Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna 2004

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Drohiczynie  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Suchowoli  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Trzciannem  

zalecenia - Bursa Międzyszkolna w Augustowie  

zalecenia - Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Hajnówce  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach  

zalecenia - Dom Dziecka w Krasnem  

zalecenia - Dom Dziecka w Pawłówce  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Białowieży  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach  

zalecenia - Gimnazjum w Mońkach  

zalecenia - Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie  

zalecenia - Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku  

zalecenia - Gospodarstwo Pomocnicze Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku  

zalecenia - Liceum Ogólnokształcące w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Miejski Ośrodek Animacji Kultury, Sportu i Rekreacji w Wasilkowie  

zalecenia - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży  

zalecenia - Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Łomży  

zalecenia - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Mońkach  

zalecenia - Muzeum Okręgowe w Suwałkach  

zalecenia - Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach  

zalecenia - Ośrodek Kultury w Sejnach  

zalecenia - Ośrodek Produkcyjno-Usługowy przy Zespole Szkół w Dowspudzie  

zalecenia - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce  

zalecenia - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach  

zalecenia - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku  

zalecenia - Przedszkole Nr 9 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Przedszkole w Kleosinie  

zalecenia - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sokółce  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Augustowie  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Kolnie  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Zambrowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 11 w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zambrowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr2 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr2 w Mońkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr4 w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr5 w Suwałach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr9 w Suwałkach  

zalecenia - Urząd Gminy Augustów  

zalecenia - Urząd Gminy Czeremcha  

zalecenia - Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże  

zalecenia - Urząd Gminy Jeleniewo  

Zalecenia - Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Urząd Gminy Kołaki Kościelne  

zalecenia - Urząd Gminy Krasnopol  

zalecenia - Urząd Gminy Mały Płock  

zalecenia - Urząd Gminy Miastkowo  

zalecenia - Urząd Gminy Nowe Piekuty  

zalecenia - Urząd Gminy Piątnica  

zalecenia - Urząd Gminy w Suwałkach  

zalecenia - Urząd Gminy w Grabowie  

zalecenia - Urząd Gminy w Grajewie  

zalecenia - Urząd Gminy w Jasionówce  

zalecenia - Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych  

zalecenia - Urząd Gminy w Narewce  

zalecenia - Urząd Gminy w Narewce  

zalecenia - Urząd Gminy w Narwi  

zalecenia - Urząd Gminy w Nowince  

zalecenia - Urząd Gminy w Przerośli  

zalecenia - Urząd Gminy w Szepietowie  

zalecenia - Urząd Gminy w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Urząd Gminy Wyszki  

zalecenia - Urząd Gminy Zambrów  

zalecenia - Urząd Miejski w Białymstoku  

zalecenia - Urząd Miejski w Choroszczy  

zalecenia - Urząd Miejski w Goniądzu  

zalecenia - Urząd Miejski w Hajnówce  

zalecenia - Urząd Miejski w Łomży  

zalecenia - Urząd Miejski w Sejnach  

zalecenia - Urząd Miejski w Suchowoli  

zalecenia - Urząd Miejski w Szczuczynie  

zalecenia - Urząd Miejski w Wasilkowie  

zalecenia - Warsztaty Metalowo-Drzewne CKP w Hajnówce  

zalecenia - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół w Michałowie  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie  

zalecenia - Zakład Gospodarki Odpadami CzysteŚrodowisko w Wasilkowie  

zalecenia - Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Zambrowie  

zalecenia - Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie  

zalecenia - Zambrowski Związek Gmin  

zalecenia - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Grabowie  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Piątnicy  

zalecenia - Zespół Szkoł w Jeleniewie  

zalecenia - Zespół Szkół Leśnych w Białowieży  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 7 w Suwałkach  

zalecenia - Zespół Szkół Ogóln. i Zawod. w Goniądzu  

zalecenia - Zespół Szkół Technicznych w Augustowie  

Zalecenia - Zespół Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej  

zalecenia - Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym  

zalecenia - Zespół Szkół w Michałowie  

zalecenia - Zespół Szkół w Suchowoli  

zalecenia - Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce  

zalecenia - Związek Gmin Czyste Środowisko w Wasilkowie  

zalecenia - Związek Gmin Kumiałka Biebrza z siedzibą w Korycinie  

zalecenia - Związek Gmin Puszczy Knysz. w Supraślu  

zalecenia - Związek Komunalny Biebrza z siedzibą w Suchowoli  zalecenia - Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2004-09-13 04:01
Data modyfikacji:  2004-10-15 01:21
Data publikacji:  2004-10-15 01:21
Wersja dokumentu:  3


Kontrola problemowa gospodarki finansowej

przeprowadzona w Gminnym Ośrodku Kultury w Augustowie z siedzibą w Żarnowie

przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Białymstoku Zespół Suwałkach

 

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 16 czerwca 2004 roku (znak: RIO.V.6012 - 7/04), o treści jak niżej:

 

 

 

Pani Wacława Grzybek

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

w Augustowie

z siedzibą w Żarnowie

 

 

W wyniku problemowej kontroli gospodarki finansowej za okres 2003 roku, przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w Augustowie z siedzibą w Żarnowie na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach, stwierdzono uchybienia opisane w protokole kontroli, którego 1 egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

Kontrola wykazała uchybienia w sferze prowadzenia rachunkowości jednostki, naruszające postanowienia ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz zasady zawarte w zakładowym planie kont i instrukcji obiegu dokumentów Ośrodka Kultury; polegały one na:

- niewłaściwym, w świetle art. 14 ust. 1 i 2 ustawy, prowadzeniu dziennika: nie przestrzegano obowiązku kolejnego numerowania zapisów, dokonywania zapisów z zachowaniem chronologii zdarzeń, nie liczono sum zapisów (obrotów) w sposób ciągły – s. 8 protokołu kontroli,

- stosowaniu sposobu numeracji dokumentów księgowych, który nie spełniał wymogu art. 24 ust. 4 pkt. 1 ustawy, aby udokumentowanie zapisów pozwalało na pełną identyfikację dowodów i sposobu ich zapisania w księgach rachunkowych – s. 8 protokołu kontroli,

- nie przestrzeganiu w pełni zasady memoriału, wyrażonej art. 6 ustawy, dotyczącej zarachowywania w księgach rachunkowych przychodów i kosztów jednostki – s. 9, 10 protokołu kontroli,

- braku wskazania na niektórych dowodach księgowych sposobu ich ujęcia w księgach rachunkowych (dekretacja), wymaganego przepisami art. 21 ust. 1 pkt. 6 ustawy o rachunkowości – s. 10 protokołu kontroli,

- stosowaniu nieprawidłowej korespondencji kont przy ewidencjonowaniu rozrachunków z pracownikami – s. 10 protokołu kontroli,

- prowadzeniu w sposób niewłaściwy obrotu gotówkowego: nie ujmowano wszystkich przychodów gotówki w raporcie kasowym (art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy), nie przestrzegano zasady potwierdzania na kopiach raportów kasowych odbioru oryginału przez Głównego Księgowego, nie wystawiano dowodów KP „Kasa przyjmie” na dowód przyjęcia gotówki z banku do kasy – s. 12, 13 protokołu kontroli,

- nie sporządzeniu wewnętrznego dowodu księgowego, o którym mowa w art. 20 ust. 2 pkt. 3 ustawy, stanowiącego podstawę ujęcia w księgach naliczenia odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych – s. 17 protokołu kontroli.

Ponadto badanie gospodarki środkami rzeczowymi pozwoliło ustalić, że ewidencja analityczna środków trwałych (księga inwentarzowa), nie zawiera pełnego symbolu klasyfikacji rodzajowej (grypa, podgrupa, rodzaj), określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317)– s. 18, 19 protokołu kontroli.

W wyniku czynności sprawdzających inwentaryzację składników majątkowych w drodze spisu z natury ustalono odstępstwo od postanowień wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej, polegające na nie odebraniu pisemnych oświadczeń, wstępnych i końcowych, od osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie. Ponadto w skład komisji inwentaryzacyjnej została powołana osoba odpowiedzialna materialnie za inwentaryzowane składniki majątkowe – s. 20, 21 protokołu kontroli.

 

Stwierdzone uchybienia były wynikiem niepełnego przestrzegania przepisów prawa, regulujących zasady gospodarki finansowej i rachunkowości.

Odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych, w tym wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli finansowej, spoczywa na kierowniku jednostki, stosownie do postanowienia art. 28a ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.).

Powinność prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami spoczywa na głównym księgowym, stosownie do postanowień zawartych w zakresie czynności. Prawa i obowiązki głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określają przepisy art. 35 ustawy o finansach publicznych.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Spowodowanie wyeliminowania wskazanych uchybień w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, poprzez przestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości i uregulowań wewnętrznych, a zwłaszcza:

a) prawidłowe prowadzenie dziennika,

b) sporządzanie dla dokonywanych zapisów prawidłowych dowodów księgowych, zawierających elementy określone w art. 21 ustawy, wyraźnie powiązanych z dokonanymi zapisami w księgach rachunkowych,

c) ujmowanie we właściwych okresach kosztów obciążających jednostkę,

d) ewidencjonowanie w raportach kasowych całości obrotu gotówkowego,

e) zawieranie w ewidencji analitycznej środków trwałych pełnej klasyfikacji rodzajowej (KŚT).

 

2. Przestrzeganie uregulowań wewnętrznych przy prowadzeniu inwentaryzacji w drodze spisu z natury.

 

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku Zespół w Suwałkach, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń zawartych w wystąpieniu wniosków za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

       Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

 w Białymstoku

 

 

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Augustów.

2. Regionalna Izba Obrachunkowa

    w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

Odsłon dokumentu: 119917240
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2004-10-15 01:12, 2004-09-13 04:01,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119917240 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |