Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna 2004

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Drohiczynie  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Suchowoli  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Trzciannem  

zalecenia - Bursa Międzyszkolna w Augustowie  

zalecenia - Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Hajnówce  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach  

zalecenia - Dom Dziecka w Krasnem  

zalecenia - Dom Dziecka w Pawłówce  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Białowieży  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach  

zalecenia - Gimnazjum w Mońkach  

zalecenia - Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie  

zalecenia - Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku  

zalecenia - Gospodarstwo Pomocnicze Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku  

zalecenia - Liceum Ogólnokształcące w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Miejski Ośrodek Animacji Kultury, Sportu i Rekreacji w Wasilkowie  

zalecenia - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży  

zalecenia - Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Łomży  

zalecenia - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Mońkach  

zalecenia - Muzeum Okręgowe w Suwałkach  

zalecenia - Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach  

zalecenia - Ośrodek Kultury w Sejnach  

zalecenia - Ośrodek Produkcyjno-Usługowy przy Zespole Szkół w Dowspudzie  

zalecenia - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce  

zalecenia - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach  

zalecenia - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku  

zalecenia - Przedszkole Nr 9 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Przedszkole w Kleosinie  

zalecenia - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sokółce  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Augustowie  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Kolnie  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Zambrowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 11 w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zambrowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr2 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr2 w Mońkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr4 w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr5 w Suwałach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr9 w Suwałkach  

zalecenia - Urząd Gminy Augustów  

zalecenia - Urząd Gminy Czeremcha  

zalecenia - Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże  

zalecenia - Urząd Gminy Jeleniewo  

Zalecenia - Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Urząd Gminy Kołaki Kościelne  

zalecenia - Urząd Gminy Krasnopol  

zalecenia - Urząd Gminy Mały Płock  

zalecenia - Urząd Gminy Miastkowo  

zalecenia - Urząd Gminy Nowe Piekuty  

zalecenia - Urząd Gminy Piątnica  

zalecenia - Urząd Gminy w Suwałkach  

zalecenia - Urząd Gminy w Grabowie  

zalecenia - Urząd Gminy w Grajewie  

zalecenia - Urząd Gminy w Jasionówce  

zalecenia - Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych  

zalecenia - Urząd Gminy w Narewce  

zalecenia - Urząd Gminy w Narewce  

zalecenia - Urząd Gminy w Narwi  

zalecenia - Urząd Gminy w Nowince  

zalecenia - Urząd Gminy w Przerośli  

zalecenia - Urząd Gminy w Szepietowie  

zalecenia - Urząd Gminy w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Urząd Gminy Wyszki  

zalecenia - Urząd Gminy Zambrów  

zalecenia - Urząd Miejski w Białymstoku  

zalecenia - Urząd Miejski w Choroszczy  

zalecenia - Urząd Miejski w Goniądzu  

zalecenia - Urząd Miejski w Hajnówce  

zalecenia - Urząd Miejski w Łomży  

zalecenia - Urząd Miejski w Sejnach  

zalecenia - Urząd Miejski w Suchowoli  

zalecenia - Urząd Miejski w Szczuczynie  

zalecenia - Urząd Miejski w Wasilkowie  

zalecenia - Warsztaty Metalowo-Drzewne CKP w Hajnówce  

zalecenia - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół w Michałowie  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie  

zalecenia - Zakład Gospodarki Odpadami CzysteŚrodowisko w Wasilkowie  

zalecenia - Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Zambrowie  

zalecenia - Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie  

zalecenia - Zambrowski Związek Gmin  

zalecenia - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Grabowie  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Piątnicy  

zalecenia - Zespół Szkoł w Jeleniewie  

zalecenia - Zespół Szkół Leśnych w Białowieży  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 7 w Suwałkach  

zalecenia - Zespół Szkół Ogóln. i Zawod. w Goniądzu  

zalecenia - Zespół Szkół Technicznych w Augustowie  

Zalecenia - Zespół Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej  

zalecenia - Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym  

zalecenia - Zespół Szkół w Michałowie  

zalecenia - Zespół Szkół w Suchowoli  

zalecenia - Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce  

zalecenia - Związek Gmin Czyste Środowisko w Wasilkowie  

zalecenia - Związek Gmin Kumiałka Biebrza z siedzibą w Korycinie  

zalecenia - Związek Gmin Puszczy Knysz. w Supraślu  

zalecenia - Związek Komunalny Biebrza z siedzibą w Suchowoli  zalecenia - Urząd Gminy Augustów

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2005-01-04 01:15
Data modyfikacji:  2005-01-04 01:17
Data publikacji:  2005-01-04 01:17
Wersja dokumentu:  1


Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej gminy Augustów

przeprowadzona w Urzędzie Gminy Augustów

przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Białymstoku Zespół w Suwałkach

 

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15 grudnia 2004 roku (znak: RIO.V.6011 - 6/04), o treści jak niżej:

 

 

 

Pan

                                                                                                          Zbigniew Buksiński

Wójt Gminy Augustów

 

W wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej, przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Augustowie na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach, stwierdzono nieprawidłowości opisane w protokole kontroli, którego 1 egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

W trakcie kontroli poddano ocenie wewnętrzne regulacje dotyczące organizacji Urzędu Gminy w Augustowie, pod kątem zapewnienia właściwego funkcjonowania wewnętrznej kontroli finansowej, o której mowa w przepisach art. 28a i art. 35a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zm.).

Stwierdzono, że obowiązująca w jednostce Instrukcja zasad sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych nie określa w sposób wyczerpujący wszystkich elementów wymaganych wskazanymi przepisami ustawy o finansach publicznych. Jak wynika z protokołu kontroli, wewnętrzne regulacje nie ustalają szczegółowych procedur kontroli wszystkich procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych – str. 11-13 protokołu kontroli. Zgodnie ze wskazanymi przepisami ustawy, kierownik jednostki sektora finansów publicznych (w tym urzędu) jest zobowiązany zapewnić prawidłowy system wewnętrznej kontroli finansowej w swojej jednostce. Kontrola finansowa w jednostce sektora finansów publicznych dotyczy wszystkich procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem komunalnym. W związku z tym, kierownik jednostki, z uwzględnieniem jej zadań, struktury organizacyjnej, kadrowej itp., powinien ustalić w formie pisemnej procedury kontroli finansowej, obejmując nimi wszystkie podejmowane w jednostce operacje. Dlatego też regulaminy, instrukcje, zakresy czynności, obowiązków i odpowiedzialności, składające się na procedury kontroli, powinny być opracowane w sposób zapewniający prawidłowe jej funkcjonowanie. Przy konstruowaniu systemu kontroli wewnętrznej, stosownie do art. 35a ust. 3 ustawy, należy uwzględniać „Standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych”, określone w Komunikacie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 roku (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 3, poz. 13).

W zakresie spraw organizacyjnych kontrolą objęto także stan dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości. Wnioskiem wypływającym z kontroli jest konieczność dołożenia większej staranności przy sporządzaniu przepisów wewnętrznych. Uwagi dotyczyły m.in. niemożności stwierdzenia dnia obowiązywania przepisów wewnętrznych, braku cech dokumentu niektórych z nich (brak podpisów osób wprowadzających regulacje) – str. 9-10 protokołu kontroli. Ustalono także, że Instrukcja wewnętrzna w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów zawiera postanowienia niezgodne z art. 26 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) w zakresie metody inwentaryzacji zobowiązań – str. 32 protokołu kontroli. Począwszy od 1 stycznia 2002 roku wskazane przepisy ustawy o rachunkowości ustalają zasadę inwentaryzowania pasywów (w tym zobowiązań) drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników. Inwentaryzacja zobowiązań we wskazany sposób powinna być przeprowadzona – w świetle przepisów art. 26 ustawy – według stanu na dzień 31 grudnia.

Dokumentacja przyjętych zasad rachunkowości nie odnosi się do kwestii gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych, stanowiącej jeden z elementów rachunkowości w myśl art. 4 ust. 3 pkt 6 ustawy o rachunkowości – str. 23 protokołu kontroli. Ma to szczególnie istotne znaczenie wobec charakteru niżej opisanych nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Ponadto należy wskazać, że podstawą prowadzenia rachunkowości jednostki może być plan kont wynikający z rozporządzenie Ministra Finansów z 18 grudnia 2001 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752), uzupełniony co najmniej o wykaz kont ksiąg pomocniczych - § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. Z ustaleń kontroli zawartych na str. 19 protokołu kontroli wynika, że wprowadzony zarządzeniem Pana Wójta wykaz kont ksiąg pomocniczych nie odpowiadał kontom analitycznym prowadzonym rzeczywiście w 2003 roku. Wszelkie zmiany w ilości prowadzonych przez jednostkę kont pomocniczych powinny mieć umocowanie we wcześniejszej zmianie wykazu tych kont lub w ustalonych w planie kont zasadach tworzenia dodatkowych kont pomocniczych.

W obszarze przestrzegania wewnętrznych uregulowań odnoszących się do kontroli finansowej i rachunkowości stwierdzono sporadyczne przypadki braku udokumentowania kontroli przez upoważnionych pracowników (brak podpisów osoby zatwierdzającej do wypłaty lub pod względem merytorycznym, sprawdzającej prawidłowość raportu kasowego) – str. 23 i 26 protokołu kontroli. Ustalono ponadto, że niezgodnie z zasadami określonymi dla druków ścisłego zarachowania prowadzona jest ewidencja arkuszy spisu z natury – str. 27-28 protokołu kontroli.

 

Badanie prowadzenia ksiąg rachunkowych wykazało nieprawidłowości wynikające z naruszenia przepisów ustawy o rachunkowości:

- przyjęty sposób gromadzenia dowodów księgowych (w jednym zbiorze) oraz numeracja zapisów w dzienniku, nie umożliwiały jednoznacznego powiązania zapisów w dzienniku z dowodami księgowymi, czym naruszono art. 14 ust. 2 ustawy – str. 17-18 i 22 protokołu kontroli;

- dowody kasowe nie zawierały daty odbioru gotówki z kasy lub określały ją w sposób uniemożliwiający zweryfikowanie przestrzegania art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy, nakazującego ujęcie operacji gotówką w księgach w dniu ich dokonania (wskazywano tylko miesiąc i rok operacji gotówkowej) – str. 23, 26 i 93 protokołu kontroli;

- dowody dokumentujące dwie odrębne operacje gospodarcze ujmowano w raporcie kasowym jednym zapisem, którego treść właściwa była tylko jednej z operacji; w wyniku tego zapis księgowy nie odzwierciedlał rzeczywistego przebiegu operacji, co stanowi naruszenie art. 24 ust. 2 ustawy – str. 26 protokołu kontroli, załącznik nr 1 do protokołu kontroli;

- poprawki na dowodach kasowych dokonywane były w sposób niedopuszczony przepisami art. 22 ust. 3 ustawy – str. 26 protokołu kontroli;

- w księgach rachunkowych 2003 roku nie ujęto wszystkich kosztów dotyczących tego okresu, czym naruszono zasadę memoriału sformułowaną w art. 6 ust. 1 ustawy – str. 31 protokołu kontroli.

 

         Badanie prawidłowości poleceń wyjazdu służbowego wykazało, że nie wszystkie polecenia określały środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej – str. 93 protokołu kontroli. Obowiązek określenia środka transportu spoczywa na pracodawcy, stosownie do przepisu § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990).

 

      W sferze gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości stwierdzono, iż do czasu przeprowadzenia kontroli nie zostały określone przez Radę Gminy zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Brzmienie tego przepisu (zawierającego zwrot “do czasu określenia zasad”) oraz kompetencja organu wykonawczego do gospodarowania mieniem komunalnym (art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym), wskazują na powinność podjęcia przez organ stanowiący uchwały w tej sprawie – str. 107 protokołu kontroli.

         Z ustaleń kontroli zawartych na str. 108 protokołu wynika, że w informacji o stanie mienia komunalnego, załączonej do projektu budżetu gminy na 2003 rok, nie zostały zawarte wszystkie elementy wymagane przepisami art. 120 ustawy o finansach publicznych. Wskazano m.in. na brak danych dotyczących innych niż własność praw majątkowych oraz danych o zmianach w stanie mienia od dnia poprzedniej informacji.

 

         W zakresie gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych stwierdzono, że z planu rzeczowo-finansowego Funduszu na 2003 rok, sporządzonego na podstawie regulaminu Funduszu, nie wynika, aby został on wprowadzony przez Pana Wójta. Wymagania w tym zakresie formułuje § 13 pkt 1 regulaminu Funduszu. Stwierdzono, że dokument planu opatrzony jest podpisami jedynie przedstawicielstwa pracowniczego – str. 116 protokołu kontroli. Ustalono również, że ze środków Funduszu poniesione zostały w 2003 roku koszty obsługi rachunku bankowego Funduszu w kwocie 119 zł. Zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) administrowanie środkami funduszu należy do obowiązków pracodawcy. W pojęciu administrowania zawiera się ponoszenie kosztów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Funduszu w zakładzie pracy, w tym m.in. kosztów obsługi bankowej (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 30 grudnia 1998 r., znak: PB3-5656722-571/98) – str. 116 protokołu kontroli.

         Badanie prawidłowości danych zawartych w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r. wykazało, że stan środków obrotowych Funduszu na początek roku wynikający z planu był niezgodny z danymi ewidencji księgowej. San środków obrotowych przyjęto w planie w wysokości 2.000 zł, podczas gdy stan środków pieniężnych, wynikający z ewidencji, stanowił kwotę 2.740,10 zł. Przyjęty w planie stan środków obrotowych na początek roku nie został zmieniony w trakcie roku – str. 115-117 protokołu kontroli – str. 115-117 protokołu kontroli. Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o finansach publicznych podstawę gospodarki finansowej funduszu celowego stanowi jego roczny plan finansowy. Zapewnienie prawidłowości prowadzonej gospodarki wymaga zatem przyjęcia w planie rzeczywistych wartości.

 

W toku kontroli dochodów budżetowych gminy, badaniu poddano dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, dla których organem podatkowym pierwszej instancji, stosownie do treści art. 13 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), jest Wójt Gminy. Kontrola prowadzona była między innymi pod kątem prawidłowości poboru wskazanych dochodów ze szczególnym uwzględnieniem realizacji podatku od nieruchomości za lata 2002 – 2003 (załącznik nr 4 do protokołu kontroli), co doprowadziło do następujących ustaleń.

 

W 95 przypadkach nie doręczono decyzji wymiarowych (w 93 przypadkach są to decyzje „zerowe”, w 2 przypadkach podatnicy nie żyją). Jak wynika z opisu na stronie 41 protokołu kontroli organ podatkowy czynności, mających na celu ustalenie osób zobowiązanych do zapłacenia podatku oraz doręczenie decyzji wymiarowych nie prowadził stosownie do przepisów art. 100, w związku z art. 102 Ordynacji podatkowej. Jest to możliwe po ustaleniu spadkobierców, między innymi poprzez wystąpienie do sądu, w związku z treścią art. 1025 Kodeksu cywilnego, z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Brak szybkich i efektywnych działań mających na celu doręczenie nakazów płatniczych, powoduje, że zobowiązanie podatkowe nie powstaje – art. 21 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej. Natomiast, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie zostanie doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy ulega przedawnieniu stosownie do przepisów art. 68 § 1 ustawy. Natomiast w sytuacji decyzji z tzw. wymiarem zerowym organ podatkowy powinien przeprowadzić ich analizę pod kątem prawidłowości. Tak przepisy Ordynacji podatkowej, jak i przepisy ustaw podatkowych nie przewidują możliwości wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w kwocie zerowej podatku. Treść art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej nie pozostawia wątpliwości, iż ustawodawca przewiduje wydanie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, tym samym nie ma mowy o wysokości zobowiązania w kwocie 0 złotych.

 

Badaniu poddano prawidłowość osiągania dochodów z tytułu opłaty miejscowej. W wyniku tego ustalono, że w kontrolowanym okresie opłatę pobierano według stawek obowiązujących w 2000 roku zamiast aktualnych z roku 2003, zaś inkasent, jak wskazuje opis zawarty na stronie 77 protokołu pobrane kwoty przekazywał na konto budżetu ze znacznym opóźnieniem, naruszając obowiązujące w tym względzie wskazania § 3 ust. 5 uchwały Rady Gminy w Augustowie.

 

Kolejnym obszarem, w którym stwierdzono nieprawidłowości było stosowanie ulg w podatku rolnym, a przede wszystkim udzielanie zwolnień z tytułu nabycia gruntów. Polegało to na stosowaniu zwolnienia na okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów zamiast, w myśl przepisów ustawy o podatku rolnym, wskazanych na stronach 46 i 47 protokołu, od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia przez podatnika wniosku o zastosowanie zwolnienia (nieprawidłowość wystąpiła w 83 % sprawdzonych pozycji dotyczących zastosowania ulg i zwolnień w podatku rolnym).

 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły również postępowania egzekucyjnego w administracji. Nie prowadzono systematycznych i terminowych działań zmierzających do likwidacji zaległości podatkowych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz w podatku od środków transportowych. Opis zawarty na stronach 55, 69 i 76 protokołu kontroli wskazuje, że tytuły wykonawcze zostały wystawione po znacznym upływie terminu płatności zakreślonym upomnieniem. Stanowi to naruszenie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 17 czerwca 1969 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 110, poz. 968 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137 poz.1541).

 

Uchybienia stwierdzono także w obrębie formalnoprawnej poprawności stosowania przepisów Ordynacji podatkowej, a dotyczą one:

-         nielicznych przypadków braku powszechności obciążania odsetkami za zwłokę przy wpłatach wnoszonych po terminie płatności, stanowiące naruszenie przepisów art. 53 ustawy – str. 55, 61 i 69 protokołu kontroli,

-         załatwiania spraw podatkowych, w tym dotyczących odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych bez wydania decyzji administracyjnej tj. naruszenia przepisu art. 207 § 1 Ordynacji podatkowej - opis nieprawidłowości na str. 66 protokołu,

-         niestosowania odpowiednich procedur w zakresie nadpłat oraz ich zarachowania lub zwrotu, tj. odpowiednio przepisów art. 21 § 3 oraz art. 75 i 76 Ordynacji podatkowej.

 

Kontrola rzetelności i prawidłowości sporządzania sprawozdania Rb-PDP o podstawowych dochodach podatkowych za I półrocze 2002 roku wykazała nieprawidłowości naruszające przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz. U. Nr 24, poz.279 ze zm.). Polegały one na:

-         zawyżeniu w wierszu A5, w kolumnie 3 dotyczącej skutków obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości o kwotę 11.417,00 zł;

-         zaniżeniu w wierszu A5 kolumnie 4 dotyczącej skutków udzielonych przez gminę ulg... w podatku od nieruchomości o kwotę 13.766,00 zł.

Ogółem zaniżono wykazaną w sprawozdaniu kwotę skutków o 2.349,00 zł – wyliczenie kwoty skutków na stronie 80 protokołu.

Kontrola rzetelności sporządzenia sprawozdania Rb-PDP za rok 2002 wykazała nieprawidłowości podane niżej:

-        zawyżono w wierszu A5, w kolumnie 3 skutki finansowe o kwotę 23.535,00 zł,

-         zaniżono w wierszu A5, w kolumnie 4 skutki finansowe o kwotę 28.231,00 zł

Ogółem zaniżono w sprawozdaniu kwotę skutków o 4.696,00 zł – wyliczenie na str. 80 protokołu.

Natomiast kontrola przeprowadzona w powyższym zakresie, a dotycząca sprawozdania Rb-PDP za 2003 rok wykazała, iż w wierszu A4, w kolumnie 4 dotyczącej udzielonych ulg... w podatku rolnym zaniżono skutki finansowe o kwotę 88,00 zł, zaś w wierszu A5, w kolumnie 3 zaniżono skutki finansowe o kwotę 5.430,00 zł – wyliczenie wskazanych  kwoty  na str. 81 protokołu.

Zaniżenie wykazanych w sprawozdaniu skutków i uzyskanie w wyniku tego zawyżonej kwoty subwencji naraża gminę na konsekwencje w postaci zwrotu niesłusznie pobranej subwencji i konieczność uiszczenia odsetek w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych.

 

         Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych skierowanych pismem z dnia 24 listopada 2000 r. (znak: RIO.V.0916-2/00) wykazała, iż w dalszym ciągu powtarzają się niektóre z nieprawidłowości stwierdzonych podczas poprzedniej kontroli kompleksowej. Ustalenia dotyczą m.in. zatwierdzania dowodów kasowych oraz zakresu działań windykacyjnych i naliczania odsetek za zwłokę w stosunku do zalegających w regulowaniu zobowiązań podatkowych – str. 117-118 protokołu kontroli.

 

         Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości były w głównej mierze wynikiem nieprzestrzegania przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości gminy, w tym przepisów w zakresie podatków i opłat lokalnych.

         Organem wykonawczym gminy jest wójt, na którym spoczywają obowiązki dotyczące m.in. przygotowania projektów uchwał rady gminy, wykonywania budżetu i gospodarowania mieniem gminy, a także ogólna odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową gminy (art. 30 ust. 1 i 2, art. 60 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Wójt jako organ wykonawczy gminy wykonuje zadania przy pomocy urzędu, którego jest kierownikiem (art. 33 ust. 1 i 3 ustawy; zakresy obowiązków niektórych pracowników urzędu gminy zostały wskazane w protokole kontroli). Odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki sektora finansów publicznych (urzędu), w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli wewnętrznej spoczywa na kierowniku jednostki (wójcie) zgodnie z art. 28a ustawy
o finansach publicznych.

         Wójt jest również organem podatkowym pierwszej instancji w myśl przepisu art. 13
§ 1 pkt 1 ustawy Ordynacja Podatkowa.

         Wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą
o rachunkowości należy, stosownie do przepisów wewnętrznych, do skarbnika gminy, a także wójta, na którym m.in. spoczywa powinność wdrażania i aktualizowania dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości. Prawa i obowiązki głównego księgowego (skarbnika) określają przepisy art. 35 ustawy o finansach publicznych.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie at. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Dokonanie analizy i uzupełnień wewnętrznych procedur kontroli finansowej, w celu objęcia nimi poszczególnych procesów dotyczących gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych, przy uwzględnieniu „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych” ogłoszonych komunikatem Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 3, poz. 13).

 

2. Doprowadzenie do zgodności między przepisami wewnętrznymi ustalającymi zasady prowadzenia rachunkowości i obowiązującymi przepisami poprzez:

- ujęcie w zakładowym planie kont postanowień dotyczących wykazu kont ksiąg pomocniczych w sposób odpowiadający potrzebom jednostki,

- dostosowanie zasad przeprowadzania inwentaryzacji zobowiązań do przepisów art. 26 ustawy o rachunkowości,

- objęcie dokumentacją opisująca przyjęte zasady rachunkowości zasad gromadzenia dowodów księgowych.

 

3. Zapewnienie przestrzegania wewnętrznych uregulowań.

 

4. Zobowiązanie Skarbnika Gminy do wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych poprzez:

- zapewnienie, aby zapisy dziennika były jednoznacznie powiązane z odpowiednimi dowodami księgowymi,

- umieszczanie na dowodach kasowych precyzyjnie określonej daty dokonania operacji gotówkowych,

- wyeliminowanie przypadków, w których treść zapisu księgowego nie odpowiada faktycznemu przebiegowi operacji,

- właściwym poprawianiu błędów w dowodach księgowych,

- przestrzeganie zasady memoriału, określonej w art. 6 ustawy o rachunkowości.

 

5. Określanie w poleceniach wyjazdu służbowego środka transportu właściwego do odbycia podróży służbowej.

 

6. Wystąpienie do Rady Gminy z projektem uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

 

7. Zawieranie w informacji o stanie mienia komunalnego wszystkich elementów wymaganych przepisami art. 120 ustawy o finansach publicznych.

 

8. Przyjmowanie rocznego planu rzeczowo-finansowego zgodnie z wymaganiami regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

9. Ponoszenie kosztów obsługi rachunku bankowego ZFŚS ze środków Urzędu Gminy. Dokonanie zwrotu na dobro Funduszu kwoty 119 zł odpowiadającej wysokości wydatków na obsługę Funduszu w 2003 r.

 

10. Wykazywanie w planie GFOŚiGW stanu środków obrotowych na początek roku w wysokości zgodnej z ewidencją księgową.

 

11. Rzetelne wykonywanie wniosków pokontrolnych.

 

12. Prowadzenie działań, wskazanych w części opisowej wystąpienia pokontrolnego, zmierzających do doręczenia wszystkich decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego.

 

13. Stosowanie prawidłowo ulg i zwolnień w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ustawy o podatku rolnym.

 

14. Wyegzekwowanie od inkasentów obowiązku poboru opłaty miejscowej w prawidłowej wysokości i wpłacania jej na rachunek bieżący budżetu gminy w terminach określonych przez Radę Gminy. W przypadku naruszenia tych terminów, należność od inkasenta wobec budżetu traktować jako zaległość podatkową, od której należy pobierać odsetki za zwłokę, stosownie do przepisów art. 51 § 3 Ordynacji podatkowej.

 

15. Podejmowanie systematycznych i terminowych działań mających na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowych z uwzględnieniem przepisów wskazanych w protokole kontroli i części opisowej wystąpienia pokontrolnego a szczególnie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na zasadach określonych w rozporządzeniu z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z uwzględnieniem zmian tego rozporządzenia opublikowanych w Dz. U. z 2003 roku Nr 9, poz.106.

 

16. Załatwianie spraw podatkowych, w tym dotyczących odroczenia terminu płatności każdorazowo w drodze decyzji administracyjnej.

 

17. Przestrzeganie powszechności i prawidłowości naliczania odsetek za zwłokę przy wpłatach dokonywanych po terminie płatności, zgodnie ze wskazanymi przepisami Ordynacji podatkowej, uwzględniając także przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie naliczania odsetek za zwłokę.

 

18. Określanie stosowną decyzją wysokości powstałej nadpłaty zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. Stwierdzoną nadpłatę należy zaliczać z urzędu na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku dokonywać ich zwrotu z urzędu w myśl przepisów art. 75 § 1 ustawy.

 

19. Sporządzanie rzetelnych sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy, dokonanie korekty sprawozdań opisanych jako błędne w protokole kontroli.

 

O sposobie wykonania zaleceń proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków, za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

         Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

 

 

Do wiadomości:

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Białymstoku Zespół w Suwałkach

Odsłon dokumentu: 119745844
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119745844 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |