Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność informacyjno-analityczna

Działalność informacyjna w 2006 roku  

Działalność informacyjna w 2007 roku  

Działalność informacyjna w 2008 roku  

Działalność informacyjna w 2009 roku  

Działalność informacyjna w 2010 roku  

Działalność informacyjna w 2011 roku  

Działalność informacyjna w 2012 roku  

Działalność informacyjna w 2013 roku  

Działalność informacyjna w 2014 roku  

Działalność informacyjna w 2015 roku  

Działalność informacyjna w 2016 roku  

Działalność informacyjna w 2017 roku  

Działalność informacyjna w 2018 roku  

Działalność informacyjna w 2019 roku  

Uwagi ogólne dotyczące działalności informacyjnej  Działalność informacyjna w 2010 roku

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2011-09-27 08:46
Data modyfikacji:  2011-09-27 08:47
Data publikacji:  2011-09-27 08:47
Wersja dokumentu:  1


DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA w 2010 roku

 

 

W 2010 roku Regionalna Izba Obrachunkowa udzieliła 45 odpowiedzi na zapytania prawne dotyczące m.in. problematyki: Podatków i opłat lokalnych (5), kompetencji organów jst i komisji stałych organów stanowiących jst (2), klasyfikacji budżetowej (2), współfinansowania programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE (2), zaciągania zobowiązań (zobowiązania finansowe i podpisywanie umów) (2), sprawozdawczości budżetowej (1), zamówień publicznych (1), pracowników samorządowych (wynagrodzenia wójta, dodatkowe wynagrodzenie roczne itd.) (3), zasad i formy finansowania zadań jst (13), inne (14).

Interpretacje RIO w zakresie podatków i opłat lokalnych nie są wiążące, ponieważ zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)  tylko Minister Finansów posiada kompetencje do wydawania urzędowej, wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

 

 

W 2010 roku do RIO w Białymstoku wpłynęły 10 wniosków o udzielenie informacji publicznej dotyczące udostępnienia:

 

I 1) dotyczące działalności kontrolnej:

a) gmina Białowieża:

- wyciąg z protokołu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy za okres od 1 stycznia 2001 r. do 30 czerwca 2002 r. przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w 2002 r., załącznik nr 1 do protokołu dotyczący zadłużenia gminy Białowieża w okresie od 1 stycznia 2000 roku do dnia 30 czerwca 2002 roku, załącznik nr 30 do protokołu kontroli, wystąpienie pokontrolne z dnia 11 lutego 2003 r., odpowiedź Wójta z dnia 17 marca 2003 r. na wystąpienie pokontrolne - wersja papierowa;

- wyciąg z protokołu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w 2006 r., wystąpienie pokontrolne z dnia 5 stycznia 2007 r. - wersja elektroniczna, odpowiedź Wójta z dnia 5 lutego 2007 r. na wystąpienie pokontrolne - wersja papierowa.

b) miasto Sejny:

- protokół doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie prawidłowości ustalonych kwot zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 1999 r. przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w 2000 r., wystąpienie pokontrolne z dnia 28 sierpnia 2000 r., odpowiedź Burmistrza z dnia 3 października 2000 r. na wystąpienie pokontrolne - wersja papierowa,

- wyciąg z protokołu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej miasta za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r. przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w 2000 r., wystąpienie pokontrolne z dnia 16 stycznia 2001 r. - wersja papierowa,

- wyciąg z protokołu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej miasta za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w 2004 r. -wersja papierowa, wystąpienie pokontrolne z dnia 1 lutego 2005 r. - wersja elektroniczna, odpowiedź Burmistrza z dnia 17 marca 2005 r. na wystąpienie pokontrolne - wersja papierowa,

- wyciąg z protokołu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej miasta za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w 2008 r., wystąpienie pokontrolne z dnia 3 grudnia 2008 r. - wersja elektroniczna, odpowiedź Burmistrza z dnia 7 stycznia 2009 r. na wystąpienie pokontrolne - wersja papierowa.

2) dotyczące działalności nadzorczej:

a) gmina Białowieża:

- Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty pożyczek i kredytów - wersja papierowa

- Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego - wersja papierowa

- Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonych przez Wójta sprawozdaniach z wykonania budżetu za poszczególne lata - wersja papierowa

b) miasto Sejny:

- Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie

wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu - wersja papierowa

- Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego - wersja papierowa

- Uchwały Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonych przez Wójta sprawozdaniach z wykonania budżetu za poszczególne lata - wersja papierowa

RIO udzieliło informacji

II Kopii uchwały Kolegium RIO dotyczącej uchwały Rady Miejskiej w Białymstoku – mail - RIO udzieliło informacji

III zestawień z budżetów wszystkich JST Województwa Podlaskiego za wszystkie kwartały lat 2006-2009 zobowiązań, nadwyżki/deficytu, należności, wydatków, dochodów, długu publicznego a także sprawozdań finansowych za lata 2006-2008 w rozbiciu na JST - RIO wskazało, że takowe dane znajdują się na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów a pozostałe dane o które prosi wnioskodawca w formie elektronicznej nie są w posiadaniu RIO w Białymstoku - wersja papierowa

 

IV Poziom zadłużenia samorządów Województwa Podlaskiego na koniec 2009 roku – wersja elektroniczna – RIO udzieliło informacji, a w części odmówiło ze względu na brak wskazania szczególnie istotnego interesu publicznego – wersja papierowa

 

V  Sprawozdania Rb-28S za okres 2001-2008 Gminy Białowieża i Miasta Sejny -  RIO udzieliło informacji drogą mailową

 

VI Rozstrzygnięcia dotyczące budżetów JST 2006-2009, naruszenia stwierdzone podczas czynności kontrolnych – wersja papierowa RIO udzieliło odpowiedzi

 

VII Uchwały w sprawie funduszu sołeckiego oraz uchwały Kolegium RIO z tym związane – wersja papierowa RIO udzieliło informacji

 

VIII dochodów ogółem i zadłużenia ogółem poszczególnych budżetów JST w/g stanu na koniec 2 kwartału 2010 roku lub na koniec roku 2009 – RIO nie udzieliło informacji ze w/du na brak wskazania szczególnie istotnego interesu publicznego – wersja papierowa

 

IX Liczba uchwał aktów prawa miejscowego w zakresie spraw finansowych uchwalonych przez JST wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi wydanych w 2009 r. – wersja papierowa – RIO udzieliło informacji

 

X Zestawienie informacji dotyczące dochodów i zobowiązań JST w ujęciu ogólnym na koniec 2009 r. – RIO udzieliło informacji w wersji elektronicznej

 

Odsłon dokumentu: 120329793
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120329793 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |