Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność szkoleniowa

2004 - przeprowadzone szkolenia  

2005 - przeprowadzone szkolenia  

2006 - przeprowadzone szkolenia  

2007 - przeprowadzone szkolenia  

2008 - przeprowadzone szkolenia  

2009 - przeprowadzone szkolenia  

2010 - przeprowadzone szkolenia  

2011 - przeprowadzone szkolenia  

2012 - przeprowadzone szkolenia  

Ramowy plan szkoleń na rok 2015  

Ramowy plan szkoleń na rok 2016  

Ramowy plan szkoleń na rok 2017  

Ramowy plan szkoleń na rok 2018  

Ramowy plan szkoleń na rok 2019  

Ramowy plan szkoleń na rok 2020  2006 - przeprowadzone szkolenia

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2007-07-23 12:48
Data modyfikacji:  2007-07-23 12:53
Data publikacji:  2007-07-23 12:53
Wersja dokumentu:  2


Działalność szkoleniowa Regionalnej Izby Obrachunkowej

 w Białymstoku (2006)

 

W 2006 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku zorganizowała następujące szkolenia:

 

1. W dniu 13 stycznia 2006 r. odbyło się szkolenie dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego (jst) i głównych księgowych, na którym omówione zostały zmiany w systemie finansów publicznych po 1 stycznia 2006 r.

W szkoleniu uczestniczyły 132 osoby.

 

2. W dniu 7 września 2006 r. odbyło się szkolenie skarbników j.s.t. na temat „Nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych”.

W szkoleniu uczestniczyły 132 osoby.

 

3. W dniach 25-29 września 2006 r. odbyło się szkolenie skarbników j.s.t. dotyczące:

- sprawozdawczości budżetowej po zmianach wprowadzonych rozporządzeniem MF z dnia 27 czerwca 2006 r.;

- konstrukcji projektu uchwały budżetowej z uwzględnieniem możliwości zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pożyczek na prefinansowanie;

- podatku dochodowego od osób prawnych w jednostkach organizacyjnych j.s.t.;

- modułu planistycznego BESTI@.

W szkoleniu uczestniczyło 115 osób.

 

4. W dniu 26 października 2006 r. odbyło się szkolenie dla osób zajmujących się problematyką i opracowywaniem uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych. Zakres szkolenia obejmował tworzenie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2007 r. W szkoleniu wzięły udział 143 osoby.

 

5. W dniach 15-16 listopada 2006 r. odbyło się szkolenie dla skarbników j.s.t., którego tematem było partnerstwo publiczno prywatne, zlecenie zadań w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz omówienie zmian wprowadzonych nowym rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont. W szkoleniu wzięły udział 64 osoby.

 

Tabela 7. Szkolenia radnych i pracowników jednostek samorządowych w 2006 r.
Lp. LATA Ogółem z tego szkolenia przeprowadzone:
samodzielnie z innymi podmiotami
liczba
szkoleń
(kol.6+9)
liczba
uczestników
liczba
szkoleń
liczba
uczestników
liczba
szkoleń
liczba
uczestników
ogółem
(kol.7+10)
w tym:
pracownicy RIO
(kol.8+11)
ogółem w tym:
pracownicy RIO
ogółem w tym:
pracownicy RIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1993 174 9 715 1) 142 8 015 1) 32 1 700 1)
2 2005 311 23 478 1) 261 19 902 1) 50 3 576 1)
3 2006 5 586   5 586        
1) brak danych                    

Odsłon dokumentu: 120275892
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2007-07-23 12:50,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120275892 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |