Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność szkoleniowa

2004 - przeprowadzone szkolenia  

2005 - przeprowadzone szkolenia  

2006 - przeprowadzone szkolenia  

2007 - przeprowadzone szkolenia  

2008 - przeprowadzone szkolenia  

2009 - przeprowadzone szkolenia  

2010 - przeprowadzone szkolenia  

2011 - przeprowadzone szkolenia  

2012 - przeprowadzone szkolenia  

Ramowy plan szkoleń na rok 2015  

Ramowy plan szkoleń na rok 2016  

Ramowy plan szkoleń na rok 2017  

Ramowy plan szkoleń na rok 2018  

Ramowy plan szkoleń na rok 2019  

Ramowy plan szkoleń na rok 2020  2004 - przeprowadzone szkolenia

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2004-11-18 12:49
Data modyfikacji:  2005-05-17 09:34
Data publikacji:  2005-05-17 09:34
Wersja dokumentu:  4


Działalność szkoleniowa Regionalnej Izby Obrachunkowej

 w Białymstoku

 

W 2004 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku zorganizowała następujące szkolenia:

 

1. W dniu 18 marca 2004 r. odbyło się szkolenie dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego (jst), na którym omówione zostały problemy związane z:

a)      udzielaniem dotacji na realizację zadań własnych jst dla stowarzyszeń
i innych podmiotów nie działających w celu osiągnięcia zysku w świetle przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,

b)      sprawozdawczością budżetową za 2003 r.,

c)      sprawozdawczością samorządowych osób prawnych.

Ponadto omówione zostały problemy związane z zastosowaniem nowych podziałek klasyfikacji budżetowej oraz kwestie zaangażowania wydatków budżetowych.

   W szkoleniu uczestniczyło 131 osób.

 

2. W dniu 30 czerwca i 11 sierpnia 2004 r. odbyły się szkolenia na temat „VAT w jednostkach organizacyjnych samorządów”. W szkoleniach wzięło udział łącznie 111 osób.

 

3. W dniach od 27 września do 1 października 2004 r. odbyło się szkolenie dla skarbników jst, na którym omówione zostały następujące tematy:

a)       projekt budżetu i budżet w świetle nowelizacji ustawy o finansach publicznych,

b)       problematyka pożytku publicznego i udzielania dotacji w oparciu
o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie,

c)       sprawozdawczość budżetowa (kasowe wykonanie budżetu
i sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2004 r.),

d)       audyt i kontrola wewnętrzna,

oraz inne sprawy bieżące związane z wykonywaniem i planowaniem budżetu.

     W szkoleniu uczestniczyło 117 osób.

 

4. W dniu 29 października 2004 r. odbyło się szkolenie, którego tematem były „Podatki i opłaty lokalne w 2005 r.”. W szkoleniu wzięło udział 135 osób zajmujących się problematyką i opracowywaniem projektów uchwał
w sprawach podatków i opłat lokalnych.

 

5. W dniu 26 listopada 2004 r. odbyło się szkolenie na temat „Nowe prawo zamówień publicznych”. W szkoleniu wzięło udział 86 osób zajmujących się problematyką zamówień publicznych.

 

 

 

 Szkolenia radnych i pracowników jednostek samorządowych

Lp.

LATA

Ogółem

z tego szkolenia przeprowadzone:

samodzielnie

z innymi podmiotami

liczba
szkoleń

liczba
uczestników

liczba
szkoleń

liczba
uczestników

liczba
szkoleń

liczba
uczestników

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1993

174

9 715

142

8 015

32

1 700

2

2003

393

22 749

305

18 784

88

3 965

3

2004

7

580

5

468

2

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsłon dokumentu: 120329770
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2005-05-17 09:31, 2005-05-17 09:24, 2004-11-18 12:58,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120329770 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |