Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność kontrolna 2006

zalecenia - Augustowskie Placówki Kultury  

zalecenia - Białostocki Ośrodek Kultury  

zalecenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy  

zalecenia - Biuro Obsługi Szkół w Rutkach  

zalecenia - Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu  

zalecenia - Dom Kultury w Czarnej Białostockiej  

zalecenia - Gimnazjum Nr 1 w Łapach  

zalecenia - Gmina Bargłów Kościelny  

zalecenia - Gmina Białowieża  

zalecenia - Gmina Boćki  

zalecenia - Gmina Dąbrowa Białostocka  

zalecenia - Gmina Filipów  

zalecenia - Gmina Giby  

zalecenia - Gmina Goniądz  

zalecenia - Gmina Janów  

zalecenia - Gmina Klukowo  

zalecenia - Gmina Krynki  

zalecenia - Gmina Łomża  

zalecenia - Gmina Mielnik  

zalecenia - Gmina Nowogród  

zalecenia - Gmina Nurzec Stacja  

zalecenia - Gmina Perlejewo  

zalecenia - Gmina Raczki  

zalecenia - Gmina Radziłów  

zalecenia - Gmina Sejny  

zalecenia - Gmina Sztabin  

zalecenia - Gmina Szudziałowo  

zalecenia - Gmina Śniadowo  

zalecenia - Gmina Trzcianne  

zalecenia - Gmina Zbójna  

zalecenia - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie  

zalecenia - Gminny Zespół Obsługi Szkół w Dziadkowicach  

zalecenia - Jednostka Organizacyjna do Obsługi Finansowej Szkół w Boćkach  

zalecenia - Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem  

zalecenia - Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu  

zalecenia - Miasto Augustów  

zalecenia - Miasto Drohiczyn  

zalecenia - Miasto i Gmina Czarna Białostocka  

zalecenia - Miasto i Gmina Jedwabne  

zalecenia - Miasto i Gmina Łapy  

zalecenia - Miasto i Gmina Sokółka  

zalecenia - Miasto i Gmina Stawiski  

zalecenia - Miasto i Gmina Supraśl  

zalecenia - Miasto i Gmina Suraż  

zalecenia - Miasto Kolno  

zalecenia - Miasto Suwałki  

zalecenia - Miasto Wysokie Mazowieckie  

zalecenia - Miasto Zambrów  

zalecenia - Obsługa Komunalna Gminy Sejny  

zalecenia - Opera i Filharmonia Podlaska  

zalecenia - Pływalnia Miejska w Zambrowie  

zalecenia - Przedszkole Nr 3 w Augustowie  

zalecenia - Przedszkole Nr 7 w Suwałkach  

zalecenia - Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Augustowie  

zalecenia - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zambrowie  

zalecenia - Zakład Energetyki Cieplnej w Raczkach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krynkach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym  

zalecenia - Zakład Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie  

zalecenia - Zespół Obsługi Szkół w Choroszczy  

zalecenia - Zespół Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu  

zalecenia - Zespół Szkół Nr 1 w Hajnówce  

zalecenia - Zespół Szkół w Kobylinie Borzymach  

zalecenia - Związek Gmin Czyste Środowisko z siedzibą w Wasilkowie  

zalecenia - Związek Gmin Kumiałka-Biebrza  

zalecenia - Związek Komunalny Biebrza z siedzibą w Suchowoli  

zaleceniea - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku  zalecenia - Gmina Goniądz

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2006-04-21 09:57
Data modyfikacji:  2006-04-21 09:57
Data publikacji:  2006-04-21 09:58
Wersja dokumentu:  1


Kontrola doraźna gospodarki finansowej Gminy Goniądz

przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Goniądzu

przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

 

 

         Ustalenia kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 9 lutego 2006 roku (znak: RIO.I.6013 - 1/06), o treści jak niżej:

 

 

                                                                           Pan Jerzy Ryszkowski

                                                                                              Burmistrz Goniądza

 

 

         W wyniku doraźnej kontroli gospodarki finansowej gminy w zakresie opracowania projektu budżetu na 2006 rok, przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Goniądzu na podstawie art. 1 ust. 1 oraz w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) przez inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, stwierdzono nieprawidłowości opisane w protokole kontroli, którego egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

 

         Poczynione w trakcie kontroli ustalenia wykazały naruszenie przez Pana Burmistrza przepisów art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), obowiązujących w zakresie badanego zagadnienia do dnia 1 stycznia 2006 roku. Stwierdzono, że oprócz uchybienia terminowi przekazania do dnia 15 listopada 2005 roku projektu budżetu na 2006 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopniowania (co stało się bezpośrednią przyczyną podjęcia kontroli doraźnej), nie dochował Pan także obowiązku przedstawienia projektu budżetu organowi stanowiącemu w terminie do 15 listopada 2005 roku.

Z ustaleń zawartych na str. 2-3 protokołu kontroli wynika, że temat projektu budżetu podnoszony był na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2005 roku, co sprowadziło się – zgodnie z protokołem sesji - do przedstawienia radnym „informacji o projekcie budżetu”. Przedstawienie „informacji” o projekcie budżetu w dniu 28 grudnia 2005 roku nie czyniło zadość wymaganiom formalnym ustalonym postanowieniami uchwały Rady Miejskiej Goniądza z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie określenia procedury opracowywania i uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Jak wynika z ustaleń kontroli, przedstawienie „informacji” polegało na zreferowaniu radnym danych składających się na założenia budżetu 2006 roku. Nie doszło do przekazania projektu Przewodniczącemu Rady, który – zgodnie z określonym trybem – winien go niezwłocznie przesłać do zaopiniowania komisjom Rady. Projekt, jak wyjaśniła Skarbnik, miał być przesłany radnym wraz z materiałami dotyczącymi sesji przewidzianej na dzień 24 stycznia 2006 roku.

Inspektorowi kontroli okazano w dniu 12 stycznia 2006 r. dokument określony jako „Projekt budżetu Gminy Goniądz na 2006 roku – część opisowa”, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia Pana Burmistrza z 15 listopada 2005 roku. Z wyjaśnień złożonych w trakcie kontroli wynika, że był on podstawą sporządzenia informacji przedstawionej radnym na sesji w dniu 28 grudnia 2005 roku, a także podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy począwszy od 1 stycznia 2006 roku (załącznik Nr 3 do protokołu kontroli). Charakter tego dokumentu wskazuje, że stanowił on w rozumieniu uchwały z dnia 18 maja 2005 roku objaśnienia do projektu uchwały budżetowej – nie odpowiadał on formą projektowi uchwały budżetowej, o którym mowa w pkt III.1 przywołanej uchwały oraz art. 121 ust. 1 w zw. z art. 124 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. Jednakże ze względu na jego treść w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dokument ten mógł stanowić podstawę gospodarki finansowej gminy po dniu 1 stycznia 2006 roku. Projekt uchwały budżetowej w wymaganej formie wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku dnia 18 stycznia 2006 roku.

Jako przyczynę nie przedstawienia projektu w terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miejskiej wskazał Pan w złożonym wyjaśnieniu trudności w zrównoważeniu budżetu na 2006 rok, wynikające z próby podjęcia inwestycji i oczekiwaniem na rozpatrzenie wniosku złożonego w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie pozyskania środków na jej współfinansowanie. Pragnę zwrócić uwagę, że brak wiedzy o ostatecznych kwotach dochodów na etapie sporządzania projektu budżetu nie stanowi przesłanki do odstąpienia od jego opracowywania w trybie przewidzianym prawem. Ponadto posiada Pan, jako organ wykonawczy gminy, prawo do wprowadzenia autopoprawek w projekcie budżetu w okresie poprzedzającym uchwalenie uchwały budżetowej (o czym mowa w uchwale w sprawie określenia procedury opracowywania i uchwalania budżetu…), jak również wystąpienia z inicjatywą ewentualnych zmian w uchwale budżetowej.

W konsekwencji przedstawionych nieprawidłowości w zakresie opracowywania projektu budżetu gminy naruszony został także przepis art. 125 ust. 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym spoczywa na Panu Burmistrzu obowiązek przekazania – w terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej organowi stanowiącemu – podległym jednostkom informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych. Spowodowało to niepracowanie projektów planów w terminie do 22 grudnia 2005 r., wymaganych przepisem art. 125 ust. 2 ustawy.

 

Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości były wynikiem nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących gospodarki finansowej gminy.

Odpowiedzialność za wskazane nieprawidłowości ponosi Pan Burmistrz, zobowiązany, na mocy przywołanych wyżej przepisów ustawy o finansach publicznych, do przedstawienia projektu uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku oraz Radzie Miejskiej Goniądza, a także przekazania stosownych informacji podległym jednostkom. Odpowiedzialność burmistrza za przygotowanie i przedstawienie projektu uchwały budżetowej oraz ogólną prawidłowość gospodarki finansowej gminy wynika także z art. 52 i art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

 

         Mając na uwadze przedstawione nieprawidłowości, na podstawie art. 9 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zalecam:

 

1. Przedkładanie projektu uchwały budżetowej (wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i prognozą kwoty długu) Regionalnej Izbie Obrachunkowej i organowi stanowiącemu do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, stosownie do przepisów art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.).

 

2. Przestrzeganie wymagań formalnych dotyczących procedury opracowywania i uchwalania budżetu, ustalonych uchwałą Rady Miejskiej z dnia 18 maja 2005 roku.

 

3. Przekazywanie kierownikom podległych jednostek organizacyjnych informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych w trybie wskazanymi w art. 185 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

 

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Dodatkowo informuję o możliwości składania, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do zawartych w wystąpieniu wniosków, za pośrednictwem Prezesa RIO do Kolegium Izby, zgodnie z art. 9 ust. 3-4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Bieg 30-dniowego terminu ulegnie zawieszeniu w stosunku do wniosków objętych zastrzeżeniem.

         Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

         Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

  w Białymstoku

 

 

Odsłon dokumentu: 116539122
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 116539122 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |