Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna 2004

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Drohiczynie  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Suchowoli  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Trzciannem  

zalecenia - Bursa Międzyszkolna w Augustowie  

zalecenia - Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Hajnówce  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach  

zalecenia - Dom Dziecka w Krasnem  

zalecenia - Dom Dziecka w Pawłówce  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Białowieży  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach  

zalecenia - Gimnazjum w Mońkach  

zalecenia - Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie  

zalecenia - Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku  

zalecenia - Gospodarstwo Pomocnicze Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku  

zalecenia - Liceum Ogólnokształcące w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Miejski Ośrodek Animacji Kultury, Sportu i Rekreacji w Wasilkowie  

zalecenia - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży  

zalecenia - Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Łomży  

zalecenia - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Mońkach  

zalecenia - Muzeum Okręgowe w Suwałkach  

zalecenia - Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach  

zalecenia - Ośrodek Kultury w Sejnach  

zalecenia - Ośrodek Produkcyjno-Usługowy przy Zespole Szkół w Dowspudzie  

zalecenia - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce  

zalecenia - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach  

zalecenia - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku  

zalecenia - Przedszkole Nr 9 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Przedszkole w Kleosinie  

zalecenia - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sokółce  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Augustowie  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Kolnie  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Zambrowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 11 w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zambrowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr2 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr2 w Mońkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr4 w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr5 w Suwałach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr9 w Suwałkach  

zalecenia - Urząd Gminy Augustów  

zalecenia - Urząd Gminy Czeremcha  

zalecenia - Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże  

zalecenia - Urząd Gminy Jeleniewo  

Zalecenia - Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Urząd Gminy Kołaki Kościelne  

zalecenia - Urząd Gminy Krasnopol  

zalecenia - Urząd Gminy Mały Płock  

zalecenia - Urząd Gminy Miastkowo  

zalecenia - Urząd Gminy Nowe Piekuty  

zalecenia - Urząd Gminy Piątnica  

zalecenia - Urząd Gminy w Suwałkach  

zalecenia - Urząd Gminy w Grabowie  

zalecenia - Urząd Gminy w Grajewie  

zalecenia - Urząd Gminy w Jasionówce  

zalecenia - Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych  

zalecenia - Urząd Gminy w Narewce  

zalecenia - Urząd Gminy w Narewce  

zalecenia - Urząd Gminy w Narwi  

zalecenia - Urząd Gminy w Nowince  

zalecenia - Urząd Gminy w Przerośli  

zalecenia - Urząd Gminy w Szepietowie  

zalecenia - Urząd Gminy w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Urząd Gminy Wyszki  

zalecenia - Urząd Gminy Zambrów  

zalecenia - Urząd Miejski w Białymstoku  

zalecenia - Urząd Miejski w Choroszczy  

zalecenia - Urząd Miejski w Goniądzu  

zalecenia - Urząd Miejski w Hajnówce  

zalecenia - Urząd Miejski w Łomży  

zalecenia - Urząd Miejski w Sejnach  

zalecenia - Urząd Miejski w Suchowoli  

zalecenia - Urząd Miejski w Szczuczynie  

zalecenia - Urząd Miejski w Wasilkowie  

zalecenia - Warsztaty Metalowo-Drzewne CKP w Hajnówce  

zalecenia - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół w Michałowie  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie  

zalecenia - Zakład Gospodarki Odpadami CzysteŚrodowisko w Wasilkowie  

zalecenia - Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Zambrowie  

zalecenia - Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie  

zalecenia - Zambrowski Związek Gmin  

zalecenia - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Grabowie  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Piątnicy  

zalecenia - Zespół Szkoł w Jeleniewie  

zalecenia - Zespół Szkół Leśnych w Białowieży  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 7 w Suwałkach  

zalecenia - Zespół Szkół Ogóln. i Zawod. w Goniądzu  

zalecenia - Zespół Szkół Technicznych w Augustowie  

Zalecenia - Zespół Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej  

zalecenia - Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym  

zalecenia - Zespół Szkół w Michałowie  

zalecenia - Zespół Szkół w Suchowoli  

zalecenia - Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce  

zalecenia - Związek Gmin Czyste Środowisko w Wasilkowie  

zalecenia - Związek Gmin Kumiałka Biebrza z siedzibą w Korycinie  

zalecenia - Związek Gmin Puszczy Knysz. w Supraślu  

zalecenia - Związek Komunalny Biebrza z siedzibą w Suchowoli  zalecenia - Dom Dziecka w Krasnem

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2004-10-15 12:50
Data modyfikacji:  2004-10-15 12:50
Data publikacji:  2004-10-15 12:50
Wersja dokumentu:  1


Kontrola problemowa gospodarki finansowej

przeprowadzona w Domu Dziecka w Krasnem

przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11 sierpnia 2004 roku (znak: RIO.I.6012 - 18/04), o treści jak niżej:

 

 

Pani Anna Zieniewicz

Dyrektor Domu Dziecka

w Krasnem k. Zabłudowa

 

W wyniku problemowej kontroli gospodarki finansowej, przeprowadzonej w Domu Dziecka w Krasnem w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych za okres 2003 r. na podstawie art. l ust. l oraz w trybie art. 5 ust. l ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, stwierdzono uchybienia opisane w protokole kontroli, którego l egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

Kontrola wykazała niedociągnięcia w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej, a mianowicie zapisów w księgach rachunkowych dokonywano na podstawie dowodów księgowych zbiorczych, sporządzanych przez jednostkę, niespełniających wymogów określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). Księgowania zobowiązań na koncie 201- „Rozrachunki z dostawcami” w korespondencji z kontem 400 – „Koszty wg rodzajów” lub 310 – „Materiały” dokonywano sumą łączną (bez sporządzenia dowodu zbiorczego, z wyszczególnieniem poszczególnych tytułów zobowiązań). Podobnie przyjęcie darów rzeczowych do magazynu księgowano na poleceniu księgowania kwotą łączną, bez wyszczególnienia jakich darów dotyczą.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości podstawą zapisów w księgach rachunkowych mogą być sporządzone przez jednostkę dowody księgowe zbiorcze - służące do dokonywania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione - s.7-8 prot. kontroli.

 

     Ponadto na koncie 130 –„Rachunek bieżący jednostki budżetowej” księgowano zapisem czerwonym naliczenie przez bank odsetek od kwot znajdujących się na rachunku bieżącym wydatków (księgowanie Ma 130/ Wn 400). Natomiast na koncie 130-1- rachunek dochodów budżetowych jednostki odnotowywano wpływ powyższych odsetek Wn 130-1/ Ma 750. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 18.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 53, poz. 1752) zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie wyciągów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką a bankiem, na koncie 130 obowiązuje również zasada czystości obrotów, co oznacza, że tylko do błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny – s. 13 prot. kontroli.

 

Stwierdzono, że na koniec każdego miesiąca kontrolowana jednostka księguje na koncie 201- „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami”, powstałe w danym miesiącu zobowiązania w korespondencji z kontami 400 lub 310. Jest to dopuszczalne przez ustawę o rachunkowości uproszczenie, nie ujęte jednak w przyjętych przez jednostkę zasadach rachunkowości. Ustawa o rachunkowości w art. 4 ust. 4 dopuszcza, bowiem stosowanie uproszczeń, jeżeli nie wywiera to istotnego wpływu na realizację obowiązku stosowania zasad rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy - s. 15 prot. kontroli.

 

Kontrola wykazała, że niektóre z dochodów, zarówno w planowaniu jak i w ewidencji księgowej i sprawozdawczości budżetowej, kwalifikowano do innych rozdziałów klasyfikacji budżetowej niż ten, do którego zaliczana jest jednostka i jej działalność. Utworzono, bowiem dodatkowo rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, w którym ewidencjonowano wpływy z czynszu oraz rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – do ewidencjonowania odsetek od kwot znajdujących się na rachunku bankowym wydatków i rachunku dochodów – s. 16-17 prot. kontroli.

 

W zakresie gospodarowania środkami rzeczowymi stwierdzono, że przychód środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych otrzymanych w formie darowizny księgowano Wn 011 (013 lub 014) /Ma 072 - „Umorzenie” oraz Wn 800 - „Fundusz jednostki” / Ma 760 - „Pozostałe przychody i koszty”. Kontrolowana jednostka nie określiła w przyjętych zasadach rachunkowości zasad księgowania powyższego majątku, otrzymanego w formie darowizny, w tym m.in. kwestii jego ewentualnego umorzenia. W takim przypadku jednostka powinna w przyjętych zasadach rachunkowości zawrzeć postanowienia dotyczące księgowania wartości otrzymanego majątku, bądź stosować postanowienia wskazanego rozporządzenia Ministra Finansów.

Stwierdzono, ponadto, że przychód materiałów otrzymanych w formie darowizny księgowano, zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości Wn 310/Ma 760, natomiast rozchód darowanych materiałów (wydanie z magazynu do kuchni, dla wychowanków lub inne cele) księgowano Wn 760/Ma 310. Jest to daleko idące uproszczenie przyjęte przez kontrolowaną jednostkę, bowiem pominięcie księgowania na koncie 400 – „Koszty”, przy rozchodzie materiałów z magazynu, powoduje, że saldo tego konta nie odzwierciedla wszystkich kosztów występujących w ciągu roku. Wspomniany wyżej art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości dopuszcza stosowanie uproszczeń tylko wówczas, jeżeli nie wywiera to istotnego wpływu na realizację obowiązku stosowania zasad rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy - s. 28 prot. kontroli.

 

Stwierdzone podczas kontroli nieliczne uchybienia były wynikiem niewłaściwej interpretacji przepisów prawnych, dotyczących gospodarki finansowej jednostek budżetowych oraz prowadzenia rachunkowości.

Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej spoczywała na Dyrektorze Domu Dziecka, jako kierowniku jednostki budżetowej, który stosownie do przepisów art. 28a ustawy o finansach publicznych odpowiada za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli finansowej. Kierownik jednostki odpowiedzialny jest również za właściwe wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, w tym z tytułu nadzoru, w przypadku powierzenia obowiązków innej osobie za jej zgodą.

Obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości spoczywały na Głównym Księgowym jednostki, stosownie do zakresu czynności oraz przepisów art. 35 ustawy o finansach publicznych.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1.      Uzupełnienie, przyjętych przez Dom Dziecka w Krasnem, zasad prowadzenia rachunkowości o postanowienia dotyczące metod księgowania zobowiązań oraz majątku otrzymanego w formie darowizn.

 

2.      Wyeliminowanie uchybień w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, mając na uwadze tezy zawarte w protokole kontroli i części opisowej wystąpienia pokontrolnego dotyczące m. in. księgowania: środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, materiałów otrzymanych w formie darowizn oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym wydatków.

 

3.      Przestrzeganie postanowień art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości wskazującego, że podstawą zapisów w księgach rachunkowych mogą być sporządzone przez jednostkę dowody księgowe zbiorcze, służące do dokonywania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione.

 

4.      Ujmowanie dochodów budżetowych we właściwym rozdziale klasyfikacji budżetowej, do którego zaliczana jest jednostka i jej działalność.

 

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

         Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

Do wiadomości:

Zarząd Powiatu Białostockiego

Odsłon dokumentu: 118939791
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 118939791 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |