Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna 2004

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Drohiczynie  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Suchowoli  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Trzciannem  

zalecenia - Bursa Międzyszkolna w Augustowie  

zalecenia - Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Hajnówce  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach  

zalecenia - Dom Dziecka w Krasnem  

zalecenia - Dom Dziecka w Pawłówce  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Białowieży  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach  

zalecenia - Gimnazjum w Mońkach  

zalecenia - Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie  

zalecenia - Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku  

zalecenia - Gospodarstwo Pomocnicze Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku  

zalecenia - Liceum Ogólnokształcące w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Miejski Ośrodek Animacji Kultury, Sportu i Rekreacji w Wasilkowie  

zalecenia - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży  

zalecenia - Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Łomży  

zalecenia - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Mońkach  

zalecenia - Muzeum Okręgowe w Suwałkach  

zalecenia - Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach  

zalecenia - Ośrodek Kultury w Sejnach  

zalecenia - Ośrodek Produkcyjno-Usługowy przy Zespole Szkół w Dowspudzie  

zalecenia - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce  

zalecenia - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach  

zalecenia - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku  

zalecenia - Przedszkole Nr 9 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Przedszkole w Kleosinie  

zalecenia - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sokółce  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Augustowie  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Kolnie  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Zambrowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 11 w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zambrowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr2 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr2 w Mońkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr4 w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr5 w Suwałach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr9 w Suwałkach  

zalecenia - Urząd Gminy Augustów  

zalecenia - Urząd Gminy Czeremcha  

zalecenia - Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże  

zalecenia - Urząd Gminy Jeleniewo  

Zalecenia - Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Urząd Gminy Kołaki Kościelne  

zalecenia - Urząd Gminy Krasnopol  

zalecenia - Urząd Gminy Mały Płock  

zalecenia - Urząd Gminy Miastkowo  

zalecenia - Urząd Gminy Nowe Piekuty  

zalecenia - Urząd Gminy Piątnica  

zalecenia - Urząd Gminy w Suwałkach  

zalecenia - Urząd Gminy w Grabowie  

zalecenia - Urząd Gminy w Grajewie  

zalecenia - Urząd Gminy w Jasionówce  

zalecenia - Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych  

zalecenia - Urząd Gminy w Narewce  

zalecenia - Urząd Gminy w Narewce  

zalecenia - Urząd Gminy w Narwi  

zalecenia - Urząd Gminy w Nowince  

zalecenia - Urząd Gminy w Przerośli  

zalecenia - Urząd Gminy w Szepietowie  

zalecenia - Urząd Gminy w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Urząd Gminy Wyszki  

zalecenia - Urząd Gminy Zambrów  

zalecenia - Urząd Miejski w Białymstoku  

zalecenia - Urząd Miejski w Choroszczy  

zalecenia - Urząd Miejski w Goniądzu  

zalecenia - Urząd Miejski w Hajnówce  

zalecenia - Urząd Miejski w Łomży  

zalecenia - Urząd Miejski w Sejnach  

zalecenia - Urząd Miejski w Suchowoli  

zalecenia - Urząd Miejski w Szczuczynie  

zalecenia - Urząd Miejski w Wasilkowie  

zalecenia - Warsztaty Metalowo-Drzewne CKP w Hajnówce  

zalecenia - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół w Michałowie  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie  

zalecenia - Zakład Gospodarki Odpadami CzysteŚrodowisko w Wasilkowie  

zalecenia - Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Zambrowie  

zalecenia - Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie  

zalecenia - Zambrowski Związek Gmin  

zalecenia - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Grabowie  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Piątnicy  

zalecenia - Zespół Szkoł w Jeleniewie  

zalecenia - Zespół Szkół Leśnych w Białowieży  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 7 w Suwałkach  

zalecenia - Zespół Szkół Ogóln. i Zawod. w Goniądzu  

zalecenia - Zespół Szkół Technicznych w Augustowie  

Zalecenia - Zespół Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej  

zalecenia - Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym  

zalecenia - Zespół Szkół w Michałowie  

zalecenia - Zespół Szkół w Suchowoli  

zalecenia - Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce  

zalecenia - Związek Gmin Czyste Środowisko w Wasilkowie  

zalecenia - Związek Gmin Kumiałka Biebrza z siedzibą w Korycinie  

zalecenia - Związek Gmin Puszczy Knysz. w Supraślu  

zalecenia - Związek Komunalny Biebrza z siedzibą w Suchowoli  zalecenia - Związek Gmin Czyste Środowisko w Wasilkowie

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2004-09-13 01:50
Data modyfikacji:  2004-09-13 02:08
Data publikacji:  2004-09-13 02:08
Wersja dokumentu:  1


Kontrola problemowa gospodarki finansowej

przeprowadzona w Związku Gmin „Czyste Środowisko” z siedzibą w Wasilkowie

przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

 

 

            Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14 kwietnia 2004 roku (znak: RIO.I.6012 - 5/04), o treści jak niżej:

 

 

Zarząd

Związku Gmin „Czyste Środowisko”

z siedzibą w Wasilkowie

 

            W wyniku problemowej kontroli gospodarki finansowej za okres 2003 roku, przeprowadzonej w Związku Gmin „Czyste Środowisko” z siedzibą w Wasilkowie na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, stwierdzono nieprawidłowości opisane w protokole kontroli, którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

Związek Gmin „Czyste Środowisko” został utworzony w II półroczu 2001 roku i działa w oparciu o statut, przyjęty uchwałami organów stanowiących gmin uczestników: Wasilkowa, Supraśla i Czarnej Białostockiej. W 2003 roku do Związku przystąpiła gmina Dobrzyniewo Duże.

 

            Stwierdzono, że Związek nie posiada dokumentacji opisującej stosowane zasady rachunkowości, mimo obowiązku wynikającego z art. 10 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). Stosownie do przepisów tego artykułu ustawy, dokumentacja powinna określać m.in. metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego (w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne obowiązującymi przepisami prawa), sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych, a także system służący ochronie danych i ich zbiorów. Powinność opracowania takiej dokumentacji spoczywa na kierownictwie jednostki, m.in. organie wieloosobowym (zarządzie) uprawnionym do zarządzania jednostką - art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Badając księgi rachunkowe Związku ustalono, że sposób ich prowadzenia wzorowany jest na rozwiązaniach obowiązujących urzędy jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752). Tak jak w urzędach j.s.t., które prowadzą rachunkowość budżetu i rachunkowość urzędu - jednostki budżetowej na podstawie wzorcowych planów kont zawartych w rozporządzeniu, w badanej jednostce przyjęto w praktyce rozwiązanie polegające na prowadzeniu ksiąg rachunkowych budżetu Związku i ksiąg biura Związku, właściwych jednostkom budżetowym (biuro Związku nie zostało jednakże wyodrębnione organizacyjnie).

            Wprawdzie przepisy wskazywanego rozporządzenia Ministra Finansów nie odnoszą się wprost do rachunkowości związków gmin, jednak oparcie dokumentacji zasad rachunkowości związku o jego regulacje jest właściwe. Według bowiem postanowień art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), do gospodarki finansowej związku międzygminnego stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej gmin. W sferze rachunkowości przekłada się to na obowiązek sporządzania sprawozdań z przebiegu m.in. procesów pobierania i gromadzenia dochodów, wydatkowania środków publicznych (wymaga to prowadzenia zapisów księgowych z uwzględnieniem podziałek klasyfikacyjnych zrealizowanych kasowo dochodów i wydatków budżetowych), finansowania deficytu, zaciągania zobowiązań angażujących środki publiczne (sprawozdawczość budżetowa). Jak natomiast stanowi przepis art. 24 ust. 4 pkt 2 ustawy o rachunkowości, zapisy w księgach rachunkowych powinny być uporządkowane chronologicznie i systematycznie według kryteriów klasyfikacyjnych umożliwiających sporządzenie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych sprawozdań.

            W protokole kontroli (s. 4, 5) wskazano na możliwy sposób prowadzenia rachunkowości związku gmin, oparty przede wszystkim o plan kont dla jednostek budżetowych (stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów), zapewniający możliwość wykonania ciążących na związku obowiązków sprawozdawczych, zarówno budżetowych, jak i finansowych (bilans).

 

Stwierdzono, że poza brakiem dokumentacji opisującej stosowane zasady rachunkowości, nie zostały również opracowane procedury w kwestii wewnętrznej kontroli finansowej (np. instrukcja obiegu i kontroli dokumentów), stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.). Przepisy tej ustawy nakładają na podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego ich organy oraz związki (art. 5 pkt 1 ustawy), obowiązki i odpowiedzialność za gospodarkę finansową, m.in. w zakresie kontroli finansowej dotyczącej procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem – o czym mowa w art. 35a ustawy.

 

            W statucie Związku Gmin „Czyste Środowisko” zostało postanowione (§ 26 ust. 3), że odpowiedzialność za prowadzenie księgowości Związku spoczywa na Skarbniku Związku, który jest głównym księgowym budżetu. Funkcję tą, poza stosunkiem pracy, wykonuje p. Marta Szczuka, powołana uchwałą Zgromadzenia Związku z 25 czerwca 2002 r., stosownie do jego kompetencji zapisanej w § 10 statutu. Należy wskazać, iż art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości przypisuje odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, w tym z tytułu nadzoru, kierownictwu jednostki również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. Dokumentacji w sprawie takiego powierzenia obowiązków nie stwierdzono. Faktycznie księgowość Związku prowadzona jest w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, z racji, iż główny księgowy Związku jest jednocześnie skarbnikiem gminy Wasilków.

 

Z ustaleń kontroli wynika, że za 2002 rok kontrolowany Związek Gmin sporządził tylko bilans z wykonania budżetu. Nie został natomiast sporządzony bilans Związku jako osoby prawnej, co w dużej mierze miało związek z przyjętymi w praktyce zasadami prowadzenia ewidencji księgowej. W trakcie trwania kontroli, po uwzględnieniu uwag kontrolującego i dokonaniu księgowań korygujących, możliwe było sporządzenie sprawozdania finansowego Związku jako osoby prawnej za 2003 rok.

 

            Badając plan budżetu Związku na 2003 rok ustalono, że w planie tym nie zostały uwzględnione dochody z tytułu składek, których nie wniosła w 2002 roku w kwocie 5.977,50 zł gmina Czarna Białostocka.

 

            Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości były wynikiem nieprzestrzegania bądź błędnej interpretacji przepisów prawnych określających gospodarkę finansową i rachunkowość związku międzygminnego.

 

            Mając na uwadze przedstawione nieprawidłowości, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Opracowanie dokumentacji opisującej przyjęte w Związku zasady rachunkowości, a także powierzenie odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości stosownie do wskazanych regulacji prawnych.

 

2. Przyjęcie regulacji w kwestii wewnętrznej kontroli finansowej, z uwzględnieniem przepisów art. 35a ustawy o finansach publicznych i aktualnych potrzeb Związku.

 

3. Ujmowanie w planie finansowym Związku dochodów wynikających z nieterminowego przekazywania składek przez poszczególnych uczestników Związku.

 

            O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

            Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

                                                            Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

                                                                                                                      

Odsłon dokumentu: 119746947
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119746947 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |