Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność szkoleniowa

2004 - przeprowadzone szkolenia  

2005 - przeprowadzone szkolenia  

2006 - przeprowadzone szkolenia  

2007 - przeprowadzone szkolenia  

2008 - przeprowadzone szkolenia  

2009 - przeprowadzone szkolenia  

2010 - przeprowadzone szkolenia  

2011 - przeprowadzone szkolenia  

2012 - przeprowadzone szkolenia  

Ramowy plan szkoleń na rok 2015  

Ramowy plan szkoleń na rok 2016  

Ramowy plan szkoleń na rok 2017  

Ramowy plan szkoleń na rok 2018  2005 - przeprowadzone szkolenia

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2006-02-08 08:47
Data modyfikacji:  2006-02-10 10:40
Data publikacji:  2006-02-10 10:40
Wersja dokumentu:  2


Działalność szkoleniowa Regionalnej Izby Obrachunkowej

 w Białymstoku (2005)

 

W 2005 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku zorganizowała następujące szkolenia:

 

1. W dniu 1 kwietnia 2005 r. odbyło się szkolenie dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego (jst) i głównych księgowych, na którym omówione zostały problemy związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2004 r. i sporządzeniem bilansu z wykonania budżetu za 2004 r. oraz bilansów jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.

W szkoleniu uczestniczyło 117 osób.

 

2. W dniach 6 - 10 czerwca 2005 r. odbyły się szkolenia dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego (jst), na którym omówione zostały problemy związane ze:

 

a) sprawozdawczością budżetową (kasowe wykonanie budżetu i sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za 2004 r. i I półrocze 2005

    r.),

b) podatkiem VAT w gminnych jednostkach organizacyjnych,

c) zaciąganiem kredytów i pożyczek w świetle obowiązujących przepisów, w tym pożyczek na prefinansowanie,

d) rachunkiem dochodów własnych.

W szkoleniach wzięło udział łącznie 101 osób.

 

3. W dniach od 17 – 21 października 2005 r. odbyło się szkolenie dla skarbników jst, na którym omówione zostały następujące tematy:

a)       zasady ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację projektów dofinansowywanych ze środków funduszy strukturalnych,

b)       sprawozdawczość budżetowa po zmianach z 19 sierpnia 2005 r., w tym sprawozdania o wydatkach strukturalnych,

c)       konstrukcja projektu uchwały budżetowej z uwzględnieniem możliwości zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pożyczek na prefinansowanie,

d)       zmiany w systemie finansów publicznych wprowadzone ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r.

oraz inne sprawy bieżące związane z wykonywaniem i planowaniem budżetu.

W szkoleniu uczestniczyło 117 osób.

 

4. W dniach 7-9 listopada 2005 r. odbyło się szkolenia dla skarbników i pracowników służb informatycznych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrożenia podpisu elektronicznego. W szkoleniu wzięło udział 205 osób.

 

5. W dniu 15 listopada 2005 r. odbyło się szkolenie dla osób zajmujących się problematyką i opracowywaniem uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych. Zakres szkolenia obejmował tworzenie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2006 r. W szkoleniu wzięło udział 146 osób.

 

Tabela. Szkolenia radnych i pracowników jednostek samorządowych w 2005 r.

Lp.

LATA

Ogółem

z tego szkolenia przeprowadzone:

samodzielnie

z innymi podmiotami

liczba
szkoleń
(kol.5+7)

liczba
uczestników
(kol.6+8)

liczba
szkoleń

liczba
uczestników

liczba
szkoleń

liczba
uczestników

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1993

174

9 715

142

8 015

32

1 700

2

2004

254

19 521

202

16 134

52

3 387

3

2005

5

686

5

686

 

 

 

Odsłon dokumentu: 108792260
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2006-02-08 08:50,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 108792260 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |