Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna 2004

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Drohiczynie  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Suchowoli  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Trzciannem  

zalecenia - Bursa Międzyszkolna w Augustowie  

zalecenia - Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Hajnówce  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach  

zalecenia - Dom Dziecka w Krasnem  

zalecenia - Dom Dziecka w Pawłówce  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Białowieży  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach  

zalecenia - Gimnazjum w Mońkach  

zalecenia - Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie  

zalecenia - Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku  

zalecenia - Gospodarstwo Pomocnicze Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku  

zalecenia - Liceum Ogólnokształcące w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Miejski Ośrodek Animacji Kultury, Sportu i Rekreacji w Wasilkowie  

zalecenia - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży  

zalecenia - Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Łomży  

zalecenia - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Mońkach  

zalecenia - Muzeum Okręgowe w Suwałkach  

zalecenia - Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach  

zalecenia - Ośrodek Kultury w Sejnach  

zalecenia - Ośrodek Produkcyjno-Usługowy przy Zespole Szkół w Dowspudzie  

zalecenia - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce  

zalecenia - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach  

zalecenia - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku  

zalecenia - Przedszkole Nr 9 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Przedszkole w Kleosinie  

zalecenia - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sokółce  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Augustowie  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Kolnie  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Zambrowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 11 w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zambrowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr2 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr2 w Mońkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr4 w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr5 w Suwałach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr9 w Suwałkach  

zalecenia - Urząd Gminy Augustów  

zalecenia - Urząd Gminy Czeremcha  

zalecenia - Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże  

zalecenia - Urząd Gminy Jeleniewo  

Zalecenia - Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Urząd Gminy Kołaki Kościelne  

zalecenia - Urząd Gminy Krasnopol  

zalecenia - Urząd Gminy Mały Płock  

zalecenia - Urząd Gminy Miastkowo  

zalecenia - Urząd Gminy Nowe Piekuty  

zalecenia - Urząd Gminy Piątnica  

zalecenia - Urząd Gminy w Suwałkach  

zalecenia - Urząd Gminy w Grabowie  

zalecenia - Urząd Gminy w Grajewie  

zalecenia - Urząd Gminy w Jasionówce  

zalecenia - Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych  

zalecenia - Urząd Gminy w Narewce  

zalecenia - Urząd Gminy w Narewce  

zalecenia - Urząd Gminy w Narwi  

zalecenia - Urząd Gminy w Nowince  

zalecenia - Urząd Gminy w Przerośli  

zalecenia - Urząd Gminy w Szepietowie  

zalecenia - Urząd Gminy w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Urząd Gminy Wyszki  

zalecenia - Urząd Gminy Zambrów  

zalecenia - Urząd Miejski w Białymstoku  

zalecenia - Urząd Miejski w Choroszczy  

zalecenia - Urząd Miejski w Goniądzu  

zalecenia - Urząd Miejski w Hajnówce  

zalecenia - Urząd Miejski w Łomży  

zalecenia - Urząd Miejski w Sejnach  

zalecenia - Urząd Miejski w Suchowoli  

zalecenia - Urząd Miejski w Szczuczynie  

zalecenia - Urząd Miejski w Wasilkowie  

zalecenia - Warsztaty Metalowo-Drzewne CKP w Hajnówce  

zalecenia - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół w Michałowie  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie  

zalecenia - Zakład Gospodarki Odpadami CzysteŚrodowisko w Wasilkowie  

zalecenia - Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Zambrowie  

zalecenia - Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie  

zalecenia - Zambrowski Związek Gmin  

zalecenia - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Grabowie  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Piątnicy  

zalecenia - Zespół Szkoł w Jeleniewie  

zalecenia - Zespół Szkół Leśnych w Białowieży  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 7 w Suwałkach  

zalecenia - Zespół Szkół Ogóln. i Zawod. w Goniądzu  

zalecenia - Zespół Szkół Technicznych w Augustowie  

Zalecenia - Zespół Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej  

zalecenia - Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym  

zalecenia - Zespół Szkół w Michałowie  

zalecenia - Zespół Szkół w Suchowoli  

zalecenia - Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce  

zalecenia - Związek Gmin Czyste Środowisko w Wasilkowie  

zalecenia - Związek Gmin Kumiałka Biebrza z siedzibą w Korycinie  

zalecenia - Związek Gmin Puszczy Knysz. w Supraślu  

zalecenia - Związek Komunalny Biebrza z siedzibą w Suchowoli  zalecenia - Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2004-09-13 02:34
Data modyfikacji:  2004-09-13 02:37
Data publikacji:  2004-09-13 02:38
Wersja dokumentu:  1


Kontrola problemowa gospodarki finansowej

przeprowadzona w Zespole Szkół

z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce

przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 9 kwietnia 2004 roku (znak: RIO.I.6012 - 4/04), o treści jak niżej:

                                                                                    

 

                                                               Pan

        Eugeniusz Saczko

        Dyrektor Zespołu Szkół

        z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego

        w Hajnówce

 

W wyniku problemowej kontroli gospodarki finansowej za okres 2003 roku, przeprowadzonej w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, stwierdzono uchybienia opisane w protokole kontroli, którego 1 egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

         W trakcie kontroli badaniu poddano elementy organizacji i funkcjonowania systemu kontroli finansowej w Zespole Szkół. W zakresie organizacji systemu kontroli wewnętrznej w Zespole Szkół stwierdzono, iż regulacje dotyczące tego zagadnienia zostały zawarte w zarządzeniu Nr 1/2002 Dyrektora Zespołu Szkół z DNJB z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości. Akt ten określa m.in. instrukcję obiegu i kontroli dokumentów. Stwierdzono, iż przepisy wewnętrzne nie określają procedur rejestracji wpływu dokumentów finansowo-księgowych i ich kontroli. Brak jest również postanowień dotyczących gospodarki drukami ścisłego zarachowania i udzielania zamówień publicznych – str. 10 i 17 protokołu kontroli.

Z przepisu art. 28a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) wynika, iż każdy kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest zobowiązany zapewnić odpowiedni system wewnętrznej kontroli finansowej w swojej jednostce, odpowiadający wymogom art. 35a ustawy. Według przepisów tego artykułu kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych dotyczy procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem. Kierownik jednostki (z uwzględnieniem jej zadań, struktury organizacyjnej, kadrowej itp.) winien ustalić procedury kontroli finansowej w formie pisemnej, obejmując nimi wszystkie podejmowane w jednostce operacje dotyczące gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem publicznym (art. 35a ust. 3 ustawy).

         W sferze prowadzenia ksiąg rachunkowych stwierdzono nieprawidłowości naruszające przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz uregulowania wewnętrzne, polegające w szczególności na:

-         stosowaniu w badanym okresie łącznych zapisów zbioru dowodów księgowych na podstawie dowodów zbiorczych, sporządzanych niezgodnie z wymogami art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy – str. 10 protokołu kontroli,

-         sporządzaniu na koniec miesiąca zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej z pominięciem obrotów narastająco od początku roku obrotowego i ich sumy, tj. elementów wymaganych przepisami art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – str. 5 protokołu kontroli,

-         nie sporządzaniu zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych, wymaganego przepisami art. 18 ust. 2 ustawy – str. 5 i 11 protokołu kontroli,

-         prowadzeniu gospodarki kasowej niezgodnie z zasadami przyjętymi w opisie funkcjonowania konta 101 „Kasa”, zawartymi w zakładowym planie  kont, w zakresie częstotliwości sporządzania raportów kasowych oraz prowadzenia oddzielnych raportów dla każdego konta bankowego – str. 8 protokołu kontroli.

Ponadto stwierdzono, iż nie określono w zakładowym planie kont zasad funkcjonowania wszystkich kont syntetycznych prowadzonych przez jednostkę (130/1 i 131/1) – str. 8 protokołu kontroli. Zgodnie z przepisami § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752) podstawą prowadzenia rachunkowości może być odpowiedni plan kont (wynikający z załącznika Nr 2 do rozporządzenia), uzupełniony o inne konta, zgodne co do treści ekonomicznej z odpowiednimi kontami przewidzianymi w rozporządzeniu. W związku z tym wprowadzenie do planu kont dodatkowych kont syntetycznych wymaga opisania ich treści ekonomicznej.

 

W trakcie kontroli nie stwierdzono udokumentowanego potwierdzenia, iżby projekt planu finansowego Zespołu Szkół na 2003 r. został zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną – str. 13 protokołu kontroli. Obowiązek opiniowania projektu przez Radę wynika z przepisów art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.).

 

         Stwierdzone w badanej jednostce uchybienia były w głównej mierze wynikiem nieprzestrzegania przepisów prawnych, dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości jednostki.

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki sektora finansów publicznych, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli wewnętrznej spoczywa na kierowniku jednostki, zgodnie z art. 28a ustawy o finansach publicznych. Na kierowniku jednostki spoczywa również powinność wdrożenia i aktualizacji dokumentacji opisującej przyjęte w jednostce zasady rachunkowości oraz nadzór nad prowadzeniem rachunkowości, stosownie do postanowień art. 4 ust. 5 i art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Obowiązki w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych należały do głównego księgowego. Prawa i obowiązki głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określają przepisy art. 35 ustawy o finansach publicznych.

 

         Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 cytowanej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Uzupełnienie wewnętrznych procedur kontroli finansowej w celu zachowania ich zgodności z przepisami art. 35a ustawy o finansach publicznych, przy uwzględnieniu standardów kontroli finansowej, określonych przez Ministra Finansów w Komunikacie Nr 1 z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych”, a także z wykorzystaniem uwag zawartych w niniejszym wystąpieniu i protokole kontroli.

 

2. Uzupełnienie zakładowego planu kont o zasady funkcjonowania kont 103/1 i 131/1.

 

3. Spowodowanie wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych poprzez:

- prawidłowe sporządzanie zbiorczych dowodów księgowych,

- sporządzanie zestawień obrotów i sald zawierających elementy wymagane przepisami art. 18 ustawy o rachunkowości,

- sporządzanie zestawień sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych,

- prowadzenie gospodarki kasowej zgodnie z ustalonymi w jednostce procedurami.

 

4. Zapewnienie, aby projekt planu finansowego Zespołu Szkół zawierał opinię Rady Pedagogicznej.

 

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

         Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków, za pośrednictwem Prezesa RIO, do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30–dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

         Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

Do wiadomości:

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

 

                                                           Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

                                                                                                   

 

 

         W wyniku kontroli w w/w jednostce skierowano pismo z dnia 9 kwietnia 2004 roku do organu wykonawczego:

 

                                                                          

 

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

 

W trakcie kontroli gospodarki finansowej za 2003 r., przeprowadzonej przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w Zespole Szkół z dodatkową nauka języka białoruskiego w Hajnówce stwierdzono, iż zarówno uchwała Nr VII/34/99 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie utworzenia kontrolowanej jednostki, jak i stanowiący załącznik do niej akt założycielski nie określają formy organizacyjnej utworzonego Zespołu Szkół. Przepisy art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) wskazują, iż szkoły publiczne działają w formie jednostek budżetowych lub zakładów budżetowych. W związku z tym przy opracowywaniu projektów uchwał Rady, dotyczących utworzenia jednostek organizacyjnych, należy zwrócić uwagę na wskazywanie formy prowadzenia gospodarki finansowej przez tworzoną jednostkę. W zakresie spraw organizacyjnych należy dodatkowo wskazać, iż w trakcie kontroli nie został okazany statut Zespołu.

Badając prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej Zespołu Szkół stwierdzono, iż kontrolowana jednostka nie była bieżąco informowania o zmianach dokonywanych w jej planie finansowym, wynikających z aktów podejmowanych przez organy gminy. Na przykład, o zmianie wprowadzonej dnia 25 lipca 2003 r. jednostka została poinformowana dopiero pismem z dnia 30 września 2003 r. Przepisy § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1333) nie określają szczegółowych terminów przekazywania kierownikom jednostek budżetowych informacji o zmianach ich planów finansowych w toku wykonywania budżetu. Jednakże należy zwrócić uwagę, iż bezzwłoczne przekazanie informacji ma zasadniczy wpływ na możliwość prawidłowego prowadzenia gospodarki przez jednostkę. Stosownie do przepisów art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) plan finansowy stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki budżetowej.

 

  

 

                                                           Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Odsłon dokumentu: 118939880
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 118939880 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |