Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna 2004

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Drohiczynie  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Suchowoli  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Trzciannem  

zalecenia - Bursa Międzyszkolna w Augustowie  

zalecenia - Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Hajnówce  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach  

zalecenia - Dom Dziecka w Krasnem  

zalecenia - Dom Dziecka w Pawłówce  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Białowieży  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach  

zalecenia - Gimnazjum w Mońkach  

zalecenia - Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie  

zalecenia - Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku  

zalecenia - Gospodarstwo Pomocnicze Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku  

zalecenia - Liceum Ogólnokształcące w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Miejski Ośrodek Animacji Kultury, Sportu i Rekreacji w Wasilkowie  

zalecenia - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży  

zalecenia - Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Łomży  

zalecenia - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Mońkach  

zalecenia - Muzeum Okręgowe w Suwałkach  

zalecenia - Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach  

zalecenia - Ośrodek Kultury w Sejnach  

zalecenia - Ośrodek Produkcyjno-Usługowy przy Zespole Szkół w Dowspudzie  

zalecenia - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce  

zalecenia - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach  

zalecenia - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku  

zalecenia - Przedszkole Nr 9 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Przedszkole w Kleosinie  

zalecenia - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sokółce  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Augustowie  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Kolnie  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Zambrowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 11 w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zambrowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr2 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr2 w Mońkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr4 w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr5 w Suwałach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr9 w Suwałkach  

zalecenia - Urząd Gminy Augustów  

zalecenia - Urząd Gminy Czeremcha  

zalecenia - Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże  

zalecenia - Urząd Gminy Jeleniewo  

Zalecenia - Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Urząd Gminy Kołaki Kościelne  

zalecenia - Urząd Gminy Krasnopol  

zalecenia - Urząd Gminy Mały Płock  

zalecenia - Urząd Gminy Miastkowo  

zalecenia - Urząd Gminy Nowe Piekuty  

zalecenia - Urząd Gminy Piątnica  

zalecenia - Urząd Gminy w Suwałkach  

zalecenia - Urząd Gminy w Grabowie  

zalecenia - Urząd Gminy w Grajewie  

zalecenia - Urząd Gminy w Jasionówce  

zalecenia - Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych  

zalecenia - Urząd Gminy w Narewce  

zalecenia - Urząd Gminy w Narewce  

zalecenia - Urząd Gminy w Narwi  

zalecenia - Urząd Gminy w Nowince  

zalecenia - Urząd Gminy w Przerośli  

zalecenia - Urząd Gminy w Szepietowie  

zalecenia - Urząd Gminy w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Urząd Gminy Wyszki  

zalecenia - Urząd Gminy Zambrów  

zalecenia - Urząd Miejski w Białymstoku  

zalecenia - Urząd Miejski w Choroszczy  

zalecenia - Urząd Miejski w Goniądzu  

zalecenia - Urząd Miejski w Hajnówce  

zalecenia - Urząd Miejski w Łomży  

zalecenia - Urząd Miejski w Sejnach  

zalecenia - Urząd Miejski w Suchowoli  

zalecenia - Urząd Miejski w Szczuczynie  

zalecenia - Urząd Miejski w Wasilkowie  

zalecenia - Warsztaty Metalowo-Drzewne CKP w Hajnówce  

zalecenia - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół w Michałowie  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie  

zalecenia - Zakład Gospodarki Odpadami CzysteŚrodowisko w Wasilkowie  

zalecenia - Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Zambrowie  

zalecenia - Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie  

zalecenia - Zambrowski Związek Gmin  

zalecenia - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Grabowie  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Piątnicy  

zalecenia - Zespół Szkoł w Jeleniewie  

zalecenia - Zespół Szkół Leśnych w Białowieży  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 7 w Suwałkach  

zalecenia - Zespół Szkół Ogóln. i Zawod. w Goniądzu  

zalecenia - Zespół Szkół Technicznych w Augustowie  

Zalecenia - Zespół Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej  

zalecenia - Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym  

zalecenia - Zespół Szkół w Michałowie  

zalecenia - Zespół Szkół w Suchowoli  

zalecenia - Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce  

zalecenia - Związek Gmin Czyste Środowisko w Wasilkowie  

zalecenia - Związek Gmin Kumiałka Biebrza z siedzibą w Korycinie  

zalecenia - Związek Gmin Puszczy Knysz. w Supraślu  

zalecenia - Związek Komunalny Biebrza z siedzibą w Suchowoli  zalecenia - Urząd Gminy w Nowince

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2004-10-15 01:07
Data modyfikacji:  2004-10-15 01:07
Data publikacji:  2004-10-15 01:07
Wersja dokumentu:  1


Kontrola doraźna gospodarki finansowej

przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Nowince

przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Białymstoku Zespół w Suwałkach

 

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 2 lipca 2004 roku (znak: RIO.V.6013 - 1/04), o treści jak niżej:

 

 

Pan

Marek Motybel

Wójt Gminy Nowinka

 

W wyniku doraźnej kontroli w zakresie gospodarowania środkami publicznymi na realizację zadań oświatowych w gminie Nowinka w latach 2002-2004, przeprowadzonej na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach, stwierdzono nieprawidłowości opisane w protokole kontroli, którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

Kontrola gospodarki finansowej gminy w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej nie wykazała istotnych nieprawidłowości. Z ustaleń kontroli wynika, że gmina wydatkowuje na tą sferę zadań publicznych środki finansowe w rozmiarze większym, niż otrzymywana subwencja oświatowa na kolejne lata budżetowe, w szczególności poprzez dokonywanie wydatków inwestycyjnych.

Prowadzone przez gminy szkoły prowadzą gospodarkę finansową w oparciu o prawidłowo sporządzone plany finansowe. Podczas kontroli stwierdzono jednakże, iż na koniec 2002 i 2003 roku, w poszczególnych szkołach podstawowych, wystąpiły zobowiązania wymagalne, tj. takie, których termin płatności minął, a nie były one przedawnione, ani umorzone (występowanie tego rodzaju zobowiązań stwierdzono także w trakcie kontroli problemowej, przeprowadzonej przez Izbę Obrachunkową w 2002 roku). Według wyjaśnień organu wykonawczego gminy - Wójta oraz dyrektorów poszczególnych szkół, którzy ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za prawidłowe dysponowanie środkami ujętymi w planach finansowych (art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty (tekst jednolity z 1996 roku Dz. U. Nr 67, poz. 329 ze zm.)), powstanie zobowiązań wymagalnych jest wynikiem niedostatecznego poziomu środków finansowych, które w pierwszej kolejności są wydatkowane na płace i pochodne, w następnej zaś na różnego rodzaju wydatki rzeczowe, których ponoszenie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych. Jednostki oświaty nie ponosiły dodatkowych wydatków z tytułu odsetek za opóźnienie w zapłacie.

         Stosownie do zasady gospodarki finansowej podmiotów sektora finansów publicznych, wyrażonej w art. 28 ust. 3 pkt 3 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań – s. 11, 12 protokołu kontroli.

 

Z ustaleń kontroli wynika także, że w budżecie gminy na 2002 i 2003 rok planowano wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (rozdział 80146 klasyfikacji budżetowej). Jednakże planowane środki w 2003 roku (w wysokości 9.600 zł) nie były wydatkowane – s. 6, 19 protokołu kontroli.

Powinność wyodrębniania w budżetach organów prowadzących szkoły środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, wynika z postanowienia art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.). Dokonywanie wydatków z tego tytułu winno natomiast odbywać się w trybie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 marca 2002 r. w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430). Rozporządzenie określa m.in. rodzaje wydatków, jakie należy ponosić w ramach środków zaplanowanych na doskonalenie zawodowe nauczycieli (§ 2). Stanowi również, iż organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i placówek, przygotowane z uwzględnieniem opracowanych przez nich wieloletnich planów doskonalenia zawodowego nauczycieli (§ 6).

 

         Badając rachunkowość szkół, prowadzoną przez jednostkę obsługi ekonomiczno-administracyjnej Biuro Obsługi Szkół w Nowince, stwierdzono naruszenie obowiązków w zakresie sprawozdawczości budżetowej jednostek budżetowych, uregulowanych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279 ze zm.). Uchybienie polegało na nie sporządzaniu kwartalnych sprawozdań Rb-Z - o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz sprawozdań Rb-N - o stanie należności – s. 12 protokołu kontroli.

 

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości były wynikiem niepełnego przestrzegania przepisów dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości jednostek oświaty, działających w formie jednostek budżetowych.

         Stosownie do postanowień art. 5 ust. 7 w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy o systemie oświaty, powinność zapewnienia właściwego działania szkół spoczywa na Wójcie.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Zapewnienie regulowania zobowiązań przez prowadzone szkoły podstawowe w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

2. Realizowanie wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, stosownie do postanowień Karty Nauczyciela i przywołanych przepisów rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy.

 

3. Spowodowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej jednostek budżetowych, wymaganej przepisami rozporządzenia Ministra Finansów.

 

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

Podstawą zgłaszania zastrzeżeń może być tylko naruszenie prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

         Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

 

 

 

 

Odsłon dokumentu: 119917521
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119917521 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |