Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku » Rzecznik DFP

Klauzula informacyjna  

Podstawy prawne - Rozporządzenie w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela  

Podstawy prawne - Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  

Skład osobowy  Podstawy prawne - Rozporządzenie w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2006-02-10 10:02
Data modyfikacji:  2006-02-10 10:03
Data publikacji:  2006-02-10 10:03
Wersja dokumentu:  1


Dz.U.05.136.1143

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 5 lipca 2005 r.

w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela

(Dz. U. z dnia 25 lipca 2005 r.)

Na podstawie art. 71 i art. 192 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

   1)   regulamin działania komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych i Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych;

   2)   zakres zadań organizacyjno-prawnej i biurowej obsługi komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz rzeczników dyscypliny finansów publicznych i Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;

   3)   warunki organizowania i prowadzenia szkolenia członków komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych i Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz rzeczników dyscypliny finansów publicznych;

   4)   rodzaje dokumentacji kwalifikowanej jako materiały archiwalne, terminy, w których akta spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają zniszczeniu albo przekazaniu archiwom państwowym;

   5)   wzory sprawozdań składanych przez komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych i rzeczników dyscypliny finansów publicznych.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

   1)   ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

   2)   komisji orzekającej - należy przez to rozumieć komisję orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o której mowa w art. 42 ust. 1 ustawy;

   3)   Głównej Komisji Orzekającej - należy przez to rozumieć Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, o której mowa w art. 42 ust. 2 ustawy;

   4)   rzeczniku dyscypliny - należy przez to rozumieć rzecznika dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy;

   5)   Głównym Rzeczniku - należy przez to rozumieć Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy;

   6)   stronach - należy przez to rozumieć strony postępowania przed komisją orzekającą i Główną Komisją Orzekającą, o których mowa w art. 73 ust. 1 ustawy;

   7)   oskarżycielu - należy przez to rozumieć rzecznika dyscypliny, osoby wymienione w art. 114 ust. 2 ustawy, jako oskarżycieli przed komisją orzekającą oraz Głównego Rzecznika jako oskarżyciela przed Główną Komisją Orzekającą;

   8)   obwinionym - należy przez to rozumieć obwinionego o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 73 ust. 3 ustawy;

   9)   rejestrze - należy przez to rozumieć rejestr prowadzony przez Główną Komisję Orzekającą, o którym mowa w art. 188 ustawy;

10)   Ministrze Finansów - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Rozdział 2

Regulamin działania komisji orzekających oraz Głównej Komisji Orzekającej

§ 3. Przewodniczący komisji orzekającej w przypadku stwierdzenia niewłaściwości komisji, także po rozpoczęciu posiedzenia lub rozprawy do czasu otwarcia postępowania dowodowego, zarządza przekazanie wniosku o ukaranie do właściwej komisji orzekającej, o czym informuje występującego z wnioskiem o ukaranie.

§ 4. 1. Przewodniczący komisji orzekającej, wyznaczając skład orzekający, wskazuje jego przewodniczącego oraz osobę obowiązaną do sporządzenia uzasadnienia orzeczenia lub postanowienia, wydanego przez komisję orzekającą, a w przypadku skierowania sprawy do rozpoznania na posiedzeniu - także osobę obowiązaną do przedstawienia omówienia wniosku o ukaranie, okoliczności faktycznych sprawy oraz dotychczasowego przebiegu postępowania.

2. Przewodniczący komisji orzekającej, wyznaczając skład orzekający oraz osobę obowiązaną do sporządzenia uzasadnienia lub przedstawienia omówienia, o których mowa w ust. 1, uwzględnia wiedzę posiadaną przez członków komisji orzekającej oraz ich doświadczenie przydatne do rozpoznawania danego rodzaju spraw, obciążenie sprawami rozpatrywanymi przez komisję orzekającą oraz wnioski o wyłączenie członków komisji orzekającej z udziału w rozpoznawaniu sprawy.

§ 5. 1. Przewodniczący komisji orzekającej zmienia zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy i składu orzekającego w przypadku wyłączenia, przed rozprawą lub posiedzeniem, członka komisji orzekającej.

2. Przewodniczący składu orzekającego odracza rozprawę w przypadku wniosku o jego wyłączenie lub wyłączenie członka składu od udziału w rozpoznawaniu sprawy, zgłoszonego na rozprawie.

3. Przewodniczący składu orzekającego odracza rozprawę w przypadku wyłączenia członka składu orzekającego, oskarżyciela lub protokolanta od udziału w rozpatrywaniu sprawy wskutek wniosku o wyłączenie zgłoszonego na rozprawie.

§ 6. Jeżeli z powodu wyłączenia członków komisji orzekającej rozpoznanie sprawy w danej komisji orzekającej nie jest możliwe, przewodniczący komisji orzekającej powiadamia o tym niezwłocznie Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej.

§ 7. 1. Członka składu orzekającego oraz oskarżyciela zawiadamia się o rozprawie lub posiedzeniu przez doręczenie, niezwłocznie po sporządzeniu, wokandy lub zarządzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, jednak co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia lub rozprawy. W razie zmiany składu orzekającego można o rozprawie lub posiedzeniu zawiadomić w terminie krótszym niż 7 dni.

2. Obwinionego i jego obrońcę, o ile został ustanowiony, zawiadamia się o rozprawie w terminie umożliwiającym doręczenie zawiadomienia co najmniej na 7 dni przed terminem rozprawy.

§ 8. Przewodniczący komisji orzekającej zmienia skład orzekający lub termin rozprawy lub posiedzenia w przypadku niemożności udziału wyznaczonego członka składu orzekającego.

§ 9. 1. Przewodniczący komisji orzekającej zarządza przekazanie zawiadomienia o rozprawie stronom, obrońcy obwinionego, o ile został ustanowiony.

2. Zawiadomienie o rozprawie zawiera następujące informacje:

   1)   imię, nazwisko osoby, której postawiono zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych, oraz stanowisko zajmowane w czasie zarzucanego naruszenia;

   2)   nazwę i siedzibę jednostki, w której popełniono zarzucane naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

   3)   wskazanie naruszenia dyscypliny finansów publicznych objętego zarzutem oraz przepisu ustawy, pod który podpada;

   4)   miejsce i termin rozprawy.

3. Zawiadomienie przekazywane obwinionemu i jego obrońcy zawiera także pouczenie, że obecność na rozprawie obwinionego lub jego obrońcy nie jest obowiązkowa oraz że obwiniony ma prawo do przedstawienia na swoją obronę dowodów lub wniosków o ich przeprowadzenie, a także informację o miejscu i terminie, w którym akta sprawy udostępnia się stronom, i informację, że rozprawa jest jawna, chyba że zachodzą przesłanki do wyłączenia jawności rozprawy lub jej części, określone w art. 119 ust. 2 ustawy.

4. Przewodniczący komisji orzekającej zarządza zamieszczenie zawiadomienia o rozprawie co najmniej na 7 dni przed tą rozprawą, w siedzibie komisji w miejscu ogólnie dostępnym.

§ 10. 1. Wokandę ustala przewodniczący komisji orzekającej.

2. Wokanda zawiera imiona i nazwiska członków składu orzekającego, ze wskazaniem przewodniczącego składu orzekającego, protokolanta, a także określenie miejsca i terminu posiedzenia lub rozprawy oraz imię, nazwisko obwinionego, stanowisko zajmowane w czasie zarzucanego naruszenia, nazwę i siedzibę jednostki, w której popełniono zarzucane naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a także wskazanie przepisu ustawy, pod który podpada zarzucane naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

§ 11. 1. Przewodniczący komisji orzekającej udostępnia akta sprawy stronom, obrońcy obwinionego oraz członkom komisji orzekającej wyłącznie w siedzibie komisji.

2. Przewodniczący komisji orzekającej umożliwia sporządzanie notatek oraz odpisów z akt sprawy osobom wymienionym w ust. 1, a także - na wniosek - potwierdzenie za zgodność z oryginałem sporządzonego odpisu.

3. Przewodniczący komisji orzekającej może wyznaczyć termin, w którym akta sprawy będą udostępniane tylko członkom składu orzekającego, o czym informuje strony.

§ 12. Przewodniczący komisji orzekającej, a po wyznaczeniu składu orzekającego - jego przewodniczący, zarządza włączenie do akt sprawy dokumentu mającego znaczenie w sprawie, składanego w toku postępowania poza rozprawą lub posiedzeniem.

§ 13. 1. Przewodniczący składu orzekającego wyznacza członka składu orzekającego obowiązanego do przeprowadzenia przesłuchania w przypadku konieczności przesłuchania świadka w miejscu jego pobytu, ze względów określonych w art. 91 ust. 2 ustawy. Wyznaczony członek składu orzekającego ustala termin przesłuchania świadka.

2. Przy przesłuchaniu świadka obecny jest protokolant.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy przesłuchanie jest prowadzone na wniosek przewodniczącego innej komisji orzekającej.

§ 14. 1. Posiedzenie otwiera przewodniczący składu orzekającego i przedstawia przedmiot sprawy, a następnie ustala, czy nie ma przeszkód do jej rozpoznania.

2. Jeżeli nie ma przeszkód do rozpoznania sprawy, wyznaczony członek składu orzekającego przedstawia omówienie sprawy, a następnie przewodniczący składu orzekającego zarządza przeprowadzenie narady oraz głosowania. Naradą i głosowaniem kieruje przewodniczący składu orzekającego.

3. Strona, na wniosek, może otrzymać informację o treści rozstrzygnięcia podjętego na posiedzeniu, przed doręczeniem postanowienia.

§ 15. Rozprawę poprzedza wywołanie sprawy.

§ 16. 1. Rozpoczynając rozprawę, przewodniczący składu orzekającego ustala, czy:

   1)   na rozprawę stawił się obwiniony, jego obrońca, o ile został ustanowiony, oraz oskarżyciel;

   2)   prawidłowo doręczone zostały stronom zawiadomienia o rozprawie;

   3)   nie ma przeszkód do rozpoznania sprawy.

2. Wnioski stron co do przeszkód do rozpoznania sprawy rozstrzyga się przed rozpoczęciem postępowania dowodowego.

§ 17. Dowody na poparcie zarzutu powinny być w miarę możliwości przeprowadzone przed dowodami służącymi do obrony.

§ 18. Członkowie składu orzekającego i strony zadają pytania bezpośrednio, chyba że przewodniczący składu orzekającego zarządzi inaczej.

§ 19. Przewodniczący składu orzekającego może uchylić pytanie, które uzna za niemające znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

§ 20. Przewodniczący składu orzekającego może zarządzić przerwę w rozprawie w celu zapoznania się z dowodem lub z innej ważnej przyczyny, a jeżeli zarządzenie przerwy nie jest wystarczające, odracza rozprawę.

§ 21. Odraczając rozprawę, przewodniczący składu orzekającego może ustalić kolejny termin rozprawy, o czym powiadamia obecne na rozprawie strony. W takim przypadku uznaje się, że obecna na rozprawie strona została prawidłowo powiadomiona o terminie rozprawy.

§ 22. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego przewodniczący składu orzekającego zamyka rozprawę, zarządza przeprowadzenie narady i informuje o terminie ogłoszenia orzeczenia.

§ 23. Jeżeli zachodzi potrzeba uzupełnienia postępowania dowodowego, przewodniczący składu orzekającego może, do czasu ogłoszenia orzeczenia, zarządzić wznowienie postępowania dowodowego.

§ 24. 1. Przewodniczący składu orzekającego kieruje naradą, udziela głosu członkom tego składu oraz przeprowadza głosowanie.

2. Członkowie składu orzekającego głosują kolejno, poczynając od najmłodszego wiekiem. Przewodniczący składu orzekającego głosuje ostatni.

3. Członek składu orzekającego, który głosował przeciwko uznaniu obwinionego za odpowiedzialnego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, może wstrzymać się od głosowania nad karą, wówczas jego głos przyłącza się do zdania najprzychylniejszego dla obwinionego.

4. Jeżeli zdania tak się podzielą, że żadne z nich nie uzyska większości, zdanie najmniej korzystne dla obwinionego przyłącza się do zdania do niego zbliżonego, aż do uzyskania większości.

§ 25. 1. Przewodniczący składu orzekającego ogłasza orzeczenie oraz podaje motywy rozstrzygnięcia, choćby na sali rozpraw nie było żadnej ze stron. Jeżeli zgłoszone zostało zdanie odrębne, przewodniczący składu orzekającego informuje o jego zgłoszeniu.

2. W przypadku odroczenia wydania orzeczenia przewodniczący składu orzekającego informuje o tym strony i podaje termin jego ogłoszenia.

§ 26. 1. W przypadku uwzględnienia wniosku o przedłużenie terminu na sporządzenie uzasadnienia przewodniczący komisji orzekającej, w zarządzeniu o jego przedłużeniu, określa termin sporządzenia uzasadnienia.

2. W uzasadnionym przypadku, ze względu na wyjątkowe okoliczności uniemożliwiające osobie, o której mowa w § 4 ust. 1, sporządzenie uzasadnienia w wymaganym terminie, przewodniczący komisji orzekającej może wyznaczyć inną osobę, spośród rozpoznających sprawę, zobowiązując ją do sporządzenia uzasadnienia w określonym przez niego terminie.

3. Przewodniczący komisji orzekającej, określając termin sporządzenia uzasadnienia, uwzględnia terminy, o których mowa w art. 137 ust. 1 i 4 ustawy.

§ 27. Postanowienia i orzeczenia wydane przez komisję orzekającą oraz ich odpisy opatruje się pieczęcią urzędową komisji orzekającej.

§ 28. Prawomocność postanowienia lub orzeczenia stwierdza przewodniczący komisji orzekającej, dokonując stosownej adnotacji. W adnotacji zamieszcza się także datę, od której postanowienie lub orzeczenie jest prawomocne.

§ 29. Przewodniczący komisji orzekającej przekazuje Przewodniczącemu Głównej Komisji Orzekającej prawomocne postanowienia, o których mowa w art. 187 ust. 1 ustawy, oraz orzeczenia, o których mowa w art. 153 ust. 1 ustawy.

§ 30. Przepisy § 4 i 5, 7-12 oraz 14-29 stosuje się odpowiednio do Głównej Komisji Orzekającej, z tym że w zarządzeniu o wyznaczeniu składu orzekającego Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej wskazuje członka tego składu, któremu powierza przygotowanie sprawozdania, o którym mowa w art. 143 ustawy.

Rozdział 3

Organizacyjno-prawna i biurowa obsługa organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

§ 31. W ramach obsługi organizacyjno-prawnej i biurowej, zwanej dalej "obsługą", zapewnia się komisji orzekającej, rzecznikowi dyscypliny oraz Głównej Komisji Orzekającej i Głównemu Rzecznikowi odpowiednie warunki lokalowe umożliwiające wypełnianie przewidzianych w ustawie funkcji, w tym w szczególności salę umożliwiającą przeprowadzenie rozpraw z udziałem publiczności, tablicę informacyjną, wyposażenie w niezbędny sprzęt i materiały biurowe, zbiór aktów prawnych.

§ 32. Do zadań obsługi komisji orzekającej należy:

   1)   prowadzenie dokumentacji składu komisji orzekającej i dokumentacji związanej z udziałem członków komisji w jej pracach;

   2)   przyjmowanie, wysyłanie i przechowywanie korespondencji komisji orzekającej;

   3)   kompletowanie, przechowywanie i udostępnianie członkom komisji orzekającej zbioru aktów prawnych;

   4)   przyjmowanie i prowadzenie ewidencji wniosków o ukaranie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

   5)   kompletowanie akt w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ich udostępnianie osobom uprawnionym oraz dokumentowanie ich obiegu;

   6)   organizacyjne przygotowywanie rozpraw i posiedzeń komisji orzekającej, protokołowanie rozpraw i posiedzeń oraz innych czynności komisji;

   7)   przygotowywanie projektów postanowień, zarządzeń i decyzji, zleconych przez przewodniczącego komisji orzekającej lub przewodniczącego składu orzekającego;

   8)   dokumentowanie prowadzonych postępowań;

   9)   dokumentowanie wykonywania prawomocnych rozstrzygnięć komisji orzekającej oraz postępowania egzekucyjnego w zakresie orzeczonych kar pieniężnych i kosztów postępowania;

10)   przygotowywanie projektów tytułów wykonawczych w celu wyegzekwowania orzeczonych kar pieniężnych i kosztów postępowania;

11)   przechowywanie i archiwizowanie akt w sprawach zakończonych prawomocnym rozstrzygnięciem;

12)   opracowywanie projektu sprawozdania z działalności komisji orzekającej;

13)   wykonywanie innych zadań zleconych przez przewodniczącego komisji lub jej członka w zakresie prowadzonej sprawy, w tym w szczególności udzielanie pomocy prawnej.

§ 33. W ramach obsługi Głównej Komisji Orzekającej zapewnia się wykonywanie zadań wymienionych w § 32 pkt 1-3, 5-8, 11-13 oraz:

   1)   przyjmowanie i prowadzenie ewidencji środków zaskarżenia wnoszonych do Głównej Komisji Orzekającej lub jej Przewodniczącego;

   2)   przyjmowanie i prowadzenie ewidencji skarg do sądu administracyjnego;

   3)   przyjmowanie i prowadzenie ewidencji prawomocnych orzeczeń i postanowień przekazywanych przez komisje orzekające;

   4)   przygotowywanie materiałów dla Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w celu analizy postanowień, o których mowa w art. 187 ust. 1 ustawy;

   5)   wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem rejestru i udzielaniem odpowiedzi na zapytania o informacje z tego rejestru;

   6)   opracowywanie projektu sprawozdania z działalności Głównej Komisji Orzekającej oraz projektu zbiorczego sprawozdania z działalności komisji orzekających;

   7)   sprawowanie zastępstwa procesowego, z upoważnienia do reprezentowania Głównej Komisji Orzekającej, w sprawach skarg rozpatrywanych przez sądy administracyjne.

§ 34. Do zadań obsługi rzecznika dyscypliny należy:

   1)   przyjmowanie, wysyłanie i przechowywanie korespondencji rzecznika dyscypliny;

   2)   przyjmowanie i prowadzenie ewidencji zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych;

   3)   dokumentowanie czynności i postępowań prowadzonych przez rzecznika dyscypliny;

   4)   kompletowanie akt w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych prowadzonych przez rzecznika dyscypliny, ich udostępnianie osobom uprawnionym oraz dokumentowanie ich obiegu;

   5)   przechowywanie i prowadzenie ewidencji postanowień wydawanych przez rzecznika dyscypliny;

   6)   przygotowywanie na zlecenie rzecznika dyscypliny projektów zawiadomień, wezwań, wniosków i innych pism;

   7)   przyjmowanie wezwań, zarządzeń, zawiadomień, postanowień i orzeczeń w celu niezwłocznego przekazania rzecznikowi dyscypliny;

   8)   przechowywanie i archiwizowanie akt w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych prowadzonych przez rzecznika dyscypliny, zakończonych rozstrzygnięciem;

   9)   opracowywanie projektu sprawozdania z działalności rzecznika dyscypliny;

10)   wykonywanie innych zadań zleconych przez rzecznika dyscypliny, w tym w szczególności udzielanie pomocy prawnej w sprawie przez niego prowadzonej.

§ 35. Do zadań obsługi Głównego Rzecznika należy:

   1)   przyjmowanie, wysyłanie i przechowywanie korespondencji Głównego Rzecznika;

   2)   przygotowywanie projektu decyzji Głównego Rzecznika o powołaniu lub odwołaniu rzecznika dyscypliny lub jego zastępcy;

   3)   prowadzenie dokumentacji dotyczącej powoływania i odwoływania rzeczników dyscypliny oraz ich zastępców;

   4)   przyjmowanie i prowadzenie ewidencji zażaleń na postanowienia wydawane przez rzeczników dyscypliny finansów publicznych;

   5)   przygotowywanie materiałów dla Głównego Rzecznika w celu rozpoznania zażaleń na postanowienia wydawane przez rzeczników dyscypliny;

   6)   przyjmowanie i prowadzenie ewidencji postanowień, o których mowa w art. 187 ust. 2 ustawy, przekazywanych przez rzeczników dyscypliny;

   7)   przygotowywanie materiałów dla Głównego Rzecznika w celu analizy postanowień, o których mowa w art. 187 ust. 2 ustawy;

   8)   przygotowywanie materiałów na rozprawy przed Główną Komisją Orzekającą w zakresie udziału Głównego Rzecznika;

   9)   przyjmowanie zawiadomień, zarządzeń, postanowień i orzeczeń w celu niezwłocznego przekazania Głównemu Rzecznikowi;

10)   przygotowywanie materiałów dla Głównego Rzecznika w celu analizy wniosków o zatarcie ukarania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przed terminem zatarcia z mocy prawa;

11)   opracowywanie projektu sprawozdania z działalności Głównego Rzecznika oraz zbiorczego sprawozdania z działalności rzeczników dyscypliny;

12)   wykonywanie innych zadań zleconych przez Głównego Rzecznika, w tym w szczególności udzielanie pomocy prawnej w sprawie przez niego prowadzonej.

Rozdział 4

Szkolenia członków komisji orzekających, Głównej Komisji Orzekającej oraz rzeczników dyscypliny

§ 36. 1. Szkolenia przeznaczone dla członków komisji orzekających i rzeczników dyscypliny organizują podmioty wymienione w art. 70 ust. 1 ustawy. Szkolenia mogą być organizowane wspólnie dla członków więcej niż jednej komisji orzekającej, a także rzeczników dyscypliny.

2. Szkolenia przeznaczone dla rzeczników dyscypliny może organizować Główny Rzecznik.

§ 37. 1. Szkolenia, o których mowa w § 36, obejmują:

   1)   szkolenie wstępne, przeprowadzane w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia powołania członka komisji orzekającej lub rzecznika dyscypliny,

   2)   szkolenie dodatkowe, przeprowadzane co najmniej raz na dwa lata

na podstawie szczegółowego programu szkolenia zatwierdzonego odpowiednio przez Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej lub Głównego Rzecznika. Program szkolenia wspólnego dla członków komisji orzekającej i rzeczników dyscypliny zatwierdza Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej.

2. Program szkolenia wstępnego powinien obejmować co najmniej następujące zagadnienia:

   1)   podstawowe regulacje prawne w zakresie finansów publicznych;

   2)   zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

   3)   zasady i tryb postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

   4)   zasady orzekania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

   5)   sposób formułowania rozstrzygnięć;

   6)   postępowanie odwoławcze.

3. Program szkoleń dodatkowych powinien obejmować także zagadnienia regulacji prawnych dotyczących zasad gospodarowania i dysponowania środkami i mieniem publicznym, z uwzględnieniem właściwości i specyfiki komisji orzekających i rzeczników dyscypliny uczestniczących w szkoleniu.

4. Odbycie szkolenia potwierdza się zaświadczeniem.

§ 38. 1. Organizator szkolenia przedkłada projekt programu szkolenia do zatwierdzenia odpowiednio Przewodniczącemu Głównej Komisji Orzekającej i Głównemu Rzecznikowi.

2. Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej lub Główny Rzecznik, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania projektu szkolenia, zatwierdza go lub odmawia jego zatwierdzenia, przedstawiając propozycje jego zmiany.

§ 39. 1. Szkolenia przeznaczone dla członków Głównej Komisji Orzekającej organizuje jej Przewodniczący.

2. Do szkoleń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio § 37.

Rozdział 5

Warunki niszczenia oraz przekazywania archiwom państwowym akt spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

§ 40. Do akt spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zwanych dalej "aktami spraw", stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396, z późn. zm.1)), z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozdziału.

§ 41. Zaliczenia do odpowiedniej kategorii i wskazania okresu przechowywania akt dokonuje odpowiednio rzecznik dyscypliny, Główny Rzecznik Dyscypliny, przewodniczący komisji orzekającej, Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej.

§ 42. 1. Do kategorii "A" zalicza się:

   1)   prowadzone przez komisję orzekającą i Główną Komisję Orzekającą rejestry spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

   2)   akta spraw zakończonych prawomocnym orzeczeniem lub postanowieniem, które ze względu na osobę sprawcy lub okoliczności popełnionego naruszenia dyscypliny finansów publicznych mogą mieć znaczenie jako źródło informacji o wartości historycznej;

   3)   akta jednej sprawy typowej z jednego roku.

2. Pozostałe akta spraw stanowią dokumentację kategorii "B".

§ 43. Akta spraw stanowiące dokumentację niearchiwalną podlegają zniszczeniu po upływie co najmniej trzech lat od zakończenia postępowania prawomocnym rozstrzygnięciem, a w przypadku orzeczenia o ukaraniu, gdy od zatarcia ukarania minęły co najmniej dwa lata.

§ 44. Akta spraw z postępowania przed Główną Komisją Orzekającą stanowiące dokumentację niearchiwalną podlegają zniszczeniu po upływie co najmniej pięciu lat od końca roku, w którym postępowanie zostało zakończone prawomocnym rozstrzygnięciem, a w przypadku orzeczenia o ukaraniu, gdy od zatarcia ukarania minęły co najmniej dwa lata.

Rozdział 6

Sprawozdania z działalności komisji orzekających i rzeczników dyscypliny finansów publicznych

§ 45. Przewodniczący komisji orzekającej składa Przewodniczącemu Głównej Komisji Orzekającej sprawozdanie, o którym mowa w art. 192 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.

wzory

§ 46. Rzecznik dyscypliny składa Głównemu Rzecznikowi sprawozdanie, o którym mowa w art. 192 ust. 3 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

wzory

Rozdział 7

Przepis końcowy

§ 47. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

_________

1)       Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, Nr 202, poz. 2065 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 69 i Nr 64, poz. 565.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR

                                  Wysłać bez pisma przewodniego

Nadawca:                               Adresat:

Przewodniczący Komisji Orzekającej     Przewodniczący Głównej

przy: ............................     Komisji Orzekającej

..................................     w Sprawach o Naruszenie

..................................     Dyscypliny Finansów

       (imię i nazwisko)               Publicznych

..................................

..................................     Ministerstwo Finansów

             (adres)                   ul. Świętokrzyska 12

                                       00-916 Warszawa

Sprawozdanie o sposobie rozpoznania wniosków o ukaranie wniesionych w roku .....

do komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

przy ........

Termin złożenia: 31 stycznia

I.

 

1

 

 Sprawy czekające na rozstrzygnięcie wg stanu na początek roku sprawozdawczego

 

 liczba obwinionych

 

 

 

2

 

 Złożone wnioski o ukaranie

 

 liczba obwinionych

 

 

 

3

 

 Wnioski przekazane do innej komisji orzekającej

 

 liczba obwinionych

 

 

 

4

 

 Wnioski przekazane z innej komisji orzekającej

 

 liczba obwinionych

 

 

 

5

 

 Sprawy przekazane z Głównej Komisji Orzekającej do ponownego rozpoznania

 

 liczba obwinionych

 

 

 

6

 

 Sprawy w toku oczekujące na rozstrzygnięcie wg stanu na koniec roku sprawozdawczego

 

 liczba obwinionych

 

 

 

 

II.

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

 

7

 

 Sprawy rozstrzygnięte w ciągu roku (ogółem)

 

 liczba obwinionych

 

 

 

 

8

 

 Rozstrzygnięcia o umorzeniu postępowania

 

 liczba obwinionych

 

 

 

 

9

 

 Wydane orzeczenia w kwestii odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (ogółem)

 

 liczba obwinionych

 

 

 

10

 

 Orzeczenia o uniewinnieniu

 

 liczba uniewinnionych

 

 

 

11

 

 Orzeczenia o uznaniu odpowiedzialnym za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (ogółem)

   - z tego:

 

 liczba odpowiedzialnych

 

 

 

12

 

          - odstąpiono od wymierzenia kary

 

 liczba ukaranych

 

 

 

13

 

          - ukarano (ogółem)

              - z tego:

 

 liczba ukaranych

 

 

 

14

 

                     - karą upomnienia

 

 liczba ukaranych

 

 

 

15

 

                     - karą nagany

 

 liczba ukaranych

 

 

 

16

 

                     - karą pieniężną

 

 liczba ukaranych

 

 

 

17

 

                     - karą przewidzianą w art. 31

                      ust. 1 pkt 4 ustawy*)

 

 liczba ukaranych

 

 

 

 

III.

 

18

 

 Liczba rozstrzygnięć o umorzeniu postępowania (ogółem)

   - z tego:

 

 liczba zarzutów

 

 

 

19

 

          - umorzenia postępowania wskutek

           przedawnienia orzekania

 

 liczba zarzutów

 

 

 

20

 

          - umorzenia postępowania, gdy zarzucanego

           czynu nie popełniono

 

 liczba zarzutów

 

 

 

21

 

          - umorzenia postępowania, gdy w zarzucanym

           czynie brak jest znamion naruszenia

           dyscypliny finansów publicznych

 

 liczba zarzutów

 

 

 

22

 

          - umorzenia postępowania, gdy nie dochodzi

           się odpowiedzialności za naruszenie

           dyscypliny finansów publicznych w

           przypadku działania lub zaniechania

           podjętego wyłącznie w celu ograniczenia

           skutków zdarzenia losowego

 

 liczba zarzutów

 

 

 

23

 

          - umorzenia postępowania, gdy nie dochodzi

           się odpowiedzialności za naruszenie

           dyscypliny finansów publicznych, którego

           stopień szkodliwości dla finansów

           publicznych jest znikomy

 

 liczba zarzutów

 

 

 

24

 

          - inne

 

 liczba zarzutów

 

 

 

 

IV.

 

Osobom odpowiedzialnym za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wykazanym w części II - wiersz 11) przypisano czyny z poszczególnych art. ustawy*):

 

25

 

 Art. 5

 

 liczba czynów

 

 

 

26

 

 Art. 6

 

 liczba czynów

 

 

 

27

 

 Art. 7

 

 liczba czynów

 

 

 

28

 

 Art. 8

 

 liczba czynów

 

 

 

29

 

 Art. 9

 

 liczba czynów

 

 

 

30

 

 Art. 10

 

 liczba czynów

 

 

 

31

 

 Art. 11

 

 liczba czynów

 

 

 

32

 

 Art. 12

 

 liczba czynów

 

 

 

33

 

 Art. 13

 

 liczba czynów

 

 

 

34

 

 Art. 14

 

 liczba czynów

 

 

 

35

 

 Art. 15

 

 liczba czynów

 

 

 

36

 

 Art. 16

 

 liczba czynów

 

 

 

37

 

 Art. 17

 

 liczba czynów

 

 

 

38

 

 Art. 18

 

 liczba czynów

 

 

 

 

V.

 

39

 

 Łączna wysokość wymierzonych kar pieniężnych

 

 suma w zł

 

 

 

40

 

 Średnia wysokość wymierzonej kary pieniężnej

 

 średnia kara w zł

 

 

 

41

 

 Łączna kwota wyegzekwowanych kar pieniężnych

 

 suma w zł

 

 

 

42

 

 Łączna wysokość orzeczonych kosztów postępowania należnych Skarbowi Państwa

 

 suma w zł

 

 

 

43

 

 Łączna kwota wyegzekwowanych kosztów postępowania należnych Skarbowi Państwa

 

 suma w zł

 

 

 

 

UWAGI:

Zestawienie sporządził:                 Przewodniczący Komisji:

..............................          .......................

(imię, nazwisko i nr telefonu)             (podpis i pieczęć)

.............................

   (miejscowość i data)

_________

*)       Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie sporządza się na podstawie materiałów źródłowych zawartych w aktach poszczególnych spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Wiersze od 1 do 17 dotyczą informacji o liczbie osób obwinionych (niezależnie od tego, ile zarzutów postawiono obwinionemu, ile przypisano lub umorzono albo od ilu uniewinniono).

Wiersze od 18 do 24 dotyczą informacji o liczbie zarzutów, w sprawie których zapadło rozstrzygnięcie o umorzeniu postępowania (niezależnie od tego, ilu obwinionym zarzuty te zostały postawione).

Wiersze od 25 do 38 dotyczą informacji o liczbie czynów, których popełnienie przypisano obwinionym (niezależnie od tego, ilu obwinionym zostały przypisane).

Wiersze od 39 do 43 dotyczą kwoty pieniężnej określonej w złotych.

CZĘŚĆ I

W wierszu 1 podaje się liczbę obwinionych objętych wnioskami o ukaranie, w których sprawy nie zostały rozstrzygnięte (niezależnie od etapu postępowania) na koniec roku poprzedzającego rok sprawozdawczy.

W wierszu 2 podaje się liczbę obwinionych objętych wnioskami o ukaranie wniesionymi do komisji orzekającej w roku sprawozdawczym, w sprawie których przewodniczący wydał zarządzenie o doręczeniu kopii wniosku obwinionemu. W wierszu tym nie wykazuje się danych odnoszących się do wniosków zwróconych do uzupełnienia podmiotowi występującemu z wnioskiem o ukaranie.

W wierszu 3 podaje się liczbę obwinionych objętych wnioskami o ukaranie, w sprawie których przewodniczący komisji orzekającej składającej sprawozdanie wydał zarządzenie o doręczeniu kopii wniosku obwinionemu, a które zostały w toku postępowania przekazane do innej komisji orzekającej.

W wierszu 4 podaje się liczbę obwinionych objętych wnioskami o ukaranie otrzymanymi z innej komisji orzekającej, w sprawie których przewodniczący tej komisji wydał zarządzenie o doręczeniu kopii wniosku obwinionemu, a które w toku postępowania zostały przekazane do komisji składającej sprawozdanie (również przekazane przez Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej).

W wierszu 5 podaje się liczbę obwinionych, których sprawy zostały przekazane do ponownego rozpoznania przez Główną Komisję Orzekającą, w wyniku rozpoznania odwołania, wniosku o wznowienie postępowania albo stwierdzenia nieważności prawomocnego postanowienia lub orzeczenia.

W wierszu 6 podaje się liczbę obwinionych objętych wnioskami o ukaranie, w których sprawy nie zostały zakończone rozstrzygnięciem komisji orzekającej przed końcem roku sprawozdawczego (niezależnie od etapu postępowania).

CZĘŚĆ II

W wierszu 7 podaje się liczbę obwinionych objętych wnioskami o ukaranie, w których sprawy zostały zakończone rozstrzygnięciem komisji orzekającej w roku sprawozdawczym. Należy również uwzględnić tych obwinionych, których sprawy zostały przekazane przez Główną Komisję Orzekającą bądź postępowanie zostało odwieszone i rozpoznane w roku sprawozdawczym.

W wierszu 8 podaje się liczbę obwinionych, wobec których zapadło rozstrzygnięcie o umorzeniu postępowania. Do rozstrzygnięć o umorzeniu postępowania zalicza się tylko takie rozstrzygnięcie, którym komisja orzekająca umorzyła postępowanie w sprawie wszystkich naruszeń dyscypliny finansów publicznych (czynów) zarzucanych obwinionemu, niezależnie od przesłanek umorzenia.

W wierszu 9 podaje się liczbę obwinionych, wobec których wydano orzeczenia w kwestii odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, niezależnie od treści orzeczenia (uniewinnienie albo przypisanie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).

W wierszu 10 podaje się liczbę obwinionych, wobec których zapadło orzeczenie o uniewinnieniu. Do orzeczeń o uniewinnieniu zalicza się tylko takie orzeczenie, którym komisja orzekająca uniewinniła obwinionego od wszystkich zarzucanych mu naruszeń dyscypliny finansów publicznych (czynów) bądź uniewinniła od jednego zarzutu, a w przypadku pozostałych zarzutów, o ile były postawione obwinionemu, postanowiła o ich umorzeniu.

W wierszu 11 podaje się liczbę obwinionych uznanych za odpowiedzialnych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Do orzeczeń o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zalicza się takie orzeczenie, którym komisja orzekająca przypisała obwinionemu odpowiedzialność za co najmniej jedno naruszenie dyscypliny finansów publicznych (czyn) zarzucane obwinionemu, niezależnie od rozstrzygnięć w sprawie pozostałych zarzutów, o ile były one postawione obwinionemu.

W wierszu 12 podaje się liczbę obwinionych, którym przypisano odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ale odstąpiono od wymierzenia kary.

W wierszu 13 podaje się liczbę obwinionych, którym przypisano odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i wymierzono karę.

W wierszach 14, 15, 16 i 17 podaje się liczbę obwinionych, spośród wykazanych w wierszu 13, którym wymierzono kary poszczególnych rodzajów.

CZĘŚĆ III

W wierszu 18 podaje się liczbę zarzutów postawionych obwinionym, w których postępowania przed komisją orzekającą zostały umorzone. Suma liczb wykazanych w wierszach od 18 do 24 może być równa lub większa od liczby podanej w wierszu 8.

W wierszu 19 podaje się liczbę zarzutów postawionych obwinionym, w których postępowania przed komisją orzekającą zostały umorzone ze względu na przedawnienie orzekania.

W wierszu 20 podaje się liczbę zarzutów postawionych obwinionym, w których postępowania przed komisją orzekającą zostały umorzone ze względu na niepopełnienie zarzuconego czynu.

W wierszu 21 podaje się liczbę zarzutów postawionych obwinionym, w których postępowania przed komisją orzekającą zostały umorzone ze względu na brak w zarzucanym czynie znamion naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

W wierszu 22 podaje się liczbę zarzutów postawionych obwinionym, w których postępowania przed komisją orzekającą zostały umorzone ze względu na działanie lub zaniechanie naruszające dyscyplinę finansów publicznych podjęte wyłącznie w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego.

W wierszu 23 podaje się liczbę zarzutów postawionych obwinionym, w których postępowania przed komisją orzekającą zostały umorzone ze względu na znikomy stopień szkodliwości naruszenia dyscypliny dla finansów publicznych.

W wierszu 24 podaje się liczbę zarzutów postawionych obwinionym, w których postępowania przed komisją orzekającą zostały umorzone ze względu na inne okoliczności niż wymienione w wierszach od 19 do 23.

CZĘŚĆ IV

W wierszach od 25 do 38 podaje się liczbę czynów przypisanych obwinionym wg naruszeń dyscypliny finansów publicznych wskazanych w art. od 5 do 18 ustawy. Suma liczb wykazanych w wierszach od 25 do 38 może być równa liczbie podanej w wierszu 11 lub większa od niej.

CZĘŚĆ V

W wierszu 39 podaje się informację o łącznej kwocie wymierzonych kar pieniężnych wszystkimi orzeczeniami komisji orzekającej wydanymi w roku sprawozdawczym, z uwzględnieniem również orzeczeń nieprawomocnych.

W wierszu 40 podaje się informację o średniej wysokości wymierzonej kary pieniężnej.

W wierszu 41 podaje się informację o łącznej kwocie wyegzekwowanych kar pieniężnych.

W wierszu 42 podaje się informację o łącznej kwocie orzeczonych w roku sprawozdawczym kosztów postępowania należnych Skarbowi Państwa, z uwzględnieniem również orzeczeń nieprawomocnych.

W wierszu 43 podaje się informację o łącznej kwocie wyegzekwowanych kosztów postępowania należnych Skarbowi Państwa.

Uwaga: dane z wierszy               1 + 2 + 4 + 5 - 3 - 6 = 7

8 + 9 = 7

10 + 11 = 9

12 + 13 = 11

14 + 15 + 16 + 17 = 13

19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 = 18

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR

                                  Wysłać bez pisma przewodniego

Nadawca:                             Adresat:

Rzecznik dyscypliny finansów         Główny Rzecznik

publicznych właściwy w sprawach      Dyscypliny Finansów

rozpatrywanych przez Komisję         Publicznych

Orzekającą przy:                     Ministerstwo Finansów

..............................       ul. Świętokrzyska 12

..............................       00-916 Warszawa

      (mię i nazwisko)

.............................

.............................

         (adres)

Sprawozdanie z działalności rzecznika dyscypliny finansów publicznych w ........ roku

Termin złożenia: 31 stycznia

 

Lp.

 

 Oznaczenie sprawy

 

 Miara

 

 Rok

.......

 

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

 

1

 

 Liczba zawiadomień oczekujących na rozpoznanie według stanu na początek roku

 

 liczba zawiadomień

 

 

 

 

2

 

 Liczba postanowień o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, oczekujących na rozstrzygnięcie według stanu na początek roku

 

 liczba postanowień

 

 

 

 

3

 

 Liczba osób objętych postanowieniami o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, które oczekują na rozstrzygnięcie według stanu na początek roku

 

 liczba osób

 

 

 

 

4

 

 Liczba otrzymanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych (dfp.) w roku sprawozdawczym

 

 liczba zawiadomień

 

 

 

 

5

 

 Liczba postanowień rzecznika dfp. o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego

 

 liczba postanowień

 

 

 

 

6

 

 Liczba rozstrzygnięć rzecznika dfp. o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego, z tego z uwagi na:

a) znikomą szkodliwość czynu

b) zdarzenie losowe

c) przedawnienie

d) brak znamion naruszenia dfp.

e) inne

 

 liczba rozstrzygnięć

 

 

 

 

7

 

 Liczba postanowień rzecznika dfp. o wszczęciu postępowania wyjaśniającego wydanych w roku sprawozdawczym

 

 liczba postanowień

 

 

 

 

8

 

 Liczba osób objętych postanowieniami rzecznika dfp. o wszczęciu postępowania wyjaśniającego wydanymi w roku sprawozdawczym

 

 liczba osób

 

 

 

 

9

 

 Liczba postanowień rzecznika dfp. o umorzeniu postępowania wyjaśniającego

 

 liczba postanowień

 

 

 

 

10

 

 Liczba osób objętych postanowieniami rzecznika dfp. o umorzeniu postępowania wyjaśniającego

 

 liczba osób

 

 

 

11

 

 Liczba wniosków o ukaranie wniesionych przez rzecznika dfp.

 

 liczba wniosków

 

 

 

12

 

 Liczba obwinionych objętych wnioskami o ukaranie wniesionymi przez rzecznika dfp.

 

 liczba obwinionych

 

 

 

13

 

 Liczba postanowień o wszczęciu postępowania wyjaśniającego pozostających na koniec roku w rozpoznaniu u rzecznika dfp.

 

 liczba postanowień

 

 

 

14

 

 Liczba osób objętych postanowieniami o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, które pozostają na koniec roku w rozpoznaniu u rzecznika dfp.

 

 liczba osób

 

 

 

15

 

 Liczba zawiadomień pozostających na koniec roku w rozpoznaniu u rzecznika dfp.

 

 liczba zawiadomień

 

 

 

16

 

 Liczba obwinionych, wobec których zapadły rozstrzygnięcia w sprawach, w których rzecznik dfp. pełnił funkcję oskarżyciela, z tego:

a) uniewinniono

b) przypisano odpowiedzialność, ale odstąpiono

   od wymierzenia kary

c) ukarano

d) umorzono postępowanie

 

 liczba obwinionych

 

 

 

17

 

 Liczba obwinionych objętych rozstrzygnięciami zaskarżonymi przez rzecznika dfp.

 

 liczba obwinionych

 

 

 

 

Sprawozdanie sporządził:           Rzecznik dyscypliny finansów

                                            publicznych:

................................     ..........................

 (imię, nazwisko i nr telefonu)           (podpis i pieczęć)

.............................

    (miejscowość i data)

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie sporządza się na podstawie materiałów źródłowych zawartych w aktach poszczególnych spraw o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Nie wykazuje się zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, które zostały przekazane innemu rzecznikowi dyscypliny, oraz zawiadomień zwróconych zawiadamiającemu do uzupełnienia na podstawie art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Jako jedno zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przyjmuje się zawiadomienie dotyczące jednej jednostki organizacyjnej, niezależnie od liczby zarzutów i osób objętych tym zawiadomieniem. W wyniku rozpoznania zawiadomienia rzecznik dyscypliny może, w zakresie poszczególnych zarzutów, wydać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania albo o wszczęciu postępowania wyjaśniającego oraz postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego lub wystąpić do komisji orzekającej z wnioskiem o ukaranie.

W wierszu 1 wykazuje się liczbę zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, które wpłynęły do rzecznika dyscypliny w okresie poprzedzającym rok sprawozdawczy i nie zostały rozpoznane. Jako zawiadomienie nierozpoznane przyjmuje się takie zawiadomienie, w sprawie którego rzecznik dyscypliny nie wydał postanowienia o wszczęciu postępowania wyjaśniającego albo o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

W wierszu 2 wykazuje się liczbę postanowień o wszczęciu postępowania wyjaśniającego niezakończonego w okresie poprzedzającym rok sprawozdawczy. Jako zakończenie postępowania wyjaśniającego przyjmuje się postępowanie zakończone wydaniem postanowienia o jego umorzeniu lub wystąpieniem z wnioskiem o ukaranie, w sprawie którego przewodniczący komisji orzekającej wydał zarządzenie o przekazaniu kopii obwinionemu.

W wierszu 3 wykazuje się liczbę osób objętych postanowieniami o wszczęciu postępowania wyjaśniającego wykazanymi w wierszu 2.

W wierszu 4 wykazuje się liczbę zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych otrzymanych przez rzecznika dyscypliny w roku sprawozdawczym.

W wierszu 5 wykazuje się liczbę postanowień rzecznika dyscypliny o odmowie wszczęcia postępowania. Postanowienie może dotyczyć więcej niż jednego naruszenia dyscypliny finansów publicznych (wskazanego w zawiadomieniu).

W wierszu 6 wykazuje się liczbę wszystkich naruszeń dyscypliny finansów publicznych, objętych postanowieniami wykazanymi w wierszu 5, w podziale na przyczyny odmowy wszczęcia postępowania. Liczba wykazana w wierszu 6 może być równa lub wyższa od liczby wykazanej w wierszu 5.

W wierszu 7 wykazuje się liczbę postanowień o wszczęciu postępowania wyjaśniającego wydanych przez rzecznika dyscypliny w roku sprawozdawczym.

W wierszu 8 wykazuje się liczbę osób objętych postanowieniami o wszczęciu postępowania wyjaśniającego wykazanymi w wierszu 7.

W wierszu 9 wykazuje się liczbę postanowień o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wydanych przez rzecznika dyscypliny w roku sprawozdawczym.

W wierszu 10 wykazuje się liczbę osób objętych postanowieniami o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wykazanymi w wierszu 9.

W wierszu 11 wykazuje się liczbę wniosków o ukaranie, z którymi rzecznik dyscypliny wystąpił do komisji orzekającej w roku sprawozdawczym.

W wierszu 12 wykazuje się liczbę obwinionych objętych wnioskami o ukaranie wykazanymi w wierszu 11.

W wierszu 13 wykazuje się liczbę postanowień o wszczęciu postępowania wyjaśniającego niezakończonego w roku sprawozdawczym.

W wierszu 14 wykazuje się liczbę osób objętych postanowieniami o wszczęciu postępowania wyjaśniającego wykazanymi w wierszu 13.

W wierszu 15 wykazuje się liczbę zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych pozostających w rozpoznaniu u rzecznika dyscypliny na koniec roku sprawozdawczego.

W wierszu 16 wykazuje się liczbę obwinionych w sprawach, w których rzecznik dyscypliny pełnił funkcję oskarżyciela, wobec których zapadło rozstrzygnięcie komisji orzekającej w roku sprawozdawczym.

 

Odsłon dokumentu: 120328697
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120328697 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |