Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność kontrolna » Działalność kontrolna 2015

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Suchowoli  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Zambrowie  

zalecenia - Gmina Dobrzyniewo Duże  

zalecenia - Gmina Dubicze Cerkiewne  

zalecenia - Gmina Gródek  

zalecenia - Gmina Jasionówka  

zalecenia - Gmina Jeleniewo  

zalecenia - Gmina Jeleniewo  

zalecenia - Gmina Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Gmina Kołaki Kościelne  

zalecenia - Gmina Korycin  

zalecenia - Gmina Krasnopol  

zalecenia - Gmina Mały Płock  

zalecenia - Gmina Miastkowo  

zalecenia - Gmina Piątnica  

zalecenia - Gmina Poświętne  

zalecenia - Gmina Przerośl  

zalecenia - Gmina Sidra  

zalecenia - Gmina Turośl  

zalecenia - Gmina Wizna  

zalecenia - Gmina Wiżajny  

zalecenia - Gmina Zambrów  

zalecenia - Gmina Zawady  

zalecenia - Gminne Biuro Obsługi Szkół w Sidrze  

zalecenia - Miasto Brańsk  

zalecenia - Miasto Grajewo  

zalecenia - Miasto i Gmina Ciechanowiec  

zalecenia - Miasto i Gmina Czyżew  

zalecenia - Miasto i Gmina Goniądz  

zalecenia - Miasto i Gmina Kleszczele  

zalecenia - Miasto i Gmina Kleszczele  

zalecenia - Miasto i Gmina Suchowola  

zalecenia - Miasto i Gmina Tykocin  

zalecenia - Miasto i Gmina Zabłudów  

zalecenia - Miasto Sejny  

zalecenia - Miasto Siemiatycze  

zalecenia - Miasto Suwałki  

zalecenia - Miejski Dom Kultury w Grajewie  

zalecenia - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach  

zalecenia - Powiat Białostocki  

zalecenia - Powiat Bielski  

zalecenia - Powiat Zambrowski  

zalecenia - Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji BUKOWISKO w Supraślu  

zalecenia - Przedszkole Nr 1 w Siemiatyczach  

zalecenia - Przedszkole Nr 1 w Suwałkach  

zalecenia - Przedszkole Samorządowe w Gródku  

zalecenia - Przedszkole w Kleosinie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Wiźnie  

zalecenia - Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży  

zalecenia - Zespół Administracyjny Oświaty w Sejnach  

zalecenia - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół Gminy Turośl  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Piątnicy  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasionówce  

zalecenia - Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie  

zalecenia - Zespół Szkół i Przedszkola w Tykocinie  

zalecenia - Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 4 w Suwałkach  

zalecenia - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli  

zalecenia - Zespół Szkół w Brańsku  

zalecenia - Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej  

zalecenia - Zespół Szkół w Jeleniewie  

zalecenia - Zespół Szkół w Kleszczelach  

zalecenia - Zespół Szkół w Kołakach Kościelnych  

zalecenia - Zespół Szkół w Korycinie  

zalecenia - Zespół Szkół w Krasnopolu  

zalecenia - Zespół Szkół w Poświętnem  

zalecenia - Zespół Szkół w Zawadach  zalecenia - Przedszkole w Kleosinie

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2015-05-07 01:13
Data modyfikacji:  2015-05-07 01:13
Data publikacji:  2015-05-07 01:13
Wersja dokumentu:  1


Kontrola problemowa gospodarki finansowej

przeprowadzona w Przedszkolu w Kleosinie

przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24 marca 2015 roku (znak: RIO.I.6002-7/15), o treści jak niżej:

 

 

Pani

Teresa Seweryna Kozłowska

Dyrektor Przedszkola

w Kleosinie

 

W wyniku problemowej kontroli gospodarki finansowej Przedszkola w Kleosinie za 2014 rok i inne wybrane okresy, przeprowadzonej na podstawie art. 1 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.) przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, stwierdzono nieliczne uchybienia opisane w protokole kontroli, którego egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

Zakresem kontroli objęto zagadnienia organizacyjne, funkcjonowanie kontroli zarządczej, księgowość i sprawozdawczość, gospodarkę pieniężną i rozrachunki, plan finansowy i jego wykonanie, w tym zagadnienie osiągania przez jednostki samorządu terytorialnego wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 2014 r. poz. 191), zamówienia publiczne, gospodarkę składnikami majątku, inwentaryzację, rozliczenia z budżetem gminy.

 

W wyniku kontroli zagadnień organizacyjnych stwierdzono, że zarządzeniem z dnia 29 sierpnia 2014 r. wyznaczyła Pani M. Bańkowską – nauczyciela mianowanego – na społecznego zastępcę dyrektora wskazując, że pracownik będzie pełnił tę funkcję nieodpłatnie do odwołania. W myśl przepisów art. 60 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) koniecznym warunkiem powierzenia stanowiska kierowniczego w szkole (przez którą należy rozumieć także przedszkole zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy) jest określenie tego stanowiska w strukturze jednostki. Przywołana regulacja stanowi, że organizację szkoły określa jej statut. W przepisach art. 37 ustawy o systemie oświaty dodano, że w szkole, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej. Z kolei § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.) przewiduje, że stanowisko wicedyrektora przedszkola może być utworzone w przedszkolu liczącym co najmniej 6 oddziałów (lub posiadającym oddziały zlokalizowane w różnych miejscach, albo w którym co najmniej 2 oddziały pracują dłużej niż 10 godzin dziennie). Dodania wymaga, iż kontrolowana jednostka posiada 5 oddziałów przedszkolnych, które zlokalizowane są przy ul. Kruczkowskiego 4 w Kleosinie (3 oddziały) i przy ul. Tarasiuka 9 (2 oddziały). Na mocy zaś przepisów ust. 2 przywołanego § 12 rozporządzenia dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko wicedyrektora w innych przypadkach niż wyżej określone, a także – za zgodą organu prowadzącego – może tworzyć inne stanowiska kierownicze. Należy wskazać, że w statucie Przedszkola nie zawarto postanowień przewidujących utworzenie stanowiska zastępcy dyrektora. Nie stwierdzono przy tym, aby organ prowadzący na czas nieobecności dyrektora szkoły wyznaczył nauczyciela zastępującego Panią Dyrektor. W czasie przebywania na urlopie wypoczynkowym (w dniach od 23 stycznia do 10 lutego 2015 r.) upoważniła Pani M. Bańkowską odrębnym pismem do zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Przedszkola. Zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy o systemie oświaty w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący. Podobnie z treści § 11 pkt 7 statutu Przedszkola wynika, że w przypadku dłuższej nieobecności dyrektora zastępuje go inny nauczyciel tej placówki wyznaczony przez organ prowadzący – str. 3 protokołu kontroli.

 

Ostatnią inwentaryzację środków trwałych i pozostałych środków trwałych przeprowadzono według stanu na dzień 30 sierpnia 2012 r. na podstawie zarządzenia z dnia 24 sierpnia 2012 r., wydanego przez poprzedniego dyrektora Przedszkola. Przeprowadzona analiza dokumentacji inwentaryzacyjnej wykazała, że arkusze spisu z natury obejmowały również grunt (o wartości 5.634 zł) oraz wartości niematerialne i prawne (o wartości 8.451,36 zł). Zgodnie z przepisami art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, ze zm.) grunty oraz wartości niematerialne i prawne inwentaryzuje się w drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników – str. 19-21 protokołu kontroli.

 

Stwierdzone uchybienia były w głównej mierze wynikiem nieprzestrzegania bądź błędnej interpretacji przepisów prawnych dotyczących organizacji kierowania szkołą i realizacji obowiązków inwentaryzacyjnych.

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki sektora finansów publicznych, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej, spoczywa na Pani Dyrektor jako kierowniku jednostki, zgodnie z art. 53 ust. 1 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.).

Wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, stosownie do ustalonego zakresu czynności, należy do głównego księgowego. Prawa i obowiązki głównych księgowych określa art. 54 ustawy o finansach publicznych.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Podjęcie działań w celu formalnego uregulowania w statucie kwestii wyodrębnienia stanowiska zastępcy dyrektora w strukturze organizacyjnej Przedszkola, mając na uwadze tezy zawarte w części opisowej wystąpienia, dotyczące w szczególności zasięgania opinii lub zgody właściwych organów. W przypadku niewyodrębnienia stanowiska wicedyrektora wystąpienie do organu prowadzącego o wyznaczenie nauczyciela zastępującego Panią Dyrektor w czasie nieobecności.

2. Zaniechanie dokumentowania inwentaryzacji gruntów oraz wartości niematerialnych i prawnych w sposób właściwy dla metody spisu z natury.

 

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków, za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

         Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

 

                Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

          w Białymstoku

 

 

 

Do wiadomości:

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny

 

 

 

 

Odsłon dokumentu: 118093780
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 118093780 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |