Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna 2004

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Drohiczynie  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Suchowoli  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Trzciannem  

zalecenia - Bursa Międzyszkolna w Augustowie  

zalecenia - Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Hajnówce  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach  

zalecenia - Dom Dziecka w Krasnem  

zalecenia - Dom Dziecka w Pawłówce  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Białowieży  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach  

zalecenia - Gimnazjum w Mońkach  

zalecenia - Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie  

zalecenia - Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku  

zalecenia - Gospodarstwo Pomocnicze Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku  

zalecenia - Liceum Ogólnokształcące w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Miejski Ośrodek Animacji Kultury, Sportu i Rekreacji w Wasilkowie  

zalecenia - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży  

zalecenia - Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Łomży  

zalecenia - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Mońkach  

zalecenia - Muzeum Okręgowe w Suwałkach  

zalecenia - Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach  

zalecenia - Ośrodek Kultury w Sejnach  

zalecenia - Ośrodek Produkcyjno-Usługowy przy Zespole Szkół w Dowspudzie  

zalecenia - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce  

zalecenia - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach  

zalecenia - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku  

zalecenia - Przedszkole Nr 9 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Przedszkole w Kleosinie  

zalecenia - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sokółce  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Augustowie  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Kolnie  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Zambrowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 11 w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zambrowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr2 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr2 w Mońkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr4 w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr5 w Suwałach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr9 w Suwałkach  

zalecenia - Urząd Gminy Augustów  

zalecenia - Urząd Gminy Czeremcha  

zalecenia - Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże  

zalecenia - Urząd Gminy Jeleniewo  

Zalecenia - Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Urząd Gminy Kołaki Kościelne  

zalecenia - Urząd Gminy Krasnopol  

zalecenia - Urząd Gminy Mały Płock  

zalecenia - Urząd Gminy Miastkowo  

zalecenia - Urząd Gminy Nowe Piekuty  

zalecenia - Urząd Gminy Piątnica  

zalecenia - Urząd Gminy w Suwałkach  

zalecenia - Urząd Gminy w Grabowie  

zalecenia - Urząd Gminy w Grajewie  

zalecenia - Urząd Gminy w Jasionówce  

zalecenia - Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych  

zalecenia - Urząd Gminy w Narewce  

zalecenia - Urząd Gminy w Narewce  

zalecenia - Urząd Gminy w Narwi  

zalecenia - Urząd Gminy w Nowince  

zalecenia - Urząd Gminy w Przerośli  

zalecenia - Urząd Gminy w Szepietowie  

zalecenia - Urząd Gminy w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Urząd Gminy Wyszki  

zalecenia - Urząd Gminy Zambrów  

zalecenia - Urząd Miejski w Białymstoku  

zalecenia - Urząd Miejski w Choroszczy  

zalecenia - Urząd Miejski w Goniądzu  

zalecenia - Urząd Miejski w Hajnówce  

zalecenia - Urząd Miejski w Łomży  

zalecenia - Urząd Miejski w Sejnach  

zalecenia - Urząd Miejski w Suchowoli  

zalecenia - Urząd Miejski w Szczuczynie  

zalecenia - Urząd Miejski w Wasilkowie  

zalecenia - Warsztaty Metalowo-Drzewne CKP w Hajnówce  

zalecenia - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół w Michałowie  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie  

zalecenia - Zakład Gospodarki Odpadami CzysteŚrodowisko w Wasilkowie  

zalecenia - Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Zambrowie  

zalecenia - Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie  

zalecenia - Zambrowski Związek Gmin  

zalecenia - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Grabowie  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Piątnicy  

zalecenia - Zespół Szkoł w Jeleniewie  

zalecenia - Zespół Szkół Leśnych w Białowieży  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 7 w Suwałkach  

zalecenia - Zespół Szkół Ogóln. i Zawod. w Goniądzu  

zalecenia - Zespół Szkół Technicznych w Augustowie  

Zalecenia - Zespół Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej  

zalecenia - Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym  

zalecenia - Zespół Szkół w Michałowie  

zalecenia - Zespół Szkół w Suchowoli  

zalecenia - Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce  

zalecenia - Związek Gmin Czyste Środowisko w Wasilkowie  

zalecenia - Związek Gmin Kumiałka Biebrza z siedzibą w Korycinie  

zalecenia - Związek Gmin Puszczy Knysz. w Supraślu  

zalecenia - Związek Komunalny Biebrza z siedzibą w Suchowoli  zalecenia - Urząd Gminy w Narewce

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2004-09-13 02:45
Data modyfikacji:  2004-09-13 02:46
Data publikacji:  2004-09-13 02:46
Wersja dokumentu:  1


Kontrola doraźna gospodarki finansowej gminy Narewka

przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Narewce

przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

 

Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 16 marca 2004 roku (znak: RIO.I.6013 - 1/04), o treści jak niżej:

                                                                                    

 

                                                                                                          Pan

Mikołaj Pawilcz

                                                                                                          Wójt Gminy Narewka

 

 

         W wyniku doraźnej kontroli gospodarki finansowej, przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Narewka, na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, stwierdzono występujące nieprawidłowości i uchybienia opisane w protokole kontroli, którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

Podczas kontroli prawidłowości sporządzania wniosków o rekompensatę z budżetu państwa kwot dochodów utraconych na skutek zastosowania ustawowych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych ustalono, iż został on sporządzony w oparciu o dokumentację niepozwalającą na potwierdzenie jego rzetelności i zasadności. W trakcie prowadzonego przez organ podatkowy postępowania zebrano dokumentację w postaci notatki służbowej z rozmowy przeprowadzonej przez Wójta z Z-cą Dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego. Wynika z niej, iż na terenie Parku zlokalizowane są pola namiotowo - biwakowe oraz parking o powierzchni ponad 2,5 ha. W związku z tym, iż w trakcie prowadzonego postępowania organ podatkowy nie zebrał innych dokumentów potwierdzających sposób wykorzystywania tych gruntów oraz nie ustalił faktycznej ich powierzchni należy uznać, że ujęcie ich we wniosku było nieuzasadnione. W posiadaniu organu podatkowego są również takie dowody jak Zarządzenie Dyrektora BPN w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego BPN, Zarządzenie Kierownika Gospodarstwa Pomocniczego przy BPN w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Gospodarstwa Pomocniczego przy BPN oraz Zarządzenie Dyrektora BPN w sprawie Gospodarstwa Pomocniczego przy BPN. W związku z tym, iż są one niekompletne nie wnoszą do sprawy żadnych istotnych informacji. W Zarządzeniu w sprawie Gospodarstwa Pomocniczego w § 6 zapisano, iż w załączniku do niego zostaną określone składniki majątku w jakie zostaje wyposażone gospodarstwo. W aktach sprawy nie ma takiego załącznika. Informacja ta mogłaby wnieść do sprawy istotne elementy, przede wszystkim pozwoliłaby ustalić powierzchnie gruntów i budynków, które mogą być związane z prowadzoną przez podmiot działalnością gospodarczą, jak również wartości budowli wykorzystywanych w prowadzonej działalności.

Należy również stwierdzić, iż sposób prowadzenia postępowania narusza przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Zgodnie z art. 165 § 2 ustawy wszczęcie postępowania z urzędu następuje w formie postanowienia. Natomiast art. 122 zobowiązuje organ podatkowy do podjęcia wszystkich działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego. W przypadku postępowania prowadzonego przez organ podatkowy nie stwierdzono stosowania procedur wynikających z treści przepisów zawartych w Dziale IV ustawy Ordynacja podatkowa. Należy również pamiętać, iż prowadzone postępowanie powinno zakończyć się decyzją, chyba, że przepisy przewidują wydanie przez organ podatkowy postanowienia.

Ponadto organ podatkowy nie wyczerpał wszystkich możliwości ustalenia stanu faktycznego, jakie dają przepisy Ordynacji podatkowej w zakresie czynności sprawdzających (dział V ustawy).

Mając na względzie wynik przeprowadzonych kontroli należy stwierdzić, iż Wójt Gminy występując o zwrot utraconych dochodów z tytułu stosowania zwolnień zawartych w przepisach ustawy o ochronie przyrody, powinien w pierwszej kolejności, działając jako organ podatkowy, określić przedmiot zwolnienia, ze szczególnym uwzględnieniem jego powierzchni (podstawy opodatkowania) oraz faktyczny sposób jego wykorzystania. Powinno to być poparte nie budzącymi wątpliwości dowodami, uzyskanymi w prowadzonym postępowaniu podatkowym, potwierdzone skorygowaną, poprawną deklaracją złożoną przez podatnika lub wydaną przez organ podatkowy decyzją, określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Pozwoli to w konsekwencji na wykazanie w składanych wnioskach rzetelnych danych.

 

Mając na uwadze przedstawione nieprawidłowości, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Przeprowadzenie postępowania podatkowego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Ordynacja podatkowa w celu ustalenia powierzchni oraz faktycznego sposobu wykorzystania gruntów, budynków i budowli będących podstawą do ustalenia kwoty skutków wynikających ze stosowania zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych na podstawie art. 14 ust. 13 ustawy o ochronie przyrody.

 

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków, za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

         Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

 

 

                                                           Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Odsłon dokumentu: 118939533
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 118939533 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |