Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność szkoleniowa

2004 - przeprowadzone szkolenia  

2005 - przeprowadzone szkolenia  

2006 - przeprowadzone szkolenia  

2007 - przeprowadzone szkolenia  

2008 - przeprowadzone szkolenia  

2009 - przeprowadzone szkolenia  

2010 - przeprowadzone szkolenia  

2011 - przeprowadzone szkolenia  

2012 - przeprowadzone szkolenia  

Ramowy plan szkoleń na rok 2015  

Ramowy plan szkoleń na rok 2016  

Ramowy plan szkoleń na rok 2017  Ramowy plan szkoleń na rok 2016

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2016-08-24 02:41
Data modyfikacji:  2016-08-24 02:46
Data publikacji:  2016-08-24 02:46
Wersja dokumentu:  1


 I.   Plan  szkoleń   pracowników  jednostek   samorządu  terytorialnego.

 

 

Tematyka szkolenia

 

 

Osoby objęte szkoleniem

Zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej j.s.t.
- sprawy bieżące

 

Skarbnicy j.s.t.

Dług j.s.t.

Skarbnicy j.s.t.

Podatek VAT w j.s.t.

Skarbnicy j.s.t.

Zamówienia publiczne – wybrane zagadnienia

Skarbnicy j.s.t.

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

 

Skarbnicy j.s.t.

Sprawozdawczość budżetowa oraz sprawozdawczość

w zakresie operacji finansowych

 

Skarbnicy j.s.t.

Nowe regulacje w ustawach i rozporządzeniach związanych z realizacją uchwały budżetowej w tym zmiany w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 

             Skarbnicy j.s.t.

 

Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

 Skarbnicy j.s.t.

 

Podejmowanie uchwał podatkowych na 2017 rok – problemy praktyczne

             Pracownicy j.s.t.

 

II. Plan szkoleń pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej

 

 

1.Akty prawne:

- ustawa o  finansach publicznych,

- Wieloletnia Prognoza Finansowa,

-  sprawozdawczość budżetowa oraz w zakresie operacji finansowych,

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,

- kodeks pracy (BHP i inne), 

- inne, w miarę ukazywania się przepisów w ustawach i rozporządzeniach związanych z realizacją gospodarki finansowej jst.

 

Pozostałe:

 - standardy i metodyka kontroli,

- omówienie kontroli koordynowanych,

 - technika pisania projektów wystąpień pokontrolnych.

 

 

2. Nauka obsługi programów komputerowych

 

 

 

 

 - członkowie Kolegium RIO

 

 -  inspektorzy Wydziału Kontroli

 

 - pracownicy Wydziału Informacji, Analiz

    i Szkoleń

 

-  pracownicy biura

 

Odsłon dokumentu: 84684267
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 84684267 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |