Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna 2004

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Drohiczynie  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Suchowoli  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Trzciannem  

zalecenia - Bursa Międzyszkolna w Augustowie  

zalecenia - Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Hajnówce  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach  

zalecenia - Dom Dziecka w Krasnem  

zalecenia - Dom Dziecka w Pawłówce  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Białowieży  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach  

zalecenia - Gimnazjum w Mońkach  

zalecenia - Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie  

zalecenia - Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku  

zalecenia - Gospodarstwo Pomocnicze Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku  

zalecenia - Liceum Ogólnokształcące w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Miejski Ośrodek Animacji Kultury, Sportu i Rekreacji w Wasilkowie  

zalecenia - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży  

zalecenia - Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Łomży  

zalecenia - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Mońkach  

zalecenia - Muzeum Okręgowe w Suwałkach  

zalecenia - Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach  

zalecenia - Ośrodek Kultury w Sejnach  

zalecenia - Ośrodek Produkcyjno-Usługowy przy Zespole Szkół w Dowspudzie  

zalecenia - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce  

zalecenia - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach  

zalecenia - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku  

zalecenia - Przedszkole Nr 9 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Przedszkole w Kleosinie  

zalecenia - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sokółce  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Augustowie  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Kolnie  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Zambrowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 11 w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zambrowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr2 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr2 w Mońkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr4 w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr5 w Suwałach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr9 w Suwałkach  

zalecenia - Urząd Gminy Augustów  

zalecenia - Urząd Gminy Czeremcha  

zalecenia - Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże  

zalecenia - Urząd Gminy Jeleniewo  

Zalecenia - Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Urząd Gminy Kołaki Kościelne  

zalecenia - Urząd Gminy Krasnopol  

zalecenia - Urząd Gminy Mały Płock  

zalecenia - Urząd Gminy Miastkowo  

zalecenia - Urząd Gminy Nowe Piekuty  

zalecenia - Urząd Gminy Piątnica  

zalecenia - Urząd Gminy w Suwałkach  

zalecenia - Urząd Gminy w Grabowie  

zalecenia - Urząd Gminy w Grajewie  

zalecenia - Urząd Gminy w Jasionówce  

zalecenia - Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych  

zalecenia - Urząd Gminy w Narewce  

zalecenia - Urząd Gminy w Narewce  

zalecenia - Urząd Gminy w Narwi  

zalecenia - Urząd Gminy w Nowince  

zalecenia - Urząd Gminy w Przerośli  

zalecenia - Urząd Gminy w Szepietowie  

zalecenia - Urząd Gminy w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Urząd Gminy Wyszki  

zalecenia - Urząd Gminy Zambrów  

zalecenia - Urząd Miejski w Białymstoku  

zalecenia - Urząd Miejski w Choroszczy  

zalecenia - Urząd Miejski w Goniądzu  

zalecenia - Urząd Miejski w Hajnówce  

zalecenia - Urząd Miejski w Łomży  

zalecenia - Urząd Miejski w Sejnach  

zalecenia - Urząd Miejski w Suchowoli  

zalecenia - Urząd Miejski w Szczuczynie  

zalecenia - Urząd Miejski w Wasilkowie  

zalecenia - Warsztaty Metalowo-Drzewne CKP w Hajnówce  

zalecenia - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół w Michałowie  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie  

zalecenia - Zakład Gospodarki Odpadami CzysteŚrodowisko w Wasilkowie  

zalecenia - Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Zambrowie  

zalecenia - Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie  

zalecenia - Zambrowski Związek Gmin  

zalecenia - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Grabowie  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Piątnicy  

zalecenia - Zespół Szkoł w Jeleniewie  

zalecenia - Zespół Szkół Leśnych w Białowieży  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 7 w Suwałkach  

zalecenia - Zespół Szkół Ogóln. i Zawod. w Goniądzu  

zalecenia - Zespół Szkół Technicznych w Augustowie  

Zalecenia - Zespół Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej  

zalecenia - Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym  

zalecenia - Zespół Szkół w Michałowie  

zalecenia - Zespół Szkół w Suchowoli  

zalecenia - Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce  

zalecenia - Związek Gmin Czyste Środowisko w Wasilkowie  

zalecenia - Związek Gmin Kumiałka Biebrza z siedzibą w Korycinie  

zalecenia - Związek Gmin Puszczy Knysz. w Supraślu  

zalecenia - Związek Komunalny Biebrza z siedzibą w Suchowoli  zalecenia - Dom Dziecka w Pawłówce

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2004-11-09 08:18
Data modyfikacji:  2004-11-09 08:19
Data publikacji:  2004-11-09 08:19
Wersja dokumentu:  1


Kontrola problemowa gospodarki finansowej

przeprowadzona w Domu Dziecka w Pawłówce

przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Białymstoku Zespół w Suwałkach

 

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 22 października 2004 roku (znak: RIO.V.6012 - 12/04), o treści jak niżej:

 

 

Pan

Waldemar Jerzy Pstrzoch

Dyrektor Domu Dziecka

w Pawłówce

 

W wyniku problemowej kontroli gospodarki finansowej za okres 2003 roku, przeprowadzonej w Domu Dziecka w Pawłówce na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach stwierdzono uchybienia opisane w protokole kontroli, którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

         W trakcie kontroli badaniu poddano m.in. prawidłowość opracowania wewnętrznych regulacji prawnych, niezbędnych dla właściwego prowadzenia gospodarki finansowej
i rachunkowości jednostki budżetowej.

         Analiza wewnętrznych postanowień składających się na dokumentację zasad (polityki) rachunkowości wykazała niekompletność uregulowań w świetle przepisów art. 10 ustawy
z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). Zgodnie z przepisami ustawy, jednostka powinna posiadać m.in. zakładowy plan kont (zawierający wykaz kont syntetycznych, zasady klasyfikacji zdarzeń na tych kontach oraz zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a)), wykaz ksiąg rachunkowych, z uwzględnieniem wymogów w przypadku prowadzenia ksiąg przy użyciu komputera (art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. b)), a także opis systemu przetwarzania danych, w tym opis systemu informatycznego przy prowadzeniu ksiąg przy użyciu komputera (art.10 ust. 1 pkt 3 lit. c.)). Przy opracowaniu dokumentacji zasad rachunkowości należy uwzględniać przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752), które od 2002 roku ustala szczegółowe zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.

Z ustaleń kontroli wynika, że w 2003 roku w Domu Dziecka obowiązywał wykaz kont (syntetycznych i analitycznych) wprowadzony aneksem do zarządzenia dyrektora z 1997 roku w sprawie ustalenia zakładowego planu kont i instrukcji obiegu dokumentów oraz zasad prowadzenia inwentaryzacji. Zasady klasyfikacji zdarzeń na tych kontach oraz zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych pozostały natomiast określone w przepisach instrukcji z 1997 roku, opartej o nieobowiązujące obecnie zarządzenie Nr 46 Ministra Finansów
z 1 sierpnia 1995 r. Nie stwierdzono też pisemnej formy przyjęcia przez kierownika jednostki do stosowania programu komputerowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ustalono ponadto, że nie została zaktualizowana instrukcja inwentaryzacyjna jednostki (obowiązuje
w niej niezgodne z art. 26 ustawy o rachunkowości określenie częstotliwości inwentaryzacji) – s. 9-13, 16-17, 23 protokołu kontroli.

Kontrola w omawianym obszarze wskazała na potrzebę dołożenia większej staranności przy opracowywaniu regulacji wewnętrznych, zwłaszcza w zakresie formy ich wprowadzania (zgodnie z regulaminem organizacyjnym jednostki przepisy wewnętrzne powinny być wprowadzone w drodze zarządzeń kierownika jednostki), a także wskazywania właściwych i aktualnych podstaw prawnych ich podjęcia.

 

W pracy bieżącej, dotyczącej tworzenia dokumentacji księgowej, stwierdzono nie przestrzeganie prawa wewnętrznego. Uwaga ta ma odniesienie między innymi do stosowanej w praktyce numeracji dowodów księgowych – s. 19 protokołu kontroli.

 

Osoba prowadząca w jednostce kasę nie ma określonych na piśmie obowiązków dotyczących prowadzenia gospodarki kasowej i nie złożyła oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzaną jej gotówkę. Ustalenia dotyczące tej kwestii zamieszczono na s. 16 protokołu kontroli.

 

Sprawdzenie Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami Domu Dziecka w Pawłówce wykazało wprowadzenie dodatków do wynagrodzeń niewynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, na co wskazano na s. 31 protokołu kontroli.

Stwierdzone podczas kontroli uchybienia były wynikiem nieprzestrzegania lub błędnej interpretacji obowiązujących przepisów prawnych dotyczących prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości. Za prawidłową gospodarkę finansową jednostki sektora finansów publicznych odpowiada jej kierownik. Odpowiedzialność ta została wskazana w art. 28a ustawy o finansach publicznych. Do obowiązków kierownika jednostki należy też wdrożenie dokumentacji zasad rachunkowości obowiązującej w jednostce oraz nadzór nad wykonywaniem obowiązków z zakresu rachunkowości, stosownie do art. 10 ust. 2 i art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości.

Zapewnienie prawidłowego prowadzenia rachunkowości należy do obowiązków głównego księgowego. Prawa i obowiązki głównych księgowych jednostek sektora finansów publicznych określone są przepisami art. 35 ustawy o finansach publicznych.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Dokonanie analizy i uzupełnień opisu przyjętych zasad rachunkowości w zakresie dotyczącym zakładowego planu kont i sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera z uwzględnieniem uwag zawartych w protokole kontroli i niniejszym wystąpieniu. Przestrzeganie przyjętych regulacji w bieżącej pracy.

 

2. Dostosowanie postanowień instrukcji inwentaryzacyjnej do art. 26 ustawy
o rachunkowości.

 

3. Powierzenie pracownikowi na piśmie obowiązków i odpowiedzialności w zakresie prowadzenia obrotu gotówkowego jednostki.

 

4. Dostosowanie do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów postanowień regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami.

 

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30 – dniowego terminu ulegnie zawieszeniu
w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

Podstawą zgłaszania zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

        Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

 

 

Do wiadomości:

Zarząd Powiatu Suwalskiego.

 

 

 

        

 

 

 

Odsłon dokumentu: 119746234
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119746234 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |