Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna 2004

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Drohiczynie  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Suchowoli  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Trzciannem  

zalecenia - Bursa Międzyszkolna w Augustowie  

zalecenia - Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Hajnówce  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach  

zalecenia - Dom Dziecka w Krasnem  

zalecenia - Dom Dziecka w Pawłówce  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Białowieży  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach  

zalecenia - Gimnazjum w Mońkach  

zalecenia - Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie  

zalecenia - Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku  

zalecenia - Gospodarstwo Pomocnicze Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku  

zalecenia - Liceum Ogólnokształcące w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Miejski Ośrodek Animacji Kultury, Sportu i Rekreacji w Wasilkowie  

zalecenia - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży  

zalecenia - Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Łomży  

zalecenia - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Mońkach  

zalecenia - Muzeum Okręgowe w Suwałkach  

zalecenia - Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach  

zalecenia - Ośrodek Kultury w Sejnach  

zalecenia - Ośrodek Produkcyjno-Usługowy przy Zespole Szkół w Dowspudzie  

zalecenia - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce  

zalecenia - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach  

zalecenia - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku  

zalecenia - Przedszkole Nr 9 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Przedszkole w Kleosinie  

zalecenia - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sokółce  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Augustowie  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Kolnie  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Zambrowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 11 w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zambrowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr2 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr2 w Mońkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr4 w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr5 w Suwałach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr9 w Suwałkach  

zalecenia - Urząd Gminy Augustów  

zalecenia - Urząd Gminy Czeremcha  

zalecenia - Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże  

zalecenia - Urząd Gminy Jeleniewo  

Zalecenia - Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Urząd Gminy Kołaki Kościelne  

zalecenia - Urząd Gminy Krasnopol  

zalecenia - Urząd Gminy Mały Płock  

zalecenia - Urząd Gminy Miastkowo  

zalecenia - Urząd Gminy Nowe Piekuty  

zalecenia - Urząd Gminy Piątnica  

zalecenia - Urząd Gminy w Suwałkach  

zalecenia - Urząd Gminy w Grabowie  

zalecenia - Urząd Gminy w Grajewie  

zalecenia - Urząd Gminy w Jasionówce  

zalecenia - Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych  

zalecenia - Urząd Gminy w Narewce  

zalecenia - Urząd Gminy w Narewce  

zalecenia - Urząd Gminy w Narwi  

zalecenia - Urząd Gminy w Nowince  

zalecenia - Urząd Gminy w Przerośli  

zalecenia - Urząd Gminy w Szepietowie  

zalecenia - Urząd Gminy w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Urząd Gminy Wyszki  

zalecenia - Urząd Gminy Zambrów  

zalecenia - Urząd Miejski w Białymstoku  

zalecenia - Urząd Miejski w Choroszczy  

zalecenia - Urząd Miejski w Goniądzu  

zalecenia - Urząd Miejski w Hajnówce  

zalecenia - Urząd Miejski w Łomży  

zalecenia - Urząd Miejski w Sejnach  

zalecenia - Urząd Miejski w Suchowoli  

zalecenia - Urząd Miejski w Szczuczynie  

zalecenia - Urząd Miejski w Wasilkowie  

zalecenia - Warsztaty Metalowo-Drzewne CKP w Hajnówce  

zalecenia - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół w Michałowie  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie  

zalecenia - Zakład Gospodarki Odpadami CzysteŚrodowisko w Wasilkowie  

zalecenia - Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Zambrowie  

zalecenia - Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie  

zalecenia - Zambrowski Związek Gmin  

zalecenia - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Grabowie  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Piątnicy  

zalecenia - Zespół Szkoł w Jeleniewie  

zalecenia - Zespół Szkół Leśnych w Białowieży  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 7 w Suwałkach  

zalecenia - Zespół Szkół Ogóln. i Zawod. w Goniądzu  

zalecenia - Zespół Szkół Technicznych w Augustowie  

Zalecenia - Zespół Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej  

zalecenia - Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym  

zalecenia - Zespół Szkół w Michałowie  

zalecenia - Zespół Szkół w Suchowoli  

zalecenia - Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce  

zalecenia - Związek Gmin Czyste Środowisko w Wasilkowie  

zalecenia - Związek Gmin Kumiałka Biebrza z siedzibą w Korycinie  

zalecenia - Związek Gmin Puszczy Knysz. w Supraślu  

zalecenia - Związek Komunalny Biebrza z siedzibą w Suchowoli  zalecenia - Zespół Szkół w Suchowoli

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2004-10-15 01:00
Data modyfikacji:  2004-10-15 01:00
Data publikacji:  2004-10-15 01:00
Wersja dokumentu:  1


Kontrola problemowa gospodarki finansowej

przeprowadzona w Zespole Szkół w Suchowoli

przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Białymstoku Zespół w Suwałkach

 

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23 lipca 2004 roku (znak: RIO.V.6012 - 9/04), o treści jak niżej:

 

                                                                                                              

 

Pan Stanisław Waśko

Dyrektor Zespołu Szkół

w Suchowoli

 

 

         W wyniku problemowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych za 2003 rok, przeprowadzonej w Zespole Szkół w Suchowoli, na podstawie art.1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach, stwierdzono nieprawidłowości opisane w protokole kontroli, którego 1 egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

         W wyniku analizy pisemnych zakresów czynności głównego księgowego stwierdzono przypisanie czynności, których faktycznie nie wykonuje. Ponadto kierownik jednostki nie powierzył obowiązków i odpowiedzialności w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych (art. 35 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) - s. 4 prot. kontroli.

 

         Kontrola dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości wykazała, iż nie zawiera ona wszystkich elementów wymaganych przepisami art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). W szczególności wskazać należy na brak określenia roku obrotowego, wykazu ksiąg rachunkowych oraz sposobu ich prowadzenia - s. 4 prot. kontroli. Stwierdzono, że nie zostało udokumentowane zapoznanie się pracowników z uregulowaniami wewnętrznymi. Obowiązujące w jednostce mechanizmy kontroli powinny być komunikowane pracownikom jednostki w celu należytego ich wdrożenia oraz zapewnienia efektywnego działania, zaś fakt ten winien znajdować właściwe udokumentowanie m. in. w celu możliwości przypisania odpowiedzialności konkretnemu pracownikowi - s. 5 prot. kontroli.

 

W zakresie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych stwierdzono, iż nie w pełni przestrzegano przepisów ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752). Ustalenia w tym zakresie dotyczyły:

- braku dekretacji na niektórych dowodach księgowych. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości dowód księgowy powinien zawierać m. in. stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania - s. 6 prot. kontroli,

- braku czystości zapisów na koncie 130-„Rachunek bieżący jednostek budżetowych”. Zapisy na koncie 130 winny być dokonywane na podstawie wyciągów bankowych w celu zapewnienia pełnej zgodności zapisów pomiędzy księgowością jednostki a księgowością banku, a także z zachowaniem czystości obrotów poprzez stosowanie zapisu ujemnego do zwrotu nadpłat, korekt, itp., co wynika z treści wskazanego rozporządzenia Ministra Finansów - s. 6 prot. kontroli,

- braku ewidencji szczegółowej do konta 201-„Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami”, umożliwiającej ustalenie należności i zobowiązań poszczególnych kontrahentów, w myśl wskazanego wyżej rozporządzenia - s. 8 prot. kontroli.

 

         Badając prawidłowość planowania budżetowego stwierdzono, że dyrektor szkoły nie opracował projektu planu finansowego, na podstawie otrzymanej informacji o kwotach wydatków. Opis stwierdzonej nieprawidłowości, naruszającej wskazane przepisy ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), zamieszczony został na stronie 9 protokołu kontroli.

 

Stwierdzono przypadki niezgodnego z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68, poz. 634 ze zm.), klasyfikowania wydatków budżetowych - s. 10-11 prot. kontroli.

 

         Ustalono, że do ewidencji na koncie 013-„Pozostałe środki trwałe” wprowadzono środek trwały o wartości powyżej 3 5000 zł, który powinien być zaewidencjonowany na koncie 011-„Środki trwałe” i być objęty stopniowym umarzaniem, w sposób określony w przepisach art. 16 a - 16 m ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - s. 15 prot. kontroli.

         Ponadto w ewidencji szczegółowej do konta 013 w wielu pozycjach nie zamieszczono numeru fabrycznego pozostałych środków trwałych-s. 14-15 prot. kontroli.

         Analiza ewidencji analitycznej środków trwałych wykazała, iż nie zostały w niej zawarte symbole klasyfikacji rodzajowej, ustalone przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317). Zgodnie z zasadami funkcjonowania konta 011- „Środki trwałe” ewidencja do tego konta powinna zapewnić m. in. należyte obliczanie umorzenia i amortyzacji, w związku z czym niezbędne jest, aby zawierała symbol klasyfikacji rodzajowej środka trwałego - s. 14 prot. kontroli.

         Kontrola prawidłowości ewidencji wartości niematerialnych i prawnych wykazała, że nie jest prowadzona ewidencja szczegółowa do konta 020. Ponadto na koncie tym ujmowano wartości przedmiotów, które nie spełniały definicji z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości - s 15 prot. kontroli.

 

         Stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia były wynikiem nieprzestrzegania lub niewłaściwej interpretacji przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości.     

Stosownie do postanowień art.28 a ustawy o finansach publicznych odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych, w tym wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli finansowej, ponosi jej kierownik. Powinność prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na głównym księgowym. Prawa i obowiązki głównego księgowego określają przepisy art. 35 ustawy o finansach publicznych.

 

         Mając na uwadze przedstawione nieprawidłowości, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Poddanie analizie zakresu czynności głównego księgowego oraz powierzenie osobie pełniącej tą funkcję obowiązków wynikających z art. 35 ustawy o finansach publicznych.

 

2. Uzupełnienie opisu przyjętych zasad rachunkowości o elementy wymienione w protokole kontroli i części opisowej wystąpienia pokontrolnego, wymagane treścią wskazanych przepisów ustawy o rachunkowości.

 

3. Przestrzeganie obowiązku dokumentowania faktu zapoznania pracowników z obowiązującymi w jednostce procedurami kontroli wewnętrznej.

 

4. Wyeliminowanie nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych poprzez:

a) przestrzeganie czystości zapisów na koncie 130-„Rachunek bieżący jednostek budżetowych”,

b) nanoszenie dekretacji na wszystkich dowodach księgowych,

c) poprawianie błędów rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,

d) prowadzenie ewidencji szczegółowej do konta 201-„Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” według poszczególnych kontrahentów.

 

5. Zachowanie, wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o finansach publicznych, prawidłowości opracowywania planów finansowych i ich projektów.

 

6. Stosowanie prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

 

7. Wyeliminowanie, wskazanych w protokole kontroli i części opisowej wystąpienia pokontrolnego, nieprawidłowości w zakresie gospodarki środkami trwałymi.

 

8. Prowadzenie w sposób prawidłowy ewidencji do konta 020-„Wartości niematerialne i prawne”.

 

         O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku Zespół w Suwałkach, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

         Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń zawartych w wystąpieniu wniosków za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego termin ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

         Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

         Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

 

Do wiadomości:

Zarząd Powiatu Sokólskiego.

 

 

Odsłon dokumentu: 118939769
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 118939769 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |