Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność szkoleniowa

2004 - przeprowadzone szkolenia  

2005 - przeprowadzone szkolenia  

2006 - przeprowadzone szkolenia  

2007 - przeprowadzone szkolenia  

2008 - przeprowadzone szkolenia  

2009 - przeprowadzone szkolenia  

2010 - przeprowadzone szkolenia  

2011 - przeprowadzone szkolenia  

2012 - przeprowadzone szkolenia  

Ramowy plan szkoleń na rok 2015  

Ramowy plan szkoleń na rok 2016  

Ramowy plan szkoleń na rok 2017  

Ramowy plan szkoleń na rok 2018  2011 - przeprowadzone szkolenia

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2012-03-27 11:47
Data modyfikacji:  2012-03-27 11:56
Data publikacji:  2012-03-27 11:56
Wersja dokumentu:  2


Działalność szkoleniowa Regionalnej Izby Obrachunkowej

 w Białymstoku (2011)

 

W 2011 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku zorganizowała następujące szkolenia:

I W dniach 6-8 kwietnia 2011 r.  odbyło się szkolenie dla skarbników JST, na temat:

1.     Dochodzenie, przyznawanie ulg w spłacie i egzekucja niepodatkowych należności

budżetowych gminy w świetle ustawy o finansach publicznych;

2.     Nowe regulacje w ustawach i rozporządzeniach związanych z realizacją uchwały budżetowej, m.in. dotowanie w ramach ochrony środowiska, dotowanie spółek wodnych, klasyfikacja tytułów dłużnych, dofinansowanie spółdzielni socjalnych, ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

3.      Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych jst i sprawozdań Rb-Z i Rb-N jst i samorządowych osób prawnych;

4.     Zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej j.s.t. - sprawy bieżące.

W szkoleniu uczestniczyło 115 osób.

 

II W dniach 14 – 15 kwietnia 2011r. odbyło się spotkanie nowowybranych organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego z terenu Województwa Podlaskiego, objętych nadzorem RIO w Białymstoku. Spotkanie to miało na celu przybliżenie zasad współpracy Izby z samorządami oraz omówienie najważniejszych bieżących zagadnień związanych z gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego.

Program spotkania obejmował następujące tematy:

1. „Zakres i zadania RIO”

2.  „Pomoc publiczna i decyzje podatkowe”

3.  „Pomoc publiczna i decyzje podatkowe”

4.  „Omówienie WPF oraz wskaźników zadłużenia w kontekście rozporządzenia w sprawie klasyfikacji tytułów dłużnych”

5. „Zamówienia publiczne”

6. „Zasady planowania i wykonywania budżetu. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”

W szkoleniu uczestniczyły 103 osoby.

 

III W dniach 3-7 października 2011 r.  odbyło się szkolenie dla skarbników JST, na temat:

1.    Wieloletnia Prognoza Finansowa

2.    Projekt uchwały budżetowej i uchwała budżetowa na 2012

3.    Sprawozdawczość budżetowa – problemy, poprawność i ocena sprawozdań kwartalnych i opisowych

4.    Zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej j.s.t. - sprawy bieżące

W szkoleniu uczestniczyły 134 osoby.

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

Tabela 1. Szkolenia radnych i pracowników jednostek samorządowych w 2011 r.

Lp.

LATA

Ogółem

z tego szkolenia przeprowadzone:

samodzielnie

z innymi podmiotami

liczba
szkoleń
(kol.6+9)

liczba
uczestników

liczba
szkoleń

liczba
uczestników

liczba
szkoleń

liczba
uczestników

ogółem
(kol.7+10)

w tym:
pracownicy RIO
(kol.8+11)

ogółem

w tym:
pracownicy RIO

ogółem

w tym:
pracownicy RIO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

2011

 

 

 

3

367

15

0

0

0

1) brak danych

 

Odsłon dokumentu: 108790000
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2012-03-27 11:53,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 108790000 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |