Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność informacyjno-analityczna

Działalność informacyjna w 2006 roku  

Działalność informacyjna w 2007 roku  

Działalność informacyjna w 2008 roku  

Działalność informacyjna w 2009 roku  

Działalność informacyjna w 2010 roku  

Działalność informacyjna w 2011 roku  

Działalność informacyjna w 2012 roku  

Działalność informacyjna w 2013 roku  

Działalność informacyjna w 2014 roku  

Działalność informacyjna w 2015 roku  

Działalność informacyjna w 2016 roku  

Działalność informacyjna w 2017 roku  

Działalność informacyjna w 2018 roku  

Działalność informacyjna w 2019 roku  

Uwagi ogólne dotyczące działalności informacyjnej  Działalność informacyjna w 2013 roku

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2014-02-28 01:22
Data modyfikacji:  2014-02-28 01:28
Data publikacji:  2014-02-28 01:28
Wersja dokumentu:  2


DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA w 2013 roku

 

W 2013 roku Regionalna Izba Obrachunkowa udzieliła 45 odpowiedzi na zapytania prawne dotyczące:

 

L.p.

Tematyka pisma, zapytania

Ilość udzielonych odpowiedzi

1.

Podatki i opłaty lokalne

11

2.

Kompetencje organów jst i komisji stałych organów stanowiących jst

5

3.

Klasyfikacja budżetowa

1

4.

Współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE

0

5.

Zaciąganie zobowiązań (zobowiązania finansowe i podpisywanie umów)

0

6.

Sprawozdawczość budżetowa

0

7.

Zasady gospodarowania mieniem komunalnym

1

8.

Zamówienia publiczne

0

9.

Pracownicy samorządowi (wynagrodzenia wójta, dodatkowe wynagrodzenie roczne itd. )

1

10.

Zasady i formy finansowania zadań jst

22

11.

Inne (podać jakie)

4

Łącznie

45

 

Interpretacje RIO w zakresie podatków i opłat lokalnych nie są wiążące, ponieważ zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)  tylko Minister Finansów posiada kompetencje do wydawania urzędowej, wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

 

 

W 2013 roku do RIO w Białymstoku wpłynęły 24 wnioski o udzielenie informacji publicznej. Dokładne informacje są dostępne po pobraniu poniższych tabel:

 

Informacje (dokumenty) udostępnione na wniosek zgodnie z art.10 ust. 1 uodip (nieudostępnione w BIP)

 

Odmowa udostępnienia informacji oraz umorzenie postępowania - art.16 w zw. z art.14 ust.2 uodip

 

 

Odsłon dokumentu: 120329531
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2014-02-28 01:24,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120329531 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |