Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność kontrolna » Działalność kontrolna 2015

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Suchowoli  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Zambrowie  

zalecenia - Gmina Dobrzyniewo Duże  

zalecenia - Gmina Dubicze Cerkiewne  

zalecenia - Gmina Gródek  

zalecenia - Gmina Jasionówka  

zalecenia - Gmina Jeleniewo  

zalecenia - Gmina Jeleniewo  

zalecenia - Gmina Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Gmina Kołaki Kościelne  

zalecenia - Gmina Korycin  

zalecenia - Gmina Krasnopol  

zalecenia - Gmina Mały Płock  

zalecenia - Gmina Miastkowo  

zalecenia - Gmina Piątnica  

zalecenia - Gmina Poświętne  

zalecenia - Gmina Przerośl  

zalecenia - Gmina Sidra  

zalecenia - Gmina Turośl  

zalecenia - Gmina Wizna  

zalecenia - Gmina Wiżajny  

zalecenia - Gmina Zambrów  

zalecenia - Gmina Zawady  

zalecenia - Gminne Biuro Obsługi Szkół w Sidrze  

zalecenia - Miasto Brańsk  

zalecenia - Miasto Grajewo  

zalecenia - Miasto i Gmina Ciechanowiec  

zalecenia - Miasto i Gmina Czyżew  

zalecenia - Miasto i Gmina Goniądz  

zalecenia - Miasto i Gmina Kleszczele  

zalecenia - Miasto i Gmina Kleszczele  

zalecenia - Miasto i Gmina Suchowola  

zalecenia - Miasto i Gmina Tykocin  

zalecenia - Miasto i Gmina Zabłudów  

zalecenia - Miasto Sejny  

zalecenia - Miasto Siemiatycze  

zalecenia - Miasto Suwałki  

zalecenia - Miejski Dom Kultury w Grajewie  

zalecenia - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach  

zalecenia - Powiat Białostocki  

zalecenia - Powiat Bielski  

zalecenia - Powiat Zambrowski  

zalecenia - Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji BUKOWISKO w Supraślu  

zalecenia - Przedszkole Nr 1 w Siemiatyczach  

zalecenia - Przedszkole Nr 1 w Suwałkach  

zalecenia - Przedszkole Samorządowe w Gródku  

zalecenia - Przedszkole w Kleosinie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Wiźnie  

zalecenia - Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży  

zalecenia - Zespół Administracyjny Oświaty w Sejnach  

zalecenia - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół Gminy Turośl  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Piątnicy  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasionówce  

zalecenia - Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie  

zalecenia - Zespół Szkół i Przedszkola w Tykocinie  

zalecenia - Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 4 w Suwałkach  

zalecenia - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli  

zalecenia - Zespół Szkół w Brańsku  

zalecenia - Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej  

zalecenia - Zespół Szkół w Jeleniewie  

zalecenia - Zespół Szkół w Kleszczelach  

zalecenia - Zespół Szkół w Kołakach Kościelnych  

zalecenia - Zespół Szkół w Korycinie  

zalecenia - Zespół Szkół w Krasnopolu  

zalecenia - Zespół Szkół w Poświętnem  

zalecenia - Zespół Szkół w Zawadach  zalecenia - Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2015-07-28 08:55
Data modyfikacji:  2015-07-28 08:55
Data publikacji:  2015-07-28 08:55
Wersja dokumentu:  1


Kontrola doraźna gospodarki finansowej

przeprowadzona w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu

przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Zespół w Łomży

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 21 lipca 2015 roku (znak: RIO.IV.6003-2/15), o treści jak niżej:

 

Pan

Krzysztof Pełszyk

Dyrektor

Szkoły Podstawowej

w Ciechanowcu

 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Zespół w Łomży przeprowadziła, na podstawie art. 1 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.), doraźną kontrolę gospodarki finansowej w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu, obejmując jej zakresem zagadnienia związane z osiąganiem przez gminę Ciechanowiec wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, ze zm.). Kontroli poddano prawidłowość ustalenia przez Szkołę danych na potrzeby sporządzenia przez Burmistrza Ciechanowca sprawozdania, o którym mowa w art. 30a ust. 4 Karty Nauczyciela, dotyczących przede wszystkim struktury zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli oraz faktycznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli poniesionych w 2014 r., a także prawidłowość ustalenia wysokości dodatków uzupełniających dla poszczególnych nauczycieli.

W wyniku kontroli stwierdzono uchybienie w zakresie prawidłowości ustalenia wydatków faktycznie poniesionych w 2014 r. na wynagrodzenia nauczycieli na wszystkich szczeblach awansu zawodowego. Do wydatków tych błędnie – w świetle art. 30a ust. 2 Karty Nauczyciela – zaliczono pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2014 r., faktycznie opłacone w styczniu 2015 r. Pochodne od wynagrodzeń należne za grudzień 2013 r. a odprowadzone w styczniu 2014 r., pomimo że objęte były planem finansowym na 2014 r., nie zostały uwzględnione w kwocie wydatków faktycznie poniesionych w 2014 r. Doprowadziło to do zawyżenia wydatków na wynagrodzenia faktycznie poniesionych w 2014 r.

W związku z tym korekcie podlegała różnica między wydatkami poniesionymi w 2014 r. na wynagrodzenia nauczycieli a sumą iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. Błędne ustalenie wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w 2014 r. spowodowało, że dodatki uzupełniające dla nauczycieli stażystów, mianowanych i dyplomowanych zostały zaniżone o łączną kwotę 2.757,15 zł.

W trakcie kontroli dokonano ponownego, prawidłowego naliczenia kwoty jednorazowych dodatków dla nauczycieli. Zapewniono o wypłacie pozostałej części zaniżonych dodatków w terminie najbliższej wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz o sporządzeniu stosownej korekty sprawozdania z osiągania przez  gminę wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2014 r. (podpisanie protokołu kontroli miało miejsce 3 lipca 2015 r.).

 

Stwierdzone uchybienie należy uznać za efekt błędnej interpretacji przepisów regulujących zasady ustalania danych na potrzeby sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. Jak wynika z ustaleń kontroli, czynności w powyższym zakresie dokonywane były przez specjalistę ds. płac. Z zakresu czynności tego pracownika nie wynika wprost przypisanie obowiązków obejmujących ustalanie danych na potrzeby analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Ustalanie kwoty wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli – na potrzeby sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego – na podstawie wydatków faktycznie poniesionych w roku, za który sporządzane jest sprawozdanie.

 

2. Dokonanie wypłaty poszczególnym nauczycielom kwot odpowiadających zaniżeniu jednorazowych dodatków uzupełniających za 2014 r., ustalonych podczas kontroli.

 

3. Sporządzenie korekty sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2014 r. oraz przekazanie go właściwym podmiotom.

 

4. Pisemne powierzenie właściwemu pracownikowi obowiązków w zakresie ustalania danych na potrzeby analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli.

 

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku Zespół Łomży w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartego w wystąpieniu wniosku, za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosku objętego zastrzeżeniem.

Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

          Zastępca  Prezesa

Regionalnej Izby Obrachunkowej

            w Białymstoku

 

 

 

Do wiadomości:

1. Burmistrz Ciechanowca

2. Regionalna Izba w Białymstoku

Zespół w Łomży

       

 

Odsłon dokumentu: 116581552
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 116581552 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |