Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna 2004

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Drohiczynie  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Suchowoli  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Trzciannem  

zalecenia - Bursa Międzyszkolna w Augustowie  

zalecenia - Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Hajnówce  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach  

zalecenia - Dom Dziecka w Krasnem  

zalecenia - Dom Dziecka w Pawłówce  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Białowieży  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach  

zalecenia - Gimnazjum w Mońkach  

zalecenia - Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie  

zalecenia - Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku  

zalecenia - Gospodarstwo Pomocnicze Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku  

zalecenia - Liceum Ogólnokształcące w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Miejski Ośrodek Animacji Kultury, Sportu i Rekreacji w Wasilkowie  

zalecenia - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży  

zalecenia - Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Łomży  

zalecenia - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Mońkach  

zalecenia - Muzeum Okręgowe w Suwałkach  

zalecenia - Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach  

zalecenia - Ośrodek Kultury w Sejnach  

zalecenia - Ośrodek Produkcyjno-Usługowy przy Zespole Szkół w Dowspudzie  

zalecenia - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce  

zalecenia - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach  

zalecenia - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku  

zalecenia - Przedszkole Nr 9 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Przedszkole w Kleosinie  

zalecenia - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sokółce  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Augustowie  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Kolnie  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Zambrowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 11 w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zambrowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr2 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr2 w Mońkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr4 w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr5 w Suwałach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr9 w Suwałkach  

zalecenia - Urząd Gminy Augustów  

zalecenia - Urząd Gminy Czeremcha  

zalecenia - Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże  

zalecenia - Urząd Gminy Jeleniewo  

Zalecenia - Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Urząd Gminy Kołaki Kościelne  

zalecenia - Urząd Gminy Krasnopol  

zalecenia - Urząd Gminy Mały Płock  

zalecenia - Urząd Gminy Miastkowo  

zalecenia - Urząd Gminy Nowe Piekuty  

zalecenia - Urząd Gminy Piątnica  

zalecenia - Urząd Gminy w Suwałkach  

zalecenia - Urząd Gminy w Grabowie  

zalecenia - Urząd Gminy w Grajewie  

zalecenia - Urząd Gminy w Jasionówce  

zalecenia - Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych  

zalecenia - Urząd Gminy w Narewce  

zalecenia - Urząd Gminy w Narewce  

zalecenia - Urząd Gminy w Narwi  

zalecenia - Urząd Gminy w Nowince  

zalecenia - Urząd Gminy w Przerośli  

zalecenia - Urząd Gminy w Szepietowie  

zalecenia - Urząd Gminy w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Urząd Gminy Wyszki  

zalecenia - Urząd Gminy Zambrów  

zalecenia - Urząd Miejski w Białymstoku  

zalecenia - Urząd Miejski w Choroszczy  

zalecenia - Urząd Miejski w Goniądzu  

zalecenia - Urząd Miejski w Hajnówce  

zalecenia - Urząd Miejski w Łomży  

zalecenia - Urząd Miejski w Sejnach  

zalecenia - Urząd Miejski w Suchowoli  

zalecenia - Urząd Miejski w Szczuczynie  

zalecenia - Urząd Miejski w Wasilkowie  

zalecenia - Warsztaty Metalowo-Drzewne CKP w Hajnówce  

zalecenia - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół w Michałowie  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie  

zalecenia - Zakład Gospodarki Odpadami CzysteŚrodowisko w Wasilkowie  

zalecenia - Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Zambrowie  

zalecenia - Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie  

zalecenia - Zambrowski Związek Gmin  

zalecenia - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Grabowie  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Piątnicy  

zalecenia - Zespół Szkoł w Jeleniewie  

zalecenia - Zespół Szkół Leśnych w Białowieży  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 7 w Suwałkach  

zalecenia - Zespół Szkół Ogóln. i Zawod. w Goniądzu  

zalecenia - Zespół Szkół Technicznych w Augustowie  

Zalecenia - Zespół Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej  

zalecenia - Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym  

zalecenia - Zespół Szkół w Michałowie  

zalecenia - Zespół Szkół w Suchowoli  

zalecenia - Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce  

zalecenia - Związek Gmin Czyste Środowisko w Wasilkowie  

zalecenia - Związek Gmin Kumiałka Biebrza z siedzibą w Korycinie  

zalecenia - Związek Gmin Puszczy Knysz. w Supraślu  

zalecenia - Związek Komunalny Biebrza z siedzibą w Suchowoli  zalecenia - Urząd Gminy Kołaki Kościelne

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2004-10-15 12:41
Data modyfikacji:  2004-10-15 12:42
Data publikacji:  2004-10-15 12:42
Wersja dokumentu:  1


Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej

przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Kołakach Kościelnych

przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Białymstoku Zespół w Łomży

 

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 3 września 2004 roku (znak: RIO.IV.6011 - 6/04), o treści jak niżej:

 

 

 

Pani Barbara Wasiulewska

Wójt Gminy Kołaki Kościelne

 

 

W wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy, za okres 2003 roku przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, stwierdzono nieprawidłowości opisane
w protokole kontroli, którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

Badaniu poddano zagadnienia z zakresu ustanowienia i funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy. Uregulowania w tej materii zawarte są w dwóch dokumentach, tj. regulaminie organizacyjnym Urzędu i instrukcji obiegu dokumentów finansowo – księgowych. Ustalenia dotyczyły braku w regulaminie wskazań, co do roli Wójta w systemie kontroli wewnętrznej, natomiast w strukturze organizacyjnej występuje sekretarz, dla którego regulamin przewiduje zadania w systemie kontroli, a które to stanowisko nie jest obsadzone.

Natomiast w instrukcji obiegu dokumentów finansowo – księgowych, obowiązującej w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy, nie określono terminów realizacji dokumentów finansowo – księgowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych, nie ustanowiono procedur kontrolnych w odniesieniu do gospodarki środkami transportowymi,
a także nie uwzględniono w niej specyfiki jednostek oświatowych, w tym gospodarki żywieniowej w tych jednostkach itp. – opis na stronach 3 i 4 protokołu kontroli.

W zakładowym planie kont, wprowadzonym zarządzeniem wójta, nie uwzględniono zastosowania komputera przy sporządzaniu list płac oraz nie określono rodzaju ewidencji analitycznej, jaka ma być prowadzona dla poszczególnych kont – strona 4 protokołu kontroli.

W myśl opisu na stronie 11 protokołu kontroli, w przedmiocie zaciągania zobowiązań, tj. zawierania umów z kontrahentami ustalono między innym, że niektóre umowy – zlecenia, a szczególnie zawierane przez Dyrektora Zespołu Szkół nie zawierały podpisu skarbnika – głównego księgowego. Obowiązek kontrasygnaty (podpisu) skarbnika na umowach powodujących powstanie zobowiązań wynika z postanowień art. 46 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 pkt 3 i ust. 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zm.).

Przy zawieraniu umów – zleceń w kilku przypadkach nie określono wartości (ceny) zamówienia, a w innych ilości zamówionych towarów stosownie, do postanowień art.
2 ustawy z 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050) – ceny towarów i usług uzgadniają strony zawierające umowy – strona 11 protokołu kontroli.

 

W toku kontroli zagadnień z zakresu dokonywania wydatków ustalono, iż
w przypadku opisanym na stronie 27 protokołu kontroli, niewłaściwe sklasyfikowano wydatki, z naruszeniem treści przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 18 lipca 2000 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków… (Dz.U. Nr 46 ze zm.).

 

Badanie prawidłowości stosowania procedur opracowywania i uchwalania planów finansowych przez jednostki organizacyjne gminy, pozwoliło ustalić, co opisano na stronie 33 protokołu kontroli, iż nie przedkładano Radom Pedagogicznym szkół projektów planów finansowych, celem ich zaopiniowania. Stanowi to naruszenie postanowień art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 roku Nr 67, poz. 329 ze zm.).

 

W zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem komunalnym stwierdzono, że
w Urzędzie Gminy nie prowadzono ewidencji dróg - obowiązek prowadzenia ewidencji
w tym zakresie nałożony został ustawą z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 71, poz. 838 ze zm.), w szczególności treścią art. 10 ust.11 tej ustawy oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 28 lutego 2000 roku
w sprawie numeracji i ewidencji dróg … (Dz.U. Nr 32, poz. 393) – strona 44 protokołu kontroli.

 

W zakresie ewidencji dotyczącej składników majątkowych, stwierdzono i opisano na stronie 46 protokołu kontroli, następujące uchybienia naruszające wskazane przepisy:

- brak ilości, tj. mb sieci wodociągowej w miejscowości Kołaki Czachy i Wiśniówek;

- brak numerów fabrycznych tych składników, które je posiadają, celem bliższej ich identyfikacji,

- brak daty zakupu samochodów strażackich,

- brak określenia powierzchni działki pod wysypiskiem śmieci,

- nie określono wartości pomp głębinowych, a tylko przyjęto je w ewidencji ilościowo.

 

Badaniu poddano także zagadnienia z zakresu podatkowych dochodów gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych. Kontrola w tym zakresie prowadzona była pod kątem prawidłowości i powszechności wymiaru i poboru należności podatkowych, kompletności prowadzonej ewidencji księgowej oraz rzetelności i prawidłowości sporządzanych sprawozdań. Ustalenia dotyczyły między innymi.

Jak wskazuje opis na stronie 12 protokołu kontroli, dla ewidencji księgowej
w zakresie podatków nie opracowano wykazu zbioru danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w procesach przetwarzania danych, ponadto nie określono zasad archiwizacji danych, naruszając art. 10 ustawy o rachunkowości.

 

Wynikiem kontroli było ustalenie, opisane na stronie 19 protokołu kontroli, niewłaściwego prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń, w sprawach zaległości podatkowych, z naruszeniem wskazań w tym zakresie wynikających z treści przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. Nr 240, poz. 2067).

 

         Ponadto, w myśl opisu ze stron 6 i 7 protokołu kontroli, inkasenci (sołtysi) nie terminowo rozliczali się z zainkasowanych kwot należności podatkowych, z naruszeniem terminów wskazanych w  art. 47 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Należy zauważyć, iż w myśl wskazań art. 51 §3 wymienionej ustawy, nie wpłacone przez inkasenta w terminie podatki stanowią zaległość podatkową, od której nalicza się na zasadach art. 53 i następnych, odsetki za zwłokę. Jednocześnie należy wskazać, że na zasadach wynikających z § 4a art. 47 Ordynacji podatkowej, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może wyznaczyć późniejszy termin płatności dla inkasentów.

 

W toku badania zagadnień z zakresu inwestycji i remontów stwierdzono uchybienia naruszające postanowienia ustawy

- w ogłoszeniach o przetargach jak również w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia nie podawano do publicznej wiadomości kryteriów którymi, zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, obowiązek ten został narzucony art. 30 pkt. 9 ustawy o zamówieniach publicznych – pkt 5/wydatki inwestycyjne i remontowe,

 

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości były wynikiem nieprzestrzegania obowiązujących przepisów. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki sektora finansów publicznych, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli wewnętrznej spoczywa na kierowniku jednostki, stosownie do postanowień art. 28 a ustawy o finansach publicznych. Odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości jednostki spoczywa na głównym księgowym, stosownie do zakresu czynności i postanowień art. 35 ustawy
o finansach publicznych.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Dokonanie analizy oraz uzupełnień wewnętrznych regulacji w zakresie kontroli finansowej pod kątem ich zgodności z przepisami art. 35a ustawy o finansach publicznych, a także „Standardami kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych” określonymi przez Ministra Finansów, spełniając wymóg bieżącej aktualizacji uregulowań wewnętrznych celem zapewnienia, że jednostka działa zgodnie z przepisami prawa oraz zapewnienia zgodności pomiędzy zakresami czynności poszczególnych pracowników, a faktycznie wykonywanymi przez nich zadaniami.

 

2. Opracowanie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości z uwzględnieniem uwag zawartych w protokole kontroli i części opisowej wystąpienia.

 

3. Konstruowanie umów z kontrahentami w sposób wyczerpujący określających zakres wartościowy i rzeczowy przedmiotu zamówienia.

 

4. Prawidłowe księgowanie wydatków, z uwzględnieniem wskazanych przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej.

 

5. Przedkładanie radom pedagogicznym szkół projektów planów finansowych celem ich zaopiniowania.

 

6. Uzupełnienie ewidencji środków trwałych o elementy wskazane w treści protokołu kontroli i części opisowej wystąpienia.

 

7. Założenie i prawidłowe prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń w sprawach zaległości podatkowych, z uwzględnieniem wskazanych przepisów.

 

8. Wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie terminowego rozliczania inkasentów
z pobranych należności podatkowych.

 

10. Przestrzeganie obowiązku zamieszczania w ogłoszeniach o przetargach oraz w s.i.w.z. wskazań co do wartości kryteriów do oceny ofert.

 

O sposobie wykonania zaleceń proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową
w Białymstoku Zespół w Łomży w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków, za pośrednictwem Prezesa Izby do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3 – 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30 – dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

     Z-ca  Prezesa

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

Odsłon dokumentu: 119747064
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119747064 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |