Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność informacyjno-analityczna

Działalność informacyjna w 2006 roku  

Działalność informacyjna w 2007 roku  

Działalność informacyjna w 2008 roku  

Działalność informacyjna w 2009 roku  

Działalność informacyjna w 2010 roku  

Działalność informacyjna w 2011 roku  

Działalność informacyjna w 2012 roku  

Działalność informacyjna w 2013 roku  

Działalność informacyjna w 2014 roku  

Działalność informacyjna w 2015 roku  

Działalność informacyjna w 2016 roku  

Działalność informacyjna w 2017 roku  

Działalność informacyjna w 2018 roku  

Działalność informacyjna w 2019 roku  

Uwagi ogólne dotyczące działalności informacyjnej  Działalność informacyjna w 2006 roku

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2008-04-24 12:22
Data modyfikacji:  2008-04-24 12:23
Data publikacji:  2008-04-24 12:23
Wersja dokumentu:  1


W 2006 roku Regionalna Izba Obrachunkowa udzieliła 36 odpowiedzi na zapytania prawne dotyczące w znacznej mierze problematyki: wymiaru podatków w gminach (interpretacja ustaw dotyczących podatków samorządowych), finansowania z budżetu gminy wypłaty stypendiów (nie socjalnych) za wyniki w nauce dla studentów (interpretacja ustawy o samorządzie gminnym, o systemie oświaty i o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), zwrotu diet przez radnego skazanego prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie (interpretacja ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw), dostępu do informacji publicznej (interpretacja ustawy o dostępie do informacji publicznej), finansowania wykonywania zadań przez organizacje pozarządowe (interpretacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), przekazywania przez zakład budżetowy dochodów z najmu i dzierżawy do budżetu miasta (interpretacja ustawy o finansach publicznych), zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy jednostką budżetową podległą Samorządowi Województwa Podlaskiego a Samorządem Województwa (interpretacja ustawy o finansach publicznych), możliwości wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004 i 2005 rok w świetle orzeczenia TK, możliwości udzielenia przez gminę pomocy finansowej na rzezcz gminnej spółki wodnej (interpretacja ustawy prawo wodne).

 

Interpretacje RIO w zakresie podatków i opłat lokalnych nie są wiążące, ponieważ zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) tylko Minister Finansów posiada kompetencje do wydawania urzędowej, wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

 

 

Do RIO wypłynęło także 8 wniosków o udzielenie informacji publicznej:

- 2 z firmy electus s.a. z prośbą o wyselekcjonowanie j.s.t. – gmin posiadających wymagalne zobowiązania wobec innych podmiotów i wskazania wysokości zadłużenia z rozbiciem na poszczególne gminy; RIO nie udostępniło informacji ze względu na to, iż wniosek nie spełniał wymogów określonych w przepisach;

- 2 z firmy inerconsult z prośbą o udostępnienie aktualnych danych dotyczących stanu zadłużenia j.s.t. w województwie podlaskim; RIO nie udostępniło informacji ze względu na to, iż wniosek nie spełniał wymogów określonych w przepisach oraz ze względu na brak interesu publicznego;

- 4 z NBP Oddział Okręgowy w Białymstoku o udostępnianie kwartalnych informacji o sytuacji finansowej j.s.t. w województwie podlaskim (dochodów, wydatków, zobowiązań, należności) – RIO udziela informacji co kwartał.

Odsłon dokumentu: 120276184
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120276184 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |