Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna 2004

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Drohiczynie  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Suchowoli  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Trzciannem  

zalecenia - Bursa Międzyszkolna w Augustowie  

zalecenia - Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Hajnówce  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach  

zalecenia - Dom Dziecka w Krasnem  

zalecenia - Dom Dziecka w Pawłówce  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Białowieży  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach  

zalecenia - Gimnazjum w Mońkach  

zalecenia - Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie  

zalecenia - Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku  

zalecenia - Gospodarstwo Pomocnicze Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku  

zalecenia - Liceum Ogólnokształcące w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Miejski Ośrodek Animacji Kultury, Sportu i Rekreacji w Wasilkowie  

zalecenia - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży  

zalecenia - Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Łomży  

zalecenia - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Mońkach  

zalecenia - Muzeum Okręgowe w Suwałkach  

zalecenia - Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach  

zalecenia - Ośrodek Kultury w Sejnach  

zalecenia - Ośrodek Produkcyjno-Usługowy przy Zespole Szkół w Dowspudzie  

zalecenia - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce  

zalecenia - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach  

zalecenia - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku  

zalecenia - Przedszkole Nr 9 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Przedszkole w Kleosinie  

zalecenia - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sokółce  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Augustowie  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Kolnie  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Zambrowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 11 w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zambrowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr2 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr2 w Mońkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr4 w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr5 w Suwałach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr9 w Suwałkach  

zalecenia - Urząd Gminy Augustów  

zalecenia - Urząd Gminy Czeremcha  

zalecenia - Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże  

zalecenia - Urząd Gminy Jeleniewo  

Zalecenia - Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Urząd Gminy Kołaki Kościelne  

zalecenia - Urząd Gminy Krasnopol  

zalecenia - Urząd Gminy Mały Płock  

zalecenia - Urząd Gminy Miastkowo  

zalecenia - Urząd Gminy Nowe Piekuty  

zalecenia - Urząd Gminy Piątnica  

zalecenia - Urząd Gminy w Suwałkach  

zalecenia - Urząd Gminy w Grabowie  

zalecenia - Urząd Gminy w Grajewie  

zalecenia - Urząd Gminy w Jasionówce  

zalecenia - Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych  

zalecenia - Urząd Gminy w Narewce  

zalecenia - Urząd Gminy w Narewce  

zalecenia - Urząd Gminy w Narwi  

zalecenia - Urząd Gminy w Nowince  

zalecenia - Urząd Gminy w Przerośli  

zalecenia - Urząd Gminy w Szepietowie  

zalecenia - Urząd Gminy w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Urząd Gminy Wyszki  

zalecenia - Urząd Gminy Zambrów  

zalecenia - Urząd Miejski w Białymstoku  

zalecenia - Urząd Miejski w Choroszczy  

zalecenia - Urząd Miejski w Goniądzu  

zalecenia - Urząd Miejski w Hajnówce  

zalecenia - Urząd Miejski w Łomży  

zalecenia - Urząd Miejski w Sejnach  

zalecenia - Urząd Miejski w Suchowoli  

zalecenia - Urząd Miejski w Szczuczynie  

zalecenia - Urząd Miejski w Wasilkowie  

zalecenia - Warsztaty Metalowo-Drzewne CKP w Hajnówce  

zalecenia - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół w Michałowie  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie  

zalecenia - Zakład Gospodarki Odpadami CzysteŚrodowisko w Wasilkowie  

zalecenia - Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Zambrowie  

zalecenia - Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie  

zalecenia - Zambrowski Związek Gmin  

zalecenia - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Grabowie  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Piątnicy  

zalecenia - Zespół Szkoł w Jeleniewie  

zalecenia - Zespół Szkół Leśnych w Białowieży  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 7 w Suwałkach  

zalecenia - Zespół Szkół Ogóln. i Zawod. w Goniądzu  

zalecenia - Zespół Szkół Technicznych w Augustowie  

Zalecenia - Zespół Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej  

zalecenia - Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym  

zalecenia - Zespół Szkół w Michałowie  

zalecenia - Zespół Szkół w Suchowoli  

zalecenia - Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce  

zalecenia - Związek Gmin Czyste Środowisko w Wasilkowie  

zalecenia - Związek Gmin Kumiałka Biebrza z siedzibą w Korycinie  

zalecenia - Związek Gmin Puszczy Knysz. w Supraślu  

zalecenia - Związek Komunalny Biebrza z siedzibą w Suchowoli  zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Suchowoli

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2004-10-15 12:28
Data modyfikacji:  2004-10-15 12:28
Data publikacji:  2004-10-15 12:28
Wersja dokumentu:  1


Kontrola problemowa gospodarki finansowej

przeprowadzona w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Suchowoli

przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Białymstoku Zespół w Suwałkach

 

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 13 sierpnia 2004 roku (znak: RIO.V.6012 - 11/04), o treści jak niżej:

 

 

Pan Kazimierz Marciszel

Kierownik

Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Suchowoli

 

 

W wyniku problemowej kontroli gospodarki finansowej za 2003 rok, przeprowadzonej w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Suchowoli, na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach, stwierdzono nieprawidłowości opisane w protokole kontroli, którego 1 egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

W zakresie spraw organizacyjnych ustalono, iż wątpliwości budzi kwestia powołania Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Suchowoli. Uchwała Rady Miejskiej w Suchowoli Nr XII/63/99 z dnia 26 września 1999 r. w sprawie funkcjonowania Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Suchowoli i nadania statutu uchyla Uchwałę Rady Gminy Suchowola Nr XV/87/96 z dnia 15 lutego 1996 roku w sprawie utworzenia BOSS w Suchowoli – str. 2 protokołu kontroli.

Niedociągnięcia w tym obszarze polegają również na braku uchwał organu stanowiącego j.s.t. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Zespół Placówek Oświatowych w Suchowoli oraz zakładu budżetowego - Przedszkole Samorządowe w Suchowoli – str. 3 protokołu kontroli. Brak uregulowań w powyższej kwestii stanowi naruszenie zapisów ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zm.), odpowiednio art. 18 ust. 3 pkt. 2 oraz art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy.

W myśl opisu na stronie 8 protokołu kontroli, badana jednostka nie ma także opracowanego regulaminu organizacyjnego, który jak wskazuje treść § 6 Statutu BOSS w Suchowoli winien określić wewnętrzną strukturę jednostki, zakres działania oraz zasady kierowania Zespołem.

 

Kontrolowana jednostka organizacyjna księgi rachunkowe prowadzi ręcznie. Przyjęta technika prowadzenia ksiąg rachunkowych nie jest jednak odzwierciedleniem regulacji wewnętrznych w tym zakresie. Jednostka w okresie kontrolowanym (2003 rok) nie posiadała dokumentacji opisującej w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, w myśl art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) – pkt I. 2.3. (str. 8) protokołu kontroli. W każdej jednostce opis ten powinien być opracowany z uwzględnieniem zadań jednostki, jej struktury organizacyjnej i zakresów czynności pracowników.

Dokument ten powinien określić jednolite zasady sporządzania, obiegu, kontroli, przechowywania i archiwizowania dokumentów z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości.

W każdej jednostce należy określić rodzaje prowadzonej dokumentacji związane z jej powstaniem, dotyczące jej funkcjonowania i odpowiednie do wykonywanych zadań oraz ustalony sposób ich oznaczania i grupowania w komórkach organizacyjnych. Wdrożenie przyjętych zasad sprzyja sprawnemu funkcjonowaniu jednostki i ułatwia szybki dostęp do potrzebnych informacji, ale wymaga odpowiedniego przeszkolenia pracowników i prowadzenia bieżącej kontroli ich przestrzegania.

Zakładowy plan winien być opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752).

Kierownik jednostki ustala w formie pisemnej i aktualizuje dokumentację, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

 

W trakcie kontroli stwierdzono ponadto uchybienia w sferze prowadzenia ksiąg rachunkowych, naruszające przepisy ustawy o rachunkowości, polegające w szczególności na:

- nie nadawaniu numeru identyfikacyjnego dowodom księgowym, zgodnie z przepisami art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy – pkt II. 2.1. (str. 11) prot. kontroli,

- nie wskazywaniu, we wszystkich przypadkach, na dokumentach księgowych sposobu ich ujęcia na kontach księgi głównej (dekrety syntetyczne), o czym stanowi art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy – pkt II. 2.2 (str. 11) prot. kontroli,

- nie ujęciu w księgach rachunkowych jednostki wszystkich osiągniętych i przypadających na jej rzecz przychodów oraz obciążających ją kosztów, dotyczących danego roku obrotowego (art. 6 ust. 1 ustawy) – pkt II. 2.3. (str. 11) prot. kontroli,

- nie wprowadzaniu do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych występujących w danym miesiącu, z naruszeniem obecnego brzmienia art. 20 ust. 1 ustawy, który nakazuje wprowadzenie do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego w postaci zapisu, każdego zdarzenia, które wystąpiło w okresie sprawozdawczym – pkt II. 2.4. (str. 11-12) prot. kontroli. Wskazać tu należy, iż na samorządowych jednostkach budżetowych ciąży obowiązek, wynikający z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279) sporządzania miesięcznych sprawozdań Rb-28S z wykonania planu wydatków, w których należy wykazać kwotę zobowiązań jednostki (ogółem oraz zobowiązań wymagalnych),

- nie prowadzeniu ewidencji szczegółowej do konta 201 „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami” według poszczególnych kontrahentów, co jest niezgodne z zasadami funkcjonowania tego konta określonymi w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego...- pkt II. 1.2. (str. 10) prot. kontroli,

- nie sporządzaniu zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, stosownie do wymogów art. 18 ustawy – pkt II. 1.3. (str. 10) prot. kontroli,

- stosowaniu nieprawidłowej korespondencji kont przy ewidencjonowaniu operacji związanych z potrącaniem na liście płac składek na PZU, ZNP, zajęć komorniczych, pożyczek mieszkaniowych – pkt II. 2.5. (str. 12) prot. kontroli.

 

W wyniku analizy prawidłowości opracowania planów finansowych stwierdzono brak dokumentów świadczących o tym, że Zarząd Miasta wywiązał się z obowiązku przekazania BOSS w Suchowoli oraz podległym jednostkom objętym skoncentrowaną obsługą, informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych, w myśl postanowień art. 125 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, a także przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1333) – str. 18-19 prot. kontroli.

W trakcie kontroli ustalono uchybienia w zakresie planowania i realizacji budżetu BOSS. I tak kontrolowana jednostka planowane i realizowane wydatki zakwalifikowała w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe”, niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 59, poz. 680 ze zm.). Wskazania, co do prawidłowej klasyfikacji zawiera treść punktu IV. 3. (str. 19) protokołu kontroli.

 

Badaniu poddano także zmiany w planach finansowych i dokonano ustaleń, opisanych w punkcie IV. 2. (str. 20) prot. kontroli, wskazujących, iż dokonywane one były na podstawie wniosków głównej księgowej Biura. Tymczasem w myśl art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.), dysponentem środków finansowych wskazywanych planem finansowym, ponoszącym także odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie jest dyrektor szkoły lub placówki. W związku z taką konstrukcją przywołanego przepisu, również inicjatywa w zakresie zmian planu finansowego leży po stronie dyrektora.

 

Kolejnym obszarem w obrębie, którego kontrola wykazała istnienie niedociągnięć są obowiązki w zakresie sprawozdawczości. Szkoły podstawowe, w myśl, art. 79 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, zakładane i prowadzone przez organy i podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych, są jednostkami lub zakładami budżetowymi, podlegają, więc obowiązkom w zakresie sporządzania sprawozdań budżetowych, wskazanym przepisami przywołanego rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie. W związku z tym stwierdzono:

- brak odrębnych sprawozdań Rb-28S o wydatkach budżetowych dla poszczególnych szkół, sporządzanych na zasadach i w terminach określonych we wskazanym rozporządzeniu –str. 13 prot. kontroli,

- brak kwartalnych sprawozdań Rb-N o stanie należności i Rb- Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń –str. 13-14 prot. kontroli,

- sprawozdania jednostkowe sporządzane były w złotych, zamiast w złotych i groszach, stosownie do przepisów § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia – str. 14  prot. kontroli,

- nieterminowe sporządzanie sprawozdań, z naruszeniem uregulowań wskazanych przepisami § 2 ust. 1 pkt 1 załącznika Nr 4 do rozporządzenia – str. 14  prot. kontroli.

 

Kontrola prawidłowości tworzenia oraz gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych wykazała, że nie dotrzymano terminu przekazywania odpisu na ZFŚS wskazanego przepisami art. 6 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) – str. 28 protokołu kontroli.

 

Analiza ewidencji analitycznej środków trwałych, wskazuje, iż nie zostały w niej zawarte symbole klasyfikacji rodzajowej, ustalone przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317). Zgodnie z zasadami funkcjonowania konta 011 „Środki trwałe” ewidencja szczegółowa do tego konta powinna zapewnić m. in. należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji, w związku, z czym niezbędne jest, aby zawierała pełny symbol klasyfikacji rodzajowej środka trwałego.

Stwierdzono także przypadki błędnego, w świetle przywołanego rozporządzenia, sklasyfikowania środka trwałego – str. 29 i 30 protokołu kontroli.

 

Stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia były wynikiem nieprzestrzegania lub niewłaściwej interpretacji przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości.

Stosownie do postanowienia art. 28a ustawy o finansach publicznych odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych, w tym wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli finansowej, ponosi jej kierownik.

Powinność prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na głównym księgowym. Prawa i obowiązki głównego księgowego określają przepisy art. 35 ustawy o finansach publicznych.

 

Mając na uwadze przedstawione nieprawidłowości, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Dokonanie analizy uregulowań wewnętrznych dotyczących organizacji jednostki pod kątem ich zgodności ze stanem faktycznym. Wyeliminowanie stwierdzonych rozbieżności, opisanych w części I protokołu kontroli, poprzez podjęcie stosownych działań.

 

2. Wyeliminowanie uchybień w prowadzeniu rachunkowości poprzez:

- nadawanie dowodom księgowym cech wymaganych przepisami art. 21 ustawy o rachunkowości,

- sporządzanie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej i sald kont pomocniczych na koniec każdego miesiąca,

- prowadzenie ewidencji szczegółowej do konta 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” według kontrahentów.

 

3. Wprowadzanie do ksiąg rachunkowych danego miesiąca każdej operacji gospodarczej, która nastąpiła w tym miesiącu, mając na uwadze przywołaną zasadę memoriału i wskazane przepisy o rachunkowości.

 

4. Ujmowanie w księgach rachunkowych i wyniku finansowym jednostki wszystkich osiągniętych i przypadających na jej rzecz przychodów i obciążających ją kosztów związanych z tymi przychodami, dotyczących danego roku obrotowego, niezależnie od terminu zapłaty.

 

5. Ujmowanie w ewidencji księgowej operacji związanych z naliczaniem na liście płac potrąceń z tytułu składek PZU, ZNP, zajęć komorniczych i pożyczek mieszkaniowych z uwzględnieniem przepisów wskazanego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego...

 

6. Przestrzeganie obowiązków i terminów w zakresie sporządzania sprawozdań budżetowych, mając na uwadze obowiązujące przepisy i opis nieprawidłowości zawarty w protokole kontroli i części opisowej wystąpienia pokontrolnego.

 

7. Stanowienie planów finansowych oraz dokonywanie w nich zmian, z uwzględnieniem uprawnień i procedur, wynikających ze wskazanych w protokole kontroli i części opisowej wystąpienia pokontrolnego przepisów ustawy o finansach publicznych.

 

8. Planowanie i realizację wydatków BOSS zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, określoną we wskazanym rozporządzeniu.

 

9. Przekazywanie równowartości dokonywanych odpisów na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w terminach określonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

 

10. Wyeliminowanie, wskazanych w protokole kontroli i części opisowej wystąpienia pokontrolnego, nieprawidłowości w zakresie gospodarki środkami trwałymi.

 

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku Zespół w Suwałkach, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń zawartych w wystąpieniu wniosków za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

Podstawą zgłaszania zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

         Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

 

 

Do wiadomości:

Burmistrz Miasta i Gminy Suchowola.

Odsłon dokumentu: 118939521
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 118939521 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |