Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku » Regionalna Komisja Orzekająca

Klauzula informacyjna  

Podstawy prawne - Rozporządzenie w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela  

Podstawy prawne - Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  

Skład osobowy Regionalnej Komisji Orzekającej  Klauzula informacyjna

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2020-02-18 09:43
Data modyfikacji:  2020-02-18 09:45
Data publikacji:  2020-02-18 09:45
Wersja dokumentu:  3


Realizując obowiązek Administratora wynikający z treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, ze zm.), informuję:

Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku. Siedziba Administratora mieści się przy ul. Branickiego 13, 15-085 Białystok.

Czy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych ?

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych w osobie Małgorzaty Wasilewskiej-Szypluk. Jest to osoba, z którą może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Branickiego 13, 15-085 Białystok

- przez e-mail: iod@białystok.rio.gov.pl

Na jakiej podstawie oraz w jakim celu przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1440) - w celu realizacji ustawowych zadań Komisji wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

Komu mogą być udostępniane Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków lub podmiotom, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych na mocy art. 28 RODO. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane komercyjnie.

Jak długo przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów przetwarzania oraz wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora.

Jakie prawa Pani/Panu przysługują?

  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej, a także prawo żądania ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO.

  • Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.

  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.

  • Przysługuje Pani/Panu również prawo usunięcia danych, o ile wystąpią przesłanki zawarte w treści art. 17 RODO.

Czy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa.

Dodatkowe informacje:

Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

Odsłon dokumentu: 120275563
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2020-02-18 09:45, 2020-02-18 09:43,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120275563 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |