Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność szkoleniowa

2004 - przeprowadzone szkolenia  

2005 - przeprowadzone szkolenia  

2006 - przeprowadzone szkolenia  

2007 - przeprowadzone szkolenia  

2008 - przeprowadzone szkolenia  

2009 - przeprowadzone szkolenia  

2010 - przeprowadzone szkolenia  

2011 - przeprowadzone szkolenia  

2012 - przeprowadzone szkolenia  

Ramowy plan szkoleń na rok 2015  

Ramowy plan szkoleń na rok 2016  

Ramowy plan szkoleń na rok 2017  Ramowy plan szkoleń na rok 2017

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2017-02-14 11:58
Data modyfikacji:  2017-02-14 12:07
Data publikacji:  2017-02-14 12:07
Wersja dokumentu:  2


 

I.   Plan  szkoleń   pracowników  jednostek   samorządu  terytorialnego.

 

 

Tematyka szkolenia

 

 

Osoby objęte szkoleniem

Zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej j.s.t.
- sprawy bieżące

 

Skarbnicy j.s.t.

Centralizacja VAT – problemy praktyczne

Pracownicy j.s.t.

Zamówienia publiczne

Pracownicy j.s.t.

Sprawozdawczość budżetowa oraz sprawozdawczość

w zakresie operacji finansowych

 

 

Skarbnicy j.s.t.

Nowe regulacje w ustawach i rozporządzeniach związanych z realizacją uchwały budżetowej w tym zmiany w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 

Skarbnicy j.s.t.

Zasady naliczania i udzielania dotacji w oparciu o zmienione przepisy ustawy o systemie oświaty

Skarbnicy j.s.t.

 

Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

Skarbnicy j.s.t.

 

Podejmowanie uchwał podatkowych na 2018 rok – problemy praktyczne

             Pracownicy j.s.t.

 

Podatki i opłaty lokalne w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa sądów administracyjnych

 

             Pracownicy j.s.t.

 

 

II. Plan szkoleń pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej

 

 

1.Akty prawne:

 

- ustawa o  finansach publicznych,

- Wieloletnia Prognoza Finansowa,

-  sprawozdawczość budżetowa oraz w zakresie operacji finansowych,

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,

- kodeks pracy (BHP i inne), 

- standardy i metodyka kontroli,

- omówienie kontroli koordynowanych,

-technika pisania projektów wystąpień pokontrolnych.

 

 

Pozostałe:

 - inne, w miarę ukazywania się przepisów w ustawach i rozporządzeniach związanych z realizacją gospodarki finansowej jst.

 

 

2. Nauka obsługi programów komputerowych

 

 

 

 

1) członkowie Kolegium RIO

 

2) inspektorzy Wydziału Kontroli

 

3) specjaliści Wydziału Informacji, Analiz

    i Szkoleń

 

4) pracownicy biura

 

Odsłon dokumentu: 84684365
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2017-02-14 12:04,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 84684365 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |