Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna 2004

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Drohiczynie  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Suchowoli  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Trzciannem  

zalecenia - Bursa Międzyszkolna w Augustowie  

zalecenia - Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Hajnówce  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach  

zalecenia - Dom Dziecka w Krasnem  

zalecenia - Dom Dziecka w Pawłówce  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Białowieży  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach  

zalecenia - Gimnazjum w Mońkach  

zalecenia - Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie  

zalecenia - Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku  

zalecenia - Gospodarstwo Pomocnicze Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku  

zalecenia - Liceum Ogólnokształcące w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Miejski Ośrodek Animacji Kultury, Sportu i Rekreacji w Wasilkowie  

zalecenia - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży  

zalecenia - Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Łomży  

zalecenia - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Mońkach  

zalecenia - Muzeum Okręgowe w Suwałkach  

zalecenia - Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach  

zalecenia - Ośrodek Kultury w Sejnach  

zalecenia - Ośrodek Produkcyjno-Usługowy przy Zespole Szkół w Dowspudzie  

zalecenia - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce  

zalecenia - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach  

zalecenia - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku  

zalecenia - Przedszkole Nr 9 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Przedszkole w Kleosinie  

zalecenia - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sokółce  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Augustowie  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Kolnie  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Zambrowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 11 w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zambrowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr2 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr2 w Mońkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr4 w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr5 w Suwałach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr9 w Suwałkach  

zalecenia - Urząd Gminy Augustów  

zalecenia - Urząd Gminy Czeremcha  

zalecenia - Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże  

zalecenia - Urząd Gminy Jeleniewo  

Zalecenia - Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Urząd Gminy Kołaki Kościelne  

zalecenia - Urząd Gminy Krasnopol  

zalecenia - Urząd Gminy Mały Płock  

zalecenia - Urząd Gminy Miastkowo  

zalecenia - Urząd Gminy Nowe Piekuty  

zalecenia - Urząd Gminy Piątnica  

zalecenia - Urząd Gminy w Suwałkach  

zalecenia - Urząd Gminy w Grabowie  

zalecenia - Urząd Gminy w Grajewie  

zalecenia - Urząd Gminy w Jasionówce  

zalecenia - Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych  

zalecenia - Urząd Gminy w Narewce  

zalecenia - Urząd Gminy w Narewce  

zalecenia - Urząd Gminy w Narwi  

zalecenia - Urząd Gminy w Nowince  

zalecenia - Urząd Gminy w Przerośli  

zalecenia - Urząd Gminy w Szepietowie  

zalecenia - Urząd Gminy w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Urząd Gminy Wyszki  

zalecenia - Urząd Gminy Zambrów  

zalecenia - Urząd Miejski w Białymstoku  

zalecenia - Urząd Miejski w Choroszczy  

zalecenia - Urząd Miejski w Goniądzu  

zalecenia - Urząd Miejski w Hajnówce  

zalecenia - Urząd Miejski w Łomży  

zalecenia - Urząd Miejski w Sejnach  

zalecenia - Urząd Miejski w Suchowoli  

zalecenia - Urząd Miejski w Szczuczynie  

zalecenia - Urząd Miejski w Wasilkowie  

zalecenia - Warsztaty Metalowo-Drzewne CKP w Hajnówce  

zalecenia - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół w Michałowie  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie  

zalecenia - Zakład Gospodarki Odpadami CzysteŚrodowisko w Wasilkowie  

zalecenia - Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Zambrowie  

zalecenia - Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie  

zalecenia - Zambrowski Związek Gmin  

zalecenia - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Grabowie  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Piątnicy  

zalecenia - Zespół Szkoł w Jeleniewie  

zalecenia - Zespół Szkół Leśnych w Białowieży  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 7 w Suwałkach  

zalecenia - Zespół Szkół Ogóln. i Zawod. w Goniądzu  

zalecenia - Zespół Szkół Technicznych w Augustowie  

Zalecenia - Zespół Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej  

zalecenia - Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym  

zalecenia - Zespół Szkół w Michałowie  

zalecenia - Zespół Szkół w Suchowoli  

zalecenia - Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce  

zalecenia - Związek Gmin Czyste Środowisko w Wasilkowie  

zalecenia - Związek Gmin Kumiałka Biebrza z siedzibą w Korycinie  

zalecenia - Związek Gmin Puszczy Knysz. w Supraślu  

zalecenia - Związek Komunalny Biebrza z siedzibą w Suchowoli  zalecenia - Urząd Gminy Czeremcha

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2005-02-07 09:28
Data modyfikacji:  2005-02-07 09:31
Data publikacji:  2005-02-07 09:31
Wersja dokumentu:  1


Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej gminy Czeremcha

przeprowadzona w Urzędzie Gminy Czeremcha

przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10 stycznia 2005 roku (znak: RIO.I.6011 - 7/04), o treści jak niżej:

 

 

                                                                                              Pan Michał Wróblewski

                                                                                              Wójt Gminy Czeremcha

 

W wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy za okres 2003 r., przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Czeremcha na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, stwierdzono nieprawidłowości opisane w protokole kontroli, którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

         W zakresie spraw organizacyjnych stwierdzono, że przyjęta w okresie objętym kontrolą forma finansowania i działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze odbiegała od założeń przyjętych w statucie tej jednostki. W treści statutu, przyjętego uchwałą Nr XX/150/01 Rady Gminy Czeremcha z dnia 7 grudnia 2001 r., wskazano, że GOPS jest dysponentem środków budżetowych III stopnia. W praktyce natomiast Ośrodek ponosił wydatki bezpośrednio z rachunku budżetu, funkcjonując w strukturach Urzędu Gminy na zasadach zbliżonych do finansowania „zadania budżetowego”, a nie odrębnej jednostki organizacyjnej – str. 4-5 protokołu kontroli. Byt jednostki budżetowej w rozumieniu przepisów art. 18 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) wiąże się z określonymi obowiązkami, jakie przepisy powszechnie obowiązujące nakładają na jej kierownika. Należy zwłaszcza wskazać na obowiązki w zakresie sporządzania planów finansowych i obowiązującej sprawozdawczości. Uchwałą XIII/120/04 Rady Gminy Czeremcha z dnia 23 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 150, poz. 1983) przyjęty został nowy statut GOPS, uwzględniający istotne elementy funkcjonowania jednostki budżetowej. Pełna realizacja postanowień statutu dotyczących gospodarki finansowej Ośrodka zapewni prawidłowość jego działania w świetle wymagań stawianych przepisami ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

 

         W zakresie realizacji obowiązków sprawozdawczych, określonych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279 ze zm.), stwierdzono, że kierownicy oświatowych jednostek budżetowych gminy (Szkoły Podstawowej i Gimnazjum) nie przedkładali w 2003 r. Panu Wójtowi jednostkowych sprawozdań Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za wszystkie miesiące, przedkładając je jedynie za miesiące kończące kwartał. Stosownie do przepisów § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b) w zw. z § 3 pkt 13 rozporządzenia, kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do sporządzania miesięcznych sprawozdań Rb-28S oraz przekazywania ich organowi wykonawczemu w terminie 10 dni po upływie okresu sprawozdawczego, co wynika z załącznika Nr 4 do rozporządzenia – str. 17-18 protokołu kontroli.

 

         Kontrola prawidłowości ewidencjonowania operacji gospodarczych wykazała, że zaciągnięte pożyczki ujmowano w ewidencji budżetu na koncie 134 „Kredyty bankowe” zamiast na koncie 260 „Zobowiązania finansowe”, tj. niezgodnie z postanowieniami załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752). Należy dodać, iż konta 260 nie przewidziano także w zakładowym planie kont – str. 22 protokołu kontroli.

 

Stwierdzonym uchybieniem w zakresie procedury zbycia nieruchomości jest brak wyznaczenia przewodniczącego komisji przetargowej – str. 33 protokołu kontroli. Zgodnie z brzmieniem obowiązującego w okresie objętym kontrolą § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30 ze zm.), przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej wyznacza właściwy organ, przez który rozumie się organ wykonawczy gminy, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości stanowiących własność gminy (§ 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w brzmieniu obowiązującym od dnia 7 lutego 2003 r.). Dokumentacja dotycząca powołania komisji przetargowej ogranicza się jedynie do wyznaczenia jej składu, brak natomiast wskazania jej przewodniczącego, czego wymagał przepis § 8 ust. 2 rozporządzenia. Należy zauważyć, iż do kompetencji przewodniczącego należy m.in. sporządzanie protokołu przeprowadzonego przetargu oraz decydujący głos w przypadku równej liczby głosów w głosowaniu (§ 8 ust. 4, § 9 ust. 1 tego aktu). W obecnym stanie prawnym, analogicznie do przywołanych wcześniej przepisów, sposób powoływania przewodniczącego komisji i zakres jego zadań określają postanowienia § 8 ust. 2 i 4 oraz § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

 

Stwierdzono także nieprawidłową klasyfikację dotacji, udzielonych z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych – str. 59 protokołu kontroli. Ujmowane one były niewłaściwie jako dotacje podmiotowe w par. 2580 wydatków, podczas gdy art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. d) w zw. z art. 111 ust. 3, a także art. 71 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowią, że dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych mają charakter dotacji celowych. W związku z tym powinny być ujmowane w par. 2810, 2820, 2830 klasyfikacji wydatków budżetowych w zależności od statusu prawnego dotowanych jednostek, co wynika z załącznika Nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68, poz. 634 ze zm.). Począwszy od 1 stycznia 2005 roku zasady klasyfikacji budżetowej określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132).

         Z ustaleń zawartych na str. 58-59 protokołu kontroli wynika, że w okresie objętym kontrolą wystąpiły uchybienia formalne w zakresie procedury przyznawania i kontroli wykorzystania dotacji udzielonych podmiotom niepublicznym. W 2003 roku wymagania w tym zakresie ustanawiała uchwała Nr VIII/49/99 Rady Gminy Czeremcha z dnia 9 listopada 1999 r. W trakcie kontroli nie stwierdzono istnienia wstępnych wniosków o udzielenie dotacji oraz dowodów poświadczających dokonanie przez Radę Gminy oceny wykorzystania dotacji, tj. elementów wymaganych postanowieniami wskazanej uchwały Rady Gminy. Obecnie zasady udzielania dotacji ustala uchwała Nr XI/110/04 Rady Gminy Czeremcha z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Czeremcha podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 91, poz. 1342). W procesie zlecania dotacji podmiotom niepublicznym należy jednakże mieć na uwadze także wymagania przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), ustalającej z dniem 1 czerwca 2004 r. wyłącznie obowiązujące zasady w zakresie zlecania realizacji większości zadań publicznych (wymienionych w art. 4 tej ustawy).

 

W zakresie obowiązujących w okresie objętym kontrolą taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stwierdzono, że Rada Gminy przyjęła cenę za odprowadzenie ścieków w kwocie niższej niż wynikająca z wniosku ZGKiM, tj. 2,10 zł (we wniosku Zakładu – 10,94 zł brutto), nie ustalając przy tym stawki dopłaty do 1m3 ścieków. Z kolei cena 1m3 wody wynikająca z uchwały Rady – 1,40 zł, była wyższa od wnioskowanej przez Zakład (1,39 zł brutto). Przedłożone przez Zakład taryfy były pochodną kalkulacji załączonej do wniosku – str. 59-60 protokołu kontroli, załączniki Nr 9 i 10 do protokołu kontroli. Załączona dokumentacja nie wskazuje, aby Pan Wójt kwestionował przyjęte do kalkulacji koszty jako niecelowe, w procesie ich weryfikacji w trybie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.). Należy więc przyjąć, że Rada Gminy dokonała nieuprawnionej zmiany wnioskowanych przez Zakład taryf. W świetle przepisu art. 24 ust. 1 ustawy rada posiada kompetencję jedynie do zatwierdzenia taryf proponowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Uprawnienie to nie zawiera w sobie legitymacji do ich zmiany, gdyż stanowiłaby to w istocie ustalenie odmiennej taryfy od proponowanej przez przedsiębiorstwo (co zostało potwierdzone m.in. wyrokiem NSA z dnia 11 września 2002 r., sygn. akt II SA/Ka 1201/02, opubl. „Samorząd Terytorialny” z 2003 r., Nr 11). Przyznaną przez ustawodawcę możliwością zmniejszenia obciążeń mieszkańców z tytułu zakupu wody lub odprowadzania ścieków jest kompetencja rady do ustalenia dopłaty do zatwierdzonych taryf (art. 24 ust. 6 ustawy). Należy jednak podkreślić, że dopłata nie ma wpływu na wysokość zatwierdzonej taryfy (rozumianej jako stosunek kosztów i równoważących je niezbędnych przychodów uzyskanych z przewidywanej sprzedaży), lecz stanowi element przychodów przedsiębiorstwa, pochodzący ze środków budżetu, a nie od odbiorców usług, ponoszących koszty np. odprowadzenia ścieków tylko w części nie pokrywanej dopłatą z budżetu. Formą przekazana dopłaty przedsiębiorstwu może być m.in. dotacja przedmiotowa z budżetu, skalkulowana na podstawie kwoty dopłaty do 1m3 ścieków.

         Badając prawidłowość ustalenia wysokości dotacji przedmiotowej z budżetu gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czeremsze stwierdzono, że Rada Gminy nie określiła wysokości dopłaty do 1m3 ścieków, o której mowa w art. 24 ust. 6 ustawy. Zgodnie z przepisami art. 69 ust. 4 pkt 3 ustawy o finansach publicznych dotacjami przedmiotowymi są dopłaty do określonego rodzaju wyrobów lub usług, kalkulowane według stawek jednostkowych. Ustalenie wysokości dopłaty do ceny 1 m3 ścieków stanowiłoby podstawę kalkulacji kwoty ewentualnej dotacji w rozumieniu przepisów art. 117 ustawy o finansach publicznych. Nie stwierdzono także, aby kalkulowano kwotę dotacji jako dopłatę do pozostałych sektorów działalności Zakładu – str. 59-60 protokołu kontroli. Wskazuje to na ustalenie kwoty dotacji przedmiotowej z naruszeniem przepisów ustawy o finansach publicznych.

Zwrócenia uwagi wymaga również fakt uchwalenia przez Radę Gminy ceny za sprzedaż 1m3 wody w kwocie wyższej niż wynikająca z kalkulacji Zakładu. Oznacza to założenie przychodów z tej działalności w kwocie wyższej od skalkulowanych kosztów i nosi znamiona subsydiowania skrośnego w rozumieniu § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257).

 

         W toku kontroli nie ustalono, aby Wójt Gminy przeprowadzał kontrole przestrzegania przez podległe i nadzorowane przez jednostki realizacji procedur wewnętrznej kontroli finansowej, ustalonych przez kierowników tych jednostek. Obowiązki w tym względzie, ciążące na organach wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, ustanawiają przepisy art. 127 ustawy o finansach publicznych. Według przepisu art. 127 ust. 3 kontrola powinna obejmować rocznie 5% wydatków podległych jednostek organizacyjnych. Nie stwierdzono dokumentacji poświadczającej dokonywanie w 2003 r. kontroli, o której mowa w przywołanych przepisach 2003 r. – str. 11 protokołu kontroli.

 

W toku kontroli dochodów budżetowych gminy, badaniu poddano dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, dla których organem podatkowym pierwszej instancji, stosownie do treści art. 13 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), jest Wójt Gminy. Kontrola prowadzona była między innymi pod kątem prawidłowości poboru wskazanych dochodów, co doprowadziło do następujących ustaleń.

 

Przeprowadzona kontrola wykazała, iż badana jednostka nie rejestrowała dla AWRSP danych, co do powierzchni, rodzajów i klas gruntów. Uniemożliwia to weryfikację danych zawartych w deklaracjach podatkowych w ramach czynności sprawdzających, które powinny być dokonywane przez organ podatkowy stosownie do przepisów art. 272 ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 1993 roku Nr 94, poz. 431 ze zm.) podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, ustalonych na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji geodezyjnej – strona 36 protokołu kontroli. Podobną sytuację stwierdzono także grupie osób fizycznych – podatników podatku rolnego - brak kopii umów dzierżawy gruntów AWRSP dla poszczególnych podatników podatku rolnego, uniemożliwiał prawidłowe ustalenie i zweryfikowanie podstaw opodatkowania podatkiem rolnym. Konsekwencją tej nieprawidłowości były także przypadki, opisane na stronach 37-38 protokołu kontroli, błędnego wyliczenia podstawy opodatkowania (hektarów przeliczeniowych).

Sytuacja opisana na stronach 38-39 protokołu kontroli, a dotycząca deklaracji złożonych przez osoby prawne na podatek leśny, wskazuje, że nie wykonywano czynności sprawdzających, które winny być dokonywane przez organ podatkowy stosownie do wskazanego przepisu art. 272 ustawy Ordynacja podatkowa.

 

         W zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych stwierdzono przypadki opisane na stronie 42 protokołu kontroli opodatkowania gruntów kościelnych osób prawnych podatkiem od nieruchomości, które to są zwolnione na mocy art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm.) i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 4 lipca 1991 roku o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. Nr 66, poz. 287 ze zm.).

Przeprowadzona analiza powszechności i prawidłowości obciążenia podatkiem od nieruchomości osób fizycznych wykazała uchybienia polegające na nie wyegzekwowaniu, w przypadkach opisanych na stronie 44 protokołu kontroli, informacji (wcześniej wykazów nieruchomości), jako podstawowego materiału dowodowego służącego ustalaniu podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 6. ust. 6 ustawy z dnia 12 styczna 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 ze zm.). W zakresie wymiaru omawianej należności kontrola wykazała także przypadki rozbieżności danych zawartych w wykazach nieruchomości (informacjach), złożonych przez osoby fizyczne, z danymi zawartymi w rejestrach wymiarowych, według, których faktycznie opodatkowano podatników – strony 44 - 45 protokołu kontroli.

 

Przeprowadzona kontrola w zakresie rachunkowości podatków i opłat wykazała, iż kontrolowana jednostka w okresie objętym kontrolą nie posiadała pełnej dokumentacji przewidzianej przez art. 10 ust.1 pkt 3 lit. b oraz c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości opis na stronie 49 protokołu kontroli.

 

Nieprawidłowo zostały zaprezentowane skutki finansowe w zakresie zastosowanych zwolnień, ulg, umorzeń w poborze podatków, podlegających wykazaniu w kolumnie 4 sprawozdania z podstawowych dochodów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-PDP) za okres I półrocza 2002 roku, za okres od 1stycznia do 31 grudnia 2002, za okres I półrocza 2003 i za okres od 1stycznia do 31 grudnia 2003. Z ustaleń kontroli, opisanych na stronach 51 i 52 protokołu kontroli wynika, iż uchybienia polegały na zaniżeniu skutków podlegających wykazaniu w tym sprawozdaniu. Zasady sporządzania sprawozdania RB-PDP zawarte są w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (DZ. U. Nr 24, poz. 279). Przepisy § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a) przywołanego rozporządzenia nakładają obowiązek sporządzenia omawianego sprawozdania na przewodniczącego jednostki samorządu terytorialnego (w gminie wójta). Należy przy tym wskazać, iż w myśl art. 74 i 75 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.) szczególne znaczenie mają sprawozdania za okresy roczne złożone za lata 2002 i 2003, stanowiące m.in. podstawę do wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, odpowiednio na rok 2004 i 2005.

 

         Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości były w głównej mierze wynikiem nieprzestrzegania przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej gminy, w tym przepisów w zakresie podatków i opłat lokalnych.

         Organem wykonawczym gminy jest wójt, na którym spoczywają obowiązki dotyczące m.in. przygotowania projektów uchwał rady gminy, wykonywania budżetu i gospodarowania mieniem gminy, a także ogólna odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową gminy (art. 30 ust. 1 i 2, art. 60 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Wójt jako organ wykonawczy gminy wykonuje zadania przy pomocy urzędu, którego jest kierownikiem (art. 33 ust. 1 i 3 ustawy). Odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki sektora finansów publicznych (urzędu), w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli wewnętrznej spoczywa na kierowniku jednostki (wójcie), zgodnie z przepisami art. 28a ustawy
o finansach publicznych.

         Wójt jest również organem podatkowym pierwszej instancji w myśl przepisu art. 13
§ 1 pkt 1 ustawy Ordynacja Podatkowa.

         Prawa i obowiązki głównego księgowego (skarbnika) określają przepisy art. 35 ustawy o finansach publicznych.

 

Mając na uwadze przedstawione nieprawidłowości, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Zobowiązanie kierowników gminnych jednostek budżetowych do wypełniania obowiązków w zakresie przekazywania Panu Wójtowi wszystkich miesięcznych sprawozdań budżetowych, stosownie do wymogów ustalonych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

 

2. Ujęcie w zakładowym planie kont konta 260 i prowadzenie na nim ewidencji operacji dotyczących zaciągniętych pożyczek.

 

3. Powoływanie komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania na zbycie nieruchomości z jednoczesnym wskazaniem jej przewodniczącego.

 

4. Prawidłowe klasyfikowanie dotacji udzielonych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych na finansowanie (dofinansowanie) realizacji zadań publicznych. Przestrzeganie procedur dotyczących udzielenia dotacji i kontroli jej wykorzystania.

 

5. Zapewnienie prawidłowości procesu zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, przy uwzględnieniu uwag zawartych w części opisowej wystąpienia.

 

6. Kalkulowanie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czeremsze w oparciu o stawki jednostkowe, ustalone jako dopłaty do konkretnie wskazanych rodzajów usług.

 

7. Wykonywanie i dokumentowanie realizacji obowiązku kontroli podległych i nadzorowanych jednostek w zakresie wskazanym przepisami art. 127 ustawy o finansach publicznych.

 

8. Wyeliminowanie nieprawidłowości, wskazanych w protokole kontroli i części opisowej wystąpienia pokontrolnego, których źródłem są zaniechania w prowadzeniu czynności sprawdzających nakazanych przepisami Ordynacji podatkowej.

 

9. Wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie opodatkowania kościelnych osób prawnych w zakresie podatku od nieruchomości.

 

10. Wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie powszechności i prawidłowości wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych, wskazanych w treści protokołu kontroli i wystąpieniu pokontrolnym, mając na względzie obowiązujące w powyższym zakresie przepisy a także dyspozycje zawarte w ustawie Ordynacja podatkowa.

 

11. Sporządzenie niezbędnej dokumentacji wymaganej treścią wskazanych przepisów ustawy o rachunkowości.

 

12. Zweryfikowanie rzetelności danych służących za podstawę sporządzania sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych (Rb-PDP) za wskazane okresy sprawozdawcze, skorygowanie wartości błędnie wykazanych w powyższych sprawozdaniach oraz przekazanie poprawnej wersji sprawozdań do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

 

         O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków, za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

         Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

 

 

         Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

 

 

        

Odsłon dokumentu: 119746149
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119746149 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |