Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność kontrolna » Działalność kontrolna 2015

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Suchowoli  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Zambrowie  

zalecenia - Gmina Dobrzyniewo Duże  

zalecenia - Gmina Dubicze Cerkiewne  

zalecenia - Gmina Gródek  

zalecenia - Gmina Jasionówka  

zalecenia - Gmina Jeleniewo  

zalecenia - Gmina Jeleniewo  

zalecenia - Gmina Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Gmina Kołaki Kościelne  

zalecenia - Gmina Korycin  

zalecenia - Gmina Krasnopol  

zalecenia - Gmina Mały Płock  

zalecenia - Gmina Miastkowo  

zalecenia - Gmina Piątnica  

zalecenia - Gmina Poświętne  

zalecenia - Gmina Przerośl  

zalecenia - Gmina Sidra  

zalecenia - Gmina Turośl  

zalecenia - Gmina Wizna  

zalecenia - Gmina Wiżajny  

zalecenia - Gmina Zambrów  

zalecenia - Gmina Zawady  

zalecenia - Gminne Biuro Obsługi Szkół w Sidrze  

zalecenia - Miasto Brańsk  

zalecenia - Miasto Grajewo  

zalecenia - Miasto i Gmina Ciechanowiec  

zalecenia - Miasto i Gmina Czyżew  

zalecenia - Miasto i Gmina Goniądz  

zalecenia - Miasto i Gmina Kleszczele  

zalecenia - Miasto i Gmina Kleszczele  

zalecenia - Miasto i Gmina Suchowola  

zalecenia - Miasto i Gmina Tykocin  

zalecenia - Miasto i Gmina Zabłudów  

zalecenia - Miasto Sejny  

zalecenia - Miasto Siemiatycze  

zalecenia - Miasto Suwałki  

zalecenia - Miejski Dom Kultury w Grajewie  

zalecenia - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach  

zalecenia - Powiat Białostocki  

zalecenia - Powiat Bielski  

zalecenia - Powiat Zambrowski  

zalecenia - Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji BUKOWISKO w Supraślu  

zalecenia - Przedszkole Nr 1 w Siemiatyczach  

zalecenia - Przedszkole Nr 1 w Suwałkach  

zalecenia - Przedszkole Samorządowe w Gródku  

zalecenia - Przedszkole w Kleosinie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Wiźnie  

zalecenia - Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży  

zalecenia - Zespół Administracyjny Oświaty w Sejnach  

zalecenia - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół Gminy Turośl  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Piątnicy  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasionówce  

zalecenia - Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie  

zalecenia - Zespół Szkół i Przedszkola w Tykocinie  

zalecenia - Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 4 w Suwałkach  

zalecenia - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli  

zalecenia - Zespół Szkół w Brańsku  

zalecenia - Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej  

zalecenia - Zespół Szkół w Jeleniewie  

zalecenia - Zespół Szkół w Kleszczelach  

zalecenia - Zespół Szkół w Kołakach Kościelnych  

zalecenia - Zespół Szkół w Korycinie  

zalecenia - Zespół Szkół w Krasnopolu  

zalecenia - Zespół Szkół w Poświętnem  

zalecenia - Zespół Szkół w Zawadach  zalecenia - Zespół Szkół w Kołakach Kościelnych

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2015-12-11 08:56
Data modyfikacji:  2015-12-11 08:56
Data publikacji:  2015-12-11 08:56
Wersja dokumentu:  1


Kontrola doraźna gospodarki finansowej

przeprowadzona w Zespole Szkół w Kołakach Kościelnych

przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Zespół w Łomży

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 27 listopada 2015 roku (znak: RIO.IV.6003-3/15), o treści jak niżej:

 

Pan

Janusz Grodzki

Dyrektor Zespołu Szkół

w Kołakach Kościelnych

        

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Zespół w Łomży przeprowadziła, na podstawie art. 1 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.), doraźną kontrolę gospodarki finansowej w Zespole Szkół w Kołakach Kościelnych, obejmując jej zakresem zagadnienia związane z osiąganiem przez gminę Kołaki Kościelne wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, ze zm.). Kontroli poddano prawidłowość ustalenia przez Zespół Szkół danych na potrzeby sporządzenia przez Wójta Gminy Kołaki Kościelne sprawozdania, o którym mowa w art. 30a ust. 4 Karty Nauczyciela, dotyczących przede wszystkim struktury zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli oraz faktycznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli poniesionych w 2014 r., a także prawidłowości ustalenia wysokości oraz terminowości wypłaty dodatków uzupełniających dla poszczególnych nauczycieli.

W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia w przedmiocie prawidłowości ustalenia wydatków faktycznie poniesionych w 2014 r. na wynagrodzenia nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych. Do wydatków tych błędnie – w świetle art. 30a ust. 2 Karty Nauczyciela – zaliczono pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2014 r., faktycznie opłacone w styczniu 2015 r. Z kolei pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2013 r. a opłacone w styczniu 2014 r. nie zostały uwzględnione w kwocie wydatków faktycznie poniesionych w 2014 r. Ponadto w wyniku błędu rachunkowego uwzględniono nieprawidłową kwotę wydatków na wynagrodzenia nauczycieli kontraktowych, zaniżając wydatki o kwotę 600 zł. Wskazane błędy doprowadziły do zaniżenia wydatków poniesionych w 2014 r. na wynagrodzenia nauczycieli kontraktowych i mianowanych oraz zawyżenia wydatków na wynagrodzenia nauczycieli dyplomowanych.

W związku z tym korekcie podlegała różnica między wydatkami poniesionymi w 2014 r. na wynagrodzenia nauczycieli a sumą iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. Błędne ustalenie kwoty poniesionych wydatków spowodowało, że kwota podlegająca podziałowi w formie dodatków uzupełniających dla nauczycieli kontraktowych została zawyżona o 485,24 zł, natomiast dla nauczycieli dyplomowanych została zaniżona o 1.587,18 zł.

W trakcie kontroli dokonano ponownego, prawidłowego naliczenia kwoty jednorazowych dodatków dla poszczególnych nauczycieli kontraktowych i dyplomowanych oraz sporządzono stosowną korektę sprawozdania z osiągania przez gminę wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2014 r. Jak wynika z dokumentacji posiadanej przez Izbę na dzień 27 listopada 2015 r. korekta sprawozdania nie została przekazana RIO w Białymstoku. Zalecenie w sprawie przekazania sporządzonej podczas kontroli korekty sprawozdania za 2014 r. RIO w Białymstoku oraz pozostałym podmiotom wymienionym w art. 30a ust. 5 Karty Nauczyciela wystosuję do Wójta Gminy Kołaki Kościelne w wystąpieniu sporządzonym na podstawie ustaleń kompleksowej kontroli gospodarki finansowej.

Ponadto kontrola wykazała naruszenie art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela polegające na wypłaceniu dodatków uzupełniających za 2014 r. po 31 stycznia 2015 r. Wypłata nastąpiła w dniu 23 lutego 2015 r. Jak wynika z wyjaśnienia Pana Dyrektora nieterminowe wypłacenie dodatków było spowodowane brakiem zasilenia naszego rachunku przez organ prowadzący. Nadmienić należy, że nieprawidłowość polegająca na nieterminowym wypłacaniu dodatków uzupełniających była przedmiotem zaleceń pokontrolnych skierowanych do Wójta Gminy Kołaki Kościelne po kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy przeprowadzonej w 2012 r. Stosowne zalecenie zostanie wystosowane do Wójta także po kompleksowej kontroli przeprowadzonej w 2015 r.

 

Stwierdzone uchybienia w ustalaniu wysokości wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli należy uznać za efekt błędnej interpretacji przepisów regulujących zasady ustalania kwoty wydatków poniesionych w danym roku na wynagrodzenia nauczycieli. Jak wynika z protokołu kontroli, żadnemu pracownikowi nie przypisano wprost zakresem czynności obowiązków w zakresie ustalania danych na potrzeby sporządzenia sprawozdania z osiągania wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Ustalanie kwoty wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli – na potrzeby sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego – na podstawie wydatków faktycznie poniesionych w roku, za który sporządzane jest sprawozdanie.

2. Dokonanie wypłaty nauczycielom dyplomowanym kwot odpowiadających zaniżeniu jednorazowych dodatków uzupełniających za 2014 r., ustalonych podczas kontroli, oraz wystąpienie do nauczycieli kontraktowych, którym wypłacono zawyżone dodatki, o ich dobrowolny zwrot w części przekraczającej prawidłowo ustaloną wysokość.

3. Pisemne powierzenie właściwemu pracownikowi obowiązków w zakresie ustalania danych na potrzeby analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli.

 

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku Zespół Łomży w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartego w wystąpieniu wniosku, za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosku objętego zastrzeżeniem.

Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

        Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

 

 

 

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Kołaki Kościelne

2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

Zespół w Łomży

 

 

 

 

Odsłon dokumentu: 117496735
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 117496735 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |