Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność kontrolna » Działalność kontrolna 2015

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Suchowoli  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Zambrowie  

zalecenia - Gmina Dobrzyniewo Duże  

zalecenia - Gmina Dubicze Cerkiewne  

zalecenia - Gmina Gródek  

zalecenia - Gmina Jasionówka  

zalecenia - Gmina Jeleniewo  

zalecenia - Gmina Jeleniewo  

zalecenia - Gmina Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Gmina Kołaki Kościelne  

zalecenia - Gmina Korycin  

zalecenia - Gmina Krasnopol  

zalecenia - Gmina Mały Płock  

zalecenia - Gmina Miastkowo  

zalecenia - Gmina Piątnica  

zalecenia - Gmina Poświętne  

zalecenia - Gmina Przerośl  

zalecenia - Gmina Sidra  

zalecenia - Gmina Turośl  

zalecenia - Gmina Wizna  

zalecenia - Gmina Wiżajny  

zalecenia - Gmina Zambrów  

zalecenia - Gmina Zawady  

zalecenia - Gminne Biuro Obsługi Szkół w Sidrze  

zalecenia - Miasto Brańsk  

zalecenia - Miasto Grajewo  

zalecenia - Miasto i Gmina Ciechanowiec  

zalecenia - Miasto i Gmina Czyżew  

zalecenia - Miasto i Gmina Goniądz  

zalecenia - Miasto i Gmina Kleszczele  

zalecenia - Miasto i Gmina Kleszczele  

zalecenia - Miasto i Gmina Suchowola  

zalecenia - Miasto i Gmina Tykocin  

zalecenia - Miasto i Gmina Zabłudów  

zalecenia - Miasto Sejny  

zalecenia - Miasto Siemiatycze  

zalecenia - Miasto Suwałki  

zalecenia - Miejski Dom Kultury w Grajewie  

zalecenia - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach  

zalecenia - Powiat Białostocki  

zalecenia - Powiat Bielski  

zalecenia - Powiat Zambrowski  

zalecenia - Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji BUKOWISKO w Supraślu  

zalecenia - Przedszkole Nr 1 w Siemiatyczach  

zalecenia - Przedszkole Nr 1 w Suwałkach  

zalecenia - Przedszkole Samorządowe w Gródku  

zalecenia - Przedszkole w Kleosinie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Wiźnie  

zalecenia - Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży  

zalecenia - Zespół Administracyjny Oświaty w Sejnach  

zalecenia - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół Gminy Turośl  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Piątnicy  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasionówce  

zalecenia - Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie  

zalecenia - Zespół Szkół i Przedszkola w Tykocinie  

zalecenia - Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 4 w Suwałkach  

zalecenia - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli  

zalecenia - Zespół Szkół w Brańsku  

zalecenia - Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej  

zalecenia - Zespół Szkół w Jeleniewie  

zalecenia - Zespół Szkół w Kleszczelach  

zalecenia - Zespół Szkół w Kołakach Kościelnych  

zalecenia - Zespół Szkół w Korycinie  

zalecenia - Zespół Szkół w Krasnopolu  

zalecenia - Zespół Szkół w Poświętnem  

zalecenia - Zespół Szkół w Zawadach  zalecenia - Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji BUKOWISKO w Supraślu

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2015-05-07 01:11
Data modyfikacji:  2015-05-07 01:11
Data publikacji:  2015-05-07 01:11
Wersja dokumentu:  1


Kontrola problemowa gospodarki finansowej przeprowadzona w

Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO” w Supraślu

przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20 marca 2015 roku (znak: RIO.I.6002-4/15), o treści jak niżej:

 

 

Pan

Wacław Muszyński

Dyrektor Powiatowego Ośrodka

Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO”

w Supraślu

 

W wyniku problemowej kontroli gospodarki finansowej Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO” w Supraślu za 2014 rok i inne wybrane okresy, przeprowadzonej na podstawie art. 1 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1113, ze zm.) przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości opisane w protokole kontroli, którego egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

Zakresem kontroli objęto sprawy ogólnoorganizacyjne, w tym regulacje wewnętrzne z zakresu gospodarki finansowej i rachunkowości, funkcjonowanie kontroli zarządczej i rachunkowości, gospodarkę pieniężną i rozrachunki, plan finansowy, w tym realizację wybranych przychodów i kosztów, gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz rozliczenia z budżetem Powiatu Białostockiego.

 

         W wyniku analizy dokumentacji związanej z utworzeniem i funkcjonowaniem kontrolowanego zakładu budżetowego stwierdzono, że poza zadaniami określonymi w statucie nadanym przez Radę Powiatu Białostockiego POSiR prowadzi od 2012 r. działalność polegającą na dostawie energii cieplnej do budynków wspólnoty mieszkaniowej oraz do budynków Centrum Edukacji w Supraślu, które po likwidacji tej jednostki zostały przyjęte na stan Starostwa Powiatowego w Białymstoku, osiągając z tego tytułu przychody – str. 5 protokołu kontroli.

Statut zakładu stanowi, że organizację i zasady działania POSiR, w tym szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu Białostockiego. Dotychczas Zarząd Powiatu Białostockiego nie podjął uchwały w  tej sprawie, a regulamin organizacyjny POSiR został określony zarządzeniem nr 8 Pana Dyrektora z dnia 30 grudnia 2011 r. – str. 6 protokołu kontroli.  

Z postanowień statutu wynika ponadto, że podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki. Regulacja ta jest niezgodna z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.), zgodnie z którym podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorialnego – str. 4-5 protokołu kontroli.

Na potrzebę przygotowania projektu uchwały w sprawie zmian w statucie POSiR wskazałem Zarządowi Powiatu Białostockiego odrębnym pismem.

 

W wyniku kontroli zakresów czynności pracowników stwierdzono, że dotychczas nie powierzył Pan na piśmie głównej księgowej obowiązków i odpowiedzialności w zakresie określonym przepisami art. 54 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – str. 3 protokołu kontroli.

 

         Analiza dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości, dokonana pod kątem zgodności z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289), wykazała nieprawidłowości przedstawione na str. 8-10 protokołu kontroli, polegające na:

a) niedokonaniu zmian w przyjętych zasadach rachunkowości w związku z zaprzestaniem od początku 2013 r. prowadzenia ewidencji kosztów na kontach zespołu 5 „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”; zmiana zasad ewidencji powinna mieć uzasadnienie we wskazaniu w przepisach wewnętrznych, że ponoszone koszty działalności podstawowej ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” oraz na usunięciu z wykazu kont syntetycznych kont zespołu 5,

b) przyjęciu w opisie kont 011 „Środki trwałe”, 013 „Pozostałe środki trwałe”, 071 „Umorzenie środków trwałych…”, 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych…” i 080 „Inwestycje (środki trwałe w budowie)” zasad dokonywania zapisów wykazujących sprzeczność z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia, co polegało głównie na nieuzasadnionym przewidywaniu dokonywania operacji na tych kontach w korespondencji z kontem 800 „Fundusz jednostki” (np. przyjęcie używanego środka trwałego zapisem Wn 011 – Ma 800),

c) pominięciu w opisie kont 740 „Dotacje i środki na inwestycje” i 760 „Pozostałe przychody operacyjne” operacji istotnych dla ustalania wyniku finansowego, polegających na księgowaniu zapisem Wn 740 – Ma 800 lub 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów” środków zakładu wykorzystanych lub przeznaczonych na finansowanie inwestycji oraz zapisem Wn 800 – Ma 760 równowartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez zakład, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na sfinansowanie których zakład otrzymał środki pieniężne,

d) zamieszczeniu w zakładowym planie kont konta 810 „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje”, które występuje wyłącznie w jednostkach budżetowych, a w opisie konta 800 – operacji związanej z przeksięgowaniem wydatków budżetowych, występującej również tylko w jednostkach budżetowych,

e) nieokreśleniu zasad funkcjonowania konta 310 „Materiały” w sposób adekwatny do sposobu jego wykorzystywania w zakładzie. Jak wynika z ustaleń zawartych na str. 33-34 protokołu kontroli, opis konta nie wskazuje, aby służyło ono wyłącznie do ewidencji artykułów żywnościowych. Również z instrukcji gospodarki magazynowej nie wynika, aby gospodarka ta była ograniczona tylko do artykułów żywnościowych.

 

         W wyniku kontroli prawidłowości zapisów w ewidencji księgowej w świetle przepisów ustawy o rachunkowości i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości… stwierdzono, że:

a) przychody środków trwałych z zakupu są ujmowane na koncie 011 z bezpodstawnym wykorzystaniem – jako konta przeciwstawnego – konta 800 – str. 11-12 protokołu kontroli,

b) mimo przyjęcia w polityce rachunkowości, że inwentarz żywy (konie) jest umarzany jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu oddania do używania, ewidencja inwentarza żywego jest prowadzona na koncie 011, a umorzenie księgowane zapisem Wn 400 „Amortyzacja” – Ma 071. Zgodnie z przyjętymi w zakładzie zasadami wartość zakupionych koni powinna być ujmowana na koncie 013, a jednorazowe umorzenie zapisem Wn 401 „Zużycie materiałów i energii” – Ma 072. W związku z błędną ewidencją nieprawidłowo zakwalifikowano też w 2014 r. wydatek w kwocie 8.500 zł na zakup 2 koni, ujmując go w par. 6080 „Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych”. Stosownie do przyjętych zasad ewidencji zakup ten powinien stanowić koszt w par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”, co powinno przekładać się na odmienne ujęcie tej operacji w księgach i – w konsekwencji – skutkować innymi danymi w sprawozdaniu Rb-30S i sprawozdawczości finansowej, w tym w zakresie wyniku netto, co szczegółowo przedstawiono na str. 15-16 protokołu kontroli,  

c) w 2012 i 2013 r. nie ujmowano na koncie 760 równowartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na sfinansowanie których zakład otrzymał środki pieniężne, co skutkowało błędnymi danymi w ewidencji i sprawozdawczości za te lata; w ewidencji i sprawozdawczości za 2014 r. dane w tym zakresie ujęto prawidłowo – str. 13-15 protokołu kontroli,

d) do konta 131 „Rachunek bieżący” jest prowadzona ewidencja księgowa według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków; prowadzenie do konta rachunku bankowego zakładu budżetowego ewidencji według podziałek klasyfikacji budżetowej jest zbędne, ponieważ nie uzasadniają go spoczywające na zakładzie obowiązki sprawozdawcze – str. 12 protokołu kontroli,

e) saldo Ma konta 201 „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami”, poza saldami oznaczającymi stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług wobec 17 kontrahentów  w łącznej kwocie 30.042,10 zł, zawierało na koniec 2014 r. zobowiązanie wobec Urzędu Miejskiego w Supraślu z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 17.612 zł. Zobowiązania z tego tytułu powinny być ewidencjonowane na koncie 225 „Rozrachunki z budżetami”, przy czym rzeczywista kwota zobowiązań zakładu z tytułu podatku od nieruchomości na koniec 2014 r. wynosiła nie 17.612 zł lecz 134.072 zł; różnica w kwocie 116.460 zł wynika z nieujęcia w księgach rachunkowych 2014 r. niezapłaconego podatku za 2013 i 2014 r., rozłożonego na raty miesięczne podlegające zapłacie w 2015 r. (63.528 zł)  i 2016 r. (52.932 zł). W wyniku kontroli ujęto w księgach zakładu, na koncie 225, pełną kwotę zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości oraz wynikających stąd kosztów. W dniu 26 lutego 2015 r. sporządzono korektę sprawozdania Rb-30S za 2014 r. Uwagi kontrolującego uwzględniono również przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2014 r. – str. 15, 17 i 19 protokołu kontroli,

f) kwoty wynagrodzeń podlegających przekazaniu na rachunki bankowe pracowników są przenoszone z konta 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” na konto 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” (obroty strony Wn i Ma wynoszą po 411.576 zł). Stosowane rozwiązane jest niezgodne z opisem tych kont, zarówno zawartym w zakładowym planie kont jak i wynikającym z załącznika nr 3 do rozporządzenia – str. 28 protokołu kontroli.

 

         W wyniku analizy planu finansowego POSiR na 2014 r. stwierdzono, że:

a) plan przychodów nie zakładał przychodów w paragrafie 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy…” z tytułu najmu domu mieszkalnego, a uzyskane w 2014 r. przychody z tego tytułu w wysokości 4.967,91 zł zostały sklasyfikowane jako przychody ze sprzedaży usług w paragrafie 0830 „Wpływy z usług”,

b) dopiero w ostatniej wersji planu przyjęto przychody z tytułu równowartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na sfinansowanie których  zakład otrzymał środki pieniężne.

Ustalono, że w planie finansowym na 2015 r., opracowanym w styczniu 2015 r., przyjęto stan środków obrotowych na początek roku w wysokości 114.403 zł, przychody ogółem 1.898.800 zł (w tym przychody według paragrafów – 1.733.600 zł i równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz sfinansowanych z dotacji – 165.200 zł), koszty ogółem w kwocie 1.905.058 zł (w tym koszty według paragrafów wydatków 1.739.858 zł i amortyzację w kwocie 165.200 zł) oraz stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości 108.145 zł.  W związku z odniesieniem w koszty 2014 r. podatku od nieruchomości za 2013 i 2014 r. w pełnej wysokości określonej decyzją Burmistrza Supraśla, planowany stan środków obrotowych na początek 2015 r. powinien być zmniejszony o 116.460 zł, a koszt z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowany na 2015 r. w wysokości rat przypadających na ten rok zmniejszony o 63.528 zł (o ile w wyniku trwającego aktualnie postępowania podatkowego nie zostanie zwiększony o 70.303 zł podatek zadeklarowany na 2015 r.) – str. 23 protokołu kontroli.

          Badając prawidłowość danych zamieszczonych w sprawozdaniu Rb-30S sporządzonym za 2013 r. stwierdzono – oprócz wskazanych wyżej błędów będących wynikiem zaniechania ewidencji pozostałych przychodów operacyjnych odpowiadających równowartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których  zakład otrzymał środki pieniężne – że w części D. „Dane uzupełniające” w informacji o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego w poz. U 100 „Wydatki inwestycyjne” wykazano wartości zerowe, a w źródłach finansowania inwestycji z dotacji celowych wykazano kwotę 236.270,91 zł, a ze środków własnych – kwotę 57.645,77 zł. Z danych tych wynika, że w 2013 r. zostały poniesione wydatki inwestycyjne w wysokości 293.916,68 zł – str. 13-14 protokołu kontroli.

         Analiza sprawozdania Rb-Z za I kwartał 2014 r. wykazała, że pominięto w nim wymagalne zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w kwocie 19.637,49 zł. Zobowiązania dotyczyły wynagrodzeń Pana Dyrektora i głównej księgowej za styczeń, luty i marzec 2014 r. – zostały one uregulowane w maju i czerwcu 2014 r. Jak wyjaśniono kontrolującemu, wypłata wynagrodzeń w późniejszym terminie została dokonana za zgodą Pana Dyrektora i głównej księgowej i była spowodowana brakiem środków na rachunku, ponieważ przychody zakładu w okresie zimowym są znacznie niższe niż w innych okresach– str. 16 i 18 protokołu kontroli. 

W zestawieniu zmian w funduszu za 2013 r. w poz. I.1.4. „Środki na inwestycje” wykazano tylko otrzymane dotacje na inwestycje, w związku z czym kwota zwiększeń w tej pozycji została zaniżona o własne środki przeznaczone na finansowanie inwestycji, które zostały wykazane w poz. I.1.10 „Inne zwiększenia” – str. 16-17 protokołu kontroli.

 

Kontrolowana jednostka nie posiada opracowanych procedur wyłaniania wykonawców zamówień publicznych, do których ze względu na ich wartość nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.). Od dnia 16 kwietnia 2014 r. kwota, poniżej której nie ma obowiązku stosowania procedur Prawa zamówień publicznych wynosi 30.000 euro. Ustawa o finansach publicznych w art. 44 ust. 3 pkt 1 stanowi, iż wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Wewnętrzne procedury winny zaś zapewniać właściwe udokumentowanie przestrzegania tej zasady przy wyłanianiu wykonawców odpłatnych dostaw, robót i usług, do których nie mają zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych – str. 29 protokołu kontroli.

 

Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości i uchybienia były wynikiem nieprzestrzegania lub błędnej wykładni przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości zakładu budżetowego.

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki sektora finansów publicznych, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej, spoczywa na Panu Dyrektorze jako kierowniku jednostki, zgodnie z art. 53 ust. 1 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Do obowiązków kierownika jednostki należy też ustalenie i aktualizowanie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości, stosownie do art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości należą do głównego księgowego, stosownie do art. 54 ustawy o finansach publicznych.

 

Mając uwadze przedstawione nieprawidłowości, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Pisemne powierzenie głównej księgowej obowiązków i odpowiedzialności w zakresie wynikającym z art. 54 ustawy o finansach publicznych.

2. Dokonanie zmian w dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości w zakresie wskazanym w protokole kontroli i niniejszym wystąpieniu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

a) określenie, że w zakresie zasad ewidencji i  rozliczania kosztów działalności podstawowej w zakładzie stosowany jest wariant polegający na ujmowaniu kosztów działalności tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”,

b) wyeliminowanie sprzeczności między przyjętym opisem kont zespołu 0 „Majątek trwały” i zasadami wynikającymi z załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości…,

c) uzupełnienie opisu konta 740 o operacje związane z ewidencjonowaniem środków pieniężnych zakładu budżetowego wykorzystanych lub przeznaczonych na finansowanie inwestycji, zaś opisu konta 760 o zasady ewidencji równowartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na sfinansowanie których  zakład otrzymał środki pieniężne,

d) usunięcie z zakładowego planu kont konta 810, jako występującego wyłącznie w jednostkach budżetowych,

e) usunięcie z opisu konta 800 operacji przeksięgowania wydatków budżetowych, jako niewystępującej w zakładach budżetowych,

f) dostosowanie opisu konta 310 i zasad gospodarki magazynowej do faktycznych rozwiązań stosowanych w zakładzie, polegających na objęciu ewidencją magazynową wyłącznie artykułów żywnościowych.

3. Zobowiązanie głównej księgowej do wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania operacji w księgach rachunkowych, poprzez:

a) zaprzestanie ewidencjonowania operacji przyjęcia środków trwałych z zakupu z wykorzystaniem konta 800,

b) przeksięgowanie z konta 011 na konto 013 wartości początkowej inwentarza żywego (koni), a z konta 071 na konto 072 dotychczasowego umorzenia tych składników majątkowych,

c) klasyfikowanie kosztów zakupu inwentarza żywego w par. 4210,

d) zaniechanie prowadzenia ewidencji szczegółowej do konta 131 według podziałek klasyfikacji budżetowej,

e)  zaprzestanie przenoszenia z konta 231 na konto 234 kwot wynagrodzeń pracowników podlegających przekazaniu na ich rachunki bankowe,

f) bieżące ujmowanie w ewidencji księgowej zobowiązań wynikających z decyzji podatkowych Burmistrza Supraśla.

4. Dokonanie zmian w planie finansowym zakładu na 2015 r., polegających na:

a) uwzględnieniu stanu środków obrotowych na początek 2015 r. w wysokości  zmniejszonej w związku z faktem ujęcia w księgach 2014 r., na podstawie ustaleń kontroli, kosztów z tytułu podatku od nieruchomości wynoszących 116.460 zł i dokonanej w następstwie tej operacji korekty sprawozdania Rb-30S za 2014 r.,

b) przeniesieniu przychodów z tytułu najmu budynku mieszkalnego z paragrafu 0830 do paragrafu 0750,

c) zmniejszeniu kosztów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę zobowiązań podatkowych za lata 2013-2014, podlegających zapłacie w 2015 r. w wysokości 63.528 zł, a ujętych jako koszty w księgach 2014 r. w wyniku kontroli,

d) uwzględnieniu w stanie zobowiązań na koniec 2015 r. kwoty 52.932 zł oznaczającej raty zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości podlegające zapłacie w 2016 r.

5. W zakresie sprawozdawczości:

a) prawidłowe wypełnianie części D sprawozdania Rb-30S w zakresie wydatków na inwestycje,

b) wykazywanie w sprawozdaniu Rb-Z zobowiązań wymagalnych, tj. bezspornych zobowiązań, których termin płatności minął a nie są przedawnione lub umorzone,

c) wykazywanie zwiększeń funduszu z tytułu środków własnych wykorzystanych na inwestycje w poz. I.1.4. zestawienia zmian w funduszu.

6. Zapewnienie terminowego wypłacania wynagrodzeń.

7. Opracowanie wewnętrznych procedur regulujących zasady wyłaniania wykonawców zamówień, do których nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

 

O sposobie wykonania zaleceń proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków, za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

 

        Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

 

 

Do wiadomości:

Zarząd Powiatu Białostockiego

 

 

 

 

 

 

 

 

         W wyniku kontroli w ww. jednostce skierowano pismo z dnia 20 marca 2015 roku, do organu wykonawczego:

 

 

Zarząd

Powiatu Białostockiego

 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku przeprowadziła w okresie styczeń-luty 2015 roku problemową kontrolę gospodarki finansowej Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO” w Supraślu za 2014 rok i inne wybrane okresy. W załączeniu przekazuję egzemplarz wystąpienia pokontrolnego skierowanego do dyrektora POSiR, zawierającego opis stwierdzonych nieprawidłowości i wnioski zmierzające do ich usunięcia. Z ustaleń zawartych w protokole kontroli wynika również, że wyeliminowanie niektórych stwierdzonych uchybień wymaga podjęcia stosownych czynności przez Zarząd Powiatu.

Analiza statutu POSiR wykazała następujące nieścisłości:

- zakres zadań wynikający ze statutu tego zakładu budżetowego nie obejmuje działalności polegającej na wytwarzaniu i dostawie energii cieplnej. Faktycznie zakład dostarcza energię cieplną do budynków wspólnoty mieszkaniowej oraz budynków pozostałych po likwidacji Centrum Edukacji w Supraślu, przyjętych na stan Starostwa Powiatowego w Białymstoku,

- statut zakładu stanowi, że organizację i zasady działania POSiR, w tym szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu Białostockiego. Dotychczas Zarząd Powiatu Białostockiego nie podjął uchwały w  tej sprawie, a regulamin organizacyjny POSiR ustalił dyrektor Zakładu. Mając na uwadze istniejący stan faktyczny, akceptowany przez Zarząd Powiatu, a także wynikającą z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) ogólną odpowiedzialność kierownika każdej jednostki za gospodarkę finansową i organizację kontroli zarządczej, zasadne jest usunięcie ze statutu regulacji przewidującej uchwalanie regulaminu organizacyjnego POSiR przez Zarząd,

- jako podstawę gospodarki finansowej POSiR statut wskazuje roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki. Regulacja ta jest niezgodna z art. 15 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w myśl którego podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto analiza decyzji Nr 16/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomościami na rzecz POSiR wykazała, że jej treść ogranicza się do podania powierzchni i numerów geodezyjnych poszczególnych działek, ich oznaczenia według księgi wieczystej oraz przeznaczenie według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Supraśl. Brak postanowień, które można uznać za opis nieruchomości, będący elementem decyzji wymaganym przepisem art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, ze zm.). Za wykonanie dyspozycji przywołanego przepisu należy uznać w szczególności opis istniejącej zabudowy. Postanowienia w tym zakresie powinny być zawierane w treści wszystkich wydawanych przez Zarząd Powiatu decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu nieruchomościami.

 

 

          Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

Odsłon dokumentu: 116579896
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 116579896 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |