Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność szkoleniowa

2004 - przeprowadzone szkolenia  

2005 - przeprowadzone szkolenia  

2006 - przeprowadzone szkolenia  

2007 - przeprowadzone szkolenia  

2008 - przeprowadzone szkolenia  

2009 - przeprowadzone szkolenia  

2010 - przeprowadzone szkolenia  

2011 - przeprowadzone szkolenia  

2012 - przeprowadzone szkolenia  

Ramowy plan szkoleń na rok 2015  

Ramowy plan szkoleń na rok 2016  

Ramowy plan szkoleń na rok 2017  

Ramowy plan szkoleń na rok 2018  2007 - przeprowadzone szkolenia

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2006-05-10 08:45
Data modyfikacji:  2008-04-24 12:33
Data publikacji:  2008-04-24 12:33
Wersja dokumentu:  10


 

Działalność szkoleniowa Regionalnej Izby Obrachunkowej

 w Białymstoku (2007)

 

 

W 2007 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku zorganizowała następujące szkolenia:

1. W dniach 23-25 stycznia 2007 r. odbyło się spotkanie Naczelników i Zastępców Naczelników Wydziałów Informacji Analiz i Szkoleń.

Celem spotkania było m.in.:

- przedstawienie koncepcji i założeń opracowania Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych za 2006 r.;

- dyskusja nt. zmian w ustawie o finansach publicznych z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów;

-omówienie wyników testów programu PROTON i dyskusja nad elektronicznym obiegiem dokumentów w izbach.

- sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań WIAiS.

W szkoleniu uczestniczyły 31 osób.

2. W dniach 30. 01., 14, 15 i 20. 02 2007 r. odbyły się szkolenia nowowybranych władz samorządowych, na których omówiona została następująca tematyka:

- rola i zadania regionalnych izb obrachunkowych;

- ogólne zasady uchwalania i wykonywania budżetu j.s.t.;

- rola absolutorium, w tym roli komisji rewizyjnej organu stanowiącego j.s.t.;

- ogólne zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W szkoleniach uczestniczyły 174 osoby.

3. W dniach 19-20 kwietnia 2007 r. odbyło się szkolenie skarbników j.s.t. na temat „Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2006 rok (bilans z wykonania budżetu, rachunek zysków i strat jednostki)”.

W szkoleniu uczestniczyło 120 osób.

4. W dniach 10 - 12 września 2007 r. odbyło się szkolenie skarbników jednostek samorządu terytorialnego dotyczące następujących zagadnień:

- przygotowania projektu uchwały budżetowej oraz omówienie zasad konstrukcji budżetu;

- omówienie obowiązujących przepisów dotyczących gospodarki finansowej j.s.t.;

- obligacji komunalnych;

- systemu BESTI@ - modułu planistycznego i sprawozdawczego;

- sprawozdawczości budżetowej i samorządowych osób prawnych.

W szkoleniu uczestniczyło 121 osób.

5. W dniu 8 listopada 2007 r. odbyło się szkolenie dla osób zajmujących się problematyką i opracowywaniem uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych. Zakres szkolenia obejmował tworzenie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2008 r. W szkoleniu wzięło udział 129 osób.

 

 

Szkolenia radnych i pracowników jednostek samorządowych w 2007 r.
Lp. LATA Ogółem z tego szkolenia przeprowadzone:
samodzielnie z innymi podmiotami
liczba
szkoleń
(kol.6+9)
liczba
uczestników
liczba
szkoleń
liczba
uczestników
liczba
szkoleń
liczba
uczestników
ogółem
(kol.7+10)
w tym:
pracownicy RIO
(kol.8+11)
ogółem w tym:
pracownicy RIO
ogółem w tym:
pracownicy RIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1993 174 9 715 1) 142 8 015 1) 32 1 700 1)
2 2006 352 25 198 1 050 287 22 405 940 65 2 793 110
3 2007 5 575 7 5 575 7      

Odsłon dokumentu: 108791169
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2007-07-23 01:07, 2007-07-23 01:04, 2007-07-23 01:04, 2007-07-23 01:03, 2007-07-23 01:00, 2006-05-10 08:51, 2006-05-10 08:50, 2006-05-10 08:49, 2006-05-10 08:47,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 108791169 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |