Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność szkoleniowa

2004 - przeprowadzone szkolenia  

2005 - przeprowadzone szkolenia  

2006 - przeprowadzone szkolenia  

2007 - przeprowadzone szkolenia  

2008 - przeprowadzone szkolenia  

2009 - przeprowadzone szkolenia  

2010 - przeprowadzone szkolenia  

2011 - przeprowadzone szkolenia  

2012 - przeprowadzone szkolenia  

Ramowy plan szkoleń na rok 2015  

Ramowy plan szkoleń na rok 2016  

Ramowy plan szkoleń na rok 2017  

Ramowy plan szkoleń na rok 2018  

Ramowy plan szkoleń na rok 2019  

Ramowy plan szkoleń na rok 2020  Ramowy plan szkoleń na rok 2016

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2016-08-24 02:41
Data modyfikacji:  2016-08-24 02:46
Data publikacji:  2016-08-24 02:46
Wersja dokumentu:  1


 I.   Plan  szkoleń   pracowników  jednostek   samorządu  terytorialnego.

 

 

Tematyka szkolenia

 

 

Osoby objęte szkoleniem

Zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej j.s.t.
- sprawy bieżące

 

Skarbnicy j.s.t.

Dług j.s.t.

Skarbnicy j.s.t.

Podatek VAT w j.s.t.

Skarbnicy j.s.t.

Zamówienia publiczne – wybrane zagadnienia

Skarbnicy j.s.t.

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

 

Skarbnicy j.s.t.

Sprawozdawczość budżetowa oraz sprawozdawczość

w zakresie operacji finansowych

 

Skarbnicy j.s.t.

Nowe regulacje w ustawach i rozporządzeniach związanych z realizacją uchwały budżetowej w tym zmiany w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 

             Skarbnicy j.s.t.

 

Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

 Skarbnicy j.s.t.

 

Podejmowanie uchwał podatkowych na 2017 rok – problemy praktyczne

             Pracownicy j.s.t.

 

II. Plan szkoleń pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej

 

 

1.Akty prawne:

- ustawa o  finansach publicznych,

- Wieloletnia Prognoza Finansowa,

-  sprawozdawczość budżetowa oraz w zakresie operacji finansowych,

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,

- kodeks pracy (BHP i inne), 

- inne, w miarę ukazywania się przepisów w ustawach i rozporządzeniach związanych z realizacją gospodarki finansowej jst.

 

Pozostałe:

 - standardy i metodyka kontroli,

- omówienie kontroli koordynowanych,

 - technika pisania projektów wystąpień pokontrolnych.

 

 

2. Nauka obsługi programów komputerowych

 

 

 

 

 - członkowie Kolegium RIO

 

 -  inspektorzy Wydziału Kontroli

 

 - pracownicy Wydziału Informacji, Analiz

    i Szkoleń

 

-  pracownicy biura

 

Odsłon dokumentu: 120330125
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120330125 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |