Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna 2004

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Drohiczynie  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Suchowoli  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Trzciannem  

zalecenia - Bursa Międzyszkolna w Augustowie  

zalecenia - Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Hajnówce  

zalecenia - Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach  

zalecenia - Dom Dziecka w Krasnem  

zalecenia - Dom Dziecka w Pawłówce  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Białowieży  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku  

zalecenia - Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach  

zalecenia - Gimnazjum w Mońkach  

zalecenia - Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie  

zalecenia - Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku  

zalecenia - Gospodarstwo Pomocnicze Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku  

zalecenia - Liceum Ogólnokształcące w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Miejski Ośrodek Animacji Kultury, Sportu i Rekreacji w Wasilkowie  

zalecenia - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży  

zalecenia - Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Łomży  

zalecenia - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Mońkach  

zalecenia - Muzeum Okręgowe w Suwałkach  

zalecenia - Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach  

zalecenia - Ośrodek Kultury w Sejnach  

zalecenia - Ośrodek Produkcyjno-Usługowy przy Zespole Szkół w Dowspudzie  

zalecenia - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce  

zalecenia - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach  

zalecenia - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku  

zalecenia - Przedszkole Nr 9 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Przedszkole w Kleosinie  

zalecenia - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sokółce  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Augustowie  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Kolnie  

zalecenia - Starostwo Powiatowe w Zambrowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 11 w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zambrowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr2 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr2 w Mońkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr4 w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr5 w Suwałach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr9 w Suwałkach  

zalecenia - Urząd Gminy Augustów  

zalecenia - Urząd Gminy Czeremcha  

zalecenia - Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże  

zalecenia - Urząd Gminy Jeleniewo  

Zalecenia - Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Urząd Gminy Kołaki Kościelne  

zalecenia - Urząd Gminy Krasnopol  

zalecenia - Urząd Gminy Mały Płock  

zalecenia - Urząd Gminy Miastkowo  

zalecenia - Urząd Gminy Nowe Piekuty  

zalecenia - Urząd Gminy Piątnica  

zalecenia - Urząd Gminy w Suwałkach  

zalecenia - Urząd Gminy w Grabowie  

zalecenia - Urząd Gminy w Grajewie  

zalecenia - Urząd Gminy w Jasionówce  

zalecenia - Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych  

zalecenia - Urząd Gminy w Narewce  

zalecenia - Urząd Gminy w Narewce  

zalecenia - Urząd Gminy w Narwi  

zalecenia - Urząd Gminy w Nowince  

zalecenia - Urząd Gminy w Przerośli  

zalecenia - Urząd Gminy w Szepietowie  

zalecenia - Urząd Gminy w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Urząd Gminy Wyszki  

zalecenia - Urząd Gminy Zambrów  

zalecenia - Urząd Miejski w Białymstoku  

zalecenia - Urząd Miejski w Choroszczy  

zalecenia - Urząd Miejski w Goniądzu  

zalecenia - Urząd Miejski w Hajnówce  

zalecenia - Urząd Miejski w Łomży  

zalecenia - Urząd Miejski w Sejnach  

zalecenia - Urząd Miejski w Suchowoli  

zalecenia - Urząd Miejski w Szczuczynie  

zalecenia - Urząd Miejski w Wasilkowie  

zalecenia - Warsztaty Metalowo-Drzewne CKP w Hajnówce  

zalecenia - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół w Michałowie  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie  

zalecenia - Zakład Gospodarki Odpadami CzysteŚrodowisko w Wasilkowie  

zalecenia - Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Zambrowie  

zalecenia - Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie  

zalecenia - Zambrowski Związek Gmin  

zalecenia - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Grabowie  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Piątnicy  

zalecenia - Zespół Szkoł w Jeleniewie  

zalecenia - Zespół Szkół Leśnych w Białowieży  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 7 w Suwałkach  

zalecenia - Zespół Szkół Ogóln. i Zawod. w Goniądzu  

zalecenia - Zespół Szkół Technicznych w Augustowie  

Zalecenia - Zespół Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej  

zalecenia - Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym  

zalecenia - Zespół Szkół w Michałowie  

zalecenia - Zespół Szkół w Suchowoli  

zalecenia - Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce  

zalecenia - Związek Gmin Czyste Środowisko w Wasilkowie  

zalecenia - Związek Gmin Kumiałka Biebrza z siedzibą w Korycinie  

zalecenia - Związek Gmin Puszczy Knysz. w Supraślu  

zalecenia - Związek Komunalny Biebrza z siedzibą w Suchowoli  zalecenia - Urząd Miejski w Wasilkowie

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2005-04-18 02:18
Data modyfikacji:  2005-04-18 02:19
Data publikacji:  2005-04-18 02:19
Wersja dokumentu:  1


Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej miasta Wasilków

przeprowadzona Urzędzie Miejskim w Wasilkowie

przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 13 marca 2005 roku (znak: RIO.I.6011 - 11/04), o treści jak niżej:

 

 

                                                                           Pan Antoni Pełkowski

                                                                           Burmistrz Miasta Wasilków

 

         W wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej za 2003 rok, przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, stwierdzono nieprawidłowości opisane w protokole kontroli, którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

         W trakcie kontroli badaniu poddano elementy organizacji i funkcjonowania systemu wewnętrznej kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie.

Wewnętrzne procedury kontroli finansowej określone zostały w aktach wewnętrznych obowiązujących w kontrolowanej jednostce, w tym m.in. w Instrukcji w sprawie sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych. Na ustalone w wymienionym dokumencie procedury kontroli składały się m.in. wykazy osób upoważnionych do zatwierdzania dowodów księgowych do zapłaty oraz osób upoważnionych do zatwierdzania dowodów księgowych pod względem merytorycznym. Kontrola wykazała, iż w badanej jednostce ograniczono się wyłącznie do ustalenia wykazów osób upoważnionych do wykonywania wymienionych wyżej obowiązków, przy braku formalnego ich przydzielenia pracownikom.

Stan taki należy uznać za nieprawidłowy w świetle przepisów art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych”, ogłoszonych Komunikatem Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 3, poz. 13), które zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy powinny być brane pod uwagę przy organizowaniu systemu kontroli wewnętrznej. Wskazane przepisy określają formę skutecznego przekazania pracownikom przez kierownika jednostki obowiązków i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej jednostki. Powinna ona polegać na pisemnym przyjęciu przez pracownika powierzonych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. Upoważnienie powinno mieć zatem postać odpowiedniego dokumentu, stwierdzającego zakres udzielonego upoważnienia i fakt jego przyjęcia – str. 8-9 protokołu kontroli.

W zakresie przestrzegania obowiązujących procedur kontrola wykazała, że wpłaty gotówki do kasy dokonywane były na podstawie dokumentów K-103, tj. dowodów kasowych nie przyjętych do stosowania na mocy Instrukcji. Na podstawie przeprowadzonej kontroli raportów kasowych stwierdzono ponadto nieprawidłowe funkcjonowanie bieżącej kontroli wewnętrznej w zakresie wpłat, ujmowanych do raportów kasowych przez kasjera na podstawie dowodów K-103. Raporty zostały uznane za prawidłowe przez sprawdzającego, mimo występującej niezgodności między załączonymi dowodami kasowymi a kwotami wykazanymi w raporcie. Do sprawdzania raportów kasowych, jak wynika z przepisów wewnętrznych badanej jednostki, zobowiązany jest Skarbnik Miasta – str. 15 protokołu kontroli.

Badanie prawidłowości wykonywania kontroli w stosunku do operacji gospodarczych powodujących powstanie zobowiązań jednostki, dokonane na przykładzie umów o udzielenie zamówień publicznych wykazało, że nie były one opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Miasta lub osoby przez niego upoważnionej – str. 48-49 protokołu kontroli. Wymóg opatrzenia kontrasygnatą skarbnika czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych wynika z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Jego zachowanie jest warunkiem skuteczności zawieranej umowy.

 

Z dokumentacji okazanej w trakcie kontroli nie wynika także, aby w pełni realizowano obowiązki wynikające z art. 127 ustawy o finansach publicznych. Dotyczą one przeprowadzenia kontroli przestrzegania, przez podległe i nadzorowane jednostki, realizacji procedur wewnętrznej kontroli finansowej ustalonych przez kierowników tych jednostek, która powinna obejmować w każdym roku co najmniej 5% ich wydatków. W 2003 r. została przeprowadzona jedna kontrola w Publicznej Szkole Podstawowej w Wasilkowie, której zakres dotyczył 5% wydatków tej jednostki organizacyjnej. Zakres prowadzonych działań kontrolnych nie czyni zadość wskazanym wymogom ustawy – str. 10 protokołu kontroli.

 

W wyniku kontroli ustalono, że Przedszkole Samorządowe w Wasilkowie, działające w formie jednostki budżetowej, zrealizowało dochody w kwocie 131.024 zł, z czego na rachunek budżetu przekazano 122.779 zł. Pozostałe dochody w wysokości 8.245 zł jednostka ta przeznaczyła na wydatki poniesione w 2003 r. Należy dodać, że wydatki zrealizowane w 2003 r. przez Przedszkole stanowiły kwotę 936.785 zł, natomiast z budżetu Gminy przekazano kwotę 928.540 zł. W związku z tym naruszono zasadę określoną w art. 18 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, która stanowi, że jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego – str. 58-59 protokołu kontroli.

 

Podczas inwentaryzacji środków trwałych, którą przeprowadzono według stanu na dzień 31 grudnia 2001 r., spisem z natury nie zostały objęte środki trwałe o wartości 148.509,14 zł. Nie zinwentaryzowano m.in. kotłów centralnego ogrzewania, zbiorników na olej opałowy, urządzeń technicznych. Opisane zaniechanie skutkowało naruszeniem zasad częstotliwości przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych, wynikających z przepisu art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), stanowiącego o obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym raz w ciągu 4 lat (poprzednia inwentaryzacja przeprowadzona była w 1997 roku) – str. 56– 57 protokołu kontroli, załącznik Nr 6 do protokołu kontroli.

 

W wyniku kontroli prowadzenia ksiąg rachunkowych stwierdzono nieprawidłowości uchybiające przepisom ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752), polegające w szczególności na:

a) prowadzeniu ewidencji księgowej na koncie 135 „Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia” (dotyczy środków ZFŚS) z naruszeniem zasady ciągłości salda, a w efekcie wykazaniu na tym koncie na dzień 31 grudnia 2003 r. stanu niezgodnego o 2.359,17 zł z saldem wykazanym przez bank w potwierdzeniu salda; stanowiło to naruszenie zasad funkcjonowania konta 135 zawartych w załączniku Nr 2 do rozporządzenia, nakazujących dokonywanie zapisów na tym koncie zgodnie z obrotami bankowymi; przyczyną powstania opisanej nieprawidłowości była przyjęta w badanej jednostce organizacja działalności socjalnej – obsługiwane przez Urząd jednostki organizacyjne (posiadające odrębne księgi rachunkowe) korzystały w zakresie działalności socjalnej z jednego rachunku bankowego ZFŚS, wspólnie z Urzędem, w wyniku czego w żadnej z prowadzonych w Urzędzie ewidencji nie występowało konto stanowiące odzwierciedlenie obrotów i stanu rachunku ZFŚS – str. 12-13 protokołu kontroli;

b) dokonywaniu zapisów na koncie 133 „Rachunek bieżący budżetu” na podstawie innych dowodów niż wyciągi bankowe (poleceń księgowania), tj. niezgodnie z zasadami funkcjonowania tego konta określonymi w załączniku Nr 1 do rozporządzenia – str. 14 protokołu kontroli;

c) prowadzeniu ewidencji księgowej zaciągniętych kredytów na koncie 133, zamiast, jak to zostało określone w załączniku Nr 1 do rozporządzenia, na koncie 134 „Kredyty bankowe” – str. 14 protokołu kontroli;

d) nieprawidłowym przeksięgowaniu należności z tytułu zrealizowanych przez jednostki budżetowe dochodów, według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r., z konta 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych” na konto 224 „Rozrachunki budżetu”, czym naruszono zasady funkcjonowania tych kont zawarte w załączniku Nr 1 do rozporządzenia – str. 16 protokołu kontroli;

e) wykazaniu na koncie 224 w ewidencji budżetu zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT, tj. niezgodnie z opisem tego konta zawartym w załączniku Nr 1 do rozporządzenia; należy dodać, iż saldo to ujęte zostało także – prawidłowo – w ewidencji Urzędu – str. 16-17 protokołu kontroli;

f) nieprawidłowym prowadzeniu ewidencji księgowej należności z tytułu dochodów budżetowych na koncie 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”, zamiast, jak wskazują przepisy rozporządzenia, na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” – str. 17 protokołu kontroli;

g) nieujęciu do ksiąg rachunkowych 2003 roku wszystkich kosztów, które dotyczyły tego okresu, tj. naruszeniu zasady memoriału wyrażonej w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości – str. 17 protokołu kontroli;

h) ewidencjonowaniu długoterminowych należności budżetowych na koncie 221 oraz wykazanie tych należności w pełnej kwocie w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2003 r., czym naruszono przepisy rozporządzenia oraz Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik Nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279 ze zm.); ewidencja należności długoterminowych powinna być prowadzona na koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe”, zaś jedynie odpowiednie kwoty, przypadające do zapłaty w danym roku budżetowym powinny być sukcesywnie wyksięgowywane jako należności krótkoterminowe na konto 221 i ewentualnie (w przypadku ich nieopłacenia) wykazywane w sprawozdaniach Rb-27S – str. 17-18 protokołu kontroli;

i) braku w ewidencji analitycznej środków trwałych takich danych jak: numer inwentarzowy, rok budowy lub produkcji, numer pozycji księgowania przychodu lub rozchodu; stwierdzono także, iż niektóre środki trwałe nie miały ustalonej wartości – str. 55 protokołu kontroli; wymagania w zakresie ewidencji analitycznej środków trwałych określają zasady funkcjonowania konta 011 „Środki trwałe” zawarte w załączniku Nr 2 do rozporządzenia. Wynika z nich że ewidencja ta powinna zapewnić m.in. ustalenie wartości poszczególnych obiektów oraz należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji; brak danych w zakresie numerów inwentarzowych jest natomiast okolicznością utrudniającą wykonanie obowiązków określonych w art. 27 ustawy o rachunkowości, dotyczących powiązania wyników inwentaryzacji z zapisami w księgach rachunkowych; należy ponadto dodać, że zapis w ewidencji szczegółowej powinien zawierać elementy wymagane przepisami art. 23 ust. 2 ustawy o rachunkowości;

j) wykazaniu na dzień 31 grudnia 2003 r. na koncie 080 „Inwestycje (środki trwałe w budowie)” inwestycji zakończonych i przekazanych do użytku w kwocie 1.454.940,58 zł, co narusza zasady funkcjonowania tego konta zawarte w Załączniku Nr 2 do rozporządzenia, w myśl których saldo konta 080 oznacza wartość nakładów poniesionych na inwestycje w trakcie ich realizacji – s. 42-43 protokołu kontroli; ponadto na koncie 080 ujęto bezpodstawnie pomoc finansową przekazaną Powiatowi Białostockiemu w kwocie 80.000 zł na realizację drogi powiatowej – str. 43 protokołu kontroli.

        

W zakresie gospodarowania nieruchomościami komunalnymi stwierdzono, że aktem notarialnym z dnia 11 lipca 2003 r. przekazano Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Wasilkowie w użytkowanie wieczyste 4 niezabudowane działki (Nr 3682/8, Nr 334/106, Nr 334/107 i Nr 334/108) w zamian za przeniesienie na rzecz Gminy Wasilków przez Spółdzielnię prawa użytkowania wieczystego 3 innych działek (oznaczonych Nr 3682/1, Nr 3682/4 i Nr 3683/9). Z zarządzenia Nr 38/03 Burmistrza Wasilkowa z dnia 14 maja 2003 r., protokołu uzgodnień podpisanego przez strony w dniu 2 czerwca 2003 r., jak również treści aktu notarialnego wynikało, iż wartość nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej oraz wartość tego prawa w odniesieniu do działek przeniesionych na rzecz Gminy ustalono w tej samej wysokości, tj. w kwocie 139.077 zł. Kontrola wykazała jednakże, iż wartość zbytych przez Gminę Wasilków w drodze przedmiotowej zamiany nieruchomości nie była określona w oparciu o wycenę dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego. Powyższy wymóg przewidziany był w przepisach art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603). Ponadto należy zauważyć, iż w treści art. 7 ustawy został ustanowiony nakaz, zgodnie z którym w przypadku, gdy istnieje potrzeba określenia wartości nieruchomości, wartość tę określają rzeczoznawcy majątkowi, o których mowa przepisach rozdziału 1 działu V ustawy – str. 53-54 protokołu kontroli.

W wyniku analizy innych zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami ustalono, iż badana jednostka pobierała opłaty za nieruchomości oddane w trwały zarząd szkołom publicznym. Pobieranie opłat z tytułu zarządu nieruchomości szkolnych nie znajduje uzasadnienia prawnego w świetle przepisów art. 81 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), które przewidują zwolnienie wskazanych podmiotów z obowiązku ponoszenia tego rodzaju opłat – str. 55 protokołu kontroli.

 

W toku kontroli dochodów budżetowych gminy, badaniu poddano dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, dla których organem podatkowym pierwszej instancji, stosownie do treści art. 13 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), jest Burmistrz Miasta. Kontrola prowadzona była między innymi pod kątem prawidłowości poboru wskazanych dochodów, co doprowadziło do następujących ustaleń.

 

Podczas analizy sprawozdania Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za rok 2003 oraz przedstawionej dokumentacji podatkowej ustalono, że wykazana w sprawozdaniu kwota skutków obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych jest niższa o 6622 zł od wartości wynikającej z deklaracji podatkowych i decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego. W związku z powyższym należy przeprowadzić weryfikację dokumentacji podatkowej w celu ustalenia właściwej kwoty skutków. Jeżeli w wyniku tych ustaleń zostanie potwierdzona kwota ustalona w trakcie kontroli lub też zostanie określona inna wartość skutków należy dokonać korekty sprawozdania za pośrednictwem RIO w Białymstoku. – str. 36 prot. kontroli.

 

W trakcie kontroli ustalono, że ewidencja upomnień dotycząca osób fizycznych – podatników podatku od nieruchomości oraz opłacających podatki w formie łącznego zobowiązania podatkowego prowadzona jest w formie zbiorczych zestawień, z podziałem na poszczególne wsie lub ulice. Przepisy § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.11.2001 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541 ze zm.) wskazują, że ewidencję upomnień prowadzi się według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia. Porównanie urzędowego wzoru ewidencji z ewidencją prowadzoną w kontrolowanym urzędzie pozwala stwierdzić, iż stosowana ewidencja nie zawiera wszystkich elementów przewidzianych w wymienionym przepisie, m.in.: daty wystawienia, daty doręczenia oraz numeru upomnienia – str. 28 i 29 prot. kontroli.

 

           Ponadto analiza dokumentacji podatkowej w zakresie powszechności i prawidłowości opodatkowania podatkiem od nieruchomości osób prawnych wykazała, że w przypadku podatnika o nr 10082 (sp. z o. o.) wątpliwości budzi deklaracja podatkowa złożona przez ten podmiot. Zgodnie z tym dokumentem (deklaracją) podatnik posiada grunty i budynki niezwiązane z działalnością gospodarczą. Należy zważyć, że podmioty działające w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jednoznacznie są uznawane za przedsiębiorców. W myśl ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) za przedsiębiorcę uważa się osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie będące osobą prawną, której zdolność prawną przyznaje odrębna ustawa - wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością osobowość prawną posiadają na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Natomiast w myśl art. 1a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze zm.) budynki będące w posiadaniu przedsiębiorcy w każdym przypadku są związane z działalnością gospodarczą. W związku z powyższym należy przeprowadzić postępowanie mające na celu wyegzekwowanie prawidłowej deklaracji.

Natomiast w przypadku podatnika o nr 10025 stwierdzono różnicę między powierzchnią gruntów wynikającą z ewidencji geodezyjnej a powierzchnią deklarowaną. Zgodnie z danymi geodezyjnymi powierzchnia gruntów będąca w posiadaniu jednostki wynosi 7555 m2 zaś w deklaracji wykazała ona 7079 m2.

W ostatnim przypadku podatnik o nr 10035 nie wykazał do opodatkowania wszystkich posiadanych nieruchomości. Z ewidencji księgowej oraz ewidencji geodezyjnej wynika, że jednostka, poza wykazanymi w deklaracji nieruchomościami, posiada również inne, które zgodnie z obowiązującymi przepisami podlegają opodatkowaniu. W związku z powyższym, podatnik na podstawie posiadanej dokumentacji księgowej oraz danych z ewidencji geodezyjnej powinien ustalić wszystkie przedmioty opodatkowania i dokonać korekty deklaracji- str. 24 i 25 prot. kontroli.

 

W wyniku kontroli decyzji podatkowych pod względem ich formalno-prawnej zgodności z obowiązującymi przepisami stwierdzono, iż w kontrolowanym okresie decyzje na podstawie, których udzielono ulg w zapłacie podatku nie zawierały uzasadnienia faktycznego wymaganego treścią art. 210 § 5 ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z ww. ustawą uzasadnienie to powinno wskazywać fakty, które organ uznał za udowodnione, dowody, którym dał wiarę, oraz przyczyny, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności – str. 29 prot. kontroli

 

Badając prawidłowość realizacji dochodów z tytuły opłaty targowej ustalono, iż Rada Miejska nie wywiązała się z obowiązku, jaki nakłada na nią art. 19 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i nie określiła zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności przedmiotowej opłaty. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że Rada określiła jedynie wysokość opłaty, zarządziła jej pobór w drodze inkasa oraz wskazała inkasenta pomijając wskazane na wstępie kwestie wymagające uregulowania – str. 30 prot. kontroli.

 

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości były w głównej mierze wynikiem nieprzestrzegania przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości gminy, w tym przepisów dotyczących pobierania podatków i opłat lokalnych.

         Organem wykonawczym gminy jest Burmistrz, na którym spoczywają obowiązki dotyczące m.in. przygotowania projektów uchwał rady gminy, wykonywania budżetu i gospodarowania mieniem gminy, a także ogólna odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową gminy (art. 30 ust. 1 i 2, art. 60 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Burmistrz jako organ wykonawczy gminy wykonuje zadania przy pomocy urzędu, którego jest kierownikiem (art. 33 ust. 1 i 3 ustawy). Odpowiedzialność za gospodarkę finansową urzędu, jako jednostki sektora finansów publicznych, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli wewnętrznej, spoczywa na Burmistrzu – kierowniku jednostki – zgodnie z art. 28a ustawy o finansach publicznych.

         Burmistrz jest również organem podatkowym pierwszej instancji w myśl przepisu art. 13 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

         Obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości spoczywały na Skarbniku Miasta oraz innych pracownikach, stosownie do przyznanych im zakresów czynności. Prawa i obowiązki głównego księgowego (skarbnika) określają przepisy art. 35 ustawy o finansach publicznych.

 

         Mając na uwadze przedstawione nieprawidłowości, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania wewnętrznej kontroli finansowej poprzez:

a) przekazanie pracownikom obowiązków w zakresie kontroli dowodów księgowych pod względem merytorycznym we właściwej formie, wymaganej przepisami wskazanymi w części opisowej wystąpienia,

b) zapewnienie właściwego wykonywania ustanowionych procedur kontroli w zakresie gospodarki kasowej,

c) zapewnienie aby czynności prawne skutkujące powstaniem zobowiązań pieniężnych opatrywane były kontrasygnatą skarbnika.

 

2. Realizowanie obowiązku nałożonego na organ wykonawczy przepisami art. 127 ustawy o finansach publicznych w kwestii kontroli podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych, w zakresie przestrzegania przez nie procedur wewnętrznej kontroli finansowej, obejmującej w każdym roku co najmniej 5% ich wydatków.

 

3. Zapewnienie, aby obsługiwane jednostki budżetowe przekazywały na rachunek budżetu gminy wszystkie zrealizowane dochody.

 

4. Zachowywanie częstotliwości inwentaryzacji wszystkich środków trwałych; przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych nieobjętych inwentaryzacją w 2001 roku.

 

5. Zobowiązanie Skarbnika do wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych budżetu i Urzędu jako jednostki budżetowej poprzez:

a) prowadzenie ewidencji środków ZFŚS na koncie 135 w sposób zapewniający ciągłość salda i zgodność ewidencyjnego stanu środków pieniężnych ze stanem wykazanym w wyciągach bankowych,

b) dokonywanie zapisów na koncie 133 wyłącznie na podstawie wyciągów bankowych,

c) prowadzenie ewidencji zaciągniętych kredytów na koncie 134,

d) wykazywanie na koniec roku należności z tytułu dochodów budżetowych zrealizowanych przez jednostki budżetowe na koncie 222 w ewidencji budżetu,

e) ewidencjonowanie rozrachunków z tytułu podatku VAT wyłącznie w ewidencji księgowej Urzędu jako jednostki budżetowej,

f) prowadzenie ewidencji należności z tytułu dochodów budżetowych na koncie 221,

g) przestrzeganie zasady memoriału, ustanowionej przepisami art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości,

h) ewidencjonowanie długoterminowych należności budżetowych z wykorzystaniem konta 226 oraz wykazywanie w sprawozdaniach Rb-27S w kolumnie „należności” jedynie należności, których termin płatności przypada na dany rok budżetowy,

i) wyeliminowanie, wskazanych w części opisowej wystąpienia, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji szczegółowej środków trwałych,

j) wyksięgowanie z konta 080 nakładów poniesionych na inwestycje zakończone i przekazane do użytku.

 

6. Przestrzeganie wymogu, aby określenia wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot obrotu dokonywali rzeczoznawcy majątkowi.

 

7. Zaniechanie pobierania od szkół publicznych opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości szkolnych.

 

8. Przeprowadzenie weryfikacji danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za rok 2003.

 

9. Przestrzeganie przepisów w sprawie prowadzenia ewidencji upomnień wskazanych w treści protokołu kontroli i części opisowej wystąpienia pokontrolnego.

 

10. Przeprowadzenie postępowania podatkowego w celu wyegzekwowania deklaracji podatkowych zawierających prawidłowe i kompletne dane dotyczące przedmiotów opodatkowania.

 

11. Wydawanie decyzji podatkowych zawierających wszystkie elementy wskazywane treścią art. 210 ustawy Ordynacja podatkowa.

 

12. Przedstawienie Radzie Miejskiej projektu uchwały regulującej wszystkie kwestie wynikające z treści art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków, za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

         Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

         Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

 

Odsłon dokumentu: 118900510
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 118900510 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |