Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność szkoleniowa

2004 - przeprowadzone szkolenia  

2005 - przeprowadzone szkolenia  

2006 - przeprowadzone szkolenia  

2007 - przeprowadzone szkolenia  

2008 - przeprowadzone szkolenia  

2009 - przeprowadzone szkolenia  

2010 - przeprowadzone szkolenia  

2011 - przeprowadzone szkolenia  

2012 - przeprowadzone szkolenia  

Ramowy plan szkoleń na rok 2015  

Ramowy plan szkoleń na rok 2016  

Ramowy plan szkoleń na rok 2017  

Ramowy plan szkoleń na rok 2018  2004 - przeprowadzone szkolenia

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2004-11-18 12:49
Data modyfikacji:  2005-05-17 09:34
Data publikacji:  2005-05-17 09:34
Wersja dokumentu:  4


Działalność szkoleniowa Regionalnej Izby Obrachunkowej

 w Białymstoku

 

W 2004 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku zorganizowała następujące szkolenia:

 

1. W dniu 18 marca 2004 r. odbyło się szkolenie dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego (jst), na którym omówione zostały problemy związane z:

a)      udzielaniem dotacji na realizację zadań własnych jst dla stowarzyszeń
i innych podmiotów nie działających w celu osiągnięcia zysku w świetle przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,

b)      sprawozdawczością budżetową za 2003 r.,

c)      sprawozdawczością samorządowych osób prawnych.

Ponadto omówione zostały problemy związane z zastosowaniem nowych podziałek klasyfikacji budżetowej oraz kwestie zaangażowania wydatków budżetowych.

   W szkoleniu uczestniczyło 131 osób.

 

2. W dniu 30 czerwca i 11 sierpnia 2004 r. odbyły się szkolenia na temat „VAT w jednostkach organizacyjnych samorządów”. W szkoleniach wzięło udział łącznie 111 osób.

 

3. W dniach od 27 września do 1 października 2004 r. odbyło się szkolenie dla skarbników jst, na którym omówione zostały następujące tematy:

a)       projekt budżetu i budżet w świetle nowelizacji ustawy o finansach publicznych,

b)       problematyka pożytku publicznego i udzielania dotacji w oparciu
o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie,

c)       sprawozdawczość budżetowa (kasowe wykonanie budżetu
i sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2004 r.),

d)       audyt i kontrola wewnętrzna,

oraz inne sprawy bieżące związane z wykonywaniem i planowaniem budżetu.

     W szkoleniu uczestniczyło 117 osób.

 

4. W dniu 29 października 2004 r. odbyło się szkolenie, którego tematem były „Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.”. W szkoleniu wzięło udział 135 osób zajmujących się problematyką i opracowywaniem projektów uchwał
w sprawach podatków i opłat lokalnych.

 

5. W dniu 26 listopada 2004 r. odbyło się szkolenie na temat „Nowe prawo zamówień publicznych”. W szkoleniu wzięło udział 86 osób zajmujących się problematyką zamówień publicznych.

 

 

 

 Szkolenia radnych i pracowników jednostek samorządowych

Lp.

LATA

Ogółem

z tego szkolenia przeprowadzone:

samodzielnie

z innymi podmiotami

liczba
szkoleń

liczba
uczestników

liczba
szkoleń

liczba
uczestników

liczba
szkoleń

liczba
uczestników

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1993

174

9 715

142

8 015

32

1 700

2

2003

393

22 749

305

18 784

88

3 965

3

2004

7

580

5

468

2

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsłon dokumentu: 108789807
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2005-05-17 09:31, 2005-05-17 09:24, 2004-11-18 12:58,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 108789807 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |