Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność kontrolna » Działalność kontrolna 2016

...  

zalecenia - Gmina Augustów  

zalecenia - Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku  

zalecenia - Gmina Czeremcha  

zalecenia - Gmina Grabowo  

zalecenia - Gmina Grajewo  

zalecenia - Gmina Kolno  

zalecenia - Gmina Krypno  

zalecenia - Gmina Kulesze Kościelne  

zalecenia - Gmina Narew  

zalecenia - Gmina Narewka  

zalecenia - Gmina Nowinka  

zalecenia - Gmina Nowy Dwór  

zalecenia - Gmina Płaska  

zalecenia - Gmina Suwałki  

zalecenia - Gmina Wysokie Mazowieckie  

zalecenia - Gmina Wyszki  

zalecenia - Gminne Przedszkole w Michałowie  

zalecenia - Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Suwałkach  

zalecenia - II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie  

zalecenia - Miasto Białystok  

zalecenia - Miasto Hajnówka  

zalecenia - Miasto i Gmina Choroszcz  

zalecenia - Miasto i Gmina Knyszyn  

zalecenia - Miasto i Gmina Lipsk  

zalecenia - Miasto i Gmina Michałowo  

zalecenia - Miasto i Gmina Nowogród  

zalecenia - Miasto i Gmina Szepietowo  

zalecenia - Miasto i Gmina Wasilków  

zalecenia - Miasto Łomża  

zalecenia - Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu  

zalecenia - Obsługa Finansowo-Księgowa Szkół Gminy Knyszyn  

zalecenia - Powiat Augustowski  

zalecenia - Powiat Hajnowski  

zalecenia - Powiat Moniecki  

zalecenia - Powiat Siemiatycki  

zalecenia - Powiat Sokólski  

zalecenia - Powiat Suwalski  

zalecenia - Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oswiatowych w Kolnie  

zalecenia - Przedszkole w Wasilkowie  

zalecenia - Publiczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 12 w Białymstoku  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łomży  

zalecenia - Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce  

zalecenia - VII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku  

zalecenia - Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów  

zalecenia - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Choroszczy  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czeremsze  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypnie  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi  

zalecenia - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie  

zalecenia - Zespół Szkół w Dowspudzie  

zalecenia - Zespół Szkół w Kuleszach Kościelnych  

zalecenia - Zespół Szkół w Narewce  

zalecenia - Zespół Szkół w Siemiatyczach  

zalecenia - Zespół Szkół w Suchowoli  zalecenia - Zespół Szkół w Siemiatyczach

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2016-11-17 02:13
Data modyfikacji:  2016-11-17 02:13
Data publikacji:  2016-11-17 02:13
Wersja dokumentu:  1


Kontrola doraźna gospodarki finansowej

przeprowadzona w Zespole Szkół w Siemiatyczach

przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

 

           Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 19 października 2016 roku (znak: RIO.I.6003-5/16), o treści jak niżej:

 

 

Pani

Bożena Krzyżanowska

Dyrektor Zespołu Szkół

w Siemiatyczach

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku przeprowadziła, na podstawie art. 1 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561), doraźną kontrolę gospodarki finansowej w Zespole Szkół w Siemiatyczach, obejmując jej zakresem zagadnienia związane z osiąganiem przez powiat siemiatycki wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, ze zm.). Kontroli poddano prawidłowość ustalenia przez Zespół Szkół danych na potrzeby sporządzenia przez Zarząd Powiatu Siemiatyckiego sprawozdania, o którym mowa w art. 30a ust. 4 Karty Nauczyciela, dotyczących przede wszystkim struktury zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli oraz faktycznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli poniesionych w 2015 r.

W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia w przedmiocie prawidłowości ustalenia wydatków faktycznie poniesionych w 2015 r. na wynagrodzenia nauczycieli kontraktowych i mianowanych. Ustalono, iż w przypadku nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich (odpowiednio do 33 lub 14 dni w roku kalendarzowym), którym wypłacane jest wynagrodzenie chorobowe (ze środków finansowych szkoły), do wydatków faktycznie poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli, obliczanych na potrzeby sporządzenia sprawozdania z osiągania przez powiat siemiatycki wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, ujmowano wynagrodzenie w wysokości 100%, zamiast w wysokości 80% przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia – pomimo, iż w rzeczywistości poszczególnym nauczycielom prawidłowo wypłacono 80% przysługującego im wynagrodzenia.

W zakresie ustalenia wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli kontraktowych omyłkowo nie uwzględniono dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. nauczyciela wskazanego w protokole kontroli w kwocie 1.063,99 zł, zaś w przypadku nauczycieli mianowanych do wydatków faktycznie poniesionych błędnie zaliczono zasiłek rodzicielski wypłacony za 4 dni nieobecności nauczyciela, zawyżono wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe o łączną kwotę 1.658,63 zł oraz nie uwzględniono dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. jednego nauczyciela w kwocie 1.549,68 zł.

Wskazane błędy doprowadziły do zaniżenia wydatków poniesionych w 2015 r. na wynagrodzenia nauczycieli kontraktowych łącznie o kwotę 1.024,65 zł oraz zawyżenia wydatków na wynagrodzenia nauczycieli mianowanych łącznie o kwotę 1.031,78 zł. Należy w tym miejscu wskazać, że próbą kontrolną nie objęto danych dotyczących nauczycieli dyplomowanych.

W zakresie prawidłowości ustalenia średniej arytmetycznej liczby etatów dla poszczególnych okresów obowiązywania kwot bazowych na poszczególnych stopniach awansu zawodowego ustalono, że średnia arytmetyczna liczby etatów nauczycieli mianowanych w okresie styczeń-sierpień 2015 r. została zawyżona o 0,02. Przyczyną zawyżenia było ujęcie do liczby etatów dwóch nauczycieli dni ich nieobecności, za które otrzymali wynagrodzenie ze środków ZUS (odpowiednio zasiłek rodzicielski i zasiłek opiekuńczy). Naruszono tym samym § 3 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 6, poz. 35 ze zm.).

 W związku z ustaleniami kontroli korekcie podlega różnica między wydatkami poniesionymi w 2015 r. na wynagrodzenia nauczycieli kontraktowych i mianowanych a sumą iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. Błędne ustalenie kwoty poniesionych wydatków na nauczycieli kontraktowych i mianowanych oraz średniorocznej liczby etatów nauczycieli mianowanych nie wpłynęło na powstanie obowiązku wypłaty dodatków uzupełniających dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Jak wynika z ustaleń kontroli, dodatnia różnica między poniesionymi wydatkami a iloczynem liczby etatów i średnich wynagrodzeń powinna wynosić 75.857,67 zł dla nauczycieli kontraktowych (w sprawozdaniu wykazano 74.833,02 zł) oraz 79.691,23 zł dla nauczycieli mianowanych (w sprawozdaniu wykazano 80.096,88 zł).

 

Stwierdzone uchybienia w ustalaniu wysokości wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli należy uznać za efekt błędnej interpretacji przepisów regulujących zasady ustalania kwoty wydatków poniesionych w danym roku na wynagrodzenia nauczycieli. Z ustaleń kontroli wynika, iż w praktyce ustalaniem danych na potrzeby sporządzenia sprawozdania z osiągania wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w jednostce zajmuje się główny księgowy, co nie wynika wprost z przydzielonego mu zakresu czynności.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Ustalanie kwoty wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli – na potrzeby sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego – na podstawie wydatków faktycznie poniesionych z planu finansowego szkoły w roku, za który sporządzane jest sprawozdanie.

2. Nieuwzględnianie przy obliczaniu średniej arytmetycznej liczby etatów dla poszczególnych okresów obowiązywania kwot bazowych na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli dni nieobecności nauczycieli, za które nie jest im wypłacane wynagrodzenie z planu finansowego Zespołu.

3. Pisemne powierzenie właściwemu pracownikowi obowiązków w zakresie ustalania danych na potrzeby analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli.

4. Przeanalizowanie prawidłowości danych dotyczących analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli dyplomowanych za 2015 r. przy uwzględnieniu uwag zawartych w niniejszym wystąpieniu i dokonanie ewentualnych korekt.

5. Przekazanie skorygowanych w wyniku kontroli danych Staroście Powiatu Siemiatyckiego, celem umożliwienia sporządzenia korekty sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2015 r.

 

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartego w wystąpieniu wniosku, za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosku objętego zastrzeżeniem.

           Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

 

 

   Zastępca  Prezesa

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

Do wiadomości:

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego

 

 

 

  

 

Odsłon dokumentu: 118093842
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 118093842 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |