Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność informacyjno-analityczna

Działalność informacyjna w 2006 roku  

Działalność informacyjna w 2007 roku  

Działalność informacyjna w 2008 roku  

Działalność informacyjna w 2009 roku  

Działalność informacyjna w 2010 roku  

Działalność informacyjna w 2011 roku  

Działalność informacyjna w 2012 roku  

Działalność informacyjna w 2013 roku  

Działalność informacyjna w 2014 roku  

Działalność informacyjna w 2015 roku  

Działalność informacyjna w 2016 roku  

Działalność informacyjna w 2017 roku  

Działalność informacyjna w 2018 roku  

Działalność informacyjna w 2019 roku  

Uwagi ogólne dotyczące działalności informacyjnej  Działalność informacyjna w 2016 roku

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2017-02-16 01:08
Data modyfikacji:  2017-02-16 01:16
Data publikacji:  2017-02-16 01:16
Wersja dokumentu:  1


DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA w 2016 roku

 

W 2016 roku Regionalna Izba Obrachunkowa udzieliła 30 odpowiedzi na zapytania prawne dotyczące:

 

 

L.P.

Tematyka pisma, zapytania

Ilość udzielonych odpowiedzi

1.

Podatki i opłaty lokalne

4

2.

Kompetencje organów jst i komisji stałych organów stanowiących jst

1

3.

Klasyfikacja budżetowa

1

4.

Współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE

0

5.

Zaciąganie zobowiązań (zobowiązania finansowe i podpisywanie umów)

0

6.

Sprawozdawczość budżetowa

0

7.

Zasady gospodarowania mieniem komunalnym

0

8.

Zamówienia publiczne

1

9.

Pracownicy samorządowi (wynagrodzenia wójta, dodatkowe wynagrodzenie roczne itd. )

1

10.

Zasady i formy finansowania zadań jst

18

11.

Inne (podać jakie)

5

Łącznie

30

 

 

 

Interpretacje RIO w zakresie podatków i opłat lokalnych nie są wiążące, ponieważ zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 613, ze zm.)  tylko Minister Finansów posiada kompetencje do wydawania urzędowej, wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

 

 

W 2016 roku do RIO w Białymstoku wpłynęły 18 wniosków o udzielenie informacji publicznej. Dokładne informacje są dostępne po pobraniu poniższej tabeli:

 

Informacje (dokumenty) udostępnione na wniosek zgodnie z art.10 ust. 1 uodip (nieudostępnione w BIP)

 

 

Odsłon dokumentu: 118602746
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 118602746 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |