Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność informacyjno-analityczna

Działalność informacyjna w 2006 roku  

Działalność informacyjna w 2007 roku  

Działalność informacyjna w 2008 roku  

Działalność informacyjna w 2009 roku  

Działalność informacyjna w 2010 roku  

Działalność informacyjna w 2011 roku  

Działalność informacyjna w 2012 roku  

Działalność informacyjna w 2013 roku  

Działalność informacyjna w 2014 roku  

Działalność informacyjna w 2015 roku  

Działalność informacyjna w 2016 roku  

Działalność informacyjna w 2017 roku  

Działalność informacyjna w 2018 roku  

Działalność informacyjna w 2019 roku  

Uwagi ogólne dotyczące działalności informacyjnej  Działalność informacyjna w 2019 roku

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2020-06-16 12:49
Data modyfikacji:  2020-07-30 09:54
Data publikacji:  2020-07-30 09:54
Wersja dokumentu:  2


W 2019 roku Regionalna Izba Obrachunkowa udzieliła 40 odpowiedzi na zapytania prawne dotyczące:

 

L.P.

Tematyka pisma, zapytania

Ilość udzielonych odpowiedzi

1.

Podatki i opłaty lokalne

5

2.

Kompetencje organów jst i komisji stałych organów stanowiących jst

 

3.

Klasyfikacja budżetowa

 

4.

Współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE

 

5.

Zaciąganie zobowiązań (zobowiązania finansowe i podpisywanie umów)

 

6.

Sprawozdawczość budżetowa

 

7.

Zasady gospodarowania mieniem komunalnym

1

8.

Zamówienia publiczne

 

9.

Pracownicy samorządowi (wynagrodzenia wójta, dodatkowe wynagrodzenie roczne itd. )

4

10.

Zasady i formy finansowania zadań jst

14

11.

Inne (podać jakie)

16

Łącznie

40


Wyszczególnienie:

Przedmiot

Liczba wniosków

Wnioski złożone przez osoby fizyczne

19

a) działalności nadzorczej

 1. udostępnienie protokołów z posiedzeń Kolegium RIO odnośnie rozstrzygnięć wydawanych przez Członka Kolegium  w sprawie jednej z jst;

2. informacja na temat daty wpływu do tut. Izby pięciu zarządzeń jednej z jst;

3. informacja na temat rozstrzygnięć nadzorczych (wraz z uzasadnieniem) dotyczące instytucji inicjatywy lokalnej (uregulowanej w rozdziale 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) zapadłe od początku 2010 r. do dnia 29.10.2019 r.

3

b) działalności opiniodawczej

1.wniosek o przesłanie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej Miasta Białegostoku na 2006 r. oraz opinii RIO w sprawie wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r.

1

c) działalności kontrolnej

1. zapytanie o działania pokontrolne odnośnie kontroli kompleksowej w gminie wiejskiej oraz pytania dotyczące przeprowadzonych czynności kontrolnych przez inspektorów kontroli;

2. prośba o udostępnienie informacji dotyczącej planu kontroli RIO dotyczącej gminy wiejskiej;

3. prośba o udostępnienie w formie elektronicznej protokołu kompleksowej kontroli  w gminie wiejskiej; 4. prośba o udostępnienie w formie elektronicznej wybranych załączników do protokołu kontroli kompleksowej gminy wiejskiej;

5. prośba o udostępnienie informacji jakie zadania ustawowe wykonują Regionalne Izby Obrachunkowe wraz z prośbą o podanie organu nadzoru nad działalnością Izby;

6. prośba o udostępnienie informacji dotyczącej kontroli funduszu sołeckiego w gminie wiejskiej;

7. prośba o udostępnienie protokołu kontroli szkoły podstawowej;

7

d) sprawozdawczości

1. informacja na temat: dochodów majątkowych, dochodów ogółem, dochodów własnych, podatków i opłat lokalnych, dochodów z pit, dochodów z cit, subwencji ogólnej, dotacji, środków z UE, wydatków ogółem, wydatków majątkowych (inwestycyjnych), wydatków bieżących, wydatków na transport i łączność, wydatków na oświatę i wychowanie, wydatków na gospodarkę mieszkaniową, wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, wydatków na ochronę zdrowia, wydatków na politykę społeczną, wydatków na odsetki, zadłużenia jst, jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego w latach 2002-2017;

2. informacja na temat wydatków ogółem, wydatków majątkowych ogółem, wydatków majątkowych w ramach realizowanych programów UE ( w tym refundowanych ze środków UE) dla wszystkich jst ogółem oraz w rozbiciu na gminy (miejskie, wiejsko-miejskie, wiejskie), powiaty, miasta na prawach powiatu, województwa samorządowe w latach 2003-2018;

3. informacja na temat dochodów, wydatków, nadwyżki operacyjnej, wynik budżetu, zadłużenie, skumulowany wynik budżetu w jst woj. podlaskiego;

4. informacja na temat danych z bilansów w wykonania budżetów jst za lata 2012-2018 tj. suma aktywów budżetu, rezerwa na niewygasające wydatki, wynik na operacjach niekasowych i skumulowany wynik budżetu;

4

e) pozostałe

1. informacja na temat posiadania przez Gminę Poświętne otwartych rachunków oszczędnościowych bądź lokat,

2. informacja na temat BIP prowadzonego przez RIO w Białymstoku: Czy prowadzi? Jak tak to pod jakim adresem internetowym? Z usług jakiego dostawcy BIP  RIO w Białymstoku korzysta (www.nbip.pl, www.bip.edu.pl czy inny)? Jakie są umowne okresy świadczenia tej usługi i jaka jest wartość tej umowy? Ile wniosków wpłynęło o udzieleni informacji publicznej (na ile udzielono odpowiedzi wraz z odpowiedziami,  na ile udzielono  odpowiedzi odmownych, liczbę wniosków na którą nie udzielono odpowiedzi, liczbę postępowań sądowych w związku z wnioskami o udzielenie informacji publicznej)? Dane za lata 2017-2019. Czy instytucja planuje zmianę dostawcy usług BIP? Jakie elementy będą istotne przy zmianie dostawcy BIP. Czy pracownicy RIO w Białymstoku w ostatnich latach byli szkoleni w zakresie dostępu do informacji publicznej/prowadzenia BIP?; 3. informacja w sprawie pytań jst wraz z odpowiedziami RIO w Białymstoku dotyczącymi udzielania dotacji w trybie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;

4. informacja na temat: przychodów i rozchodów w walucie obcej, wydatków/przychodów w walucie polskiej, ale uzależnione od  kursów walutowych, w jaki sposób jst nabywają/zbywają waluty obce, czy któraś z jst podejmuje kroki w kierunku zarzadzania ryzykiem walutowym, czy któraś z jst prowadziła analizy potencjalnych strat jakie są generowane poprzez wahania kursów walutowych, oraz z jakimi bankami jst podpisują umowy na utrzymanie rachunków bankowych i jako pochodna tego - najczęściej dokonują transakcji walutowych?;

4

Wnioski złożone przez inne podmioty

6

a) działalności kontrolnej

Klub Radnych Gminy Trzcianne "Aktywni" - prośba o kserokopie protokołu kontroli kompleksowej gminy wiejskiej;

1

b) sprawozdawczości

1. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej -  informacja na temat wydatków na szkolenia poszczególnych gmin, powiatów oraz województwa w województwie podlaskim ujętych w § 4700 (z wyszczególnieniem działów, rozdziałów i 4-tej cyfry);

2. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Podlaskiego- dane dotyczące wydatków na OSP w 2018 r.

2

c) pozostałe

1. portalsamorządowy.pl - informacja dotycząca wyników ankiety dotyczącej stanu zadłużenia jst w parabankach na dzień 31.12.2018 r. w woj. Podlaskim.;

2. Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych - informacja dotycząca ilości płatników podatku rolnego, dochodowego z działów specjalnej produkcji rolnej w poszczególnych jst woj. podlaskiego;

 3. Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. - informacja na temat wyjaśnień udzielonych przez Izbę w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych w okresie od 1.01.2019 oraz pism i interpretacji dotyczących finansów publicznych kierowanych do Izby przez ministerstwa i inne urzędy centralne;

3

 Odsłon dokumentu: 120276293
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2020-06-16 12:57,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120276293 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |