Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność szkoleniowa

2004 - przeprowadzone szkolenia  

2005 - przeprowadzone szkolenia  

2006 - przeprowadzone szkolenia  

2007 - przeprowadzone szkolenia  

2008 - przeprowadzone szkolenia  

2009 - przeprowadzone szkolenia  

2010 - przeprowadzone szkolenia  

2011 - przeprowadzone szkolenia  

2012 - przeprowadzone szkolenia  

Ramowy plan szkoleń na rok 2015  

Ramowy plan szkoleń na rok 2016  

Ramowy plan szkoleń na rok 2017  

Ramowy plan szkoleń na rok 2018  

Ramowy plan szkoleń na rok 2019  

Ramowy plan szkoleń na rok 2020  2007 - przeprowadzone szkolenia

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2006-05-10 08:45
Data modyfikacji:  2008-04-24 12:33
Data publikacji:  2008-04-24 12:33
Wersja dokumentu:  10


 

Działalność szkoleniowa Regionalnej Izby Obrachunkowej

 w Białymstoku (2007)

 

 

W 2007 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku zorganizowała następujące szkolenia:

1. W dniach 23-25 stycznia 2007 r. odbyło się spotkanie Naczelników i Zastępców Naczelników Wydziałów Informacji Analiz i Szkoleń.

Celem spotkania było m.in.:

- przedstawienie koncepcji i założeń opracowania Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych za 2006 r.;

- dyskusja nt. zmian w ustawie o finansach publicznych z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów;

-omówienie wyników testów programu PROTON i dyskusja nad elektronicznym obiegiem dokumentów w izbach.

- sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań WIAiS.

W szkoleniu uczestniczyły 31 osób.

2. W dniach 30. 01., 14, 15 i 20. 02 2007 r. odbyły się szkolenia nowowybranych władz samorządowych, na których omówiona została następująca tematyka:

- rola i zadania regionalnych izb obrachunkowych;

- ogólne zasady uchwalania i wykonywania budżetu j.s.t.;

- rola absolutorium, w tym roli komisji rewizyjnej organu stanowiącego j.s.t.;

- ogólne zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W szkoleniach uczestniczyły 174 osoby.

3. W dniach 19-20 kwietnia 2007 r. odbyło się szkolenie skarbników j.s.t. na temat „Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2006 rok (bilans z wykonania budżetu, rachunek zysków i strat jednostki)”.

W szkoleniu uczestniczyło 120 osób.

4. W dniach 10 - 12 września 2007 r. odbyło się szkolenie skarbników jednostek samorządu terytorialnego dotyczące następujących zagadnień:

- przygotowania projektu uchwały budżetowej oraz omówienie zasad konstrukcji budżetu;

- omówienie obowiązujących przepisów dotyczących gospodarki finansowej j.s.t.;

- obligacji komunalnych;

- systemu BESTI@ - modułu planistycznego i sprawozdawczego;

- sprawozdawczości budżetowej i samorządowych osób prawnych.

W szkoleniu uczestniczyło 121 osób.

5. W dniu 8 listopada 2007 r. odbyło się szkolenie dla osób zajmujących się problematyką i opracowywaniem uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych. Zakres szkolenia obejmował tworzenie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2008 r. W szkoleniu wzięło udział 129 osób.

 

 

Szkolenia radnych i pracowników jednostek samorządowych w 2007 r.
Lp. LATA Ogółem z tego szkolenia przeprowadzone:
samodzielnie z innymi podmiotami
liczba
szkoleń
(kol.6+9)
liczba
uczestników
liczba
szkoleń
liczba
uczestników
liczba
szkoleń
liczba
uczestników
ogółem
(kol.7+10)
w tym:
pracownicy RIO
(kol.8+11)
ogółem w tym:
pracownicy RIO
ogółem w tym:
pracownicy RIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1993 174 9 715 1) 142 8 015 1) 32 1 700 1)
2 2006 352 25 198 1 050 287 22 405 940 65 2 793 110
3 2007 5 575 7 5 575 7      

Odsłon dokumentu: 120330099
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2007-07-23 01:07, 2007-07-23 01:04, 2007-07-23 01:04, 2007-07-23 01:03, 2007-07-23 01:00, 2006-05-10 08:51, 2006-05-10 08:50, 2006-05-10 08:49, 2006-05-10 08:47,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120330099 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |