za 2013 r. dodatków uzupełniających – nauczycielowi stażyście w kwocie 671,91 zł i nauczycielowi mianowanemu w kwocie 91,79 zł oraz wystąpienie do pozostałych nauczycieli stażystów i mianowanych o dobrowolny zwrot dodatków otrzymanych za 2013 r. w zawyżonej wysokości. Szczegółowe wyliczenie kwot zawyżenia dla poszczególnych nauczycieli zawarte jest w protokole kontroli podpisanym przez głównego księgowego prowadzącego obsługę SP w Babikach.

 

 

    Zastępca  Prezesa

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

 

 

Do wiadomości:

Wójt Gminy Szudziałowo

 

 

Odsłon dokumentu: 118173140
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 118173140 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |