Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność szkoleniowa

2004 - przeprowadzone szkolenia  

2005 - przeprowadzone szkolenia  

2006 - przeprowadzone szkolenia  

2007 - przeprowadzone szkolenia  

2008 - przeprowadzone szkolenia  

2009 - przeprowadzone szkolenia  

2010 - przeprowadzone szkolenia  

2011 - przeprowadzone szkolenia  

2012 - przeprowadzone szkolenia  

Ramowy plan szkoleń na rok 2015  

Ramowy plan szkoleń na rok 2016  

Ramowy plan szkoleń na rok 2017  

Ramowy plan szkoleń na rok 2018  

Ramowy plan szkoleń na rok 2019  

Ramowy plan szkoleń na rok 2020  Ramowy plan szkoleń na rok 2020

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2020-06-16 01:06
Data modyfikacji:  2020-06-16 02:10
Data publikacji:  2020-06-16 02:10
Wersja dokumentu:  2


Plan szkoleń pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

 

Tematyka szkolenia

 

 

Osoby objęte szkoleniem

Zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej j.s.t.
- sprawy bieżące

 

 Skarbnicy j.s.t.

Zmiany w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie 

Pracownicy j.s.t.

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

Skarbnicy j.s.t.

Sprawozdawczość budżetowa oraz sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych

Skarbnicy j.s.t.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych; ustawa o rachunkowości

Pracownicy j.s.t.

 

 Prawo zamówień publicznych – wybrane zagadnienia

 Pracownicy j.s.t.

 

Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej

 Skarbnicy j.s.t.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi     w oparciu o zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

  Skarbnicy j.s.t.

 

Podejmowanie uchwał podatkowych na 2021 rok – problemy praktyczne

 Pracownicy j.s.t.

     Podatki i opłaty lokalne w świetle obowiązujących     przepisów i orzecznictwa sądów administracyjnych

Pracownicy j.s.t.


Plan szkoleń pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej


 

1.Akty prawne:

 

- ustawa o  finansach publicznych,

- Wieloletnia Prognoza Finansowa,

-  sprawozdawczość budżetowa oraz w zakresie operacji finansowych,

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,

- kodeks pracy (BHP i inne), 

- standardy i metodyka kontroli,

- omówienie kontroli koordynowanych,

 - technika pisania projektów wystąpień pokontrolnych.

 

 Pozostałe:

 - inne, w miarę ukazywania się przepisów w ustawach i rozporządzeniach związanych z realizacją gospodarki finansowej jst.

  2. Nauka obsługi programów komputerowych

 

 

 

 

1) członkowie Kolegium RIO

 

2) inspektorzy Wydziału Kontroli

 

3) pracownicy Wydziału Informacji, Analiz

    i Szkoleń

 

4) pracownicy biura

 

5) kadra kierownicza

 Odsłon dokumentu: 120275583
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2020-06-16 01:54,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120275583 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |