Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność szkoleniowa

2004 - przeprowadzone szkolenia  

2005 - przeprowadzone szkolenia  

2006 - przeprowadzone szkolenia  

2007 - przeprowadzone szkolenia  

2008 - przeprowadzone szkolenia  

2009 - przeprowadzone szkolenia  

2010 - przeprowadzone szkolenia  

2011 - przeprowadzone szkolenia  

2012 - przeprowadzone szkolenia  

Ramowy plan szkoleń na rok 2015  

Ramowy plan szkoleń na rok 2016  

Ramowy plan szkoleń na rok 2017  

Ramowy plan szkoleń na rok 2018  2006 - przeprowadzone szkolenia

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2007-07-23 12:48
Data modyfikacji:  2007-07-23 12:53
Data publikacji:  2007-07-23 12:53
Wersja dokumentu:  2


Działalność szkoleniowa Regionalnej Izby Obrachunkowej

 w Białymstoku (2006)

 

W 2006 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku zorganizowała następujące szkolenia:

 

1. W dniu 13 stycznia 2006 r. odbyło się szkolenie dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego (jst) i głównych księgowych, na którym omówione zostały zmiany w systemie finansów publicznych po 1 stycznia 2006 r.

W szkoleniu uczestniczyły 132 osoby.

 

2. W dniu 7 września 2006 r. odbyło się szkolenie skarbników j.s.t. na temat „Nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych”.

W szkoleniu uczestniczyły 132 osoby.

 

3. W dniach 25-29 września 2006 r. odbyło się szkolenie skarbników j.s.t. dotyczące:

- sprawozdawczości budżetowej po zmianach wprowadzonych rozporządzeniem MF z dnia 27 czerwca 2006 r.;

- konstrukcji projektu uchwały budżetowej z uwzględnieniem możliwości zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pożyczek na prefinansowanie;

- podatku dochodowego od osób prawnych w jednostkach organizacyjnych j.s.t.;

- modułu planistycznego BESTI@.

W szkoleniu uczestniczyło 115 osób.

 

4. W dniu 26 października 2006 r. odbyło się szkolenie dla osób zajmujących się problematyką i opracowywaniem uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych. Zakres szkolenia obejmował tworzenie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2007 r. W szkoleniu wzięły udział 143 osoby.

 

5. W dniach 15-16 listopada 2006 r. odbyło się szkolenie dla skarbników j.s.t., którego tematem było partnerstwo publiczno prywatne, zlecenie zadań w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz omówienie zmian wprowadzonych nowym rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont. W szkoleniu wzięły udział 64 osoby.

 

Tabela 7. Szkolenia radnych i pracowników jednostek samorządowych w 2006 r.
Lp. LATA Ogółem z tego szkolenia przeprowadzone:
samodzielnie z innymi podmiotami
liczba
szkoleń
(kol.6+9)
liczba
uczestników
liczba
szkoleń
liczba
uczestników
liczba
szkoleń
liczba
uczestników
ogółem
(kol.7+10)
w tym:
pracownicy RIO
(kol.8+11)
ogółem w tym:
pracownicy RIO
ogółem w tym:
pracownicy RIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1993 174 9 715 1) 142 8 015 1) 32 1 700 1)
2 2005 311 23 478 1) 261 19 902 1) 50 3 576 1)
3 2006 5 586   5 586        
1) brak danych                    

Odsłon dokumentu: 108790026
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2007-07-23 12:50,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 108790026 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |