Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność informacyjno-analityczna

Działalność informacyjna w 2006 roku  

Działalność informacyjna w 2007 roku  

Działalność informacyjna w 2008 roku  

Działalność informacyjna w 2009 roku  

Działalność informacyjna w 2010 roku  

Działalność informacyjna w 2011 roku  

Działalność informacyjna w 2012 roku  

Działalność informacyjna w 2013 roku  

Działalność informacyjna w 2014 roku  

Działalność informacyjna w 2015 roku  

Działalność informacyjna w 2016 roku  

Działalność informacyjna w 2017 roku  

Działalność informacyjna w 2018 roku  

Działalność informacyjna w 2019 roku  

Uwagi ogólne dotyczące działalności informacyjnej  Działalność informacyjna w 2008 roku

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2009-06-03 09:36
Data modyfikacji:  2009-06-03 09:36
Data publikacji:  2009-06-03 09:36
Wersja dokumentu:  1


W 2008 roku Regionalna Izba Obrachunkowa udzieliła 48 odpowiedzi na zapytania prawne dotyczące m.in. problematyki: wymiaru i poboru podatków i opłat w gminach (interpretacja ustaw dotyczących podatków samorządowych), finansowania z budżetu klubów sportowych będących spółkami akcyjnymi (interpretacja ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw), możliwości przejęcia przez gminę drogi powiatowej w zarząd na czas oznaczony (interpretacja ustawy o drogach publicznych), możliwości powierzenia zadań własnych miasta, dotyczących budowy ulic i chodników Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej (interpretacja ustawy o finansach publicznych i  ustawy – prawo zamówień publicznych), poręczenia weksla własnego SP ZOZ wystawionego dla NFOŚiGW (interpretacja ustawy – prawo wekslowe), możliwości dofinansowania pobytu w domu pomocy społecznej (interpretacja ustawy o pomocy społecznej), możliwości udzielenia pomocy finansowej związkowi międzygminnemu (interpretacja ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym), możliwości wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (interpretacja ustawy o pracownikach samorządowych), procedury uchwalania budżetu (interpretacja ustawy o samorządzie gminnym), możliwości przekazania dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego bezpośrednio dla SP ZOZ (interpretacja ustawy o zakładach opieki zdrowotnej), naruszenia dyscypliny finansów publicznych (interpretacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych), prawidłowości finansowania gazety lokalnej (interpretacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej), dokonywania operacji finansowych i ewidencji dotacji rozwojowej (interpretacja ustawy o finansach publicznych), klasyfikacji budżetowej (interpretacja rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych),  zasad wypłaty ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach (interpretacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej), możliwości dotowania jednostek oświatowych (interpretacja ustawy o systemie oświaty).

 

Interpretacje RIO w zakresie podatków i opłat lokalnych nie są wiążące, ponieważ zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)  tylko Minister Finansów posiada kompetencje do wydawania urzędowej, wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

 

 

Do RIO wpłynęły 3 wnioski o udzielenie informacji publicznej dotyczące udostępnienia:

- uchwał RIO dotyczących udzielenia absolutorium za rok 2005 i 2006, RIO udostępniło informację

- dokumentu regulującego wewnętrzne procedury i koszty dostępu do informacji publicznej, RIO udostępniło informację

- kopii protokołów posiedzeń KR RIO w 2007 roku, RIO udostępniło informację.

 

 

Odsłon dokumentu: 120275968
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120275968 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |