Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność kontrolna » Działalność kontrolna 2015

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Suchowoli  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Zambrowie  

zalecenia - Gmina Dobrzyniewo Duże  

zalecenia - Gmina Dubicze Cerkiewne  

zalecenia - Gmina Gródek  

zalecenia - Gmina Jasionówka  

zalecenia - Gmina Jeleniewo  

zalecenia - Gmina Jeleniewo  

zalecenia - Gmina Juchnowiec Kościelny  

zalecenia - Gmina Kołaki Kościelne  

zalecenia - Gmina Korycin  

zalecenia - Gmina Krasnopol  

zalecenia - Gmina Mały Płock  

zalecenia - Gmina Miastkowo  

zalecenia - Gmina Piątnica  

zalecenia - Gmina Poświętne  

zalecenia - Gmina Przerośl  

zalecenia - Gmina Sidra  

zalecenia - Gmina Turośl  

zalecenia - Gmina Wizna  

zalecenia - Gmina Wiżajny  

zalecenia - Gmina Zambrów  

zalecenia - Gmina Zawady  

zalecenia - Gminne Biuro Obsługi Szkół w Sidrze  

zalecenia - Miasto Brańsk  

zalecenia - Miasto Grajewo  

zalecenia - Miasto i Gmina Ciechanowiec  

zalecenia - Miasto i Gmina Czyżew  

zalecenia - Miasto i Gmina Goniądz  

zalecenia - Miasto i Gmina Kleszczele  

zalecenia - Miasto i Gmina Kleszczele  

zalecenia - Miasto i Gmina Suchowola  

zalecenia - Miasto i Gmina Tykocin  

zalecenia - Miasto i Gmina Zabłudów  

zalecenia - Miasto Sejny  

zalecenia - Miasto Siemiatycze  

zalecenia - Miasto Suwałki  

zalecenia - Miejski Dom Kultury w Grajewie  

zalecenia - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach  

zalecenia - Powiat Białostocki  

zalecenia - Powiat Bielski  

zalecenia - Powiat Zambrowski  

zalecenia - Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji BUKOWISKO w Supraślu  

zalecenia - Przedszkole Nr 1 w Siemiatyczach  

zalecenia - Przedszkole Nr 1 w Suwałkach  

zalecenia - Przedszkole Samorządowe w Gródku  

zalecenia - Przedszkole w Kleosinie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Wiźnie  

zalecenia - Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży  

zalecenia - Zespół Administracyjny Oświaty w Sejnach  

zalecenia - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół Gminy Turośl  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Piątnicy  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasionówce  

zalecenia - Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie  

zalecenia - Zespół Szkół i Przedszkola w Tykocinie  

zalecenia - Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 4 w Suwałkach  

zalecenia - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli  

zalecenia - Zespół Szkół w Brańsku  

zalecenia - Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej  

zalecenia - Zespół Szkół w Jeleniewie  

zalecenia - Zespół Szkół w Kleszczelach  

zalecenia - Zespół Szkół w Kołakach Kościelnych  

zalecenia - Zespół Szkół w Korycinie  

zalecenia - Zespół Szkół w Krasnopolu  

zalecenia - Zespół Szkół w Poświętnem  

zalecenia - Zespół Szkół w Zawadach  zalecenia - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2016-01-08 08:32
Data modyfikacji:  2016-01-08 08:33
Data publikacji:  2016-01-08 08:33
Wersja dokumentu:  1


Kontrola problemowa gospodarki finansowej

przeprowadzona w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach

przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15 grudnia 2015 roku (znak: RIO.I.6002-15/15), o treści jak niżej:

 

 

Pan

Mariusz Pyzowski

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Siemiatyczach

 

W wyniku problemowej kontroli gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach za 2014 rok i inne wybrane okresy, przeprowadzonej na podstawie art. 1 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1113, ze zm.) przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, stwierdzono uchybienia opisane w protokole kontroli, którego egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

Zakresem kontroli objęto zagadnienia organizacyjne, funkcjonowanie kontroli zarządczej, księgowość i sprawozdawczość, gospodarkę pieniężną i rozrachunki, plan finansowy i jego wykonanie, gospodarkę składnikami majątku, inwentaryzację, rozliczenia z budżetem miasta.

 

Analiza regulacji wewnętrznych wykazała, że w kontrolowanej jednostce nie zostały ustanowione pisemne procedury wyboru wykonawców zamówień publicznych w wartości poniżej 30.000 euro, tj. zamówień do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.). Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.), wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Wewnętrzne procedury powinny zatem zapewniać właściwe udokumentowanie przestrzegania tej zasady przy zlecaniu odpłatnych dostaw, robót i usług. Dodania wymaga, iż w praktyce przy wyborze wykonawców stosowano procedurę kierowania zapytań ofertowych do minimum 3 wykonawców, co czyni zadość przywołanej wyżej zasadzie – str. 23-24 protokołu kontroli.

 

Badając regulacje opisujące przyjęte przez kontrolowaną jednostkę zasady rachunkowości oraz poprawność zapisów w księgach rachunkowych, w świetle przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, ze zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289), stwierdzono, że:

a) na koncie 810 „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje” nie została ujęta równowartość wydatków dokonanych przez kontrolowaną jednostkę ze środków z budżetu na finansowanie inwestycji, które wyniosły 19.443 zł. W efekcie na koncie 800 „Fundusz jednostki” nie wystąpiły zapisy zwiększające fundusz w związku z wykorzystaniem środków budżetu miasta na finansowanie inwestycji i zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także zapisy zmniejszające fundusz z tytułu przeksięgowania z konta 810 równowartości środków wykorzystanych na finansowanie wydatków inwestycyjnych – str. 4-5 protokołu kontroli,

b) kontrolowana jednostka postanowieniami polityki rachunkowości przyjęła zasadę odpisywania w koszty rzeczowych składników majątku obrotowego połączoną z ustalaniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy. Jednocześnie w przepisach wewnętrznych zawarto postanowienia wskazujące na zaniechanie wyceny ustalonego na dzień bilansowy stanu paliwa i korygowania kosztów zakupu paliwa na koniec roku ze względu na niską wartość materiałów i ciągłość zakupów. Z przywołanych regulacji, wprowadzonych w ramach uproszczeń, o których mowa w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, nie wynikało odstąpienie od obowiązku ustalania stanu paliwa na dzień bilansowy, nakazanego w związku z przyjętą metody ewidencji (art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy). Pomimo tego nie stwierdzono, aby na koniec 2014 r. jednostka przeprowadziła inwentaryzację paliwa, czym naruszono regulacje wewnętrzne oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 26 ustawy – str. 5 i 21-22 protokołu kontroli.

 

         Kontrola realizacji dochodów MOSiR z najmu hali widowiskowo-sportowej (w części dotyczącej tzw. wejść indywidualnych) wykazała, iż poboru opłat na podstawie dowodów „Kasa przyjmie” (stanowiących druki ścisłego zarachowania) dokonywał kierownik hali. Stwierdzono, iż pobraną gotówkę rozliczał z kasą MOSiR w okresach miesięcznych, podczas gdy z zakresu obowiązków nadanych temu pracownikowi w maju 2014 r. wynika, iż rozliczenia gotówki powinny być dokonywane w okresach tygodniowych – str. 14-15 protokołu kontroli.

 

Stwierdzone w wyniku kontroli uchybienia były wynikiem nieprzestrzegania lub błędnej interpretacji przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości jednostek budżetowych oraz nieprawidłowej organizacji kontroli zarządczej.

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki sektora finansów publicznych, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej, spoczywa na Panu Dyrektorze jako kierowniku jednostki, zgodnie z art. 53 ust. 1 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, stosownie do ustalonego zakresu czynności, należy do głównego księgowego. Prawa i obowiązki głównych księgowych określa art. 54 ustawy o finansach publicznych.

 

Mając uwadze przedstawione nieprawidłowości, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Wprowadzenie pisemnych procedur regulujących zasady wyboru wykonawców zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro.

 

2. Wskazanie głównemu księgowemu na obowiązek ewidencjonowania na koncie 810 – w korespondencji z kontem 800 – równowartości wydatków dokonanych ze środków budżetu na inwestycje.

 

3. Przeprowadzanie inwentaryzacji stanu paliwa na koniec roku, stosownie do przepisów art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 26 ustawy o rachunkowości, mając na uwadze wybraną przez Pana metodę ewidencji tego rodzaju materiałów.

 

4. Egzekwowanie od kierownika hali widowiskowo-sportowej realizacji obowiązków przypisanych mu zakresem czynności, związanych z terminowym rozliczaniem wpłat za korzystanie z hali.

 

O sposobie wykonania zaleceń proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków, za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

 

                 Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

         w Białymstoku

 

 

 

Do wiadomości:

Burmistrz Siemiatycz

Odsłon dokumentu: 116538720
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 116538720 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |