Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna 2004

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Drohiczynie  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Suchowoli  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Trzciannem  

zalecenia - Bursa Międzyszkolna w Augustowie  

zalecenia - Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Hajnówce  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach  

zalecenia - Dom Dziecka w Krasnem  

zalecenia - Dom Dziecka w Pawłówce  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Białowieży  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach  

zalecenia - Gimnazjum w Mońkach  

zalecenia - Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie  

zalecenia - Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku  

zalecenia - Gospodarstwo Pomocnicze Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku  

zalecenia - Liceum Ogólnokształcące w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Miejski Ośrodek Animacji Kultury, Sportu i Rekreacji w Wasilkowie  

zalecenia - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży  

zalecenia - Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Łomży  

zalecenia - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Mońkach  

zalecenia - Muzeum Okręgowe w Suwałkach  

zalecenia - Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach  

zalecenia - Ośrodek Kultury w Sejnach  

zalecenia - Ośrodek Produkcyjno-Usługowy przy Zespole Szkół w Dowspudzie  

zalecenia - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce  

zalecenia - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach  

zalecenia - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku  

zalecenia - Przedszkole Nr 9 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Przedszkole w Kleosinie  

zalecenia - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sokółce  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Augustowie  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Kolnie  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Zambrowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 11 w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zambrowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr2 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr2 w Mońkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr4 w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr5 w Suwałach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr9 w Suwałkach  

zalecenia - Urząd Gminy Augustów  

zalecenia - Urząd Gminy Czeremcha  

zalecenia - Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże  

zalecenia - Urząd Gminy Jeleniewo  

Zalecenia - Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Urząd Gminy Kołaki Kościelne  

zalecenia - Urząd Gminy Krasnopol  

zalecenia - Urząd Gminy Mały Płock  

zalecenia - Urząd Gminy Miastkowo  

zalecenia - Urząd Gminy Nowe Piekuty  

zalecenia - Urząd Gminy Piątnica  

zalecenia - Urząd Gminy w Suwałkach  

zalecenia - Urząd Gminy w Grabowie  

zalecenia - Urząd Gminy w Grajewie  

zalecenia - Urząd Gminy w Jasionówce  

zalecenia - Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych  

zalecenia - Urząd Gminy w Narewce  

zalecenia - Urząd Gminy w Narewce  

zalecenia - Urząd Gminy w Narwi  

zalecenia - Urząd Gminy w Nowince  

zalecenia - Urząd Gminy w Przerośli  

zalecenia - Urząd Gminy w Szepietowie  

zalecenia - Urząd Gminy w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Urząd Gminy Wyszki  

zalecenia - Urząd Gminy Zambrów  

zalecenia - Urząd Miejski w Białymstoku  

zalecenia - Urząd Miejski w Choroszczy  

zalecenia - Urząd Miejski w Goniądzu  

zalecenia - Urząd Miejski w Hajnówce  

zalecenia - Urząd Miejski w Łomży  

zalecenia - Urząd Miejski w Sejnach  

zalecenia - Urząd Miejski w Suchowoli  

zalecenia - Urząd Miejski w Szczuczynie  

zalecenia - Urząd Miejski w Wasilkowie  

zalecenia - Warsztaty Metalowo-Drzewne CKP w Hajnówce  

zalecenia - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół w Michałowie  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie  

zalecenia - Zakład Gospodarki Odpadami CzysteŚrodowisko w Wasilkowie  

zalecenia - Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Zambrowie  

zalecenia - Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie  

zalecenia - Zambrowski Związek Gmin  

zalecenia - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Grabowie  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Piątnicy  

zalecenia - Zespół Szkoł w Jeleniewie  

zalecenia - Zespół Szkół Leśnych w Białowieży  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 7 w Suwałkach  

zalecenia - Zespół Szkół Ogóln. i Zawod. w Goniądzu  

zalecenia - Zespół Szkół Technicznych w Augustowie  

Zalecenia - Zespół Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej  

zalecenia - Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym  

zalecenia - Zespół Szkół w Michałowie  

zalecenia - Zespół Szkół w Suchowoli  

zalecenia - Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce  

zalecenia - Związek Gmin Czyste Środowisko w Wasilkowie  

zalecenia - Związek Gmin Kumiałka Biebrza z siedzibą w Korycinie  

zalecenia - Związek Gmin Puszczy Knysz. w Supraślu  

zalecenia - Związek Komunalny Biebrza z siedzibą w Suchowoli  zalecenia - Urząd Miejski w Choroszczy

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2005-03-07 02:33
Data modyfikacji:  2005-03-07 02:34
Data publikacji:  2005-03-07 02:34
Wersja dokumentu:  1


Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej gminy Choroszcz

przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Choroszczy

przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 28 stycznia 2005 roku (znak: RIO.I.6011 - 8/04), o treści jak niżej:

 

 

                                                                                              Pan Jerzy Ułanowicz

                                                                                              Burmistrz Choroszczy

 

         W wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy Choroszcz za okres 2003 r. (w zakresie podatków i opłat lokalnych za okres 2002 i 2003 r.), przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Choroszczy na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia opisane w protokole kontroli, którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

         W wyniku kontroli ustalono, że badana jednostka nie sporządziła na 2003 rok planu finansowego Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej. Stosownie do przepisów art. 126 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) w planie finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się wszystkie wydatki nie ujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych – str. 13 protokołu kontroli. Za jeden ze skutków braku planu finansowego Urzędu należy uznać nie sporządzenie jednostkowych sprawozdań budżetowych dla Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej. Okazano jedynie zbiorcze sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych i Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2003 r., obejmujące sumę dochodów i wydatków zrealizowanych za pośrednictwem Urzędu oraz Zespołu Obsługi Szkół. Stosownie do przepisów § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279 ze zm.) na Panu Burmistrzu – jako kierowniku Urzędu – ciąży obowiązek sporządzania jednostkowych sprawozdań budżetowych. Sprawozdania jednostkowe stanowią podstawę sporządzenia sprawozdań zbiorczych, stosownie do przepisu § 8 ust. 1 pkt 3 przywołanego rozporządzenia – str. 5-6 protokołu kontroli.

         Podczas kontroli stwierdzono takie nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, uchybiające przepisom ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752), poprzez:

a) dokonywanie zapisów na koncie 133 „Rachunek bieżący budżetu” na podstawie innych dowodów niż wyciągi bankowe (poleceń księgowania), tj. z naruszeniem zasad funkcjonowania tego konta określonych w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów – str. 7 protokołu kontroli;

b) nieprawidłowe przeksięgowanie zrealizowanych przez Urząd dochodów i wydatków z konta 130 „Rachunek bieżący jednostek budżetowych” - na konto 800 „Fundusz jednostki”, o czym świadczy fakt występowania na tym koncie (na dzień 31 grudnia 2003 r.) salda w wysokości 960,80 zł; zgodnie z zawartymi w załączniku Nr 2 do rozporządzenia zasadami funkcjonowania konta 130, przy prowadzeniu wspólnego rachunku bankowego dla budżetu i Urzędu Miejskiego nie stanowi ono odzwierciedlenia obrotów zaistniałych na rachunku bankowym oraz nie może wykazywać salda na koniec roku; obroty strony Wn i Ma konta za rok budżetowy podlegają w całości przeksięgowaniu na konto 800 pod datą 31 grudnia – str. 6-7 protokołu kontroli;

c) ewidencjonowanie w raportach kasowych wpłat przyjmowanych do kasy na podstawie dowodów K-103 w innym dniu niż dzień dokonania wpłaty, tj. wbrew przepisom art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o rachunkowości, nakazującym – jako warunek bieżącego prowadzenia ksiąg rachunkowych – m.in. ujęcie w księgach rachunkowych obrotu gotówkowego w dniu, w którym został on dokonany; – str. 8 protokołu kontroli;

d) wadliwe sporządzanie raportów kasowych dla gotówki pochodzącej ze sprzedaży znaków skarbowych w części dotyczącej wykazywania stanu kasy – str. 8-9 protokołu kontroli (należy wskazać, iż przepisy wewnętrzne nie odnoszą się do zasad sporządzania raportów kasowych dla gotówki za sprzedane znaki skarbowe); ponadto ustalono, że fakt nieprawidłowego ewidencjonowani obrotu znakami skarbowymi został ujawniony w trakcie inwentaryzacji przeprowadzonej według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. – stan gotówki i wartość posiadanych znaków skarbowych nie odpowiadały saldom kont 101 „Kasa” i 140 „Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne”; mimo ustalonych różnic inwentaryzacyjnych, nie dokonano ich rozliczenia w księgach rachunkowych, czego wymaga przepisy 27 ustawy o rachunkowości – str. 8-9 protokołu kontroli;

e) nie ujęcie w ewidencji księgowej odsetek w kwocie 1.024,03 zł od nieuregulowanej w terminie należności przez W.P.R.I „Hydrocentrum” w upadłości – str. 10-11 protokołu kontroli; Obowiązek naliczania odsetek od nieterminowych płatności należności oraz termin ich ujmowania w ewidencji księgowej wynika z przepisów § 7 ust. 2 rozporządzenia;

f) ewidencjonowanie na koncie 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowników, podczas gdy przepisy załącznika Nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów wskazują, iż do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki z tytułu wynagrodzeń wypłacanych w pieniądzu lub w formie przelewów na rachunek bankowy służy kontro 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” – str. 11 protokołu kontroli.

         Na podstawie analizy sald wykazanych w ewidencji budżetu na kontach 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych” - po stronie Wn w kwocie 2.173,46 zł i 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych” - po stronie Ma w kwocie 2.155,64 zł, a także danych sprawozdań budżetowych, ustalono, że Zespół Obsługi Szkół w Choroszczy w 2003 r. zrealizowane dochody budżetowe w kwocie 2.155,64 zł przeznaczył na realizację wydatków ujętych w planie finansowym. Naruszono tym samym zasadę określoną w art. 18 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego – str. 9-10 protokołu kontroli, załącznik Nr 6 do protokołu kontroli.

 

         W wyniku kontroli wydatków na diety radnych ustalono, że badana jednostka wypłacała diety radnym za udział w obradach sesji oraz przewodniczącym i zastępcom przewodniczących komisji Rady Miejskiej za udział w posiedzeniach komisji na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Choroszczy Nr 1/11/2002 z dnia 22 listopada 2002 r. i Nr IV/57/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r., określających jedynie stawki (wysokość) diet. Przywołane uchwały Rady Miejskiej nie zawierają innych – poza wysokością – postanowień dotyczących wypłaty diet (np. nie odnoszą się do kwestii nieobecności radnego na sesji lub posiedzeniu komisji). Stosownie do przepisu art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) diety przysługują radnym „na zasadach ustalonych przez radę”. Rozważenia wymaga zatem potrzeba wystąpienia do Rady Miejskiej z projektem uchwały ustalającej inne - poza wysokością diety – czynniki wpływające na wypłatę diet. Tym bardziej, że, jak wynika z ustaleń kontroli, wypłaty dokonywane są na podstawie stwierdzonego udziału w sesji lub posiedzeniu komisji – str. 32-33 protokołu kontroli.

 

         Kontroli poddano prawidłowość udzielania zamówień publicznych. W tym zakresie ustalono, iż badana jednostka konsekwentnie przyjmuje w umowach z wykonawcami sposób ustalenia wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy od wynagrodzenia netto – str. 39-41 i 43-44 protokołu kontroli. Praktyka taka była nieprawidłowa w świetle § 3 ust. 1 obowiązującego w okresie objętym kontrolą rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne (Dz. U. Nr 115, poz. 1002), wskazującego, iż wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny oferty. Obecnie zasadę tę powiela art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.). Należy wskazać, iż błędne ustalanie wysokości zabezpieczenia w umowach następowało mimo prawidłowych postanowień w tym zakresie w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia.

         W odniesieniu do treści umów z wykonawcami należy wskazać na potrzebę dochowania większej staranności przy ich formułowaniu, w celu zachowania pełnej zgodności z przyjętymi warunkami zamówienia. Badanie postanowień umowy na wykonanie sali gimnastycznej wraz z kompleksem świetlicowo-żywieniowym przy Publicznym Gimnazjum w Choroszczy wykazało, że przy ustalaniu terminów płatności określono jedynie wynikającą z oferty datę upływu terminu płatności (maksymalny termin), pominięto natomiast wynikające z warunków zamówienia terminy, od których rozpoczyna się bieg terminu płatności, a przed którymi – zgodnie ze specyfikacją – płatności zamawiającego nie mogły w ogóle nastąpić – str. 38 protokołu kontroli.

         Z analizy umów o zamówienia publiczne wynika ponadto, że w dalszym ciągu nie jest wypełniany obowiązek kontrasygnowania przez skarbnika miasta umów powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych, wynikający z art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Na nieprawidłowość tą wskazywano także w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 22 grudnia 2000 r. (znak: RIO.I.0913-35/00). Jej dalsze występowanie świadczy o niepełnej realizacji wniosków pokontrolnych – str. 38, 43 i 49 protokołu kontroli.

 

W toku kontroli dochodów budżetowych gminy, badaniu poddano dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, dla których organem podatkowym pierwszej instancji, stosownie do treści art. 13 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), jest Wójt Gminy. Kontrola prowadzona była między innymi pod kątem prawidłowości poboru wskazanych dochodów, co doprowadziło do następujących ustaleń.

 

Badanie zagadnień z zakresu powszechności i prawidłowości obciążenia podatkiem rolnym podatników z grupy osób prawnych, pozwoliło ustalić uchybienia dotyczące stosowania przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Jak wskazuje opis na stronie 14 protokołu kontroli kontrolowana jednostka nie posiadała danych z ewidencji geodezyjnej dotyczących stanu posiadania gruntów przez osoby prawne będące podatnikami podatku rolnego. Brak ten uniemożliwia dokonanie weryfikacji danych zawartych w deklaracjach podatkowych, a tym samym wykonanie obowiązków wskazanych treścią przepisów art. 272 ustawy Ordynacja podatkowa, polegających na prowadzeniu czynności sprawdzających m. in. pod kątem ustalenia stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami (ust. 3 wymienionego przepisu). Ponadto zaniechania we wskazanym zakresie, uniemożliwiły służbom organu podatkowego reakcję na brak, w okresie kontrolowanym, deklaracji podatkowych kościelnych osób prawnych. Deklaracje te zostały złożone w roku 2004.

Ponadto w grupie podatników-osób fizycznych stwierdzono przypadki błędnego ustalenia podstawy opodatkowania (hektarów przeliczeniowych). Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 roku, Nr 94, poz. 431 ze zm.) podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, ustalonych na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji geodezyjnej.

Badanie zagadnień z zakresu podatku rolnego doprowadziło także do ustaleń, z których wynika, że kontrolowana jednostka popełniła błędy w udzielaniu ulg i zwolnień w omawianej należności. W myśl opisu na stronie 25 protokołu kontroli dotyczyło to ulg inwestycyjnych i zwolnień z tytułu nabycia gruntów, naruszając odpowiednio przepisy art. 13 ust. 2 oraz 12 ust. 3 ustawy o podatku rolnym.

 

W toku kontroli, nieprawidłowości stwierdzono także w zakresie realizacji dochodów podatkowych z tytułu podatku leśnego. Ustalono, że:

- w grupie podatników – osób prawnych, w przypadku opisanym na stronie 16 protokołu kontroli, uiszczany przez wskazaną jednostkę podatek, w ustawowych terminach przewidzianych dla tego rodzaju podmiotów, rozliczany był przez służby organu podatkowego z uwzględnieniem terminów płatności zastrzeżonych dla osób fizycznych, co stanowiło naruszenie przepisów art. 6 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.),

- w grupie podatników – osób fizycznych, w przypadkach wskazanych na stronach 16 i 17 protokołu kontroli, błędnie wymierzono omawianą należność, co było pochodną błędów w nanoszeniu danych z informacji podatkowych do systemu komputerowego służącego do wymiaru należności podatkowych.

 

Nieprawidłowości stwierdzono także w zakresie podatkowych dochodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości. Polegało to, na opisanym na stronach 19 i 20 protokołu kontroli, dokonywaniu wymiaru podatku wg danych zawartych w rejestrach wymiarowych, przy ich niezgodności z danymi wynikającymi z informacji podatkowych (wcześniej wykazów nieruchomości). Stanowiło to naruszenie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w myśl, których na podatniku ciąży obowiązek ujawnienia podstawy opodatkowania, poprzez złożenie informacji podatkowej wskazującej moment powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego, a także zdarzeń mających wpływ na wysokość zobowiązania – art. 6 ust. 6 w związku z art. 3. Dane te, po zweryfikowaniu przez organ podatkowy w ramach prowadzonych czynności sprawdzających – art. 272 ustawy Ordynacja podatkowa, stanowią podstawę opodatkowania, którą organ podatkowy winien zastosować przy wymiarze należności podatkowej.

W myśl opisu na stronie 20 protokołu kontroli w badanym okresie stwierdzono pojedyncze przypadki rozdzielenia współwłasności na udziały i opodatkowania każdego z nich jako odrębnego przedmiotu opodatkowania. Stanowi to naruszenie art. 3 ust.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wskazującego, iż jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

 

Przeprowadzona kontrola w zakresie rachunkowości podatków i opłat wykazała, iż kontrolowana jednostka w okresie objętym kontrolą nie posiadała pełnej dokumentacji przewidzianej przez art. 10 ust.1 pkt 3 lit. b oraz c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości opis na stronach 27 i 28 protokołu kontroli.

 

 

Kontroli poddano prawidłowość i rzetelność sporządzania sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych (Rb-PDP). Opis na stronach 29 i 30 protokołu kontroli wskazuje na nieprawidłowości w tym zakresie, z uwzględnieniem ich skutków finansowych oraz okresów sprawozdawczych, których dotyczą. Zasady sporządzania sprawozdania RB-PDP zawarte są w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (DZ. U. Nr 24, poz. 279). Przepisy § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a) przywołanego rozporządzenia nakładają obowiązek sporządzenia omawianego sprawozdania na przewodniczącego jednostki samorządu terytorialnego. Należy przy tym wskazać, iż w myśl art. 74 i 75 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.) szczególne znaczenie mają sprawozdania za okresy roczne złożone za lata 2002 i 2003, stanowiące m.in. podstawę do wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, odpowiednio na rok 2004 i 2005.

 

         Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości były w głównej mierze wynikiem nieprzestrzegania przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej, zamówień publicznych i rachunkowości gminy, w tym przepisów dotyczących pobierania podatków i opłat lokalnych.

         Organem wykonawczym gminy jest Burmistrz, na którym spoczywają obowiązki dotyczące m.in. przygotowania projektów uchwał rady gminy, wykonywania budżetu i gospodarowania mieniem gminy, a także ogólna odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową gminy (art. 30 ust. 1 i 2, art. 60 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Burmistrz jako organ wykonawczy gminy wykonuje zadania przy pomocy urzędu, którego jest kierownikiem (art. 33 ust. 1 i 3 ustawy). Odpowiedzialność za gospodarkę finansową urzędu, jako jednostki sektora finansów publicznych, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli wewnętrznej, spoczywa na Burmistrzu – kierowniku jednostki – zgodnie z art. 28a ustawy o finansach publicznych.

         Burmistrz jest również organem podatkowym pierwszej instancji w myśl przepisu art. 13 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

         Obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości spoczywały na Skarbniku Miasta. Prawa i obowiązki głównego księgowego (skarbnika) określają przepisy art. 35 ustawy o finansach publicznych.

 

         Mając na uwadze przedstawione nieprawidłowości, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Sporządzanie planu finansowego Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej oraz jednostkowych sprawozdań budżetowych z jego wykonania.

 

2. Zobowiązanie Skarbnika Miasta do wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych budżetu poprzez:

a) dokonywanie zapisów na koncie 133 wyłącznie na podstawie wyciągów bankowych;

b) prawidłowe, tj. powodujące brak salda konta 130 na koniec roku, przeksięgowywanie zrealizowanych dochodów i wydatków Urzędu na konto 800;

c) bieżące ewidencjonowanie w raportach kasowych wpłat przyjmowanych do kasy Urzędu;

d) prawidłowe sporządzanie raportów kasowych dla gotówki za sprzedane znaki skarbowe oraz prowadzenie ewidencji obrotu znakami skarbowymi w sposób zapewniający zgodność danych ewidencyjnych ze stanem rzeczywistym; uregulowanie w przepisach wewnętrznych zasad sporządzania raportów;

e) rozliczanie w księgach rachunkowych stwierdzonych w wyniku inwentaryzacji różnic;

f) ujęcie w ewidencji księgowej odsetek od należności nieuregulowanej w terminie przez W.P.R.I. „Hydrocentrum” w upadłości;

g) ewidencjonowanie rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowników na koncie 231.

 

3. Zobowiązanie Głównego Księgowego Zespołu Obsługi Szkół w Choroszczy do przekazywania, na rachunek budżetu gminy, wszystkich dochodów budżetowych zrealizowanych przez tę jednostkę budżetową.

 

4. Ustalanie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umów o zamówienie publiczne na podstawie ceny ofertowej, stosownie do przepisów art. 150 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 1 Prawa zamówień publicznych.

 

5. Zapewnienie realizacji obowiązku kontrasygnowania przez skarbnika umów powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych.

 

6. Wyeliminowanie nieprawidłowości, wskazanych w protokole kontroli i części opisowej wystąpienia pokontrolnego, których źródłem są zaniechania w prowadzeniu czynności sprawdzających nakazanych przepisami Ordynacji podatkowej.

 

7. Zachowanie prawidłowości wymiaru podatku rolnego poprzez prawidłowe ustalanie podstawy opodatkowania.

 

8. Stosowanie ulg i zwolnień w podatku rolnym z uwzględnieniem wskazanych przepisów ustawy o podatku rolnym.

 

9. Wyeliminowanie błędów w opodatkowaniu podatkiem leśnym z uwzględnieniem wskazanych w protokole kontroli i części opisowej wystąpienia pokontrolnego przepisów ustawy o podatku leśnym.

 

10. Skorygowanie błędów w opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości mając na względzie przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a także odpowiednie procedury wskazywane przepisami Ordynacji podatkowej.

 

11. Sporządzenie niezbędnej dokumentacji wymaganej treścią wskazanych przepisów ustawy o rachunkowości.

 

12. Zweryfikowanie rzetelności danych służących za podstawę sporządzania sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych (Rb-PDP) za wskazane okresy sprawozdawcze, skorygowanie wartości błędnie wykazanych w powyższych sprawozdaniach oraz przekazanie poprawnej wersji sprawozdań do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z adnotacją, że korekta została dokonana w wyniku kontroli przeprowadzonej przez RIO.

 

 

         O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków, za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

         Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

 

         Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

 

Odsłon dokumentu: 119917295
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 119917295 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |