Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność szkoleniowa

2004 - przeprowadzone szkolenia  

2005 - przeprowadzone szkolenia  

2006 - przeprowadzone szkolenia  

2007 - przeprowadzone szkolenia  

2008 - przeprowadzone szkolenia  

2009 - przeprowadzone szkolenia  

2010 - przeprowadzone szkolenia  

2011 - przeprowadzone szkolenia  

2012 - przeprowadzone szkolenia  

Ramowy plan szkoleń na rok 2015  

Ramowy plan szkoleń na rok 2016  

Ramowy plan szkoleń na rok 2017  

Ramowy plan szkoleń na rok 2018  

Ramowy plan szkoleń na rok 2019  

Ramowy plan szkoleń na rok 2020  2005 - przeprowadzone szkolenia

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2006-02-08 08:47
Data modyfikacji:  2006-02-10 10:40
Data publikacji:  2006-02-10 10:40
Wersja dokumentu:  2


Działalność szkoleniowa Regionalnej Izby Obrachunkowej

 w Białymstoku (2005)

 

W 2005 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku zorganizowała następujące szkolenia:

 

1. W dniu 1 kwietnia 2005 r. odbyło się szkolenie dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego (jst) i głównych księgowych, na którym omówione zostały problemy związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2004 r. i sporządzeniem bilansu z wykonania budżetu za 2004 r. oraz bilansów jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.

W szkoleniu uczestniczyło 117 osób.

 

2. W dniach 6 - 10 czerwca 2005 r. odbyły się szkolenia dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego (jst), na którym omówione zostały problemy związane ze:

 

a) sprawozdawczością budżetową (kasowe wykonanie budżetu i sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za 2004 r. i I półrocze 2005

    r.),

b) podatkiem VAT w gminnych jednostkach organizacyjnych,

c) zaciąganiem kredytów i pożyczek w świetle obowiązujących przepisów, w tym pożyczek na prefinansowanie,

d) rachunkiem dochodów własnych.

W szkoleniach wzięło udział łącznie 101 osób.

 

3. W dniach od 17 – 21 października 2005 r. odbyło się szkolenie dla skarbników jst, na którym omówione zostały następujące tematy:

a)       zasady ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację projektów dofinansowywanych ze środków funduszy strukturalnych,

b)       sprawozdawczość budżetowa po zmianach z 19 sierpnia 2005 r., w tym sprawozdania o wydatkach strukturalnych,

c)       konstrukcja projektu uchwały budżetowej z uwzględnieniem możliwości zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pożyczek na prefinansowanie,

d)       zmiany w systemie finansów publicznych wprowadzone ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r.

oraz inne sprawy bieżące związane z wykonywaniem i planowaniem budżetu.

W szkoleniu uczestniczyło 117 osób.

 

4. W dniach 7-9 listopada 2005 r. odbyło się szkolenia dla skarbników i pracowników służb informatycznych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrożenia podpisu elektronicznego. W szkoleniu wzięło udział 205 osób.

 

5. W dniu 15 listopada 2005 r. odbyło się szkolenie dla osób zajmujących się problematyką i opracowywaniem uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych. Zakres szkolenia obejmował tworzenie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2006 r. W szkoleniu wzięło udział 146 osób.

 

Tabela. Szkolenia radnych i pracowników jednostek samorządowych w 2005 r.

Lp.

LATA

Ogółem

z tego szkolenia przeprowadzone:

samodzielnie

z innymi podmiotami

liczba
szkoleń
(kol.5+7)

liczba
uczestników
(kol.6+8)

liczba
szkoleń

liczba
uczestników

liczba
szkoleń

liczba
uczestników

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1993

174

9 715

142

8 015

32

1 700

2

2004

254

19 521

202

16 134

52

3 387

3

2005

5

686

5

686

 

 

 

Odsłon dokumentu: 120276452
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2006-02-08 08:50,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120276452 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |