Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność informacyjno-analityczna

Działalność informacyjna w 2006 roku  

Działalność informacyjna w 2007 roku  

Działalność informacyjna w 2008 roku  

Działalność informacyjna w 2009 roku  

Działalność informacyjna w 2010 roku  

Działalność informacyjna w 2011 roku  

Działalność informacyjna w 2012 roku  

Działalność informacyjna w 2013 roku  

Działalność informacyjna w 2014 roku  

Działalność informacyjna w 2015 roku  

Działalność informacyjna w 2016 roku  

Działalność informacyjna w 2017 roku  

Działalność informacyjna w 2018 roku  

Działalność informacyjna w 2019 roku  

Uwagi ogólne dotyczące działalności informacyjnej  Uwagi ogólne dotyczące działalności informacyjnej

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2005-05-17 09:17
Data modyfikacji:  2008-04-24 12:18
Data publikacji:  2008-04-24 12:18
Wersja dokumentu:  2


        Do jednaj z funkcji RIO należy funkcja informacyjna w zakresie objętym nadzorem i kontrolą. Działalność ta związana jest głównie z udzielaniem informacji w zakresie praktycznego stosowania przepisów dotyczących gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego a także przekazywanie informacji o zmianach w przepisach prawnych mających wpływ na prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

 

W 2004 roku udzielono 40 odpowiedzi na zapytania prawne dotyczące w znacznej mierze problematyki: wymiaru podatków w gminach, finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków, praktycznego zastosowania przepisów o pożytku publicznym i wolontariacie, wysokości pobieranej opłaty skarbowej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, umarzania należności SP ZOZ – om, podatku VAT, naliczania opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości, prawidłowego wykorzystania przyznanej dotacji.

 

Dotychczas wpłynęło do Izby 14 zapytań prawnych – na 12 Izba udzieliła odpowiedzi. Zapytania dotyczyły m.in. zasad organizacji pracy w jednostce, wykształcenia pracowników urzędu, sfinansowania remontu stacji uzdatniania wody, udzielania dotacji, praktycznego zastosowania przepisów o pożytku publicznym i wolontariacie.

 

Interpretacje RIO w zakresie podatków i opłat lokalnych nie są wiążące, ponieważ zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) tylko Minister Finansów posiada kompetencje do wydawania urzędowej, wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Odsłon dokumentu: 120329983
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2005-05-17 09:19,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120329983 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |