Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność szkoleniowa

2004 - przeprowadzone szkolenia  

2005 - przeprowadzone szkolenia  

2006 - przeprowadzone szkolenia  

2007 - przeprowadzone szkolenia  

2008 - przeprowadzone szkolenia  

2009 - przeprowadzone szkolenia  

2010 - przeprowadzone szkolenia  

2011 - przeprowadzone szkolenia  

2012 - przeprowadzone szkolenia  

Ramowy plan szkoleń na rok 2015  

Ramowy plan szkoleń na rok 2016  

Ramowy plan szkoleń na rok 2017  

Ramowy plan szkoleń na rok 2018  

Ramowy plan szkoleń na rok 2019  

Ramowy plan szkoleń na rok 2020  2011 - przeprowadzone szkolenia

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2012-03-27 11:47
Data modyfikacji:  2012-03-27 11:56
Data publikacji:  2012-03-27 11:56
Wersja dokumentu:  2


Działalność szkoleniowa Regionalnej Izby Obrachunkowej

 w Białymstoku (2011)

 

W 2011 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku zorganizowała następujące szkolenia:

I W dniach 6-8 kwietnia 2011 r.  odbyło się szkolenie dla skarbników JST, na temat:

1.     Dochodzenie, przyznawanie ulg w spłacie i egzekucja niepodatkowych należności

budżetowych gminy w świetle ustawy o finansach publicznych;

2.     Nowe regulacje w ustawach i rozporządzeniach związanych z realizacją uchwały budżetowej, m.in. dotowanie w ramach ochrony środowiska, dotowanie spółek wodnych, klasyfikacja tytułów dłużnych, dofinansowanie spółdzielni socjalnych, ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

3.      Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych jst i sprawozdań Rb-Z i Rb-N jst i samorządowych osób prawnych;

4.     Zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej j.s.t. - sprawy bieżące.

W szkoleniu uczestniczyło 115 osób.

 

II W dniach 14 – 15 kwietnia 2011r. odbyło się spotkanie nowowybranych organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego z terenu Województwa Podlaskiego, objętych nadzorem RIO w Białymstoku. Spotkanie to miało na celu przybliżenie zasad współpracy Izby z samorządami oraz omówienie najważniejszych bieżących zagadnień związanych z gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego.

Program spotkania obejmował następujące tematy:

1. „Zakres i zadania RIO”

2.  „Pomoc publiczna i decyzje podatkowe”

3.  „Pomoc publiczna i decyzje podatkowe”

4.  „Omówienie WPF oraz wskaźników zadłużenia w kontekście rozporządzenia w sprawie klasyfikacji tytułów dłużnych”

5. „Zamówienia publiczne”

6. „Zasady planowania i wykonywania budżetu. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”

W szkoleniu uczestniczyły 103 osoby.

 

III W dniach 3-7 października 2011 r.  odbyło się szkolenie dla skarbników JST, na temat:

1.    Wieloletnia Prognoza Finansowa

2.    Projekt uchwały budżetowej i uchwała budżetowa na 2012

3.    Sprawozdawczość budżetowa – problemy, poprawność i ocena sprawozdań kwartalnych i opisowych

4.    Zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej j.s.t. - sprawy bieżące

W szkoleniu uczestniczyły 134 osoby.

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

Tabela 1. Szkolenia radnych i pracowników jednostek samorządowych w 2011 r.

Lp.

LATA

Ogółem

z tego szkolenia przeprowadzone:

samodzielnie

z innymi podmiotami

liczba
szkoleń
(kol.6+9)

liczba
uczestników

liczba
szkoleń

liczba
uczestników

liczba
szkoleń

liczba
uczestników

ogółem
(kol.7+10)

w tym:
pracownicy RIO
(kol.8+11)

ogółem

w tym:
pracownicy RIO

ogółem

w tym:
pracownicy RIO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

2011

 

 

 

3

367

15

0

0

0

1) brak danych

 

Odsłon dokumentu: 120329818
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2012-03-27 11:53,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120329818 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |