Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność kontrolna » Działalność kontrolna 2016

...  

zalecenia - Gmina Augustów  

zalecenia - Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku  

zalecenia - Gmina Czeremcha  

zalecenia - Gmina Grabowo  

zalecenia - Gmina Grajewo  

zalecenia - Gmina Kolno  

zalecenia - Gmina Krypno  

zalecenia - Gmina Kulesze Kościelne  

zalecenia - Gmina Narew  

zalecenia - Gmina Narewka  

zalecenia - Gmina Nowinka  

zalecenia - Gmina Nowy Dwór  

zalecenia - Gmina Płaska  

zalecenia - Gmina Suwałki  

zalecenia - Gmina Wysokie Mazowieckie  

zalecenia - Gmina Wyszki  

zalecenia - Gminne Przedszkole w Michałowie  

zalecenia - Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Suwałkach  

zalecenia - II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie  

zalecenia - Miasto Białystok  

zalecenia - Miasto Hajnówka  

zalecenia - Miasto i Gmina Choroszcz  

zalecenia - Miasto i Gmina Knyszyn  

zalecenia - Miasto i Gmina Lipsk  

zalecenia - Miasto i Gmina Michałowo  

zalecenia - Miasto i Gmina Nowogród  

zalecenia - Miasto i Gmina Szepietowo  

zalecenia - Miasto i Gmina Wasilków  

zalecenia - Miasto Łomża  

zalecenia - Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu  

zalecenia - Obsługa Finansowo-Księgowa Szkół Gminy Knyszyn  

zalecenia - Powiat Augustowski  

zalecenia - Powiat Hajnowski  

zalecenia - Powiat Moniecki  

zalecenia - Powiat Siemiatycki  

zalecenia - Powiat Sokólski  

zalecenia - Powiat Suwalski  

zalecenia - Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oswiatowych w Kolnie  

zalecenia - Przedszkole w Wasilkowie  

zalecenia - Publiczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 12 w Białymstoku  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łomży  

zalecenia - Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce  

zalecenia - VII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku  

zalecenia - Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów  

zalecenia - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Choroszczy  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czeremsze  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypnie  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi  

zalecenia - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie  

zalecenia - Zespół Szkół w Dowspudzie  

zalecenia - Zespół Szkół w Kuleszach Kościelnych  

zalecenia - Zespół Szkół w Narewce  

zalecenia - Zespół Szkół w Siemiatyczach  

zalecenia - Zespół Szkół w Suchowoli  zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2016-11-17 02:16
Data modyfikacji:  2016-11-17 02:16
Data publikacji:  2016-11-17 02:16
Wersja dokumentu:  1


Kontrola doraźna gospodarki finansowej

przeprowadzona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi

przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

 

           Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20 października 2016 roku (znak: RIO.I.6003-3/16), o treści jak niżej:

 

 

 

Pan

Jerzy Ostapczuk

Dyrektor Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego

w Narwi

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku przeprowadziła, na podstawie art. 1 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561), doraźną kontrolę gospodarki finansowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi, obejmując jej zakresem zagadnienia związane z osiąganiem przez gminę Narew wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, ze zm.). Kontroli poddano prawidłowość ustalenia przez Zespół danych na potrzeby sporządzenia przez Wójta Gminy Narew sprawozdania, o którym mowa w art. 30a ust. 4 Karty Nauczyciela, dotyczących przede wszystkim struktury zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli oraz faktycznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli poniesionych w 2015 r., a także prawidłowość ustalenia wysokości dodatków uzupełniających dla poszczególnych nauczycieli.

 

Analiza średniorocznego zatrudnienia w Zespole wykazała, że nie pomniejszono liczby etatów nauczycieli za okres od 23 lutego do 25 kwietnia 2015 r., w którym nauczycielka pobierała zasiłek chorobowy. Wymiar jej zatrudnienia we wszystkich miesiącach został przyjęty jako cały etat – str. 6 protokołu kontroli. Nieprawidłowe ustalenie struktury zatrudnienia spowodowało zawyżenie sumy iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń nauczycieli dyplomowanych o kwotę 10.000,74 zł (w sprawozdaniu wykazano 1.528.913,13 zł, winno być 1.518.912,39 zł). Prawidłowo wyliczona liczba etatów zwiększyłaby kwotę różnicy pomiędzy sumą iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, a wydatkami poniesionymi w roku na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela. Różnica stanowiłaby 22.726,98 zł (według sprawozdania wynosiłaby 12.728,24 zł). Naruszono tym samym § 3 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 6, poz. 35 ze zm.).

Kontrola wykazała, że dodatek uzupełniający za 2015 r. wypłacony został nauczycielom stażystom w kwocie 377,22 zł, mimo że ze sprawozdania wynikała kwota ujemnej różnicy wynosząca 268,52 zł, tj. o 108,70 zł mniej. Tym samym zawyżono wypłacone dodatki o 108,70 zł. Jak ustalono, do obliczenia błędnie podstawiono średnie roczne zatrudnienie, zamiast w rozbiciu na okresy styczeń-sierpień i wrzesień-grudzień. W sporządzonym sprawozdaniu kwota różnicy została ustalona poprawnie. W dniu 15 września 2016 r. zostało sporządzone ponowne wyliczenie dodatku dla nauczycieli stażystów, uwzględniające podział na wskazane okresy. Pismo zostało podpisane przez Wójta i przekazane Panu Dyrektorowi z prośbą o potrącenie nadpłaty jednorazowych dodatków uzupełniających z wynagrodzenia za pracę nauczycieli stażystów za miesiąc październik 2016 r., po uprzednim uzyskaniu zgody nauczycieli – str. 7-8 protokołu kontroli.

 

Stwierdzone uchybienia należy uznać za efekt błędnej interpretacji przepisów regulujących zasady ustalania średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Z ustaleń kontroli wynika, iż w praktyce ustalaniem danych na potrzeby sporządzenia sprawozdania z osiągania wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w jednostce zajmuje się pracownica zatrudniona na stanowisku księgowego, co nie wynika wprost z przydzielonego jej zakresu czynności.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Nieuwzględnianie przy obliczaniu średniej arytmetycznej liczby etatów dla poszczególnych okresów obowiązywania kwot bazowych na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli dni nieobecności nauczycieli, za które nie jest im wypłacane wynagrodzenie z planu finansowego Zespołu.

2. Przekazanie skorygowanych w wyniku kontroli danych Wójtowi Gminy Narew, celem umożliwienia sporządzenia korekty sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2015 r.

3. Ustalanie wysokości jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli przy uwzględnieniu, że wypłacie w postaci dodatków podlega łącznie kwota odpowiadająca różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela.

4. Pisemne powierzenie właściwemu pracownikowi obowiązków w zakresie ustalania danych na potrzeby analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli.

 

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartego w wystąpieniu wniosku, za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosku objętego zastrzeżeniem.

           Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

                Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

           w Białymstoku

 

 

 

 

Do wiadomości:

Wójt Gminy Narew

 

 

 

 

 

Odsłon dokumentu: 118095036
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 118095036 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |