Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność informacyjno-analityczna

Działalność informacyjna w 2006 roku  

Działalność informacyjna w 2007 roku  

Działalność informacyjna w 2008 roku  

Działalność informacyjna w 2009 roku  

Działalność informacyjna w 2010 roku  

Działalność informacyjna w 2011 roku  

Działalność informacyjna w 2012 roku  

Działalność informacyjna w 2013 roku  

Działalność informacyjna w 2014 roku  

Działalność informacyjna w 2015 roku  

Działalność informacyjna w 2016 roku  

Działalność informacyjna w 2017 roku  

Działalność informacyjna w 2018 roku  

Działalność informacyjna w 2019 roku  

Uwagi ogólne dotyczące działalności informacyjnej  Działalność informacyjna w 2007 roku

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2008-04-24 12:24
Data modyfikacji:  2008-04-24 12:24
Data publikacji:  2008-04-24 12:25
Wersja dokumentu:  1


W 2007 roku Regionalna Izba Obrachunkowa udzieliła 58 odpowiedzi na zapytania prawne dotyczące m.in. problematyki: wymiaru i poboru podatków i opłat w gminach (interpretacja ustaw dotyczących podatków samorządowych), finansowania z budżetu gminy budowy oczyszczalni ścieków (interpretacja ustawy o samorządzie gminnym, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków), naruszenia dyscypliny finansów publicznych (interpretacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych), możliwości otrzymywania dotacji przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych (interpretacja ustawy o finansach publicznych), zasadności wypłaty odprawy pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru w związku z upływem kadencji (interpretacja ustawy o pracownikach samorządowych), wydatkowania środków w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów alkoholowych (interpretacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), zasad wypłaty ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach (interpretacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej), udzielenia dotacji dla SP ZOZ (interpretacja ustawy o finansach publicznych, o zakładach opieki zdrowotnej).

 

Interpretacje RIO w zakresie podatków i opłat lokalnych nie są wiążące, ponieważ zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (j.t.Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)  tylko Minister Finansów posiada kompetencje do wydawania urzędowej, wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

 

 

Do RIO wpłynęły 3 wnioski o udzielenie informacji publicznej dotyczące udostępnienia:

- orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej przy RIO w Białymstoku, RIO udostępniło informację

- podstawy naliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, RIO udostępniło informację

- uchwał RIO w Białymstoku wydanych w okresie 2006-2007 a także pism Ministerstwa Finansów na zapytania RIO w Białymstoku, RIO nie udostępniło informacji ze względu na brak interesu publicznego.

Odsłon dokumentu: 120275926
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120275926 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |