Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność kontrolna » Działalność kontrolna 2018

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Raczkach  

zalecenia - Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie  

zalecenia - Dom Kultury w Łapach  

zalecenia - Gmina Bargłów Kościelny  

zalecenia - Gmina Białowieża  

zalecenia - Gmina Czyże  

zalecenia - Gmina Dziadkowice  

zalecenia - Gmina Giby  

zalecenia - Gmina Janów  

zalecenia - Gmina Klukowo  

zalecenia - Gmina Łomża  

zalecenia - Gmina Mielnik  

zalecenia - Gmina Nowe Piekuty  

zalecenia - Gmina Nurzec-Stacja  

zalecenia - Gmina Perlejewo  

zalecenia - Gmina Raczki  

zalecenia - Gmina Radziłów  

zalecenia - Gmina Sejny  

zalecenia - Gmina Sztabin  

zalecenia - Gmina Szudziałowo  

zalecenia - Gmina Szumowo  

zalecenia - Gmina Trzcianne  

zalecenia - Gmina Turośń Kościelna  

zalecenia - Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu w Kolnie  

zalecenia - Miasto Augustów  

zalecenia - Miasto Grajewo  

zalecenia - Miasto i Gmina Czarna Białostocka  

zalecenia - Miasto i Gmina Dąbrowa Białostocka  

zalecenia - Miasto i Gmina Drohiczyn  

zalecenia - Miasto i Gmina Jedwabne  

zalecenia - Miasto i Gmina Krynki  

zalecenia - Miasto i Gmina Łapy  

zalecenia - Miasto i Gmina Mońki  

zalecenia - Miasto i Gmina Sokółka  

zalecenia - Miasto i Gmina Stawiski  

zalecenia - Miasto i Gmina Suchowola  

zalecenia - Miasto i Gmina Supraśl  

zalecenia - Miasto Kolno  

zalecenia - Miasto Wysokie Mazowieckie  

zalecenia - Miasto Zambrów  

zalecenia - Przedszkole Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem  

zalecenia - Przedszkole w Czarnej Białostockiej  

zalecenia - Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zambrowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Augustowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Czyżach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Dziadkowicach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Poćkunach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa w Trzciannem  

zalecenia - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce  

zalecenia - Zakład Komunalny w Krynkach  

zalecenia - Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży  

zalecenia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nurcu-Stacji  

zalecenia - Zespół Szkół Samorządowych w Janowie  

zalecenia - Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach  

zalecenia - Zespół Szkół w Mielniku  zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2018-12-05 01:55
Data modyfikacji:  2018-12-05 01:55
Data publikacji:  2018-12-05 01:56
Wersja dokumentu:  1


Kontrola doraźna gospodarki finansowej

przeprowadzona w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie

przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

 

 

           Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 16 listopada 2018 roku (znak: RIO.I.6003-4/18), o treści jak niżej:

 

 

 

 

Pan

Adam Walczuk

p.o. Kierownika

Biura Obsługi Szkół

w Drohiczynie  

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku przeprowadziła, na podstawie art. 1 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561), doraźną kontrolę gospodarki finansowej w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie, obejmując jej zakresem zagadnienia związane z osiąganiem przez gminę Drohiczyn wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, ze zm.) oraz ustalaniem i przeznaczaniem opłat za żywienie dzieci w stołówce szkolnej.

 

Ustalono, że zadania związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych szkół przypisano głównemu księgowemu BOS – zgodnie z przepisami art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.) – a oprócz tego także w obowiązującym od 19 marca 2018 r. zakresie czynności pomocy administracyjnej. Pracownik na stanowisku pomocy administracyjnej został zatrudniony przez Burmistrza Drohiczyna w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa z dnia 16 marca 2018 r., w związku z usprawiedliwioną nieobecnością kierownika BOS (urlop macierzyński). Należy przy tym wskazać, że zgodnie z danymi zawartymi na str. 2 protokołu kontroli kierownik BOS jest zatrudniona jako inspektor ds. oświaty w Urzędzie Miejskim. Zatem zatrudnienie przez Burmistrza pracownika na czas zastępstwa w Urzędzie Miejskim należy wiązać z wykonywaniem zadań inspektora ds. oświaty, a nie kierownika BOS czy innego pracownika BOS. Powierzenie przez Burmistrza pracownikowi Urzędu zadań w zakresie obsługi szkół nie ma uzasadnienia w świetle faktu funkcjonowania jednostki obsługującej szkoły w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.).

Ponadto z ustaleń zawartych w protokole kontroli wynika, że w związku z urlopem macierzyńskim kierownik BOS wyznaczyła Pana do pełnienia obowiązków kierownika na czas jej nieobecności, mimo że nie jest Pan pracownikiem BOS, lecz pracownikiem Urzędu Miejskiego w Drohiczynie zatrudnionym na stanowisku inspektora ds. informatyki i działalności gospodarczej. Jako podstawę wyznaczenia do pełnienia obowiązków wskazano § 16 statutu BOS, zgodnie z którym „W czasie nieobecności Kierownika jego obowiązki pełni wyznaczona przez niego osoba w uzgodnieniu z Burmistrzem Drohiczyna.” Wyznaczenie przez kierownika BOS pracownika innej jednostki do pełnienia obowiązków kierownika BOS na czas nieobecności jest nieprawidłowe z punktu widzenia art. 53 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Przepis ten stanowi, że kierownik jednostki sektora finansów publicznych może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom jednostki. W sytuacji braku w BOS pracownika, któremu możliwe byłoby powierzenie obowiązków kierownika na czas jego nieobecności, realizację zadań kierownika BOS w czasie nieobecności kierownika powinien zapewnić Burmistrz Drohiczyna zgodnie z ogólną kompetencją wynikającą z art. 30 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym.

Z ustaleń kontroli wynika też, iż zarówno kierownik BOS, jak i Pan, jako pełniący obowiązki kierownika, otrzymują wynagrodzenie z planu finansowego Urzędu Miejskiego, natomiast wydatki na ten cel nie są ponoszone z planu finansowego BOS – str. 3 protokołu kontroli.

Stosowne wnioski w zakresie przedstawionych zagadnień dotyczących kierowania Biurem i podziałem obowiązków dotyczących realizacji jego zadań przedstawię Burmistrzowi Drohiczyna w wystąpieniu wystosowanym na podstawie ustaleń kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy Drohiczyn.

 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2017 r. zostało sporządzone na podstawie przygotowanych przez BOS danych dotyczących Zespołu Szkół w Drohiczynie i Szkoły Podstawowej w Śledzianowie, której prowadzenie gmina przejęła w grudniu 2017 r. od Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Śledzianów. Kontrola wykazała, iż żadnemu pracownikowi BOS nie przypisano w zakresie czynności zadań dotyczących ustalania danych związanych z analizą osiągania średnich wynagrodzeń nauczycieli – str. 4 protokołu kontroli.

Stwierdzono, że przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli nie w każdym przypadku prawidłowo dokonywano wyłączenia okresów, w których nauczyciele pobierali świadczenia finansowane przez ZUS. W konsekwencji w kilku przypadkach dotyczących nauczycieli dyplomowanych błędnie wyliczono strukturę zatrudnienia, i tak nauczyciel:

a) w dniu 10 listopada pobierał zasiłek ZUS (1 dzień). Do struktury ujęto za okres wrzesień-grudzień 0,94 etatu. W listopadzie należało przyjąć 0,97 etatu (1 - 1/30) a za okres wrzesień-grudzień 0,99 etatu,

b) pobierał zasiłek ZUS w dniach 7-10 marca (4 dni). Mimo tego strukturę zatrudnienia przyjęto jako cały etat w okresie styczeń-sierpień. W marcu wymiar etatu powinien wynosić 0,87 (1-4/30) a struktura zatrudnienia we wskazanym okresie 0,98 etatu.

Ponadto w dwóch przypadkach błędnie wyliczono strukturę zatrudnienia wskutek nieprawidłowego zaokrąglenia wyliczonego etatu w dół zamiast w górę. W przypadku jednego nauczyciela za okres styczeń-sierpień przyjęto 0,77 zamiast 0,78 etatu, a za okres wrzesień grudzień 0,55 etatu, zamiast 0,56 etatu. Innemu nauczycielowi za okres styczeń-sierpień przyjęto 0,78 etatu zamiast 0,79.

W konsekwencji struktura zatrudnienia nauczycieli dyplomowanych w okresie wrzesień-grudzień powinna być o 0,04 etatu wyższa i wynieść 33,40 etatu zamiast 33,36.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono też przypadki zaliczania zasiłków płatnych przez ZUS do wydatków poniesionych na wynagrodzenia, wskutek czego bezpodstawnie zwiększyły się wykazane w sprawozdaniu wydatki na wynagrodzenia nauczycieli dyplomowanych. Do wydatków poniesionych na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela (kol. 9 sprawozdania) ujęto zasiłki opiekuńcze z ZUS w kwotach 385,50 zł, 377,92 zł i 86,12 zł.

Prawidłowo zatem wydatki w kol. 9 powinny być mniejsze o 849,54 zł i wynieść 1.927.059,39 zł, zaś iloczyn średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń po przyjęciu prawidłowej liczby etatów zwiększy się z 1.996.566,24 zł do 1.997.376,70 zł. W konsekwencji ujemna różnica w kategorii nauczycieli dyplomowanych w kol. 10 sprawozdania zwiększy się do 70.317,31 zł i będzie wyższa od wykazanej w sprawozdaniu kwoty 68.657,31 zł o 1.660 zł – str. 4-6 protokołu kontroli.

W przypadku nauczycieli mianowanych także wystąpiły przypadki błędnego obliczenia struktury zatrudnienia, i tak nauczyciel:

a) pobierał zasiłek chorobowy z ZUS od 3 października do końca roku. Do struktury zatrudnienia ujęto za okres wrzesień-grudzień 0,19 etatu. W październiku należało do struktury przyjąć 0,07 etatu, a za cały okres wrzesień-grudzień 0,27 etatu. Ponadto do wydatków w kol. 9 sprawozdania bezpodstawnie ujęto kwotę wypłaconych temu nauczycielowi zasiłków z ZUS w wysokości 7.851,58 zł,

b) pobierał w 2017 r. zasiłek ZUS od 1 stycznia do 28 lutego, a od 1 września przeszedł w stan nieczynny. Do struktury zatrudnienia ujęto prawidłowo za okres styczeń-sierpień 0,75 etatu, leczy za okres wrzesień-grudzień bezpodstawnie przyjęto 1 etat. Ponadto do wydatków w kol. 9 sprawozdania ujęto bezpodstawnie kwotę zasiłku z ZUS w wysokości 5.482,01 zł,

c) pobierała zgodnie z kartą zasiłkową zasiłek z ZUS od 23 lutego do 20 marca a od 3 kwietnia do końca roku przebywała na urlopie macierzyńskim. Ustalono na podstawie zwolnień lekarskich, iż przebywała ona na zwolnieniu lekarskim od 20 stycznia do 24 marca 2017 r. Z wyjaśnienia głównej księgowej wynika, iż otrzymywała zasiłek ZUS za 24 dni marca (1-24 marca) i 2 dni kwietnia (1-2 kwietnia). Do struktury ujęto za okres styczeń-sierpień 0,21 etatu. Według ustaleń kontroli za okres ten należało przyjąć 0,25 etatu,

d) pobierał zasiłek z ZUS od 20 listopada 2017 r. do 8 stycznia 2018 r. Do struktury zatrudnienia przyjęto za okres wrzesień-grudzień 0,58 etatu zamiast 0,59 etatu. Do wydatków na wynagrodzenia prawidłowo nie ujęto otrzymanego z ZUS zasiłku chorobowego. Do wydatków błędnie nie ujęto jednak wynagrodzenia chorobowego 231,48 zł oraz dodatku stażowego za chorobę 190,65 zł (razem 422,13 zł), płatnych w grudniu 2017 r. z planu finansowego szkoły.

Prawidłowo zatem struktura nauczycieli mianowanych powinna wynosić 6 etatów w okresie styczeń-sierpień (zamiast 5,96) i 5,04 etatu (zamiast 4,94) w okresie wrzesień-grudzień. Ponadto błędnie do wydatków w kol. 9 ujęto kwotę wypłaconych zasiłków płatnych z ZUS wynoszącą 13.333,59 zł. Nie ujęto natomiast kwoty 422,13 zł, wypłaconej z planu finansowego szkoły tytułem wynagrodzenia chorobowego i dodatku stażowego za chorobę. W konsekwencji kwota wydatków poniesionych na wynagrodzenia w składnikach wskazanych przepisami Karty Nauczyciela zmniejszy się z 252.634,18 zł do 239.722,72 zł, a iloczyn średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń zwiększy się z 257.504,22 zł do 270.199,87 zł. Ujemna różnica w kol. 10 sprawozdania w tej kategorii nauczycieli zwiększy się do 30.477,15 zł i będzie wyższa od wykazanej w sprawozdaniu kwoty 14.870,04 zł o 15.607,11 zł – str. 6-7 protokołu kontroli.

 

Ponadto wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego przysługującego poszczególnym nauczycielom nie została prawidłowo ustalona w świetle przepisów załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 6, poz. 35 ze zm.), czyli proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, w którym nauczyciel pobierał wynagrodzenie oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. Błędnie wyliczano bowiem osobiste stawki wynagrodzenia. Obliczano miesięczne stawki wynagrodzenia jako iloczyn rocznego wynagrodzenia zasadniczego (na podstawie kart płacowych), wymiaru zatrudnienia (wymiar pomniejszano także w przypadku pobierania wynagrodzenia chorobowego z planu finansowego szkoły o różnicę między wynagrodzeniem chorobowym a potrąceniem nienależnym) i okresu zatrudnienia, a następnie dzielono przez 12 miesięcy. W protokole kontroli zamieszczono przykłady, z których wynika, że nauczycielom dyplomowanym, którzy posiadali identyczne wynagrodzenie zasadnicze, nie pobierającym świadczeń z ZUS, obliczono różne osobiste miesięczne stawki wynagrodzenia.

Natomiast pobierającym zasiłek z ZUS obliczano miesięczne stawki jako iloczyn wynagrodzenia zasadniczego, wymiaru i okresu zatrudnienia, dzielone przez 12 miesięcy, np. nauczycielowi obliczono miesięczną stawkę w kwocie 3.086,87711 (37.543,10 zł, wymiar zatrudnienia 0,986666667). Wynagrodzenie zasadnicze pochodzi z wiersza wynagrodzenie zasadnicze (37.588 zł) i zostało pomniejszone o różnicę pomiędzy otrzymanym zasiłkiem chorobowym a tzw. „potrąceniami nienależnymi” (44,90 zł; 422,82 zł – 377,92 zł). Prawidłowo miesięczna stawka powinna wynosić 3.149 zł i być pomniejszona tylko w okresie pobierania zasiłku z ZUS, czyli w marcu (4 dni) i wynosić w tym miesiącu 2.739,63 zł (0,87 x 3.149).

Powyższe miało wpływ na błędne wyliczenie wszystkich dodatków uzupełniających dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych (pomijając w tym miejscu kwestię, że przyjęta do podziału kwota ustalona przez jednostkę była nieprawidłowa w świetle ustaleń kontroli). W załączniku do protokołu kontroli przedstawiono wyliczenie przez kontrolującego osobistych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz indywidualnych dodatków uzupełniających.

 

W grupie nauczycieli stażystów struktura zatrudnienia oraz wydatki dotyczyły tylko jednego pracownika zatrudnionego w Zespole Szkół na 24/25 etatu (0,96 etatu w okresie styczeń-sierpień). Ustalono, iż w Zespole był zatrudniony jako stażysta w okresie od stycznia do sierpnia 2017 r., na 1/18 etatu, także nauczyciel dyplomowany. Wymiaru etatu związanego z tym zatrudnieniem (0,06 w okresie styczeń-sierpień) nie uwzględniono w analizie osiągania średnich wynagrodzeń nauczycieli stażystów; pominięto również wydatki z tego tytułu (1.333,71 zł). Prawidłowe ujęcie w sprawozdaniu tych danych nie spowoduje powstania ujemnej różnicy w kol. 10, a zmieni dodatnią różnicę z 3.099,24 zł do 3.111,55 zł – str. 8-10 protokołu kontroli.

 

           Przy Zespole Szkół w Drohiczynie funkcjonuje wyodrębniony rachunek dochodów utworzony na podstawie uchwały Nr XXXIV/245/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wyodrębnionym rachunku... W myśl uchwały z dochodów zgromadzonych na rachunku mogą być pokrywane wydatki:

- związane z prowadzeniem żywienia,

- zakupy usług oraz zakupy materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na halę sportową oraz inne pomieszczenia szkolne oraz plac wokół szkoły,

- wydatki związane z organizacją obozów sportowych i organizacją turnieju tańca,

- dofinansowanie działalności pozalekcyjnej,

- wydatki związane z organizacją pozostałych imprez organizowanych przez szkołę,

- prowizje bankowe za przelewy.

           Na podstawie analizy wydatków, w kontekście przedstawionych postanowień uchwały, zwrócono się o do dyrektora Zespołu Szkół o wyjaśnienia dotyczące poniesionych w par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wydatków na: zakup kwiatów ciętych (65 zł), zakup kwiatów na grób nieznanego żołnierza (331,33 zł) oraz prenumeratę gazety podatkowej (398 zł). Dyrektor Zespołu wyjaśniła, że kwiaty cięte zakupiono na zakończenie konkursu „Ocalić od zapomnienia”, zakup gazety podatkowej omyłkowo zapłacono z rachunku dochodów a kwiaty na Grób Nieznanego Żołnierza zakupiono na podsumowanie konkursu „Miejsca, w których historia jest zaklęta”. Z wyjaśnienia wynika zatem, że prenumeratę gazety podatkowej sfinansowano z wyodrębnionego rachunku dochodów niezgodnie z postanowieniami uchwały – str. 10-12 protokołu kontroli.

 

Odpłatność za obiady i inne posiłki oferowane przez stołówkę szkolną przy Zespole Szkół wynika z zarządzenia z dnia 2 stycznia 2017 r., podpisanego przez dyrektora Zespołu Szkół i Burmistrza Drohiczyna. Ustalono, iż stołówka szkolna przygotowuje obiady uczniom i przedszkolakom oraz śniadania i podwieczorki przedszkolakom. Ponadto przygotowuje i sprzedaje obiady i inne posiłki na zewnątrz, tj. dla MGOPS w Drohiczynie, Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach, MGOK w Drohiczynie, LO Benedykta w Drohiczynie, „Tygiel Bugu” i Diecezji Drohiczyńskiej.

Ze sprawozdania Rb-34S Zespołu Szkół W Drohiczynie wynika, iż ogółem dochody i wydatki wyodrębnionego rachunku wyniosły po 372.426,51 zł. Największe dochody pochodziły z opłat za obiady i inne posiłki przygotowane przez stołówkę i wyniosły 353.236,97 zł (par. 0830 „Wpływy z usług”; mimo żywienia przedszkolaków nie stwierdzono dochodów w par. 0670 „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego”). Ustalono, iż kwota wykazana w tym paragrafie zawiera w sobie także podatek VAT. Opłacony przez kontrahentów VAT za wynajem pomieszczeń szkolnych, jak również za sprzedaż posiłków odprowadzano bowiem poprzez zmniejszenie dochodów w par. 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy…”. Na podstawie danych za 2017 r. stwierdzono, iż sprzedano obiady i inne posiłki opodatkowane VAT w kwocie brutto 59.938,13 zł (8% VAT to 4.795,05 zł). Po uwzględnieniu faktur wystawionych i opłaconych na przełomie lat 2016 i 2017 oraz 2017 i 2018 ustalona przez kontrolującego kwota podatku VAT ujętego w dochodach 2017 r. w par. 0830 wyniosła 4.881,06 zł. W par. 0830 ujęto w 2017 r. dochody z żywienia w kwocie 353.236,97 zł a po odjęciu podatku VAT (4.881,06 zł) należało wykazać dochód w wysokości 348.355,91 zł.

Wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych w 2017 r. wyniosły 254.744,67 zł i były niższe od pobranych opłat o 93.611,24 zł (348.355,91 zł – 254.744,67 zł).

Celem kontroli było ustalenie za 2017 r. czy możliwe jest przyjęcie wniosku, iż opłaty uczniów za korzystanie z posiłków zostały w praktyce w całości przeznaczone na pokrycie wyłącznie kosztów zakupu artykułów żywnościowych, tzw. „wsadu do kotła”, jak tego wymaga art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1996 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, ze zm.). Z wyliczenia zawartego w protokole kontroli (przybliżonego) wynika, iż wartość produktów przeznaczonych na wytworzenie w 2017 r. posiłków sprzedawanych dzieciom (w tym finansowanych przez MGOPS za tą samą stawkę jak pobierana od uczniów – 4 zł i od przedszkolaków – 3,50 zł) i pracownikom wyniosła (na podstawie miesięcznych zestawień rozchodu artykułów spożywczych) około 216.000 zł a ze sprzedaży na rzecz tych osób uzyskano 251.197,27 zł (kasowe wykonanie). Różnica między kwotą zrealizowaną ze sprzedaży a kwotą produktów przeznaczonych w 2017 r. na przygotowanie posiłków sprzedawanych dzieciom i pracownikom stanowi zatem około 35.000 zł.

Oszacowano także różnicę między kwotą dochodów zrealizowanych ze sprzedaży posiłków dzieciom i pracownikom (kasowe wykonanie) a kwotą wydatkowaną w 2017 r. na zakup produktów na przygotowanie posiłków sprzedawanych dzieciom i pracownikom (kasowe wykonanie). Zakupiono w 2017 r. produkty spożywcze na kwotę 254.744,67 zł (par. 4220). Z zakupionych w 2017 r. produktów przeznaczono na wytworzenie w 2017 r. posiłków sprzedawanych dzieciom i pracownikom produkty o wartości około 206.700 zł, zaś z ich sprzedaży uzyskano 251.197,27 zł. Zatem różnica między kwotą dochodów ze sprzedaży a wydatkami w 2017 r. na zakup produktów zużytych na przygotowanie posiłków sprzedawanych dzieciom i pracownikom wynosi około 44.500 zł.

Kwota uzyskanych dochodów ze sprzedaży posiłków uczniom i pracownikom podlega pomniejszeniu o pokrywane przez pracowników dodatkowe opłaty za obiady w kwocie 0,50 zł. Łączne wpływy z tego tytułu w 2017 r. wyniosły 2.167,50 zł (0,50 zł x 4.335 obiadów zakupionych przez pracowników obsługi i nauczycieli), nie wpływają zatem na istotną zmianę różnicy między dochodami z opłat za posiłki pobranych od uczniów i nauczycieli a wydatkami (kosztami) na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania tych posiłków.

Przedstawiona wyżej analiza prowadzi do wniosku o przeznaczaniu części dochodów z opłat za żywienie pobranych od uczniów z naruszeniem przywołanego wyżej art. 106 ust. 4 Prawa oświatowego – opłaty od uczniów za korzystanie z posiłków pobierane są w praktyce na poziomie wyższym od kosztów artykułów żywnościowych zużytych do przygotowania im posiłków, zaś nadwyżka środków przeznaczana jest na inne cele. Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśniła, iż kalkulację kosztów wsadu do kotła sporządza się na podstawie standardowego jadłospisu obejmującego 2 dekady z uwzględnieniem cen detalicznych wykorzystywanych produktów – str. 17-19 protokołu kontroli.

Stosowne wnioski w zakresie obowiązku przeznaczania opłat pobranych od uczniów za posiłki wyłącznie na zakup artykułów żywnościowych, a także prawidłowości wydatkowania środków wyodrębnionego rachunku dochodów, przekażę odrębnym pismem dyrektorowi ZS w Drohiczynie.

Ponadto w zakresie kontroli dochodów z żywienia stwierdzono, że faktura za posiłki przygotowane w dniu 9 grudnia 2017 r. na rzecz MGOK w Drohiczynie w kwocie 5.276,21 zł została opłacona 23 stycznia 2018 r. i prawidłowo została ujęta w sprawozdaniu Rb-34S jako należność na koniec 2017 r. W sprawozdaniu Rb-34S według stanu na początek 2017 r. nie ujęto natomiast należności za przygotowane obiady na rzecz MGOK w grudniu 2016 r. w kwocie 7.917,85 zł, opłaconej 10 stycznia 2017 r.

 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczące analizy osiągania średnich wynagrodzeń nauczycieli były wynikiem błędnej interpretacji przepisów prawa określających zasady ustalania danych na potrzeby tej analizy. Z ustaleń kontroli wynika, iż obowiązki w tym zakresie nie zostały pisemnie powierzone żadnemu z pracowników BOS.

Z kolei w zakresie finansowania żywienia uczniów nieprawidłowości dotyczą działań dyrektora Zespołu Szkół w Drohiczynie, jako ustalającego odpłatność za żywienie i dysponującego środkami wyodrębnionego rachunku dochodów.

Obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości należą do głównego księgowego, stosownie do zakresu czynności i postanowień art. 54 ustawy o finansach publicznych.

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Pisemne przydzielenie obowiązków w zakresie ustalania danych na potrzeby analizy osiągania średnich wynagrodzeń nauczycieli.

2. Zapewnienie prawidłowego ustalania danych na potrzeby analizy osiągania średnich wynagrodzeń nauczycieli, poprzez:

a) staranne obliczanie wymiaru etatów poszczególnych nauczycieli przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia,

b) zaprzestanie ujmowania zasiłków płatnych z ZUS do wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w kol. 9 sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli…,

c) ujmowanie w kol. 9 sprawozdania wydatków z tytułu wynagrodzenia chorobowego nauczycieli wypłacanego z planu finansowego szkoły,

d) prawidłowe ustalanie osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 13 stycznia 2010 r.

e) uwzględnianie na potrzeby analizy wymiaru zatrudnienia i wynagrodzeń nauczycieli, którzy uzyskali zgodę Kuratorium Oświaty na zatrudnienie jako nauczyciel stażysta.

3. Wyeliminowanie nieprawidłowości wynikających z ustalonych podczas kontroli błędów w analizie osiągania średnich wynagrodzeń nauczycieli. W tym celu:

a) sporządzenie korekty sprawozdania z osiągania średnich wynagrodzeń nauczycieli uwzględniającej ustalenia kontroli i przedłożenie jej Burmistrzowi celem zatwierdzenia i przekazania właściwym podmiotom,

b) zwiększenie kwoty przypadającej do podziału w formie jednorazowych dodatków uzupełniających za 2017 r. dla nauczycieli dyplomowanych o 1.660 zł,

c) zwiększenie kwoty przypadającej do podziału w formie jednorazowych dodatków uzupełniających za 2017 r. dla nauczycieli mianowanych o 15.607,11 zł,

d) dokonanie ponownego podziału ustalonej podczas kontroli (zwiększonej na podstawie powyższych wniosków) ujemnej różnicy między wydatkami faktycznie poniesionymi na wynagrodzenia a iloczynem średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń nauczycieli dyplomowanych i mianowanych oraz wypłacenie nauczycielom zatrudnionym na tych stopniach awansu zawodowego kwot, o które zaniżono dodatki uzupełniające za 2017 r.,

e) dokonanie ponownego podziału między nauczycieli kontraktowych ujemnej różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia a iloczynem średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, przy uwzględnieniu prawidłowo ustalonych osobistych stawek wynagrodzenia zasadniczego, oraz rozliczenie z nauczycielami kontraktowymi różnic wynikających z ponownego podziału.

4. Zobowiązanie głównej księgowej BOS do:

a) zmniejszania dochodów w par. 0830 o odprowadzony podatek VAT należny dotyczący opodatkowanych VAT wpływów z żywienia,

b) ewidencjonowanie dochodów z opłat za żywienie w przedszkolu w par. 0670,

c) ewidencjonowanie i wykazywanie w sprawozdaniu Rb-34S Zespołu Szkół wszystkich należności zgodnie z zasadą memoriału.

 

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartego w wystąpieniu wniosku, za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosku objętego zastrzeżeniem.

           Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

Burmistrz Drohiczyna

 

 

        Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

 

 

 

 

 

Odsłon dokumentu: 118093957
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 118093957 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |