Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna 2004

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Drohiczynie  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Suchowoli  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Trzciannem  

zalecenia - Bursa Międzyszkolna w Augustowie  

zalecenia - Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Hajnówce  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach  

zalecenia - Dom Dziecka w Krasnem  

zalecenia - Dom Dziecka w Pawłówce  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Białowieży  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach  

zalecenia - Gimnazjum w Mońkach  

zalecenia - Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie  

zalecenia - Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku  

zalecenia - Gospodarstwo Pomocnicze Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku  

zalecenia - Liceum Ogólnokształcące w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Miejski Ośrodek Animacji Kultury, Sportu i Rekreacji w Wasilkowie  

zalecenia - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży  

zalecenia - Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Łomży  

zalecenia - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Mońkach  

zalecenia - Muzeum Okręgowe w Suwałkach  

zalecenia - Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach  

zalecenia - Ośrodek Kultury w Sejnach  

zalecenia - Ośrodek Produkcyjno-Usługowy przy Zespole Szkół w Dowspudzie  

zalecenia - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce  

zalecenia - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach  

zalecenia - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku  

zalecenia - Przedszkole Nr 9 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Przedszkole w Kleosinie  

zalecenia - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sokółce  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Augustowie  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Kolnie  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Zambrowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 11 w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zambrowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr2 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr2 w Mońkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr4 w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr5 w Suwałach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr9 w Suwałkach  

zalecenia - Urząd Gminy Augustów  

zalecenia - Urząd Gminy Czeremcha  

zalecenia - Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże  

zalecenia - Urząd Gminy Jeleniewo  

Zalecenia - Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Urząd Gminy Kołaki Kościelne  

zalecenia - Urząd Gminy Krasnopol  

zalecenia - Urząd Gminy Mały Płock  

zalecenia - Urząd Gminy Miastkowo  

zalecenia - Urząd Gminy Nowe Piekuty  

zalecenia - Urząd Gminy Piątnica  

zalecenia - Urząd Gminy w Suwałkach  

zalecenia - Urząd Gminy w Grabowie  

zalecenia - Urząd Gminy w Grajewie  

zalecenia - Urząd Gminy w Jasionówce  

zalecenia - Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych  

zalecenia - Urząd Gminy w Narewce  

zalecenia - Urząd Gminy w Narewce  

zalecenia - Urząd Gminy w Narwi  

zalecenia - Urząd Gminy w Nowince  

zalecenia - Urząd Gminy w Przerośli  

zalecenia - Urząd Gminy w Szepietowie  

zalecenia - Urząd Gminy w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Urząd Gminy Wyszki  

zalecenia - Urząd Gminy Zambrów  

zalecenia - Urząd Miejski w Białymstoku  

zalecenia - Urząd Miejski w Choroszczy  

zalecenia - Urząd Miejski w Goniądzu  

zalecenia - Urząd Miejski w Hajnówce  

zalecenia - Urząd Miejski w Łomży  

zalecenia - Urząd Miejski w Sejnach  

zalecenia - Urząd Miejski w Suchowoli  

zalecenia - Urząd Miejski w Szczuczynie  

zalecenia - Urząd Miejski w Wasilkowie  

zalecenia - Warsztaty Metalowo-Drzewne CKP w Hajnówce  

zalecenia - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół w Michałowie  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie  

zalecenia - Zakład Gospodarki Odpadami CzysteŚrodowisko w Wasilkowie  

zalecenia - Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Zambrowie  

zalecenia - Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie  

zalecenia - Zambrowski Związek Gmin  

zalecenia - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Grabowie  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Piątnicy  

zalecenia - Zespół Szkoł w Jeleniewie  

zalecenia - Zespół Szkół Leśnych w Białowieży  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 7 w Suwałkach  

zalecenia - Zespół Szkół Ogóln. i Zawod. w Goniądzu  

zalecenia - Zespół Szkół Technicznych w Augustowie  

Zalecenia - Zespół Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej  

zalecenia - Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym  

zalecenia - Zespół Szkół w Michałowie  

zalecenia - Zespół Szkół w Suchowoli  

zalecenia - Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce  

zalecenia - Związek Gmin Czyste Środowisko w Wasilkowie  

zalecenia - Związek Gmin Kumiałka Biebrza z siedzibą w Korycinie  

zalecenia - Związek Gmin Puszczy Knysz. w Supraślu  

zalecenia - Związek Komunalny Biebrza z siedzibą w Suchowoli  zalecenia - Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2004-10-15 01:03
Data modyfikacji:  2004-10-15 01:03
Data publikacji:  2004-10-15 01:03
Wersja dokumentu:  1


Kontrola problemowa gospodarki finansowej

przeprowadzona w Zakładzie Wodociągów,

Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie

przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Białymstoku Zespół w Łomży

 

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12 lipca 2004 roku (znak: RIO.IV.6012 - 6/04), o treści jak niżej:

 

 

Pan

Mirosław Wysocki

Kierownik Zakładu Wodociągów,

Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie

 

 

W wyniku problemowej kontroli gospodarki finansowej za okres 2003 roku, przeprowadzonej w Zakładzie Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, stwierdzono nieprawidłowości opisane w protokole kontroli, którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

W przedmiocie zaciągania zobowiązań stwierdzono, że na zawieranych umowach
z kontrahentami (dotyczy to umów o dzieło) brak było podpisu głównego księgowego na dowód dokonania czynności kontroli, o których mowa w art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) – s. 6 protokołu kontroli.

 

Analiza pobieranych przez Zakład przychodów z tytułu sprzedaży wody w 2003 roku wykazała, że występują znaczne straty wody z sieci – z rozliczenia wynika strata 126 dam3
o wartości 202.080 zł netto, co stanowiło około 20,6 % ogółu pobranej wody z sieci. Wskaźnik ten ma tendencję wzrostową do roku poprzedniego, co jest zdarzeniem o negatywnych skutkach ekonomicznych; przyczyną strat wody z sieci (według wyjaśnienia kierownika Zakładu) były przecieki (nieszczelność urządzeń), a także kradzieże wody, dokonywane najczęściej z hydrantów przeciwpożarowych.

Zgodnie z postanowieniami art. 35a ust. 1 ustawy o finansach publicznych, obszarami, które należy objąć zakresem wewnętrznej kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, są m.in. procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem. Stosownie do art. 28a ust. 1 tej ustawy, odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli finansowej, w tym ustanowienie procedur kontroli dotyczących procesów poboru należności oraz gospodarowania mieniem i jego ochrony, spoczywa na kierowniku jednostki sektora finansów publicznych – s. 8 protokołu kontroli.

 

Badając prawidłowość ponoszenia wydatków ustalono, że nie były przestrzegane ustawowe terminy przekazywania równowartości odpisów na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, określone w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, równowartość dokonanych odpisów na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów. W badane jednostce część środków (2.679,52 zł) została przekazanaw miesiącach październiku i grudniu 2003 roku – s. 12 protokołu kontroli.

W kartach drogowych, stanowiących dowody rozliczania kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół, stwierdzono znaczną ilość poprawek czynionych poprzez wymazywanie i przeróbki, niedopuszczalne w świetle art. 22 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) – s. 9 protokołu kontroli.

Stwierdzono także przypadki niewłaściwego, w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68, poz. 634 ze zm.), klasyfikowania wydatków Zakładu – s. 13 protokołu kontroli.

 

Analizując gospodarkę składnikami majątkowymi stwierdzono uchybienia, a w tym:

a) brak w książce inwentarzowej numerów fabrycznych tych składników, które je posiadają, celem bliższej ich identyfikacji,

b) nieobjęcie ewidencją analityczną maszyny do pisania „Quasar”,

c) brak określania w kartach materiałowych (prowadzonych ilościowo-wartościowo) parametrów (wielkości) niektórych składników. Kontrola zwróciła też uwagę na niewłaściwy (powodujący utratę wartości użytkowej) sposób magazynowania niektórych materiałów – s. 15 protokołu kontroli.

 

W wyniku kontroli regulacji wewnętrznych, które powinny określać system kontroli wewnętrznej, ustalono, że postanowienia instrukcji kontroli wewnętrznej obowiązującej w Zakładzie nie normują w sposób pełny procedur kontroli: nie przyjęto instrukcji magazynowej, instrukcji inwentaryzacyjnej, nie unormowano zagadnienia gospodarki środkami transportowymi i sprzętem, w tym nie określono okresów rozliczania paliwa, nie zawarto postanowień w kwestii stosowanych w praktyce kart drogowych – s. 16 protokołu kontroli.

Stwierdzono także, że księgi rachunkowe Zakładu prowadzone są przy użyciu komputera, czego nie uwzględnia zakładowy plan kont – s. 16 protokołu kontroli. Wymagane elementy dokumentacji opisującej zasady prowadzenia rachunkowości określa art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Stosownie do postanowienia art. 10 ust. 2 ustawy, ustalenie w formie pisemnej takiej dokumentacji, a także jej aktualizacja, należy do obowiązków kierownika jednostki.

 

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości były wynikiem nieprzestrzegania przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych, a także niedomagań w funkcjonowaniu wewnętrznej kontroli finansowej.

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki sektora finansów publicznych, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli wewnętrznej, spoczywa na kierowniku jednostki.

Prowadzenie rachunkowości, a także wykonywanie czynności kontroli wstępnej, należy do obowiązków głównego księgowego. Prawa i obowiązki głównego księgowego określa art. 35 ustawy o finansach publicznych.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Zapewnienie wykonywania przez głównego księgowego kontroli wstępnej, o której mowa w art. 35 ustawy o finansach publicznych.

2. Podjęcie działań mających na celu zminimalizowanie strat wody.

3. Przestrzeganie terminów przekazywania środków na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

4. Zapewnienie, aby karty drogowe posiadały cechy dowodu księgowego, wymagane przez art. 22 ustawy o rachunkowości.

5. Prawidłowe klasyfikowanie wydatków.

6. Zachowanie należytej staranności w gospodarowaniu składnikami majątkowymi, w szczególności poprzez spowodowanie uzupełnienia danych ewidencji analitycznej (księgi inwentarzowe, karty materiałowe) o elementy umożliwiające bliższą identyfikację poszczególnych składników majątkowych, objęcie ewidencją maszyny do pisania.

7. Wypełnienie obowiązku w zakresie opracowania i wprowadzenia procedur kontroli wewnętrznej, przy uwzględnieniu standardów kontroli finansowej określonych przez Ministra Finansów w komunikacie Nr 1 z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie ogłoszenia „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych”, a także z wykorzystaniem uwag zawartych w niniejszym wystąpieniu, dotyczących objęcia procedurami wszystkich procesów zachodzących w jednostce.

8. Uwzględnienie w zakładowym planie kont przyjętego sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera.

 

O sposobie wykonania zaleceń proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku Zespół w Łomży w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków za pośrednictwem Prezesa Izby do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3 – 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30 – dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

         Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

 

Do wiadomości:

Wójt Gminy Szepietowo

Odsłon dokumentu: 119917545
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119917545 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |