Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność kontrolna » Działalność kontrolna 2015

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Suchowoli  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Zambrowie  

zalecenia - Gmina Dobrzyniewo Duże  

zalecenia - Gmina Dubicze Cerkiewne  

zalecenia - Gmina Gródek  

zalecenia - Gmina Jasionówka  

zalecenia - Gmina Jeleniewo  

zalecenia - Gmina Jeleniewo  

zalecenia - Gmina Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Gmina Kołaki Kościelne  

zalecenia - Gmina Korycin  

zalecenia - Gmina Krasnopol  

zalecenia - Gmina Mały Płock  

zalecenia - Gmina Miastkowo  

zalecenia - Gmina Piątnica  

zalecenia - Gmina Poświętne  

zalecenia - Gmina Przerośl  

zalecenia - Gmina Sidra  

zalecenia - Gmina Turośl  

zalecenia - Gmina Wizna  

zalecenia - Gmina Wiżajny  

zalecenia - Gmina Zambrów  

zalecenia - Gmina Zawady  

zalecenia - Gminne Biuro Obsługi Szkół w Sidrze  

zalecenia - Miasto Brańsk  

zalecenia - Miasto Grajewo  

zalecenia - Miasto i Gmina Ciechanowiec  

zalecenia - Miasto i Gmina Czyżew  

zalecenia - Miasto i Gmina Goniądz  

zalecenia - Miasto i Gmina Kleszczele  

zalecenia - Miasto i Gmina Kleszczele  

zalecenia - Miasto i Gmina Suchowola  

zalecenia - Miasto i Gmina Tykocin  

zalecenia - Miasto i Gmina Zabłudów  

zalecenia - Miasto Sejny  

zalecenia - Miasto Siemiatycze  

zalecenia - Miasto Suwałki  

zalecenia - Miejski Dom Kultury w Grajewie  

zalecenia - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach  

zalecenia - Powiat Białostocki  

zalecenia - Powiat Bielski  

zalecenia - Powiat Zambrowski  

zalecenia - Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji BUKOWISKO w Supraślu  

zalecenia - Przedszkole Nr 1 w Siemiatyczach  

zalecenia - Przedszkole Nr 1 w Suwałkach  

zalecenia - Przedszkole Samorządowe w Gródku  

zalecenia - Przedszkole w Kleosinie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Wiźnie  

zalecenia - Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży  

zalecenia - Zespół Administracyjny Oświaty w Sejnach  

zalecenia - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół Gminy Turośl  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Piątnicy  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasionówce  

zalecenia - Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie  

zalecenia - Zespół Szkół i Przedszkola w Tykocinie  

zalecenia - Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 4 w Suwałkach  

zalecenia - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli  

zalecenia - Zespół Szkół w Brańsku  

zalecenia - Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej  

zalecenia - Zespół Szkół w Jeleniewie  

zalecenia - Zespół Szkół w Kleszczelach  

zalecenia - Zespół Szkół w Kołakach Kościelnych  

zalecenia - Zespół Szkół w Korycinie  

zalecenia - Zespół Szkół w Krasnopolu  

zalecenia - Zespół Szkół w Poświętnem  

zalecenia - Zespół Szkół w Zawadach  zalecenia - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2015-12-11 08:57
Data modyfikacji:  2015-12-11 08:57
Data publikacji:  2015-12-11 08:57
Wersja dokumentu:  1


Kontrola doraźna gospodarki finansowej

przeprowadzona w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku

przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Zespół w Łomży

 

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 27 listopada 2015 roku (znak: RIO.IV.6003-4/15), o treści jak niżej:

 

 

Pani

Alina Urszula Duchnowska

Dyrektor

Zespołu Obsługi Placówek

Oświatowych w Małym Płocku

 

        

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Zespół w Łomży przeprowadziła, na podstawie art. 1 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.), doraźną kontrolę gospodarki finansowej w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku, obejmując jej zakresem zagadnienia związane z osiąganiem przez gminę Mały Płock wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, ze zm.). Kontroli poddano prawidłowość ustalenia przez ZOPO danych na potrzeby sporządzenia przez Wójta Gminy Mały Płock sprawozdania, o którym mowa w art. 30a ust. 4 Karty Nauczyciela, dotyczących przede wszystkim struktury zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli oraz faktycznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli poniesionych w 2014 r., a także prawidłowości ustalenia wysokości oraz terminowość wypłaty dodatków uzupełniających dla poszczególnych nauczycieli.

W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia w przedmiocie prawidłowości ustalenia wydatków faktycznie poniesionych w 2014 r. na wynagrodzenia nauczycieli na każdym stopniu awansu zawodowego nauczycieli. Do wydatków tych błędnie – w świetle art. 30a ust. 2 Karty Nauczyciela – zaliczono pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2014 r., faktycznie opłacone w styczniu 2015 r. Z kolei pochodne od wynagrodzeń należne za grudzień 2013 r. a opłacone w styczniu 2014 r. nie zostały uwzględnione w kwocie wydatków faktycznie poniesionych w 2014 r. Doprowadziło to do zaniżenia, we wszystkich grupach awansu zawodowego nauczycieli, wydatków na wynagrodzenia faktycznie poniesionych w 2014 r.

W związku z tym korekcie podlegała różnica między wydatkami poniesionymi w 2014 r. na wynagrodzenia nauczycieli a sumą iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. Błędne ustalenie kwoty wydatków spowodowało, że kwota podlegająca podziałowi w formie dodatków uzupełniających dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych za 2014 r. została zawyżona o odpowiednio: 300,67 zł, 245,82 zł i 1.949 zł – łącznie zawyżono wypłacone dodatki uzupełniające o 2.495,49 zł.

W trakcie kontroli dokonano ponownego, prawidłowego naliczenia kwoty jednorazowych dodatków uzupełniających dla poszczególnych nauczycieli oraz sporządzono stosowną korektę sprawozdania z osiągania przez gminę wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2014 r. Jak wynika z dokumentacji posiadanej przez Izbę na dzień 27 listopada 2015 r. korekta sprawozdania nie została przekazana do RIO w Białymstoku. Zalecenie w sprawie przekazania sporządzonej podczas kontroli korekty sprawozdania za 2014 r. RIO w Białymstoku oraz pozostałym podmiotom wymienionym w art. 30a ust. 5 Karty Nauczyciela wystosuję do Wójta Gminy Mały Płock w wystąpieniu sporządzonym na podstawie ustaleń kompleksowej kontroli gospodarki finansowej.

 

Stwierdzone uchybienia należy uznać za efekt błędnej interpretacji przepisów regulujących zasady ustalania kwoty wydatków poniesionych w danym roku na wynagrodzenia nauczycieli. Od dnia 8 czerwca 2015 r. obowiązki w zakresie przeprowadzania analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli powierzone są zakresem czynności inspektorowi ds. kadrowo-płacowych. W czasie sporządzania sprawozdania za 2014 r. obowiązki w zakresie ustalania danych nie były precyzyjnie powierzone w formie pisemnej.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Ustalanie kwoty wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli – na potrzeby sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego – na podstawie wydatków faktycznie poniesionych w roku, za który sporządzane jest sprawozdanie.

 

2. Wystąpienie do nauczycieli, którym wypłacono zawyżone dodatki o ich dobrowolny zwrot w części przekraczającej prawidłowo ustaloną wysokość.

 

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku Zespół Łomży w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartego w wystąpieniu wniosku, za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosku objętego zastrzeżeniem.

Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

        Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Mały Płock

2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

Zespół w Łomży

 

Odsłon dokumentu: 117495814
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 117495814 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |