Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność kontrolna » Działalność kontrolna 2014

zalecenia - Białowieski Ośrodek Kultury w Białowieży  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Raczkach  

zalecenia - Dom Kultury w Czarnej Białostockiej  

zalecenia - Gimnazjum Nr 1 w Sokółce  

zalecenia - Gimnazjum w Czarnej Białostockiej  

zalecenia - Gmina Bargłów Kościelny  

zalecenia - Gmina Białowieża  

zalecenia - Gmina Czyże  

zalecenia - Gmina Dziadkowice  

zalecenia - Gmina Giby  

zalecenia - Gmina Grajewo  

zalecenia - Gmina Janów  

zalecenia - Gmina Jeleniewo  

zalecenia - Gmina Klukowo  

zalecenia - Gmina Krypno  

zalecenia - Gmina Łomża  

zalecenia - Gmina Mielnik  

zalecenia - Gmina Nowe Piekuty  

zalecenia - Gmina Nowy Dwór  

zalecenia - Gmina Nurzec-Stacja  

zalecenia - Gmina Perlejewo  

zalecenia - Gmina Raczki  

zalecenia - Gmina Radziłów  

zalecenia - Gmina Sejny  

zalecenia - Gmina Sztabin  

zalecenia - Gmina Szudziałowo  

zalecenia - Gmina Szumowo  

zalecenia - Gmina Trzcianne  

zalecenia - Gmina Turośń Kościelna  

zalecenia - Gmina Wizna  

zalecenia - Miasto Augustów  

zalecenia - Miasto i Gmina Czarna Białostocka  

zalecenia - Miasto i Gmina Dąbrowa Białostocka  

zalecenia - Miasto i Gmina Drohiczyn  

zalecenia - Miasto i Gmina Jedwabne  

zalecenia - Miasto i Gmina Krynki  

zalecenia - Miasto i Gmina Łapy  

zalecenia - Miasto i Gmina Mońki - doraźna  

zalecenia - Miasto i Gmina Sokółka  

zalecenia - Miasto i Gmina Stawiski  

zalecenia - Miasto i Gmina Suchowola  

zalecenia - Miasto i Gmina Supraśl  

zalecenia - Miasto Kolno  

zalecenia - Miasto Wysokie Mazowieckie  

zalecenia - Miasto Zambrów  

zalecenia - Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Miejskie Przedszkole Nr 4 w Zambrowie  

zalecenia - Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Przedszkole Nr 1 w Augustowie  

zalecenia - Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Augustowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Perlejewie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Trzciannem  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie  

zalecenia - Zakład Komunalny w Krynkach  

zalecenia - Zakład Usług Komunalnych w Łapach  

zalecenia - Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie  

zalecenia - Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża  

zalecenia - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Sejny  

zalecenia - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Białowieży  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nurcu-Stacji  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach  

zalecenia - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce  

zalecenia - Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach  

zalecenia - Zespół Szkół w Czyżach  

zalecenia - Zespół Szkół w Dziadkowicach  

zalecenia - Zespół Szkół w Mielniku  

zalecenia - Zespół Szkół w Szudziałowie  zalecenia - Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2014-09-24 08:44
Data modyfikacji:  2014-09-24 08:45
Data publikacji:  2014-09-24 08:45
Wersja dokumentu:  1


Kontrola sprawdzająca gospodarki finansowej przeprowadzona

w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

w Wysokiem Mazowieckiem

przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12 września 2014 roku (znak: RIO.I.6000-1/14), o treści jak niżej:

 

 

 

Pani

Jolanta Kadłubowska

Dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi

Szkół i Placówek Oświatowych

w Wysokiem Mazowieckiem

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku przeprowadziła, na podstawie art. 1 ust. 1, art. 5 ust. 1 oraz art. 7a ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.), kontrolę sprawdzającą wykonanie wniosków pokontrolnych, skierowanych do Pani Dyrektor pismem z dnia 27 stycznia 2014 r. (RIO.I.6003-8/13) na podstawie doraźnej kontroli prawidłowości ustalenia przez PZOSziPO w Wysokiem Mazowieckiem danych na potrzeby sporządzenia przez Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2012 r., o którym mowa w art. 30a ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191). Informację o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych skierowała Pani do Izby w dniu 12 czerwca 2014 r. (PZS..0911.2014).

W wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Wszystkie wnioski pokontrolne skierowane do badanej jednostki zostały wykonane.

 

Przeprowadzona ponownie analiza osiągania średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2012 r. skutkowała zmianą wysokości różnic między wydatkami faktycznie poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli a iloczynem średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń dla poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli. W efekcie dokonanych korekt jednostka ustaliła kwotę 1.118,42 zł stanowiącą dodatki uzupełniające, które podlegały wypłacie nauczycielom w związku z ich zaniżeniem za 2012 r. oraz kwotę 46.204,10 zł stanowiącą dodatki uzupełniające, o zwrot których wystąpiono do nauczycieli w związku z ich zawyżeniem za 2012 r. Stwierdzono, że do dnia kontroli dokonano wypłaty dodatków dla 6 nauczycieli w wysokości odpowiadającej łącznemu zaniżeniu za 2012 r., tj. 1.118,42 zł. W zakresie kwoty 46.204,10 zł, odpowiadającej dodatkom uzupełniającym otrzymanym przez nauczycieli nienależnie za 2012 r., w wyniku realizacji wniosków pokontrolnych kwota dodatków dobrowolnie zwróconych przez nauczycieli wynosiła na dzień kontroli sprawdzającej 27.368,25 zł. Ponadto zwrot kwoty 3.621,52 zł został rozłożony na raty.

Z ustaleń kontroli sprawdzającej wynika także, że w dniu 10 lutego 2014 r. została sporządzona korekta sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2013 r., będąca wynikiem przeprowadzenia, zaleconej wnioskami pokontrolnymi, ponownej analizy osiągania średnich wynagrodzeń nauczycieli także za 2013 r. Konsekwencją dokonania tej analizy było stwierdzenie:

- zaniżenia kwot dodatków uzupełniających dla nauczycieli stażystów w wysokości 146,79 zł; stosownej wypłaty dokonano nauczycielom po sporządzeniu korekty sprawozdania,

- wystąpienia dodatniej różnicy na kwotę 981,51 zł, zamiast ujemnej na kwotę 3.003,34 zł (wykazanej w wersji sprawozdania przed korektą) pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli mianowanych a iloczynem średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń nauczycieli w tej grupie awansu zawodowego; kwota 3.003,34 zł oznaczająca zawyżone dodatki uzupełniające została zwrócona poprzez potrącenia z list płac za pisemną zgodą nauczycieli,

- zmniejszenia kwoty ujemnej różnicy między wydatkami faktycznie poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli dyplomowanych a iloczynem średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń dla tych nauczycieli z kwoty 37.193 zł na kwotę 25.659,70 zł; kwota 11.533,30 zł oznaczająca zawyżone dodatki uzupełniające została zwrócona poprzez potrącenia z list płac za pisemną zgodą nauczycieli.

 

 

 

 

 

         Zastępca  Prezesa

Regionalnej Izby Obrachunkowej

           w Białymstoku

 

 

Do wiadomości:

Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego

 

 

 

 

Odsłon dokumentu: 118602376
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 118602376 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |