Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność informacyjno-analityczna

Działalność informacyjna w 2006 roku  

Działalność informacyjna w 2007 roku  

Działalność informacyjna w 2008 roku  

Działalność informacyjna w 2009 roku  

Działalność informacyjna w 2010 roku  

Działalność informacyjna w 2011 roku  

Działalność informacyjna w 2012 roku  

Działalność informacyjna w 2013 roku  

Działalność informacyjna w 2014 roku  

Działalność informacyjna w 2015 roku  

Działalność informacyjna w 2016 roku  

Działalność informacyjna w 2017 roku  

Działalność informacyjna w 2018 roku  

Działalność informacyjna w 2019 roku  

Uwagi ogólne dotyczące działalności informacyjnej  Działalność informacyjna w 2011 roku

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2012-05-10 01:16
Data modyfikacji:  2012-05-10 01:17
Data publikacji:  2012-05-10 01:17
Wersja dokumentu:  1


DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA w 2011 roku

 

 

W 2011 roku Regionalna Izba Obrachunkowa udzieliła 43 odpowiedzi na zapytania prawne dotyczące m.in. problematyki: Podatków i opłat lokalnych (6), kompetencji organów jst i komisji stałych organów stanowiących jst (2), klasyfikacji budżetowej (1), współfinansowania programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE (2), zaciągania zobowiązań (zobowiązania finansowe i podpisywanie umów) (1), sprawozdawczości budżetowej (5), zamówień publicznych (2), pracowników samorządowych (wynagrodzenia wójta, dodatkowe wynagrodzenie roczne itd.) (3), zasad i formy finansowania zadań jst (14), inne (7).

Interpretacje RIO w zakresie podatków i opłat lokalnych nie są wiążące, ponieważ zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)  tylko Minister Finansów posiada kompetencje do wydawania urzędowej, wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

 

 

W 2011 roku do RIO w Białymstoku wpłynęły 21 wniosków o udzielenie informacji publicznej dotyczące udostępnienia:

 

1) uchwał Kolegium RIO z lat 2007-2011 - RIO udzieliło informacji

2) informacji w sprawie nieudzielenia absolutorium - RIO udzieliło informacji

3) ilości zbadanych uchwał, zarządzeń j,s,t, w 2010 roku - RIO udzieliło informacji

4) Uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Nowogrodu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok - RIO udzieliło informacji

5) ilości wydanych opinii w 2010 roku - RIO udzieliło informacji

6) ilości kontroli przeprowadzonych w 2010 roku - RIO udzieliło informacji

7) informacji o kwotach planowanych i rzeczywiście osiągniętych subwencji ogólnych dla Województwa Podlaskiego - RIO udzieliło informacji

8) Opinii Składów Orzekających RIO w sprawie projektów uchwał w sprawie WPF - RIO udzieliło informacji

9) rodzajach rejestrów prowadzonych przez RIO - RIO udzieliło informacji

10) uchwał w sprawie wyodrębnienia lub nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego, zestawienie (tabela) - 2 razy - RIO udzieliło informacji

11) Projektów uchwał w sprawie WPF oraz uchwał w sprawie WPF (załączniki tabelaryczne) - RIO udzieliło informacji

 

12) funduszu sołeckiego - RIO nie udzieliło informacji – przyczyna odmowy: od udostępnianej ostatnio informacji stan faktyczny nie uległ zmianie

13) zadłużenia gmin - RIO nie udzieliło informacji – przyczyna odmowy: RIO była w trakcie weryfikacji sprawozdań za IV. Kw. 2010 r.

14) samodzielności finansowej j.s.t. - RIO nie udzieliło informacji – przyczyna odmowy: nie sprecyzowano rodzajów dokumentów jakie należałoby przekazać

15) danych z WPF - RIO nie udzieliło informacji – przyczyna odmowy: nie sprecyzowano zakresu informacji

16) wysokości podatków wpływających do gminy z poszczególnych sołectw - RIO nie udzieliło informacji – przyczyna odmowy: dane nie są w posiadaniu RIO w Białymstoku

17) rozstrzygnięć dotyczących uchwał budżetowych, zaciągania zobowiązań, udzielania pożyczek, zasad i zakresu przyznawania dotacji, absolutorium za lata 2000-2010 – 2 razy - RIO nie udzieliło informacji – przyczyna odmowy: brak wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego

18) wydatkowania środków na gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi w 2008, 2009 i 2010 roku w gminie Orzysz - RIO nie udzieliło informacji – przyczyna odmowy: gmina nie znajduje się w zasięgu terytorialnym RIO w Białymstoku

19) sprawozdania RB-28s za 2010 rok - RIO nie udzieliło informacji – przyczyna odmowy: dane zostały udostępnione na stronie BIP Ministerstwa Finansów

 

 

 

Odsłon dokumentu: 120329622
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120329622 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |