Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność szkoleniowa

2004 - przeprowadzone szkolenia  

2005 - przeprowadzone szkolenia  

2006 - przeprowadzone szkolenia  

2007 - przeprowadzone szkolenia  

2008 - przeprowadzone szkolenia  

2009 - przeprowadzone szkolenia  

2010 - przeprowadzone szkolenia  

2011 - przeprowadzone szkolenia  

2012 - przeprowadzone szkolenia  

Ramowy plan szkoleń na rok 2015  

Ramowy plan szkoleń na rok 2016  

Ramowy plan szkoleń na rok 2017  

Ramowy plan szkoleń na rok 2018  

Ramowy plan szkoleń na rok 2019  

Ramowy plan szkoleń na rok 2020  



Ramowy plan szkoleń na rok 2019

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2019-02-25 01:49
Data modyfikacji:  2019-02-25 01:50
Data publikacji:  2019-02-25 01:50
Wersja dokumentu:  1


I.   Plan  szkoleń   pracowników  jednostek   samorządu  terytorialnego.

 

 

Tematyka szkolenia

 

 

Osoby objęte szkoleniem

Zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej j.s.t.
- sprawy bieżące

 

Skarbnicy j.s.t.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – wybrane zagadnienia

 

Organy wykonawcze j.s.t.

Wybrane zagadnienia z zakresu zamówień publicznych

Organy wykonawcze j.s.t.

Wykonywanie przez rio funkcji kontrolnej wobec jednostek samorządu terytorialnego

 

 

Organy wykonawcze j.s.t.

Sprawozdawczość budżetowa oraz sprawozdawczość

w zakresie operacji finansowych

 

 

Skarbnicy j.s.t.

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych, w tym nowy wskaźnik spłaty zadłużenia

 

 

Skarbnicy j.s.t.

VAT w ewidencji księgowej jednostek samorządu terytorialnego

 

 

Skarbnicy j.s.t.

 

Prawo zamówień publicznych – wybrane zagadnienia

Pracownicy j.s.t.

 

Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

Skarbnicy j.s.t.

 

Dostęp do informacji publicznej

 

 Skarbnicy j.s.t.

 

Podejmowanie uchwał podatkowych na 2020 rok – problemy praktyczne

 

Pracownicy j.s.t.

 

Podatki i opłaty lokalne w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa sądów administracyjnych

 

Pracownicy j.s.t.

  

 

 

II. Plan szkoleń pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej

  

 

 

1.Akty prawne:

 

- ustawa o  finansach publicznych,

- Wieloletnia Prognoza Finansowa,

-  sprawozdawczość budżetowa oraz w zakresie operacji finansowych,

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,

- kodeks pracy (BHP i inne), 

- standardy i metodyka kontroli,

- omówienie kontroli koordynowanych,

 - technika pisania projektów wystąpień pokontrolnych.

 

 

Pozostałe:

 - inne, w miarę ukazywania się przepisów w ustawach i rozporządzeniach związanych z realizacją gospodarki finansowej jst.

 

 

2. Nauka obsługi programów komputerowych

 

 

 

 

1) członkowie Kolegium RIO

 

2) inspektorzy Wydziału Kontroli

 

3) pracownicy Wydziału Informacji, Analiz

    i Szkoleń

 

4) pracownicy biura

 

5) kadra kierownicza

 

 

 





Odsłon dokumentu: 120276069
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120276069 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |